Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Statlig dialog med kommunene på det boligsosiale området

I rapporten gjennomgås en presentasjon av statlige aktører som kan ha betydning for kommuners boligsosiale arbeid, herunder hvordan de statlige aktørene utfører sitt forvaltningsansvar med vekt på styringsgrep som veiledning, faglig rådgivning, tilskuddsordninger og tilsyn.

Kartleggingen har også funnet en eksisterende oppmerksomhet på viktigheten av bolig i velferdsforvaltningen. Sett over en lengre periode har fokuset på boligsosialt arbeid økt på statlig nivå. Dette kan ses i sammenheng med Husbanken rolleendring, hvor Husbanken fra rundt tusenårsskiftet gikk fra å være en bank med fokus på boligforsyning, til i dag å være en sentral velferdsaktør med et stort fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-25 13:00:23.468238
MODIFIED 2016-08-12 06:05:22.246646+00:00
CREATED 2013-03-25 13:00:23.468238
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)