Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005 : en prosessevaluering : sluttrapport.

Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005, en prosessevaluering er en del av i alt tre evalueringer av sykehusreformen som samlet sett har til formål å beskrive og vurdere hvordan og i hvilket omfang sykehusreformens premisser og målsettinger er blitt realisert. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Rogalandsforskning (RF) og Nordlandsforskning (NF). Forskergruppen fikk i 1999 i oppdrag fra daværende Sosial- og helsedepartementet å evaluere innføringen av lovpålagt regionalt helsesamarbeid mellom fylkeskommunene. Dette prosjektet skulle gjennomføres i perioden 2000-2005. Vedtaket om sykehusreformen medførte imidlertid at det oppstartede evalueringsprosjektet måtte omdefineres, og tilpasses den statlige overtakelsen av sykehusene og foretaksorganiseringen i spesialisthelsetjenesten fra 1. 1. 2002. Hovedfokus har vært på de organisatoriske målsettingene med reformen. Fokuset er primært rettet mot de strukturelle endringene, politisk og administrativt, og i mindre grad på konsekvensene for fagprofesjonene og de medisinskfaglige miljøene i helseforetakene. Det er innholdet i og resultatene av, organisatoriske og styringsmessige tiltak som er hovedtemaet i rapporten. Evalueringen har fokusert på organisering og styringsrelasjoner mellom Stortinget, den sentrale helseforvaltningen, de regionale helseforetakene og de lokale helseforetakene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:07:38.555390
MODIFIED 2017-02-28 08:00:11.040898+00:00
CREATED 2011-05-10 10:07:38.555390
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)