Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Stønadsordningen for enslige forsørgere : hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Over flere år er det registrert en tendens der enkelte innvandrergrupper har dårligere levekår og i større grad er avhengige av offentlige velferdsordninger sammenlignet med befolkningen for øvrig. Fafo fikk i oppdrag å belyse sammenhengen mellom deltagelse i arbeidsmarkedet og bruk av folketrygdens stønad til enslig far eller mor hos personer med innvandrerbakgrunn. Hvem er de, hva kjennetegner dem og ikke minst – bidrar stønadsordningen til at flere finner veien til utdanning og arbeidsliv? Stønadsordningen for enslige forsørgere har to siktemål. For det første å sikre en inntekt for foreldre som står alene med omsorgen for barn. For det andre å bidra til at flere enslige forsørgere skaffer seg kompetanser som gjør dem mer attraktive på arbeidsmarkedet. Formålet var å få mer kunnskap om det er særskilte utfordringer for at stønaden skal virke etter hensikten for personer med innvandrerbakgrunn. Videre var det å se på om insentivene i ordningen er tilstrekkelig for formålet om å stimulere til arbeid og utdanning, slik at de aktuelle personene kan bli i stand til å forsørge seg selv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-08 13:00:35.100866
MODIFIED 2013-02-14 18:07:19.933117
CREATED 2011-07-08 13:00:35.100866
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)