Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fra mot 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Sluttrapport

Miljødirektoratet tildelte et oppdrag til DNV GL for å få vurdert forventet teknologiutvikling for reduksjon av utslipp av klimagasser fra petroleumssektoren i Norge fram mot 2030 og i et lavutslippssamfunn i 2050. Klimagassene omfatter karbondioksid (CO2), metan (CH4), flyktige hydrokarbonforbindelser ikke medregnet metan (nmVOC), nitrogenoksider (NOX), svoveloksider (SOX) og sot (BC – Black Carbon). Miljødirektoratet ønsket også en vurdering av hva som p. t. er å anse som beste tilgjengelige teknikker (BAT - Best Available Technique). Norsk petroleumsindustri representerte i 2012 ca. ¼ av landets samlede utslipp av alle klimagasser gitt som CO2 ekvivalenter. Resultatet fra studien vil inngå i Miljødirektoratets videre arbeid med klimagassreduksjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-03-31 23:01:38.094122
MODIFIED 2017-03-31 23:01:39.195035
CREATED 2017-03-31 23:01:38.094122
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)