Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilflytting til småstader og distrikt : kva tiltak verkar? Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009

Dette arbeidet er ein kunnskapsstudie vedrørande temaet tilflytting, då med vekt på norsk litteratur og funn frå perioden 1999 – 2009 som er relevante for lokale og regionale samfunnsutviklingstiltak. Studien viser at tilflytting til bygd/distrikt i liten grad er utvikla som eige tema i forskingslitteraturen, og enno mindre operasjonalisert i høve til det å tilrå aktuelle tiltak. Rapporten er difor ein første og avgrensa freistnad på å visa korleis ei slik operasjonalisering eventuelt kan utformast. Hovudargumentet er at fokuset må flyttast frå det generelle og overordna spørsmålet om tilflytting til by versus land, og heller fokusera på kva som kan gjerast for å trekkja fleire menneske til denne konkrete staden. Aktivitetar og tiltak må definerast utifrå stadleg særpreg og lokale menneskelege interesser og ressursar. Tilflytting som tema vil då både kunna definerast og operasjonaliserast og ein vil og ha langt større høve til å lukkast med tiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 574.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:39:20.627021
MODIFIED 2013-02-14 18:13:40.465832
CREATED 2012-01-29 20:39:20.627021
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)