Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilgjengelighet for funksjonshemmede i kommunal arealplanlegging

Ivaretakelse av hensynet til funksjonshemmede er blitt et viktig mål for arealpolitikken. Utemiljø, bygninger og anlegg er ofte utformet slik at mennesker med ulike funksjonshemninger støter på barrierer og ekskluderes fra deltakelse. I stortingsmelding nr. 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk blir dette løftet fram som ett av fem politiske premisser som vil bli tillagt økt vekt i planleggingen etter plan- og bygningsloven. Som en oppfølging av denne intensjonen har Miljøverndepartementet, i samarbeid med Sosialdepartementet, gejnnomført utviklingsprogrammet "Planelgging for alle". Viktige målsettinger for programmet var å synliggjøre behovet for tilgjengelighet i kommunale planer og fremme større grad av medvirkning fra funksjonshemmede i planprosessene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 287.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:12.822291
MODIFIED 2017-05-28 05:01:47.201806+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:12.822291
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)