Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgødsel : evaluering av pilotordnding

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Pilotordningen med tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel er gjennomført i ulike landsdeler i perioden 2008-2011. Formålet med ordningen er å bidra til en mer miljøvennlig sprednig av husdyrgjødsel enn i dag. I utprøvningsområdene har ordningen bidratt til en endret spredepraksis på en stor andel av arealene. God oppslutning viser at gårdbrukerne har vært motiverte for å endre praksis.

Med bakgrunn i evalueringen og vurderingen av de enkelte elementene i pilotordningen og andre relevante forhold knyttet til husdyrgjødsel, anbefaler SLF følgende varige tiltak og virkemidler: 1) Det etableres en egen landsdekkende ordning med tilskudd til foretak som benytter miljøvennlige medtoder for å spre husdyrgjødsel. 2)Gjennom generelt gjødselregelverk foretas innskjerpinger og tilpasninger som bidrar til redusert utslipp av gass og lukt fra husdyrgjødsel.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 797.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-21 13:01:12.840128
MODIFIED 2014-08-14 11:46:23.675467+00:00
CREATED 2013-02-21 13:01:12.840128
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)