Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tiltak i husdyrproduksjonen : potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjonen : sluttrapport

Innenfor de ytelsesnivåene og kombinasjonene av grovfôrkvalitet og kraftfôrblandinger brukt i dette materialet, var det relativt små forskjeller mellom rasjonene for utskillelse av N og potensiell produksjon av N2O. I og med at andelen urea-N av total N øker med økt opptak av protein i fôret, vil protein nivået i rasjonen påvirke utslippet av NH3. Bruk av tidlig høsta grovfôr med høy energikonsentrasjon gir mindre enterisk CH4 per kg mjølk enn ved bruk av surfôr med lavere energikonsentrasjon. Tilsetting av fett reduserer også utslippet av enterisk CH4. Når mjølk- og kjøttproduksjonen vurderes samlet sett har ytelsesnivået i mjølkeproduksjonen liten virkning på samla utslipp av klimagasser. Høsting av grovfôret ved et tidligere utviklingstrinn enn som er vanlig i dag og tilsetting av mer fett i rasjonen er tiltak som kan brukes i praksis for å redusere utslippet av enterisk CH4. Disse tiltakene og virkninger av andre forbedringstiltak vil på sikt (2030) bidra til å redusere utslippet av klimagasser fra mjølkeproduksjonen med i størrelsesorden 20 % i forhold til i dag, tilsvarende reduksjon i størrelsesorden 8 % i forhold til totalutslippet fra jordbruket i dag.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 519.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-09 00:04:26.666189
MODIFIED 2017-04-09 00:04:27.125670
CREATED 2017-04-09 00:04:26.666189
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)