Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere : samarbeid og samordning

Regjeringen la i oktober 2002 frem Stortingsmelding nr. 6 (2002-2003) - Tiltaksplan mot fattigdom. Gjennomføringen av tiltaksplanen baseres på et samarbeid mellom Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Sosial- og helsedirektorat, Aetat arbeidsdirektorat og KS. Et av hovedtiltakene i planen er arbeidsmarkedstiltak overfor langtids sosialhjelpmottakere. Hovedmålsettingene med satsingen på arbeidsmarkedstiltak er å få langtidsmottakere av sosialhjelp i arbeid og hindre nyrekruttering av sosialhjelpmottakere med særlig vekt på ungdom. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har fått i oppdrag av Aetat Arbeidsdirektoratet å foreta en helhetlig evaluering av arbeidsmarkedssatsingen. Medio oktober 2004 fikk AFI i oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet (ASO) om å utarbeide et notat som baserer seg på data fra denne evalueringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 126.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-31 12:00:26.929931
MODIFIED 2014-08-14 11:49:55.503524+00:00
CREATED 2014-05-31 12:00:26.929931
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)