Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Prøveordningen uførepensjon som lønnstilskudd har langt mindre omfang enn antatt, på tross av at både Trygdeetaten og Aetat har lagt ned et betydelig arbeid i ordningen. Etatene har samarbeidet godt på informasjonssiden, mens samarbeidet i enkeltsaker er hemmet av ressursmangel. Det har vært en stor markedsføringsaktivitet i fylkene, men responsen fra uføretrygdene og arbeidsgivere har uteblitt. De viktigste årsaker til lavt omfang på ordningen synes å være manglende interesse hos og manglende økonomiske insentiver for uførepensjonistene. Også manglende interesse hos arbeidsgivere, ulike kjennetegn ved regelverket og manglende ressurser til arbeidet med ordningen lokalt synes å ha bidratt til et lavt omfang på ordningen. Studien konkluderer med at potensialet for ordningen på sikt trolig ikke er så veldig stort, men at ordningen likevel bør videreføres som ett av flere reaktiviseringsvirkemidler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 119.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-21 13:01:47.033245
MODIFIED 2014-08-14 11:45:10.331614+00:00
CREATED 2012-11-21 13:01:47.033245
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)