Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ungdom og arbeidsmarkedstiltak II : et kvalitativt studium på hvordan langtidsledig ungdom opplever situasjonen som deltaker på arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedskurs er et av statens virkemidler for å inkludere alle i samfunnet gjennom deltakelse i arbeidslivet. I denne rapporten rettes fokuset på arbeidsledig ungdom, som en prioritert målgruppe, og har et formål om å beskrive læringsmiljøet på arbeidsmarkedskurs. Hensikten er å identifisere forbedringspotensialet og gjøre en evaluering av effekten arbeidsmarkedskurs har på individnivå. Studiet er basert på to metoder. Det er gjort feltarbeid på et arbeidsmarkedskurs, skreddersydd for femten langtidsledige ungdommer, hvor deltakende observasjon og feltsamtaler utgjorde en sentral rolle av datainnsamlingen. I tillegg ble det foretatt undersøkelser av de samme ungdommene, både før og etter kursdeltakelse. Testgruppen ble målt opp mot en kontrollgruppe. Datamaterialet er ikke representativt for arbeidsmarkedet eller arbeidsledige ungdom. Poenget med studien er da heller ikke å gi et generelt bilde, men å identifisere sentrale virksomme prosesser. I stedet for å se på utbredelse av bestemte forhold som er valgt ut forut for studien, er ønsket å gå i dybden av fenomenet og derigjennom kunne avdekke nye forhold.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-12 12:03:19.375637
MODIFIED 2014-08-14 11:43:26.407313+00:00
CREATED 2012-09-12 12:03:19.375637
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)