Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Universell utforming i nye boligprosjekter : byggebransjens erfaringer

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten er basert på dybdeintervjuer med sentrale aktører i fire nye boligprosjekter i Osloregionen. Den viser hvordan de oppfatter universell utforming og hva slags konkrete barrierer de ut fra sine erfaringer og vurderinger oppfatter som vesentlige for å realisere slike prinsipper ved boliger og uteområder. Vi gir en analyse av hvordan aktørene står i et krysningspunkt der forvaltning av ansvar, kapital, faglig kvalitet og tiddsressurser må avveies mot hverandre. Hva som fremmer universell utforming knyttes særlig an til rolleutøvelser, rutiner og standarder, og intern og ekstern samhandling. Universell utforming er nå høyt på dagsorden og preges av bratt læringskurve, usikkerhet om innhold og hva som bør prioriteres, samt sprikende forståelser når det gjelder om dette er spesialtilpasninger til funksjonshemmedes behov eller utforminger som kommer alle til gode.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 428.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:10.904684
MODIFIED 2016-08-12 06:02:50.072589+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:10.904684
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)