Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA Notat .

I dette prosjektet har NOVA sett nærmere på universell utformings plass i norsk boligpolitikk. Leveransen består av tre notater; ett som ser på norske forhold i en internasjonal kontekst; ett som har fokus på den nasjonale boligpolitikken og et tredje som har fokus på et kommunalt case. Det første notatet gir en grei innføring i hovedforskjellene mellom de skandinaviske landene og i forhold til USA og Storbritannia. Man ser tydelige forskjeller, men også likheter. Mye kan tyde på at man er i bevegelse mot hverandre. I alle fall kan det virke som de skandinaviske landene, også Norge, ser behovet for å lovregulere mer. Det andre notatet går videre inn i den norske boligpolitikken og berører en diskusjon som stadig er like aktuell, ja kanskje mer enn noensinne: Brytningene mellom de ulike aktørene på feltet. Notatet har hatt som hensikt både å vise at og samtidig forklare hvorfor, det likevel har skjedd til dels store endringer på feltet. Notatet viser med all tydelighet at den norske boligpolitikken formes på ulike måter av ulike faktorer – inne som ute. Bygningsbransjens motstand mot tilgjengelighetskravene; de store og tunge internasjonale aktørene og endringer i befolkningssammensetningen. Notatet bidrar med nyttig og viktig innsikt i debatten. Noen ganger er det nyttig og løfte blikket og se nærmere på hva som egentlig former og utviklet politikken i et lengre perspektiv. Mens det første notatet tok et internasjonalt perspektiv og det neste et nasjonalt perspektiv, har det tredje notatet rettet blikket mot et konkret lokalt prosjekt og sett på hva som skal til for å lykkes med gjennomføringene av de nasjonale målsettingene. Notatet belyser og diskuterer faktorer og forklaringer på hvorfor man har lykkes i det valgte prosjektet

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 694.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 00:01:23.747496
MODIFIED 2016-02-03 00:01:24.016374
CREATED 2016-02-03 00:01:23.747496
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)