Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utredningsområder for havvindkraft : effekter på marine organismer og ressurser

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra havforskningen.

Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foretatt en gjennomgang av det marine kunnskapsgrunnlaget for de 15 utredningsområdene for havvindenergi som er lagt frem i rapporten ”Havvnd” (Anon. 2010), og potensielle konflikter med sårbare marine organismer og miljø. Gjennomgangen skal danne et av utgangspunktene for nasjonale strategiske konsekvensutredninger, samt belyse eventuelle behov for forskning og oppfølgende kartlegging i de utvalgte områdene for vindkraftvirksomhet.

De 15 foreslåtte utredningsområdene ligger spredt i norsk økonomisk sone fra sentrale Nordsjøen ved ca. 56°N til Vest-Finnmark ved ca. 71°N. Områdene ligger i varierende avstander fra kysten, og hvert område er øremerket enten bunnfaste eller flytende installasjoner.

Rapporten har vurdert og oppsummert relevante marinbiologiske og bunnfaunaforhold av registrerte forekomster av viktige og sårbare marine organismer og ressurser i forhold til alle utredningsområdene for vindkraftanlegg. Basis for dette har vært å vurdere eventuell overlappende arealbruk eller nærhet mellom utredningsområdene og gytefelt, oppvekstområder og konsentrert utbredelse av fisk, reker, sjøkreps, sel og kval. Vurderingene er i hovedsak utført med hensyn på: •gytefelt og konsentrerte gytevandringsruter opp mot disse for fisk. •fiskeriområder for reke og sjøkreps innenfor eller tett inntil utredningsområdene. •områder med betydelige forekomster av kvalarter inkl. fødeområder. •områder med betydelige forekomster av selarter inkl. kasteområder. •korallrevområder.

Avslutningsvis er det foretatt en oppsummering av viktige sammenhenger og tilrådinger for det videre arbeidet på nasjonalt nivå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-08 14:00:09.087923
MODIFIED 2014-08-14 11:48:32.648947+00:00
CREATED 2014-01-08 14:00:09.087923
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)