Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Velferdsturisme fra EØS-landene

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vista Analyse har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet analysert EØS-innvandringen fra 1994 og frem til i dag. Formålet med oppdraget har vært å vurdere om noe av denne innvand- ringen er å forstå som «velferdsturisme», å beregne konsekvensene av innvandringen for de offentlige budsjettene, og å kartlegge omfanget og sammensetningen av innvandringen, samt innvandrernes arbeidsmarkedstilpasning og mottak av velferdsytelser. Analysene er basert på registerdata fra Statistisk sentralbyrå. Registerdataene omfatter alle EØS- innvandrere som kom til Norge som voksne i perioden 1994-2014, og som er registrert som bosatt i folkeregisteret. Deler av analysene utføres på et tilleggsutvalg med hele den voksne befolk- ningen i 2013. I tillegg har vi benyttet offentlig tilgjengelig statistikk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-14 01:04:54.503295
MODIFIED 2020-02-14 01:04:55.138909
CREATED 2020-02-14 01:04:54.503295
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)