Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Verdiskaping og sysselsetting : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Formålet med utredningen er å vurdere potensielle virkninger for sysselsetting og næringsliv som kan følge av vindkraftutbygging i de 15 utredningsområdene som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har definert, med spesielt fokus på eksportrettet industri. De faktiske sysselsettingseffektene vil i tillegg til fremdrift og fasing av en eventuell havvindsatsing også bestemmes av ledig kapasitet i norsk økonomi. Tilgangen på arbeidskraft i relevante næringer vil i stor grad bestemmes av aktivitetsnivået i petroleumssektoren. For å gi et godt bilde av de kumulative virkningene legges det til grunn i beregningene for sysselsettings- og verdiskapingsvirkninger at alle sonene bygges ut. Innledningsvis i rapporten presenteres nøkkeldata for de 15 utredningsområdene/sonene. Det fokuseres her på sonenes fysiske karakteristikker som er av betydning for beregning av virkninger for sysselsetting. Deretter redegjøres det for den metodiske tilnærmingen som er benyttet for å beregne virkningene for sysselsetting og verdiskaping. I de etterfølgende kapitlene gjennomgås modeller og forutsetninger for de ulike beregningene og vurderinger og analyser presenteres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.9MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 120.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-07-06 12:02:54.162745
MODIFIED 2014-08-14 11:47:07.240247+00:00
CREATED 2013-07-06 12:02:54.162745
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)