Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet : sluttrapport frå evalueringa

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet starta opp i 2006, med bakgrunn i NOU 2002:1 "Fortid former framtid" og St. meld. nr 16 (2005-2006) "Leve med kulturminner". Bakgrunnen for programmet er eit ønske om at kulturminna og kulturmiljøa i større grad blir tatt i bruk som ressursar i utviklinga av levande lokalsamfunn og som grunnlag for ny næringsverksemd. Formålet med sluttevalueringa er å skildre og vurdere satsinga innafor Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet i eit prosessperspektiv, og etablere ei forståing av nokre av dei føresetnader, muligheter og barrierar som er knytt til utviklingsarbeid av denne typen. Evalueringa har ei syntetiserande og oppsummerande form, og trekk opp nokre av dei lange linene som har prega arbeidet innanfor Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-15 13:01:12.902112
MODIFIED 2014-08-14 11:46:22.546405+00:00
CREATED 2013-02-15 13:01:12.902112
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)