Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Virker tiltakene? Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-notat.

Siden avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet høsten 2001, har en rekke virksomheter innført ulike tiltak for å forebygge sykefravær og uførepensjonering. Eksempler på slike tiltak er ulike former for tilrettelegging av arbeidet og tekniske eller ergonomiske hjelpemidler. Forskere fra Fafo har gjennomført en systematisk evaluering av helseforebyggende tiltak i norske virksomheter, undersøkelsen er basert på spørreundersøkelse i norske virksomheter fra 2010, koblet med registerdata. Ifølge notatet har tiltakene ingen påvisbar effekt på sykefraværet, men det ser imidlertid ut til at risikoen for uførhet reduseres. Innføringen av helseforebyggende tiltak fører nemlig til at flere med helseproblemer fortsetter i arbeid, om enn i redusert omfang. Funnene er i overenstemmelse med tidligere effektevalueringer Fafo har gjennomført.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 878.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-03-10 00:03:05.426292
MODIFIED 2018-01-26 10:00:43.736253+00:00
CREATED 2017-03-10 00:03:05.426292
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)