Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Virkninger av kjøpsavgifter og drivstoffavgifter på CO2-utslippet fra nye biler

Dette prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Statens vegvesen. Oppdraget er gjennomført våren 2009. Prosjektet er ett av flere delprosjekt under transportsektorens bidrag til prosjektet ”Klimakur 2020”. Klimakur er ledet og organisert Statens forurensningstilsyn (SFT). Innenfor Klimakur 2020 skal det gjennomføres sektorvise virkemiddel- og tiltaksanalyser, blant annet for transportsektoren. Analysene skal i størst mulig grad tallfeste nytte og kostnader ved tiltak og virkemidler som bidrar til en samlet utslippsreduksjon på 15 –17 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Arbeidet skal munne ut i en ”meny” av tiltak og virkemidler, med tilhørende effekter, som grunnlag for politikernes prioritering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-25 13:02:06.822643
MODIFIED 2014-08-14 11:48:09.639078+00:00
CREATED 2013-11-25 13:02:06.822643
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)