Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Virksomhetenes seniortiltak : har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?

Siden avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet av partene i arbeidslivet og regjeringen høsten 2001, har forebyggings-, tilretteleggings- og fastholdelsestiltak på arbeidsplassen stått i sentrum for arbeidet med å redusere sykefravær og tidligpensjonering. Ved hjelp av en surveyundersøkelse blant et representativt utvalg norsle virksomheter foretok Fafo, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB), en bred kartlegging av utbredelsen av ulike seniortiltak i norsk arbeidsliv høsten 2005. I kombinasjon med registeropplysninger om bakgrunn og sykefraværs og tidligpensjoneringsadferd til arbeidstakere over 50 år i disse virksomhetene i perioden 2001 til 2008, har vi undersøkt om tiltakene har hatt effekt på sannsynligheten for å få henholdsvis legemeldt sykefravær og for å bli tidligpensjonert. Vi ser med andre ord nærmere på om og i hvilken grad ulike tiltak på virksomhetsnivå bidrar til å redusere frafall fra arbeidslivet blant seniorer. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 473.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-19 01:00:11.817112
MODIFIED 2015-10-16 08:20:25.818554+00:00
CREATED 2015-02-19 01:00:11.817112
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)