Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen

Rederiinteresser har lenge ønsket at fartsområdebegrensningen for NIS-skip må liberaliseres ut ifra en målsetting om at Norge skal ha en aktiv og sterk norsk maritim næring. Utviklingen de senere årene viser at antall skip i NIS går ned. NOR-flåten har vist en relativt stabil utvikling. Men samlet sett viser utviklingen at stadig færre skip seiler under norsk flagg. Samtidig har den norskkontrollerte flåten vokst. En stor nasjonal flåte er viktig for Norges innflytelse på blant annet internasjonal regelverksutvikling. Arbeidstakerorganisasjonene har imidlertid ment at en slik liberalisering ville undergrave NOR-registeret, svekke sysselsettings- og rekrutteringsmulighetene for norske sjøfolk og undergrave tilgang til erfaringsbasert maritim kompetanse for en samlet maritim næring. I tillegg vil det undergrave prinsippet om norske lønns- og arbeidsvilkår i nasjonale farvann, herunder norsk sokkel. På denne bakgrunn besluttet regjeringen 3. mars 2014 å nedsette et utvalg for vurdering av fartsområdebegrensningene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og innretningen av nettolønnsordningen. Utvalget er en oppfølging av et tiltakspunkt i Sundvollen-plattformen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:02:27.109927
MODIFIED 2016-10-06 13:02:27.120065
CREATED 2016-10-06 13:02:27.109927
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)