Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurdering av tilskuddet til Standard Norge

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon som driver standardiseringsarbeid. Organisasjonen mottar årlig et tilskudd på om lag 25 MNOK over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Bevilgningen skal sikre at det er en nasjonal infrastruktur på standardiseringsområdet. I tillegg utfører organisasjonen en del myndighetsoppgaver og andre oppgaver på vegne av staten. ECON har vurdert begrunnelsene for tilskuddet og hvilke krav og føringer som bør følge bevilgningen. Vi konkluderer med et det er flere grunner til at staten bør ha et økonomisk engasjement på standardiseringsfeltet. Begrunnelsene ligger først og fremst i at støtten ivaretar et styringsbehov. Dette behovet begrunnes i at mange, sterke og ulike økonomiske og politiske interesser er representert i standardiseringsarbeidet, og det er viktig for staten at arbeidet skjer i samsvar med overordnede nasjonale interesser og internasjonale forpliktelser. Det er også naturlig at staten betaler for oppgaver som Standard Norge utøver på vegne av staten. Bevilgningens størrelse representerer i hovedsak nivået og kvaliteten på de tjenester som leveres, samt den styring og innflytelse departementet har på organisasjonen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 233.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-16 13:04:04.855146
MODIFIED 2019-04-25 13:00:37.761210+00:00
CREATED 2012-12-16 13:04:04.855146
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)