Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurderinger av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten presenterer vurderinger av risiko for akutt utslipp til sjø fra norsk petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Lofoten. Rapporten inngår som en sentral del av Petroleumstilsynets grunnlag for rapportering og utarbeidelse av innspill til oppdateringen av Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (BHL) i 2010-2011. Det gjøres vurderinger for årene 2010 og 2030, basert på data og informasjon samlet inn i frem til utgangen av 2008. Som en følge av Oljedirektoratets mulige fremtidsbilde, er det i denne rapporten valgt å fokusere på forhold av betydning for risikoen forbundet med petroleumsvirksomhet i de samme kystnære områdene som Oljedirektoratet anser som mulige for petroleumsaktivitet i perioden frem til 2030. Et av formålene med denne rapporten er å belyse årsaker og medvirkende faktorer til hendelser som potensielt kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten i planområdet. Et annet sentralt formål er å belyse i hvor stor grad, og på hvilken måte, det eventuelt er mulig å påvirke risikoen for akutt utslipp til sjø. Det er derfor lagt stor vekt på å synliggjøre hvordan beslutninger og valg på ulike nivåer vil kunne påvirke risikoen i positiv eller negativ retning. Videre er det lagt vekt på å synliggjøre usikkerhet, hva som i stor grad er styrbart eller ikke, samt behov for eventuell ytterligere kunnskapsutvikling. Hovedformålet er å synliggjøre at risikoen for akutt utslipp ikke er forhåndsbestemt og styrt av historiske data og statistikk, men at det er de tiltak, løsninger og beslutninger en fatter på ulike nivåer som er det avgjørende.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:00:31.162554
MODIFIED 2014-08-14 11:48:32.220970+00:00
CREATED 2014-01-25 14:00:31.162554
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)