Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Vurderinger omkring organiske miljøgifter i aske og fiskeslam

Rapporten tilhører rapportseriene Bioforsk Rapport .

Bioforsk har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, vurdert i hvilken grad ulike avfallsbehandlingsmetoder påvirker innhold organiske miljøgifter, samt foretatt analyser og vurdering av et utvalg aske- og fiskeslamprøver der det ikke fantes data- og kunnskapsgrunnlag for vurdering av forekomst av organiske miljøgifter. Det ble ikke funnet målbare mengder klorerte miljøgifter i fiskeslam fra landbaserte oppdrettsanlegg på tross av at disse i stor grad benytter fôr med marint opphav der slike stoffer kan forekomme. Prøver av bunnaske og flyveaske fra biobrenselanlegg inn eller svært lave nivåer av PAH og dioksiner på tross av til dels høye nivåer av uorganisk klor. Bioforsk konkluderer med at det er mangel på kunnskap om hvordan miljøgifter påvirkes av flere viktige avfallsbehandlingsmetoder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-09 00:03:50.762638
MODIFIED 2017-04-09 00:03:51.269198
CREATED 2017-04-09 00:03:50.762638
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)