Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport .

Rapporten beskriver sysselsettingsutvikling og bruk av trygdeytelser for innvandrergrupper fra lavinntektsland med ankomst til Norge mellom 1971 og 2000. Ved hjelp av longitudinelle registerdata gis et deskriptivt bilde av hvordan tilpasningen i det norske arbeidsmarkedet endres med botid. Mens innvandrere med opphold på beskyttelsesgrunnlag opplevde økt grad av selvhjulpenhet gjennom det første tiåret i Norge, hadde arbeidsinnvandrere fra tidlig 1970-tallet og senere ankomne familiemedlemmer høye sysselsettingsrater og lave trygderater i årene etter ankomst. For alle grupper finner en tendens til fallende sysselsettingsrater - og økende mottak av uføretrygd og attførings- og rehabiliteringspenger - etter en periode på 10-15 år i landet. Det synes å være et strukturelt trekk ved det norske arbeidslivet og/eller dets velferdsordninger at utstøtnings- eller tiltrekningsmekanismer gjør det vanskelig å utnytte den innvandrede arbeidskraften fullt ut over tid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 273.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-21 13:01:17.851857
MODIFIED 2014-08-14 11:46:24.915302+00:00
CREATED 2013-02-21 13:01:17.851857
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)