Gå til hovedtekst

Alle evalueringer

Grupper på

3032 unike evalueringer fordelt på 148 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak : en empirisk analyse av seleksjon og virkninger (sammen med KD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 2. Aktivitetsplikt mot diskriminering
 3. Allmenngjøring av tariffavtaler : sluttrapport
 4. Alternative finansieringsformer for arbeid med bistand
 5. Analyse av en dagpengereform : virkninger av forkortet dagpengeperiode
 6. Anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester
 7. Arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede : erfaringer etter 10 år
 8. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring : en kartlegging av status og utfordringer
 9. Arbeidsmarkedstiltak i motbakke : en kvalitativ undersøkelse av arbeid med bistand
 10. Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet
 11. Bosetting av flyktninger : forslag til endringer i økonomiske virkemidler
 12. Bruk av opplæringstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne
 13. Differensierte satser for varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 14. Do Labour Market Programmes Speed up the Return to Work?
 15. Effekten av lederlønnsreguleringer i Norge
 16. Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen : en delphi-studie i to runder
 17. Endringer i regelverket for rehabiliteringspenger fra 1. januar 2004 : innstramming i muligheten for å motta rehabiliteringspenger etter unntaksbestemmelser
 18. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud
 19. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 20. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 21. Ett forskningspolitisk experiment : en utvärdering av Arbeids- og sosialdepartementets stöd till trygdeforskartjänster vid tre forskningsenheter
 22. Evaluering av Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
 23. Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter
 24. Evaluering av Arbeidsmiljømyndighetenes organisering og virksomhet
 25. Evaluering av Arbeidstilsynet
 26. Evaluering av Arbeidstilsynet
 27. Evaluering av bilstønadsordningen : rapport
 28. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (sammen med KD)
 29. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (sammen med KMD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 30. Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering
 31. Evaluering av forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av sosiale tjenester
 32. Evaluering av grunnstønadsordningen
 33. Evaluering av IA-avtalen (2001-2009)
 34. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og FIN)
 35. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og FIN)
 36. Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd
 37. Evaluering av Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift
 38. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne
 39. Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet : sluttrapport
 40. Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet
 41. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2007
 42. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2008
 43. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2009
 44. Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal: dokumentasjon og analyse av effekter november 2005
 45. Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4.kvartal 2003 : dokumentaasjon og analyse av effekter november 2004
 46. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 47. Evaluering av Statens pensjonskasse : har tilknytningsformen som forvaltningsbedrift fungert etter hensikten?
 48. Evaluering av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og implementeringen av rett og/eller plikt til slik opplæring : sluttrapport
 49. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1
 50. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 51. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3
 52. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med OED, KLD og JD)
 53. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 54. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 55. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 56. Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven : første funksjonsperiode 2006-2008
 57. Flyktningekonvensjonen artikkel 1 C-F : folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunene
 58. Forblir i jobb : evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)
 59. Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand : kartlegging av oppstartfasen
 60. Gjennomgang av grunnstønadsordningen
 61. Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav
 62. Innvandrere og attføring
 63. Karriereveiledning i Nordland : evaluering av et forsøk
 64. Kartlegging : godkjenningsordninger for lovregulerte yrker
 65. Kartlegging av ekstrautgifter : utgifter til mat for personer med cøliaki og andre diagnosegrupper og til klær og sko for personer med sykdommer eller lidelser som fører til ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy
 66. Klage- og påvirkningsmuligheter for søkere og mottakere av AAP
 67. Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp
 68. Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen : evaluering av kvalitet i skjermede arbeidsmarkedstiltak og kvalitetssikringssystemet EQUASS
 69. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 70. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 71. Lederlønnsutviklingen i Norge 1996-2005
 72. Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet
 73. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 74. Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?
 75. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (sammen med Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
 76. NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester
 77. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 78. Norwegian Vocational Rehabilitation Programs:Improving Employability and Preventing Disability?
 79. Ny evaluering av tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 80. Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede?
 81. Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? : evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltak i regi av NAV
 82. Omfang av arbeidsmarkedstiltak: betyr det noe?
 83. Organisasjoner for identitet og integrering : evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke
 84. Permitteringer og avgang fra arbeidslivet
 85. Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet?
 86. Rapport etter ekspertmøtet om årsaker til kjønnsforskjeller i sykefravær
 87. Raskere tilbake : organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte
 88. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (sammen med KD)
 89. Skift/Turnusprosjektet: oppdrag for utvalg som utreder spørsmålet om likestilling av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider skift og turnus
 90. Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom
 91. Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon : hvordan fungerer de lokalt?
 92. Stønad til skolegang som attføringstiltak : virkninger av regelendringer
 93. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 94. The Impacts of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality
 95. The Long-term Impacts of Vocational Rehabilitation
 96. Tid er ikke alt : evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen
 97. Til renholdets pris
 98. Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte
 99. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 100. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 101. Undersysselsetting og ufrivillig deltid : varighet og veien videre
 102. Unemployment Insurance in Welfare States: Soft Constraints and Mild Sanctions
 103. Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?
 104. Unge mottakere av tiltakspenger : om betydningen av tiltakspenger for gjennomføring av utdanning og overgang til arbeid
 105. Utleie av arbeidskraft 2011
 106. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : underveisevaluering av utviklingsarbeidet
 107. Virker arbeidspraksis i ordinær virksomhet etter sitt formål?
 108. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler
 109. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler
 110. Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser : en kunnskapsoversikt
 5. Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær : en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 6. Benchmark av lønn- og regnskapsfunksjonen : en studie av dagens situasjon og synliggjøring av potensielle forbedringer (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 7. Effekter av tiltak på sykefravær (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 8. En jobb å eldes med? : kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 9. Et brutalt arbeidsmiljø?: en undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 10. Et liv jeg ikke valgte : om unge uføre i fire fylker (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 11. Evaluering av "Gult kort" (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 12. Evaluering av arbeidsgivers rolle i sykefraværsoppfølgingen : sluttrapport (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 13. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 14. Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 15. Hvis bare helsa holder- : en kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering
 16. Impression of Supported Employment : A Study of Some European Supported Employment Services and Their Activities (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 17. Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer : en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009 (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 18. Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 19. Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid : erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 20. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 21. Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2 : rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 22. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 23. Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 24. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning
 25. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 26. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 27. Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 28. Mobbing og utstøting i arbeidslivet : Resultater fra en landsrepresentativ og longitudinell undersøkelse (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 29. Ny karriere eller ny barriere? : arbeidsdimensjonen ved soning (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 30. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 31. På godfot med sjefen : har norske lærere gode relasjoner til sin leder? : en validering av måleinstrumentet LMX-7 (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 32. På seniorvis : seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen
 33. Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 34. Rekruttering i flerkulturelle samfunn : innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 35. Russ-prosjektet : verktøykasse (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 36. Sykmelding, gradert sykmelding og forløpet tilbake til jobb : gjentatte overganger mellom full sykmelding, gradert sykmelding og jobb for 283 296 personer fra 2002 til 2010
 37. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 38. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. "Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet" : en studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
 3. "Mangfoldsledelse" og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen
 4. "Velkommen inn" : sluttrapportering fra følgeevalueringen av Likestillingssenterets mentornettverk for innvandrerkvinner
 5. 800Gjeld
 6. Arbeid først - ambisjon eller illusjon? : NAVs samhandling og kompetanse i møte med det nye arbeidslivet
 7. Arbeid og psykisk helse : underveisevaluering av Vilje Viser Vei, storbysatsingen
 8. Arbeidsevnevurdering i Aetat
 9. Arbeidsevnevurdering i NAV : evalueringsrapport
 10. Arbeidsfokus på DPS - Samarbeid med NAV
 11. Arbeidsgiveres inkluderingsevne
 12. Arbeidsgiverperspektiver på inkludering: Hva er god inkluderingskompetanse?
 13. Arbeidsinkludering og arbeidsmotivasjon i et komparativt perspektiv
 14. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 15. Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær : en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 16. Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place then train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?
 17. Arbeidsrettet rehabilitering : innhold og resultater
 18. Balansekunst : en oppfølgingsstudie av personer med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer med arbeidslivsetablering
 19. Benchmark av lønn- og regnskapsfunksjonen : en studie av dagens situasjon og synliggjøring av potensielle forbedringer (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 20. Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel :Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen
 21. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport
 22. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport.
 23. Broer inn i arbeidslivet : elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring : kartleggingsstudie av opplæringstilbud, organisering og tilpasninger
 24. Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere : hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?
 25. Brukerpass i hjelpemiddelformidlingen : en evaluering
 26. Bøy av - Fra kaos til fagbrev : sluttrapport
 27. De små skritts vei mot mestring : rehabilitering tar tid : etterevaluering av Heart prosjektet ved Avigo Lillesand
 28. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse
 29. Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse. Hvilke faktorer forklarer yrkesavgang blant ansatte i helsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenestene
 30. Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal på sykefravær og avgangsalder
 31. Effekter av tiltak på sykefravær (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 32. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 33. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport
 34. En helt vanlig jobb? : en studie av utviklingshemmede i arbeidslivet
 35. En jobb å eldes med? : kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 36. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring" (sammen med JD)
 37. En ny rolle for NAV i fengsel : tilleggsrapport
 38. En vanskelig start : om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet
 39. Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen
 40. Et arbeidsliv for alle : arbeidsdeltakelse og funksjonshemmede : hva er problemene i praksis?
 41. Et bedre NAV for brukerne. Modell for brukermedvirkning i NAV
 42. Et brutalt arbeidsmiljø?: en undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 43. Et liv jeg ikke valgte : om unge uføre i fire fylker (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 44. Evaluering : ordning med jobbskapingsprosjekter
 45. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 46. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 47. Evaluering av "Gult kort" (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 48. Evaluering av "jobbmestrende oppfølging" i Østfold og Oslo : sluttrapport
 49. Evaluering av "Mestringsveier til arbeid - psykisk helse og rus"
 50. Evaluering av arbeidsgivers rolle i sykefraværsoppfølgingen : sluttrapport (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 51. Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere : delrapport 2
 52. Evaluering av BIO og AMO i bedrift
 53. Evaluering av egenmeldingsforsøket i Kristiansand : ansattes erfaringer og vurderinger
 54. Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor
 55. Evaluering av forsøket "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor" : Delrapport 1 - en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.
 56. Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere - Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 57. Evaluering av HUSK - høgskole- og universitetssosialkontor : et forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere : delrapport 2.
 58. Evaluering av iBedrift Nordland
 59. Evaluering av individuell serviceerklæring i Aetat
 60. Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging.
 61. Evaluering av mangfoldsløftet
 62. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med Helsedirektoratet)
 63. Evaluering av NHO Buskerud sitt prosjekt "Arbeidskraft uten merkelapp" : bedre bruk av arbeidskraftressursene hos ungdom som ikke har fullført videregående opplæring
 64. Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport
 65. Evaluering av opplæring i arbeidsmarkedskompetanse i NAV-kontorene
 66. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov – pilot i Sør‐ Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 67. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov -pilot i Sør-Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 68. Evaluering av ordningen "Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"
 69. Evaluering av P1824 : sluttrapport
 70. Evaluering av P1824 : sluttrapport
 71. Evaluering av programmet tettere individuell oppfølging : sluttrapport
 72. Evaluering av prosessveilederopplæringen i NAV : opplæring gitt i forbindelse med implementeringen av kvalifiseringsprogrammet ved NAV-kontorene.
 73. Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark"
 74. Evaluering av prosjektet 1-2-3-4 i Vestfold
 75. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 76. Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA
 77. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 78. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 79. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 80. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 81. Evaluering av samordningsforsøket : effekt- og strømningsanalyse
 82. Evaluering av Telenor Open Mind Integration
 83. Evaluering av tilretteleggingstilskudd
 84. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (sammen med Helsedirektoratet)
 85. Evaluering av TOPP : fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren
 86. Forløp av sykefravær og retur til jobb
 87. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole : En underveisevaluering.
 88. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering.
 89. Forsøksvirksomhet som utviklingsarbeid
 90. Fortellinger om HMS : bruk av "Strategisk historiefortelling" som et verktøy i organisatorisk endring
 91. Fortellinger om motivasjon : hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?
 92. Fra fravær til nærvær : Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem
 93. Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar.
 94. Fra outsider til A4. En forskningsbasert evaluering av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammens aktiviteter relatert til prosjekt Ut i jobb
 95. Fra utstøting til inkludering? : en kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere
 96. Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet
 97. Færre på vei ut : en analyse av de som er usikre på sin tilknytning til arbeidslivet
 98. Gode intensjoner - holder det? : en undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse
 99. Gravide i handelsnæringen : et sykefraværsprosjekt
 100. Helhetlige tiltak mot barnefattigdom : En kunnskapsoppsummering
 101. Hva er god Arbeid med bistand? : forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid
 102. Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 103. Hvem skal ut? : kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning
 104. Hvor mange av deltakerne i arbeidsmarkedstiltak har svake basisferdigheter? : hvem av dem får jobb?
 105. Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? : tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland
 106. IA-avtalen i praksis : små og mellomstore virksomheter
 107. Ikke av vond vilje : en evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad
 108. Ikke i form på jobben : løsningsbasert verktøy for registrering av inneklimaproblemer
 109. IKT på veien videre : utvikling av "verktøy" for økte arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning
 110. Impression of Supported Employment : A Study of Some European Supported Employment Services and Their Activities (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 111. Individuell mestring : fra kollektive til individuelle tiltak for å redusere sykefravær : evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
 112. Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid
 113. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 114. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 115. Inkluderingskompetanse i NAV : evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV
 116. Inkluderingskompetanse i NAV. Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV.
 117. Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? : sluttrapport fra evalueringen av "Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser"
 118. Innvandrere i arbeid : hjelper arbeidsmarkedstiltak? : rapportering fra prosjektet
 119. Innvandrere i praksis : om likeverdig tjenestetilbud i NAV
 120. Innvandrerkvinner - em viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Følgeforskning av Levanger Arena Arbeid
 121. Innvandrerne som skulle klare seg selv : når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
 122. Integrering i praksis : Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere
 123. Interkommunalt samarbeid om økonomisk rådgivning - eller Roan for vi toan?
 124. Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner. Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning?
 125. Jeg Kan : teater som metode
 126. Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer : en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009 (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 127. Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A : rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning
 128. Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 129. Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid : erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 130. Klok av skade : evaluering av tiltaket "medarbeider med brukererfaring" i Bergen
 131. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 132. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (sammen med Helsedirektoratet)
 133. Konkurranseutsatt kompetanse : om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige
 134. Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær : muligheter og begrensninger
 135. Kunnskap om fattigdom i Norge : En oppsummering.
 136. Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2 : rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 137. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 138. Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 139. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 140. Liten effekt av graderte sykmelding for raskere retur til arbeid : en kausal analyse av registerdata for varighet av sykefravær, ulike trygdeytelser og retur til jobb
 141. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 142. Med døren på gløtt : jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn
 143. Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 144. Med litt bistand kan flere jobbe. Evaluering av ordningen med funksjonsassistanse i arbeid
 145. Med rett til å varsle : men hjelper det, og er det lurt?
 146. Mellom drøm og virklighet? : unge funksjonshemmede i overganger mellom utdanning og arbeidsliv
 147. Mellom penger og pedagogikk : om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen
 148. Mobbing og utstøting i arbeidslivet : Resultater fra en landsrepresentativ og longitudinell undersøkelse (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 149. Modell for læring til arbeidslivet for personer med Asperger syndrom : sluttrapport
 150. Mødre som mestrer : et prosjekt i regi av NAV Intro Oslo 2009-2012
 151. Ny karriere eller ny barriere? : arbeidsdimensjonen ved soning (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 152. Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? : evaluering av forsøk i fem fylker.
 153. Nye samarbeidsformer - nye læringsformer? : sluttrapport fra evalueringen av forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 154. Nye veier til arbeid? : en studie av arbeidsrettede tilbud til personer med sammensatte bistandsbehov
 155. Når aktivering blir ydmykelse : en studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV
 156. Når arbeidstakere ytrer seg kritisk : en pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren
 157. Når unntaket blir en del av regelen: En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidige ansettelser
 158. Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten - Omfang og årsaker
 159. Omstilling av opptreningsinstitusjonene : evaluering av tilskudds-/prøveprosjekt for utvikling av tilbud/tjenester innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering.
 160. Oppfølging av sykmeldte - fungerer dagens regime? : oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner
 161. Opplæringsprogram for brukerrepresentanter i NAV : en evaluering på oppdrag fra funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 162. Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne : hovedfunn fra en spørreundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet
 163. Overganger studier - arbeidsliv : et samarbeidsprosjekt rettet mot studenter med tilretteleggingsbehov ved NTNU og HiST : sluttrapport
 164. Passe inn og passe til. Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
 165. Pilotstudie: Veien mot uførepensjon : Kartlegging av gjennomførbarhet til planlagt kvalitativ intervjustudie. Målgruppe: nylig uføretrygdede under 40 år.
 166. Prosjekt "Livsgnist: Evaluering av en livstil- og helseintervensjon i Avinor"
 167. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 168. Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune : evaluering av kontrollert intervensjonsforsøk i stor skala, med utvidet rett til egenmelding i kombinasjon med økt og formalisert samhandling mellom arbeidstaker og arbeidsplassen ved sykefravær
 169. Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune : prosjektleders evalueringsrapport
 170. På godfot med sjefen : har norske lærere gode relasjoner til sin leder? : en validering av måleinstrumentet LMX-7 (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 171. På vei til jobb? : evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 172. På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?
 173. På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?
 174. Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 175. Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne - på ordinær måte : sammen om delmål 2
 176. Rekruttering i flerkulturelle samfunn : innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 177. Rekruttering til ledelse : en studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS
 178. Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser.
 179. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering
 180. Risiko og inkludering : betingelser for funksjonshemmedes og eldres deltakelse i arbeidslivet
 181. Russ-prosjektet : verktøykasse (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 182. Samarbeid NAV-kommune om introduksjonsprogram - En kartlegging
 183. Samarbeid og kommunikasjon rundt IA-avtalen og Jobbstrategien
 184. Sammen bedre på IA : hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen?
 185. Seniorpolitikk under skiftende forhold : gjenbesøk i seks kommuner
 186. Skole-til-jobb-overganger for ungdom uten fullført videregående skole. Langsiktige konsekvenser og heterogene effekter
 187. Skole-til-jobb-overganger for ungdom uten fullført videregående skole. Langsiktige konsekvenser og heterogene effekter
 188. Sluttevaluering av Hedmarksmodellen : NAVs håndtering av aktivitetskravet ved uke 8 i en sykemelding
 189. Sluttrapport : JobbResept - virker det?
 190. Sluttrapport : pilotprosjekt mellom NAV Oppland og Oppland Røde Kors : kvalifiseringsprogrammet- grunnlag for et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor?
 191. Sluttrapport : sysselsettingsprosjektet for langtkomne rusmiddelavhengige i Asker 2008-2010
 192. Sluttrapport for FNS-prosjekt
 193. Sluttrapport for prosjekt legers sykmeldingspraksis i Hedmark
 194. Sluttrapport fra ASVO Nøtterøy i prosjekt "Team Wooltech; på lag med naturen!"
 195. Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV : Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder.
 196. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 197. Supported Employment i Norden
 198. Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen
 199. Sykmelding, gradert sykmelding og forløpet tilbake til jobb : gjentatte overganger mellom full sykmelding, gradert sykmelding og jobb for 283 296 personer fra 2002 til 2010.
 200. Systematikk og innleving : evaluering av forsøket med differensierte støttesatsar for VTA-bedrifter
 201. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 202. Tilrettelegging i arbeidslivet
 203. Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold : hvorfor så vanskelig?
 204. Tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere : samarbeid og samordning
 205. Transport til arbeid og livet : transport og arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne
 206. Transportordninger og arbeidsdeltakelse. Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne
 207. Trenger du hjelp? : oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser : delrapport 1
 208. Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi
 209. Uførereformen. Konsekvenser for yrkesaktiviteten
 210. Ulikt arbeid - ulike behov : seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv
 211. Ung med mentor : evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane
 212. Ung Nett : et FARVE-finansiert prosjekt ved Durapart AS : erfaringer og synspunkter hos involverte ved Durapart AS og eksterne samarbeidsparter
 213. Ungdom og arbeidsmarkedstiltak II : et kvalitativt studium på hvordan langtidsledig ungdom opplever situasjonen som deltaker på arbeidsmarkedstiltak
 214. Unge funksjonshemmede i møte med NAV : ett år med arbeidsavklaring
 215. Unge funksjonshemmede på praksisplass og i jobb : evaluering av "Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid - hvordan hindre barrierer skole - arbeidsliv?"
 216. Ut i arbeidslivet på egne premisser : erfaringsbasert kunnskap om arbeid og psykisk helse
 217. Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag : et system- og aktørperspektiv
 218. Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett
 219. Veien inn i arbeidslivet : lederes erfaring med inkludering av unge voksne med psykiske helseplager
 220. Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger. Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?
 221. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 222. Virker tiltakene? Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
 223. Virksomhetenes seniortiltak : har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?
 224. Virksomme faktorer ved integrering av arbeidsrettet rehabilitering i psykisk helsevern : en undersøkelse av deltakernes egne erfaringer og refleksjoner.
 225. Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås til arbeid - en kunnskapsoversikt
 226. Å ta kontroll over dagliglivets aktiviteter : en veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. "Helgerud er en oase!" : en evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus/Helgerud ressurssenter for fosterhjem
 2. Adferdssenteret - norsk senter for studier av atferdsproblemer og innovativ praksis AS : hovedrapport fra evalueringen
 3. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST
 5. Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS
 6. Barnevern i et minoritetsperspektiv : evaluering av videreutdanningstilbud tilknyttet flerkulturelt barnevern
 7. Barnevernbarnas helse : uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002
 8. Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 9. Barnevernet i Oslo og Bergen : en sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004
 10. Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 11. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med SD og SVV)
 12. Bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige i kommunene : utgiftskartlegging og vurdering av kvalitet
 13. Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?
 14. Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene
 15. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 16. Den vanskelige samhandlingen : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 17. Domstolsbehandlingen av foreldretvister - Kartlegging av foreldretvister etter barneloven
 18. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med UDI og JD)
 19. Et trygt sted å bo. Og noe mer : evaluering av botilbud til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap
 20. Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet : en kunnskapsstatus
 21. Evaluering : regjeringens handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 (2013)
 22. Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde
 23. Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet
 24. Evaluering av forbrukersekretariatet i Standard Norge
 25. Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : første delrapport
 26. Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap : første delrapport, juni 2009
 27. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med KMD og NHD)
 28. Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering
 29. Evaluering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) : rapport
 30. Evaluering av kontantstøtteordningen
 31. Evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet
 32. Evaluering av markedsføringsloven : kartlegging av bedrifter som har telefonsalg / telefonhenvendelser til forbrukere
 33. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre : en effektstudie (sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bufetat)
 34. Evaluering av Prisme : et nettstudium i norsk som andrespråk
 35. Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge
 36. Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013
 37. Evaluering av telefonsalg til private : kartlegging av kundesentre i 2010 og 2012.
 38. Evaluering av utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige
 39. Evaluering av utviklingssentrene i barnevernet
 40. For og med barn og unge? evaluering av statlige tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
 41. Forebygging av bruk av fysisk straff i oppdragelsen : nett- og telefontjenester : en kartlegging utført på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet
 42. Foreldremekling : brukarperspektivet
 43. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet: Første delrapport.
 44. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet : Andre delrapport.
 45. Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet
 46. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 47. Gode intensjoner søker eierskap : en evaluering av retningslinjene for markedsføring av mat og drikke mot barn og unge
 48. Godt fundament : evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 : sluttrapport
 49. Hallooo, er det noen der ute? : evaluering av Barn og Unges kontakttelefon Røde Kors/Redd Barna 1993-1994
 50. Hjelp når livet rakner : evaluering av incestsentrene og incesttelefonen
 51. Hva er det med familieråd? : samlerapport fra prosjektet: "Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge"
 52. Hverdagsliv og drømmer : for unge som står utenfor arbeid og skole
 53. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge (sammen med KUD)
 54. Hørt om Frifond!? evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge
 55. Idébank for integrasjon : evaluering av en støtteordning for reduserte skiller mellom norsk ungdom og minoritetsungdom
 56. Inntekter og utgifter for kommuner som bosetter flyktninger
 57. Institusjonsplassering – siste utvei? : betydningen av barnevernreformen fra 2004 for institusjonstilbudet
 58. Kjønnslemlestelse i Norge (sammen med HOD)
 59. Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag 2011 : sluttrapport fra Beregningsutvalget september 2012
 60. Kunnskapsstatus (1990–2010) : forskning om etnisk diskriminering av barn og unge
 61. Likestilte politikere? : om rekruttering og frafall i lokalpolitikken
 62. Mangfold og engasjement i motvind : en studie av åpne fritidstiltak for ungdom
 63. Medievold avler vold : reell frykt eller moralsk panikk?
 64. Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper
 65. Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen : en gjennomgang av ordningen
 66. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 67. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 68. Nytter det? : evaluering av Home-Start familiekontakten
 69. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 70. Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 71. Optimal kontroll av varer av edle metaller (sammen med NHD)
 72. Organisering av internasjonalt arbeid : en gjennomgang av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 73. Organisering, effektivitet og rettssikkerhet – Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 74. Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber
 75. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet (sammen med JD)
 76. På sporet av kjønnsperspektivet : integrering av et kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettarbeidet
 77. Refleksjon og strategi : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : tredje delrapport
 78. Regionale sentre for mangfold og likestilling
 79. Rettigheter og tilhørighet : evaluering av statsborgerregelverket
 80. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blandt ungdom
 81. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom
 82. Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester
 83. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) : en evaluering
 84. Styring og ressursbruk i statlig regionalt barnevern : vurdering av utvalgte problemstillinger
 85. Stønadsordningen for enslige forsørgere : hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
 86. Tango for to : evaluering av Tilskottsordninga til samlivstiltak
 87. Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame : SIFO-survey hurtigstatistikk 2011
 88. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (sammen med JD)
 89. Tid for handling : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse - 2. delrapport
 90. Til god hjelp for mange – Evaluering av Losprosjektet
 91. Tiltak for barn og unge i større bysamfunn : en kartlegging av tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn
 92. Tiltak for fattige barn og unge : evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
 93. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
 94. Tvangsekteskap : en evaluering av mottiltakene
 95. Ungdomstiltak i større bysamfunn : en evaluering
 96. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : sluttevaluering av utviklingsarbeidet
 97. Verdighetsforvaltning i liv på grensen : en kvalitativ studie av barn og foreldre i familier med vedvarende lavinntekt
 98. Vold og overgrep mot barn og unge : en selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole
 99. Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge
 100. Å få rett - når du har rett! : en diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet
 101. Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 1. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre : en effektstudie (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bufetat)

Borg bispedømme

 1. Prest i Borg : en rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme)

Brønnøysundregistrene

 1. Brønnøysundregistrene : brukerundersøkelse (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 2. Offentlig skjemavelde : situasjonsbeskrivelse og anbefalinger (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 3. Resultater NNUQ2 2010 (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 4. Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 5. Skjemaveldet fem år etter : undersøkelse av skjemarutiner i statsetater (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)

Den Norske Stats Husbank

 1. Begjæringer og gjennomførte utkastelser : en komparativ studie av Norge og Sverige (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 3. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 4. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 5. Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 6. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 7. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 8. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen : underveisrapport (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 9. Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 10. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 11. Husbanken: Slik gjør vi det! : en underveisevaluering av Husbankens prosjekt "Lokale boligsosiale handlingsplaner" (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 12. Husbankens byfornyelsestilskudd : en evaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 13. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 14. Midtveisevaluering av BLEST-programmet (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 15. Områdesatsinger : måling av effekter (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 16. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 17. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 18. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 19. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 20. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Det norske fredskorpset (Fredskorpset)

 1. Assessment of Results : FK in Nepal, Norway and Ethiopia : final report
 2. Bands Crossing Borders : A Review of the Cooperation between South Africa’s Field Band Foundation and Norges Musikkorps Forbund
 3. Change-Agents for Development : a Study of Individual and Social Results of the FK Exchange Program
 4. Changes in the Mind : a study of changes in values and relationships in Norwegian organizations and communities involved in the FK exchange programs : final report
 5. Creating Change in the Education Sector: The Catalytic Factors
 6. Evaluation of FK Norway's private sector development program 2001-2013
 7. Leadership in the FK Youth Programme : a study of how the leadership component affects participants, partners and communities
 8. Study of the Results of Selected Projects of Fredskorpset Primary Programme 2004
 9. The Transparency International Exchange Project

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

 1. Biologisk evaluering av tilskuddsordningen for forvaltning av kortnebbgjess i Nord-Trøndelag, våren 2009
 2. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 3. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 4. Boreale lauvskoger i Norge : naturverdier og udekket vernebehov
 5. Bruk av bioindikatorer til overvåking av effekter av atmosfærisk nitrogen i naturtyper med lav nitrogentålegrense : pilotprosjekt for Naturindeks for Norge
 6. Den verdiskapende naturarven : midtveisanalyse av verdiskapingsprogrammet
 7. Det ble så stille : evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk
 8. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjølfugl : resultater til og med hekkesesongen 2006
 9. Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser
 10. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein
 11. Elg- og hjortejakt : evaluering av prøveordningen med utvidet elg- og hjortejakt i perioden 2003 - 2005
 12. Elgen i Norge sett med jegerøyne : en analyse av jaktmaterialet fra overvåkingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1966-2004
 13. Etablering av et villreinsenter på Hjerkinn : en forstudie
 14. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA))
 15. Evaluering av fylkesmennenes overvåking i verneområder
 16. Evaluering av iNasjonalparker
 17. Evaluering av landsdekkende satellittbasert vegetasjonskart
 18. Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden
 19. Evaluering av prøveprosjekt med lokal forvaltning av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilliggende verneområder
 20. Evaluering av sjøfuglovervåking utført i regi av fylkesmannsetaten, samt forslag til overvåking i verneområdene for sjøfugl
 21. Evaluering av Skjærgårdstjenesten
 22. Evaluering av verneplanen for barskog
 23. Eventuell fredning av Vikanbukta våtmarksområde i Stjørdal kommune og effekter på antall birdstrikes ved Trondheim lufthavn, Værnes
 24. Fallvilt og avlivede dyr av oter : årsrapport for 2006 (sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)
 25. Foreløpige analyser av feilvandring hos laks på basis av grunnstoffer i otolitter
 26. Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann : fase 3, elver og innsjøer
 27. Frivillig vern av skog : evaluering av arbeidsform
 28. Gytebestandsmål for laksebestander i Norge
 29. iNasjonalparker : er autorisasjonsvilkårene oppfylt?
 30. Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008
 31. Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink og vannspissmus : sluttrapport
 32. Kalking i laksevassdrag : effektkontroll 2008: overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland
 33. Kan havørn begrense konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking?
 34. Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan : sluttrapport
 35. Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking
 36. Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger : en analyse av mottakelsen av Naturindeks for Norge 2010
 37. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007
 38. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008
 39. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (sammen med Miljødirektoratet)
 40. Landskapsmodeller for TOV-områdene
 41. Lokal forvaltning av store verneområder : erfaringer fra fire forsøk
 42. Lokal forvaltning av store verneområder : evaluering av kommunal forvaltning i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane
 43. Lokal forvaltning av verneområdene i Forollhogna : sluttrapport fra evaluering av forvaltningsforsøket
 44. Lokal forvaltning av villaksressursene
 45. Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster : Auravassdraget som eksempel
 46. Miljøgifter i rovfuglegg i Norge : utvikling over tid og nye giftstoffer
 47. Miljømessige effekter av ulike behandlingsmetoder for hogstavfall ved hogst av sitkagran
 48. Miljøtilskudd til tiltak for tilretteleggelse av beitearealer for trekkende gjess : en evaluering for Vesterålen, 2006–2007
 49. Motorferdsel i utmark : omfang, erfaringer og effekter
 50. Nattkve som driftssystem ved hold av sau og ammegeit (sammen med Fylkesmannen i Hedmark)
 51. Naturarven som verdiskaper : statusrapport 2011
 52. Naturarven som verdiskaper : statusrapport 2012
 53. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 54. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 55. Naturfaglig evaluering av norske verneområder
 56. Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Møre og Romsdal 2008
 57. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 1 (2004) : årsrapport for registreringer utført i 2004
 58. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005
 59. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 4 årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006
 60. Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften
 61. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann - samlerapport 2010 : Atna- og Vikedalsvassdragene
 62. Overvåking av elvemusling i Norge - årsrapport for 2006 og 2007
 63. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag
 64. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008 : Enningsdalselva, Østfold
 65. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud
 66. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland (sammen med Fylkesmannen i Oppland)
 67. Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007.
 68. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2004
 69. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2005
 70. Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Dovre 2005 Haukskardmyrin og Haugtjørnin
 71. Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark 2006
 72. Overvåkingsdesign og budsjett for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i overflatevann, fase 2
 73. Produksjon av lakserogn av Bjerkreimsstamme på NINA Forskningsstasjon Ims
 74. Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene : årsrapport for aktiviteten i 2012
 75. Revisjon av motorferdselsloven : verdier, interesser og veivalg : rapport II fra "Motorferdsel og samfunn" (MoSa
 76. Stowaways in Imported Horticultural Plants : Alien and Invasive Species, Assessing their Bioclimatic Potential in Norway
 77. Terrestrisk naturovervåking : smågnagere og fugl i TOV-områdene 2004
 78. Utvikling av verktøy for beslutningstøtte i strandsona
 79. Villreinnemndene : en evaluering av deres struktur og funksjon
 80. Vurdering av Naturindekser i Norge med fokus på de marine indikatorene

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. "Striking the Balance" : evaluation of the planning, organisation and management of Norwegian assistance related to the Syria Regional Crisis. Volume 1 : evaluation report
 2. A baseline study of Norwegian development cooperation within the areas of environment and natural resources management in Myanmar
 3. A Framework for Analysing Participation in Development
 4. A Monitoring and Evaluation Report of the Conservation Agriculture Project 1 (CAP1) in Zambia
 5. A Study of Monitoring and Evaluation in Six Norwegian Civil Society Organisations
 6. A Synthesis of Evaluations of Environmental Development Assistance by Multilateral Organisations (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 7. A trusted facilitator: An evaluation of Norwegian engagement in the peace process between the Colombian Government and the FARC, 2010–2016
 8. Activity-Based Financial Flows in the UN-system : A Study of Select UN Organisations
 9. Added costs. Added value? : Evaluation of Norwegian support through and to umbrella and network organisations in civil society
 10. Anti-Corruption Approaches : A Literature Review
 11. Basis for decisions to use results-based payments in Norwegian development aid
 12. Blueprints for informed policy decisions : A review of laws and policies requiring routine evaluation
 13. Building Blocks for Peace : Evaluation of the Training for Peace in Africa Programme
 14. Can Markets Protect Biodiversity? : An evaluation of different financial mechanisms
 15. Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes? : Evaluation of results measurement and how this can be improved
 16. Cash Transfers Contributing to Social Protection : A Synthesis of Evaluation Findings
 17. Chasing civil society? : Evaluation of Fredskorpset
 18. Civil society under pressure : Synthesis study of evaluations of Civil Society Organisations’ democratisation and human rights work in Southern and Eastern Africa
 19. Contextual Choices in Fighting Corruption : Lessons Learned
 20. Counrty Evaluation Brief: Myanmar
 21. Counrty Evaluation Brief: Palestine
 22. Country Evaluation Brief: Afghanistan
 23. Country Evaluation Brief: Ethiopia
 24. Country Evaluation Brief: Haiti
 25. Country Evaluation Brief: Malawi
 26. Country Evaluation Brief: Mali
 27. Country Evaluation Brief: Mozambique
 28. Country Evaluation Brief: Nepal
 29. Country Evaluation Brief: Somalia
 30. Country Evaluation Brief: South Sudan
 31. Country Evaluation Brief: Tanzania
 32. Democracy Support through the United Nations
 33. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 34. Evaluability Study of Partnership Initiatives Norwegian Support to Achieve Millennium Development Goals 4 & 5 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 35. Evaluation of Five Humanitarian Programmes of the Norwegian Refugee Council and of the Standby Roster NORCAP
 36. Evaluation of Fredskorpset
 37. Evaluation of Fredskorpset
 38. Evaluation of Norway's Bilateral Agricultural Support to Food Security
 39. Evaluation of Norway's Support to Haiti after the 2010 Earthquake
 40. Evaluation of Norway’s support for advocacy in the development policy arena
 41. Evaluation of Norway’s support to women’s rights and gender equality in development cooperation
 42. Evaluation of Norwegian Business- related Assistance Uganda Case Study (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 43. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Bangladesh Case Study (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 44. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Main Report
 45. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance South Africa Case Study
 46. Evaluation of Norwegian Business-related Assitance : Sri Lanka Case Study
 47. Evaluation of Norwegian Development Co-operation in the Fisheries Sector
 48. Evaluation of Norwegian Development Cooperation to Promote Human Rights
 49. Evaluation of Norwegian Development Cooperation with Afghanistan 2001-2011
 50. Evaluation of Norwegian Development Support to Zambia (1991 – 2005) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 51. Evaluation of Norwegian efforts to ensure policy coherence for development
 52. Evaluation of Norwegian Health Sector Support to Botswana : final report
 53. Evaluation of Norwegian HIV/AIDS Responses
 54. Evaluation of Norwegian Multilateral Support to Basic Education
 55. Evaluation of Norwegian Power-related Assistance : Final report
 56. Evaluation of Norwegian support to capacity development
 57. Evaluation of Norwegian Support to Peacebuilding in Haiti 1998–2008 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 58. Evaluation of Norwegian Support to the Protection of Cultural Heritage (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 59. Evaluation of organisational aspects of Norwegian aid administration
 60. Evaluation of Research on Norwegian Development Assistance
 61. Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)" (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 62. Evaluation of the Development Cooperation through Norwegian NGOs in Guatemala
 63. Evaluation of the Effects of Using M-621 Military Cargo Trucks in Humanitarian Transport Operations
 64. Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 65. Evaluation of the Health Results Innovation Trust Fund
 66. Evaluation of the Humanitarian Mine Action Activities of Norwegian People’s Aid
 67. Evaluation of the International Organization for Migration and its Efforts to Combat Human Trafficking
 68. Evaluation of the Norad Fellowship Programme (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 69. Evaluation of the Norway India Partnership Initiative for Maternal and Child Health
 70. Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 71. Evaluation of the Norwegian Emergency Preparedness System (NOREPS)
 72. Evaluation of the Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund)
 73. Evaluation of the Norwegian Petroleum-Related Assistance : Case Studies Regarding Mozambique, Bangladesh, East Timor and Angola
 74. Evaluation of the Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU) and of Norad’s Programme for Master Studies (NOMA) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 75. Evaluation of the Norwegian Research and Development Activities in Conflict Prevention and Peace-building (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 76. Evaluation of the Strategy for Norway’s Culture and Sports Cooperation with Countries in the South
 77. Evaluation of Transparency International
 78. Evaluation series of NORHED Higher Education and Research for Development : Evaluation of the award mechanism.
 79. Evaluation Series of NORHED Higher Education and Research for Development : Theory of Change and Evaluation Methods
 80. Evaluation Series of NORHED: Evaluability Study
 81. Evaluering av norsk utviklingssamarbeid : årsrapport
 82. Evaluering av ordningen med støtte gjennom paraplyorganisasjoner : eksemplifisert ved støtte til Norsk Misjons Bistandsnemnd og Atlas-alliansen
 83. Experiences with results-based payments in Norwegian development aid
 84. Facing the Resource Curse : Norway's Oil for Development Program : final report
 85. Gender and Development – a review of evaluation reports 1997-2004 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 86. Global Aid Architecture and the Health Millennium Development Goals
 87. How to engage in long-term humanitarian crises: a desk review
 88. Humanitær innsats ved naturkatastrofer: en syntese av evalueringsfunn (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 89. Hunting for Per Diem : The Uses and Abuses of Travel Compensation in Three Developing Countries
 90. Impact Evaluation of the Norway India Partnership Initiative Phase II for Maternal and Child Health : Baseline report
 91. Inter-Ministerial Cooperation : an Effective Model for Capacity Development? Part 2 (case studies from Zambia and Nepal) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 92. International tax agreements and domestic resource mobilisation: Norway's treaty network with low-income countries in Africa
 93. Joint Evaluation of Nepal's Education for All 2004-2009 Sector Programme (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 94. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Viet Nam Country Report
 95. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts 2002-2009
 96. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Bangladesh Country Report
 97. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Nicaragua Country Report
 98. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Tanzania Country Report
 99. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Zambia Country Report
 100. Joint Evaluation of the Trust Fund for Environmentally and Socially Sustainable Development (TFESSD) : case studies in Ethiopia, Indonesia and Zambia
 101. Lessons from Evaluations of Women and Gender Equality in Development Cooperation
 102. Local perceptions, participation and accountability in Malawi's health sector
 103. Local Perceptions, Participation and Accountability in Malawi's Health Sector
 104. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : Nepal country report
 105. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : The Palestinian territory country report
 106. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities.
 107. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities. Uganda country report
 108. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to prromote the rights of persons with disabilities : Malawi country report
 109. Management for Adaptation to Climate Change : Mid-term Review of a project implemented by Total Land Care, Malawi
 110. Mid-Term Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 111. Mid-Term Review of the Strategic Development Programme 2006-2011 (SDP2) of the National Smallholder Farmers' Association of Malawi (NASFAM)
 112. Midterm Assessment of MAP (Meso-American Agro-Environmental Program)
 113. Midterm Review of the National Integrated Pest Management Programme in Nepal, Phase II
 114. Monolog eller dialog? Evaluering av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i norsk bistands- og utviklingspolitikk
 115. Mulanje Mountain Biodiversity Conservation Project : Mid-Term Review for the Norwegian Governement
 116. NASFAM National Smallholder Farmers' Association of Malawi : Evaluation of Norwegian support to NASFAM's Strategic Development Programme 2003-2006 : Apprisal of Programme Document for support to NASFAM's Strategic Development Programme 2007-2011
 117. Norway's Trade Related Assistance through Multilateral Organization : A Synthesis Study
 118. Norwegian Environmental Action Plan : Baseline Study
 119. Norwegian funding to women’s rights and gender equality : mapping study
 120. Pawns of Peace : Evaluation of Norwegian peace efforts in Sri Lanka, 1997-2009
 121. Planning, Monitoring and Evaluation in the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) : a report of an evaluation to the Royal Norwegian Embassy, Khatmandu, Nepal, and Norad
 122. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Contribution to Measurement, Reporting and Verification
 123. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Lessons Learned from Support to Civil Society Organisations
 124. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Synthesising Report 2007-2013
 125. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to a Global REDD+ Regime 2007-2010
 126. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Brazil (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 127. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Democratic Republic of Congo (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 128. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Guyana
 129. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Indonesia
 130. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Tanzania
 131. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Executive Summaries from Country Reports
 132. Real-Time evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative. Literature review and programme theory
 133. Realising Potential: Evaluation of Norway’s Support to Education in Conflict and Crisis through Civil Society Organisations
 134. Results of Development Cooperation through Norwegian NGOs in East Africa (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 135. Review and Appraisal of Norwegian Support to the Asian Institute of Technology (AIT) : review of the RAS 0351 programme (2003-2005) and appraisal of the "Education for Sustainable Development" programme proposal (2006-2009)
 136. Review of the Norwegian Esther Program (The FK Health Exchange program): final report
 137. Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 138. Study of the Impact of the Work of FORUT in Sri Lanka: Building Civil Society (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 139. Study of the Impact of the Work of Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 140. Support to Legislatures (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 141. Synthesis Study on Best Practices and Innovative Approaches to Capacity Development in Low-Income African Countries
 142. The Challenge of Assessing Aid Impact: a Review of Norwegian Evaluation Practice (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 143. The Norway-India Partnership Initiative Phase II: Impact Evaluation of Five Interventions
 144. The Norwegian International Effort Against Female Genital Mutilation
 145. The quality of reviews and decentralised evaluations in Norwegian development cooperation
 146. UNGP, Human Rights and Norwegian Development Cooperation Involving Business
 147. Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid : A desk study
 148. Use of Evaluations in Norwegian Development Cooperation System
 149. Women can do it - an evaluation of the WCDI programme in the Western Balkans
 150. Work in Progress : How the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and its Partners See and Do Engagement with Crisis-Affected Populations

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. A Synthesis of Evaluations of Environmental Development Assistance by Multilateral Organisations (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 2. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 3. Evaluability Study of Partnership Initiatives Norwegian Support to Achieve Millennium Development Goals 4 & 5 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 4. Evaluation of Norwegian Business- related Assistance Uganda Case Study (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 5. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Bangladesh Case Study
 6. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Bangladesh Case Study (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 7. Evaluation of Norwegian Development Cooperation with the Western Balkans, vol. 2
 8. Evaluation of Norwegian Development Support to Zambia (1991 – 2005) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 9. Evaluation of Norwegian Support to Peacebuilding in Haiti 1998–2008 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 10. Evaluation of Norwegian Support to the Protection of Cultural Heritage (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 11. Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)" (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 12. Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 13. Evaluation of the International Organization for Migration and its Efforts to Combat Human Trafficking
 14. Evaluation of the Norad Fellowship Programme (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 15. Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 16. Evaluation of the Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU) and of Norad’s Programme for Master Studies (NOMA) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 17. Evaluation of the Norwegian Research and Development Activities in Conflict Prevention and Peace-building (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 18. Gender and Development – a review of evaluation reports 1997-2004 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 19. Humanitær innsats ved naturkatastrofer: en syntese av evalueringsfunn (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 20. Inter-Ministerial Cooperation : an Effective Model for Capacity Development? Part 2 (case studies from Zambia and Nepal) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 21. Joint Evaluation of Nepal's Education for All 2004-2009 Sector Programme (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 22. Mid-Term Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 23. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Brazil (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 24. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Democratic Republic of Congo (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 25. Results of Development Cooperation through Norwegian NGOs in East Africa (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 26. Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 27. Study of the Impact of the Work of FORUT in Sri Lanka: Building Civil Society (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 28. Study of the Impact of the Work of Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 29. Support to Legislatures (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 30. The Challenge of Assessing Aid Impact: a Review of Norwegian Evaluation Practice (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Bolyst : innsats for økt stedstilhørighet gjennom prosjektbasert lokal samfunnsutvikling
 2. Bolyst og stedsattraktivitet : motiver for å flytte og bo i distriktene
 3. Byregionprogrammets fase 1 : gjennomgang av 33 samfunnsanalyser (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KMD)
 4. Derfor blir vi her : innvandrere i Distrikts-Norge
 5. Duett eller duell? : reiseliv og lokalsamfunnsutvikling
 6. Festivalkommuner : samhandling mellom kommuner og festivaler
 7. Føleevaluering av Omdømmeskolen 2008 og 2010
 8. Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i distrikts-Norge
 9. Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid : gløden, rollen og rammevilkårene
 10. Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv : en kunnskapsoppsummering
 11. Integrering i distriktskommuner : ein kunnskapsstatus om integreringsprosessar og inkluderingstiltak i distriktskommunar
 12. Interkommunalt plansamarbeid
 13. Kommunalt samarbeid på næringsfeltet : en litteraturstudie med praktiske råd
 14. Kommunikasjon uavhengig av stad
 15. Kunnskap for lokal medverknad og mobilisering : utviklingsrelevante bidrag i perioden 1999-2009
 16. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) , KMD og KLD)
 17. Lokalt utviklingsarbeid : en vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune
 18. Omdømmebygging : ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante bidrag i perioden 1999-2009
 19. Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet
 20. Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner : en studie av 41 småkommuner
 21. Samfunnsvirkninger av boligpolitikk : boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner
 22. Second Homes i Norge : bidrag til en nordisk utredning
 23. Suksessrike distriktskommuner : en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner
 24. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og IMDI)
 25. Sårbar eller robust? : sårbarhetsindeksen 2012, en analyse av kommuners næringsmessige sårbarhet
 26. Sårbare og robuste regioner : en analyse av norske regioners næringsmessige sårbarhet
 27. Tilflytting for enhver pris? : en studie av tilflyttingsarbeid i norske distrikskommuner
 28. Ungdom og lokal samfunnsutvikling : hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå?
 29. Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret)

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 3. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 4. Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 5. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 6. Kommunene sin rolle i reisemålsutvikling : en kunnskapskartlegging gjennom et case-studie (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 7. Kunnskap for stadutvikling : utviklingsrelevante norske bidrag i perioden 1999 - 2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 8. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 9. Ordkraft : følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009 : sluttrapport (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 10. Tilflytting til småstader og distrikt : kva tiltak verkar? Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))

Finansdepartementet (FIN)

 1. An evaluation of the potential for GPFG to achieve above average returns from investments in private equity and recommendations regarding benchmarking
 2. Annual Performance Evaluation Report - 2010 : Norwegian Government Pension Fund - Global
 3. Annual Performance Evaluation Report - 2011 : Norwegian government pension fund global
 4. Bilavgifter : hvordan kan en på best mulig måte prise de samfunnsøkonomiske kostnadene som veitrafikken forårsaker? : avgitt til Finansdepartementet 20. september 2007
 5. Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler
 6. Calculating the real return of the Norwegian Government Pension Fund Global by alternative measures of the deflator
 7. Climate Change Scenarios : Implications for strategic asset allocation : public report
 8. Climate Change Scenarios : Tailored report Norwegian government pension fund (Global)
 9. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (sammen med OED)
 10. Det norske sparemarkedet: Konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter : en utredning gjort av kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet
 11. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen : Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) (sammen med SD)
 12. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med SD)
 13. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 14. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med SD)
 15. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med SD)
 16. Ekstern kvalitetssikring av konseptuell løsning for prosjekt 7600 fremtidig kampflykapasitet : utvidet versjon (sammen med FD)
 17. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med SD)
 18. Ekstern kvalitetssikring KS2 av utvidet fremskaffelsesløsning for P7600 fremtidig kampflykapasitet (sammen med FD)
 19. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (sammen med FKD og NHD)
 20. Evaluation of SkatteFUNN
 21. Evaluering av aktiv forvaltning for Statens pensjonsfond Norge
 22. Evaluering av endringer i kjøpsavgiften for nye biler fra 2006-2011
 23. Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring
 24. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Sosialdepartementet)
 25. Evaluering av Senter for statlig økonomistyring
 26. Evaluering av skattereformen 2006
 27. Evaluering av skattereformen 2006 : administrative kostnader
 28. Evaluering av skattereformen 2006 : aksjonærmodellen
 29. Evaluering av unntak for revisjonsplikt i små aksjeselskaper
 30. Evaluering av økonomistyring og administering av Skattefunn : rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring
 31. Fjorden, byen og operaen : en evaluering av Bjørvikautbyggingen i et beslutningsteoretisk perspektiv
 32. Gjennomgang av Norges banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland
 33. Gjennomgang av Norges banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland
 34. Gjennomgang av Toll- og avgiftsetatens IKT-område : sluttrapport : versjon 1.0
 35. Global Equity Allocation : Analysis of issues related to geographic allocation of equities
 36. Governement Pension Fund Norway : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2012
 37. Government Pension Fund - Norway : Investment benchmarking results for the 4 year period ending December 2009
 38. Government Pension Fund Norway : Investment Bechmarking Results 2010 for the 5 year period ending December 2010
 39. Harvesting Risk Premia for Large Scale Portfolios : Analysis of risk premia indices for the Ministry of Finance, Norway
 40. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med SD)
 41. Investment Cost Effectiveness Analysis (for the 5 years ending December 31. 2013)
 42. Itjnå som kjæm tå sæ sjøl?Hvorfor utløses ikke de lønnsomme klimatiltakene i Klimakur? (sammen med KLD)
 43. Kartlegging av statlige tilskuddsordninger (postene 70-89) med miljøskadelige konsekvenser
 44. Konkurransen i bankmarkedet
 45. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med SD)
 46. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med SD)
 47. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med SD)
 48. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med SD)
 49. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med SD)
 50. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 51. Kvalitetssikring (KS2)av EFFEKT-programmet : rapport til Justisdepartementet og Finansdepartementet (sammen med JD)
 52. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med SD)
 53. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 54. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med SD)
 55. Kvalitetssikring av konseptvalg : utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (sammen med KUD)
 56. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med SD)
 57. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med SD)
 58. Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med KUD)
 59. Kvalitetssikring av Norges Fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med KUD)
 60. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø 2018 (sammen med KUD)
 61. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018 (sammen med KUD)
 62. Kvalitetssikring fase 1 (KS1 - konseptvalg) av Fornyelse av TVIST-systemene
 63. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design : kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet : vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008 (sammen med KUD)
 64. NMoF Fixed Income Review : Final report
 65. Norwegian Government Pension Fund - Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2008
 66. Norwegian Government Pension Fund : Real estate portfolio report 2013
 67. Norwegian Government Pension Fund : Real estate portfolio report, 2012
 68. Norwegian Government Pension Fund Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2010
 69. Norwegian Government Pension Fund Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2012
 70. Norwegian Ministry of Finance IPD Fund Level Analysis : December 2011
 71. Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge
 72. Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren : Økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre byråkrati (sammen med KMD)
 73. Optimale strategier i et tokvotesystem
 74. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 75. Pliktige elsertifikater
 76. Purchasing Power Parity in Tradable Goods
 77. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med SD)
 78. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med SD)
 79. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med SD)
 80. Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad (sammen med SD)
 81. Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum (sammen med SD)
 82. Rapport om samarbeidet mellom Økokrim, Oslo Børs og Kredittilsynet
 83. Refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbil : mulig innretning og konsekvenser
 84. Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge : en vurdering av muligheter for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig
 85. Report on Active Management of the Norwegian Government Pension Fund - Norway
 86. Review of the Active Management of the Norwegian Governement Pension Fund Global
 87. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med SD)
 88. Skattereformen 2006 : har skattesystemet blitt mer omfordelende?
 89. The Norwegian Government Pension Fund's potential for capturing illiquidity premiums
 90. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 91. Uavhengig attestasjonsuttalelse 2012
 92. Uavhengig attestasjonsuttalelse 2013
 93. Uavhengig attestasjonsuttalelse om overholdelse av retningslinjer i Folketrygdfondet
 94. Uavhengig attestasjonsuttalelse om overholdelse av retningslinjer i Folketrygdfondet
 95. Unoterte infrastrukturinvesteringer : ekstern vurdering av politisk, regulatorisk og omdømmemessig risiko
 96. Vurdering av konkurransesituasjonen i skadeforsikringsmarkedet

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)

 1. Administrative sanksjoner, reaksjoner og straff i akvakulturloven : rapport
 2. Blåskjelloffensiven 2008 : sluttrapport
 3. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (sammen med NHD og FIN)
 4. Evaluering av datagrunnlaget 2006-2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 5. Evaluering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 6. Evaluering av forsøksordning med Trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS)
 7. Evaluering av forvaltning av kongekrabbe
 8. Evaluering av leveringsplikten
 9. Evaluering av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning (NIFES)
 10. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (sammen med SD og NHD)
 11. Fiske i sør : en situasjonsbeskrivelse og forslag til tiltak
 12. Fiskeridirektoratets anbefalinger vedrørende områder som vurderes som mindre aktuelle for økning av oppdrettsvirksomhet : tildelingsrunde 2009
 13. Føringstilskudd i fiskerinæringen : kartlegging og evaluering
 14. Godsknutepunkter : struktur og effektivitet (sammen med SD)
 15. Kystverkets håndtering av den akutte oljeforurensningen fra lasteskipet M/S Server
 16. MAREANO-programmet
 17. Med torsk skal kysten trygges : evaluering av distriktskvoteordningen i 2006
 18. Produksjonsreguleringer i havbruk : tilleggsutredning : rullerende gjennomsnittlig MTB
 19. Prøveordning med meklingsinstans ved uenighet om prisfastsettelsen på fisk i første hand – gjennomgang og vurdering
 20. Refusjon av CO2- og grunnavgift i fiskeflåten : hvor stor betydning har ordningen – og for hvem?
 21. Stø på havet : Evaluering av Havforskningsinstituttet
 22. Stø på havet : evaluering av Havforskningsinstituttet

Fiskeriadministrasjonen

 1. Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 2. Evaluering av datagrunnlaget 2006-2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver (sammen med FKD, Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 3. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander : utforming av indikatorer (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 4. Rømt oppdrettslaks i sjø og elv : mengd og opphav (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 5. Teoretisk gjennomgang av budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 6. Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007 (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)

Fiskeridirektoratet

 1. Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge (sammen med Fiskeriadministrasjonen)
 2. En sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandling av akvakultursøknader
 3. Enklere saksbehandling? Evaluering av brukernes oppfatning av prosjektet
 4. Evaluering av datagrunnlaget 2006-2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver (sammen med FKD og Fiskeriadministrasjonen)
 5. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander : utforming av indikatorer (sammen med Fiskeriadministrasjonen)
 6. Organisering av ytre fiskerietat - med forslag til omorganisering av regionene Møre og Romsdal og Nordland
 7. Rømt oppdrettslaks i sjø og elv : mengd og opphav (sammen med Fiskeriadministrasjonen)
 8. Teoretisk gjennomgang av budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser (sammen med Fiskeriadministrasjonen)
 9. Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007 (sammen med Fiskeriadministrasjonen)

Forsvarsstaben

 1. Kostnytteperspektiv på verneplikten og mannskapsproduksjonen i Forsvaret (sammen med FMO og Forsvarsstaben)

Fylkesmannen i Finnmark

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag)
 2. Trainee i landbruket. En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)
 2. Fallvilt og avlivede dyr av oter : årsrapport for 2006 (sammen med DN)

Fylkesmannen i Nordland

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Finnmark)

Fylkesmannen i Troms

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

 1. Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet : en evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer.
 2. Botilbud til mennesker med demens
 3. De nye hjemmetjenestene : langt mer enn eldreomsorg : utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007
 4. E.coli-saken : evaluering av myndighetenes og næringens håndtering vinter/vår 2006 (sammen med LMD)
 5. Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens
 6. Evaluering : Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2007-2010
 7. Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 : sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter.
 8. Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene
 9. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og FIN)
 10. Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering : evalueringsrapport
 11. Evaluering av nytt refusjonsvilkår for blodtrykksbehandling (tiazidregelen)
 12. Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001-2009) : sluttrapport : syntese og analyse av evalueringens delprosjekter
 13. Evaluering av stiftelsen Amathea - en rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide
 14. Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider (sammen med KD)
 15. Evalueringsrapport II : fysisk aktivitet og måltider (sammen med KD)
 16. Health and Social Affairs in Norway and Russia : the cooperation evaluated
 17. Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet (sammen med NFR)
 18. Kjønnslemlestelse i Norge (sammen med BLD)
 19. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (sammen med Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
 20. Praksisrettet FOU? : en undersøkelse av høgskolesektorens forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfag
 21. RELIS : vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell
 22. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006 : dokumentasjon av undersøkelsen og hovedresultater
 23. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2012 : hovedresultater og dokumentasjon
 24. Resultatevaluering av sykehusreformen : tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
 25. Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005 : en prosessevaluering : sluttrapport.
 26. Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens

Helsedirektoratet

 1. Hva kan forbedres i VÆR røykFri-programmet? : intervjuer med elever, lærere og rektorer
 2. Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og pasienter med kronisk sykdom : del 3. Erfaringer og evalueringer fra prosjekter i norske kommuner med tiltak som kan redusere liggedøgn i sykehus
 3. Arbeidsliv og psykisk helse : evaluering av den fireårige informasjonssatsingen til Rådet for psykisk helse
 4. Barnevern og sosialhjelp
 5. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) : følgeevaluering
 6. Bemanning av pleie- og omsorgsektoren : handlingsplan og iverksetting
 7. Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester
 8. Betydningen av ulike psykososiale tiltak i rehabiliteringen av opioidavhengige i substitusjonsbehandling : en kunnskapsoppsummering
 9. Bruk av khat i Norge : nytelse og lidelse
 10. Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker
 11. Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern : nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004
 12. Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaet
 13. Cost-effectiveness of varenicline, bupropion and nicotine replacement therapy for smoking cessation
 14. Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser : sluttevaluering
 15. Effects of vitamins, fatty acids, minerals, and other dietary supplements on schizophrenic symptoms in people with schizophrenia
 16. Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet
 17. Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus
 18. Effekten av aktivitetstilbud på eldresenter
 19. Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon
 20. Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer
 21. Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår
 22. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (sammen med NAV)
 23. Ein resept å gå for? : evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald
 24. En evaluering av tobakkskampanjen "Hver eneste sigarett skader deg"
 25. En vanskelig pasient? : sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander
 26. Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom : status etter Opptrappingsplanen
 27. Evaluering av alkoholkampanjen "Alvorlig talt"
 28. Evaluering av arbeid med implementering av et nasjonalt kartleggingsverktøy KIS : sluttrapport
 29. Evaluering av den nasjonale pollenvarslingstjenesten
 30. Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer
 31. Evaluering av helseadvarslene på tobakkspakkene : evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007 : rapport 6 fra HEMIL/SIRUS
 32. Evaluering av Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker : sluttrapport
 33. Evaluering av kompetanseløftet 2015 : underveisrapport 1: mars 2009
 34. Evaluering av Mental helse kompetanse : nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for bruker- og pårørendekompetanse innen psykisk helse
 35. Evaluering av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten : sluttrapport
 36. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med NAV)
 37. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (sammen med NFR)
 38. Evaluering av opptrappingsplanen for psykisk helse : supplerende analyser innen spesialisthelsetjensten : delrapport 1
 39. Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet
 40. Evaluering av rusreformen
 41. Evaluering av RUStelefonen 08588
 42. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 43. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 44. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 45. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med NAV)
 46. Evaluering av selvhjelp
 47. Evaluering av stiftelsen SEPREP og Tverrfaglig utdanningsprogram
 48. Evaluering av STØFRI : større aktivitet på fritiden for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser
 49. Evaluering av tillitspersonforsøket : sluttrapport
 50. Evaluering av tilskudd til arbeid innen feltet HIV og seksuelt overførbare infeksjoner
 51. Evaluering av tilskudd til kommunalt rusarbeid
 52. Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren
 53. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (sammen med NAV)
 54. Evaluering av to nasjonale planer for seksuell helse
 55. Evaluering av tobakkskampanjen "Røyken tar pusten fra deg"
 56. Evaluering av tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser (TEDD) : resultater fra første fase i en følgeforskning
 57. Evaluering av veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD og regelverk for legers rett til å rekvirere sentralstimulerende legemidler : delrapport I : fylkesmannens erfaringer med regelverket og søknadsprosedyrene
 58. Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid
 59. Evalueringen av Storbysatsingen i psykisk helse
 60. Examining the Global Health Arena : Strengths and Weaknesses of a Convention Approach to Global Health Challenges
 61. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 : institusjonsresultater
 62. Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006 : hovedresultater fra nasjonal undersøkelse
 63. Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre : nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006
 64. Ferie for personer med store bistandsbehov
 65. Flink med folk i første rekke : sluttrapport fra evalueringsprosjektet
 66. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 67. Forsøksordning med utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelsetjenester 2001-2003 : Futt-prosjektet samlerapport
 68. Fra bostedsløs til egen bolig : delevaluering av tilskudd til oppfølgingstjenester
 69. Fra flodbølgekatastrofe i Asia til krise i Midtøsten - hva har vi lært? : hovedrapport
 70. Fra sofaen til sykkelsetet : evaluering av Tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet
 71. Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering
 72. Får vi nok personell til omsorgstjenestene? : sammendrag av evalueringen av Kompetanseløftet 2015
 73. Global helseforskning i Norge : oversikt og vurdering
 74. Habilitering som koordinerende tiltak : erfaringer fra tre brukergrupper
 75. Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus
 76. Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer
 77. Ikke bare bare å bo : sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere
 78. Informasjon, likemannsarbeid og interessepolitisk arbeid : en vurdering av modeller for organisering av små/sjeldne brukergrupper for å oppnå statstøtte til organisasjonsarbeid
 79. Intermediære enheter og "hjemmesykehus" ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring
 80. Kartlegging av mottakerne av den statlige tilskuddsordningen til frivillige rustiltak : delrapport
 81. Kartlegging av situasjonen til barn og unge med sansetap
 82. Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom
 83. Kommunehelseprofiler : kommunenes bruk av Helsedirektoratets nettsted
 84. Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid : Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid
 85. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (sammen med NAV)
 86. Kompetanseløft på arbeidsplassen : kommunenes erfaring med ABC modellen : rapport fra prosjektet Evaluering av bruk av opplæringsprogram om demens
 87. Kostnader og leveårsgevinster ved medikamentell primærforebygging av hjertekarsykdom
 88. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 : institusjonsvise resultater
 89. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 : nasjonale resultater
 90. Kriterium for evaluering av partnerskap og planlegging i kommunalt folkehelsearbeid
 91. Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell
 92. Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere : delrapport 1 i evaluering av statlig tilskudd i 32 kommuner
 93. Legemidler til røykeslutt
 94. Listelengde og kvalitet i fastlegeordningen
 95. Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007-2010 : oversyn over resultat frå evalueringane av tiltaka Partnarskap for folkehelse, Helse i plan og Kommunehelseprofilar
 96. Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubber : rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rusforebygging
 97. Mer må til : om hivrettet arbeid overfor innvandrere
 98. Methodological development and evaluation of 30-day mortality as quality indicator for Norwegian hospitals
 99. Natalizumab ved multippel sklerose : vurdering av eksisterende helseøkonomiske evalueringer
 100. Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten
 101. Ny medikamentell behandling av brystkreft : adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft : en helseøkonomisk analyse
 102. Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancer
 103. Pasienterfaringer med norske sykehus : resultater for region og foretak
 104. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2011: institusjonsvise erfaringer
 105. Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus : resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006
 106. Perspektiver på god praksis : en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner
 107. Plan med plan? : om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid
 108. Privat i offentlig sektor : de private rehabiliteringsinstitusjonenes rolle og rammebetingelser
 109. Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 : hovedresultater fra nasjonal undersøkelse
 110. Regionalt og lokalt folkehelsearbeid : ressurser, organisering og koordinering : en baselineundersøkelse
 111. Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet
 112. Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? : evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009
 113. Sivilt rusarbeid : mellom statlig styring og økende mangfold
 114. Skal det være noe mer før vi stenger? : evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim
 115. Snus- og røykeslutt på stand – virker det? : evaluering av en intervensjon rettet mot røyking og snusbruk i videregående skole
 116. Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus
 117. STEP - ungdom møter ungdom : en evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse
 118. TaKT opplæring : evaluering og ideer til videreføring
 119. Tidlig intervensjon på rusfeltet : en kunnskapsoppsummering
 120. Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge : opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene : delrapport 2 i evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse
 121. Tjenester til bostedsløse i ti kommuner : delevaluering 2
 122. Undersøkelse om rehabilitering i kommunene : erfaringer med tilbud gitt i pasientens hjem/vante miljø
 123. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid : syntese av funn fra evalueringen av Opptrappingsplanen for Psykisk helse per desember 2005 (sammen med NFR)
 124. Utvalgsundersøkelse om personer med rusmiddelproblemer
 125. Å leve med epilepsi

Husbanken

 1. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Husbanken

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. "Man må ha en plass å bo" : en sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland
 3. "Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter" : en studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming
 4. "Ryktet forteller hvor du bor" : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere
 5. Beboernes tilfredshet med nybygde boliger
 6. Begjæringer og gjennomførte utkastelser : en komparativ studie av Norge og Sverige (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 7. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger
 8. BOLIG + : nye boligløsninger for eldre og folk flest
 9. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 10. Bolig og helse
 11. Bolig og levekår i Norge 2012
 12. Bolig og oppvekst : konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold
 13. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 14. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken
 15. Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon
 16. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 17. Boligkarriere for startlånesøkere
 18. Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon
 19. Boligsosialt utviklingsprogram : delrapport 2010
 20. Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder : evaluering av stedsutviklingsprogrammet BLEST
 21. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (sammen med IMDI)
 22. Bostøtte : samspill, fordeling og incitamenter
 23. Bostøtte og økonomisk sosialhjelp
 24. Bostøtte, marginaleffekter og bostøttekarrierer
 25. Bostøtte, marginalpriser og flytting
 26. Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring
 27. Byen – ikke for alle? : fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?
 28. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 29. Case studie: Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring : praksis og måloppnåelse
 30. Den norske bostøtten : effekter av en reform
 31. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 32. Dokumentasjon av omstillingene i Husbanken i perioden 1997-2006
 33. Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå : fokus på eieretablering
 34. Egen bolig - også når helsa svikter? : evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre
 35. Eieretablering blant hushold med lave inntekter: Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering
 36. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 37. Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune
 38. Et velfungerende leiemarked? : profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid
 39. Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet
 40. Etterkommere av innvandrere : bolig og bostedsmønstre
 41. Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 42. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 43. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 44. Evaluering av prosjekt Boligtilpasning
 45. Evaluering av tilskudd til tilpasning
 46. Fargerikt samfunn i arktisk klima : en studie av steds- og næringsutvikling i Vardø
 47. Fordelingsvirkninger av bostøtte til alderspensjonister
 48. Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser
 49. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram - systematisering av kunnskap og læring : sluttrapport
 50. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked
 51. Fremtidige boligbehov
 52. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen : underveisrapport (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 53. Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 54. Følgeevaluering-sluttrapport : boligetablering i distriktene
 55. Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger.
 56. Heis og levekår
 57. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 58. Helt Bakerst i Køen : barnefamilier med ustabile boforhold
 59. Housing first i Norge - sluttrapport : Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
 60. Housing first i Norge : en kartlegging
 61. Housing first – muligheter og hindringer for implementering i Norge
 62. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 63. Husbanken: Slik gjør vi det! : en underveisevaluering av Husbankens prosjekt "Lokale boligsosiale handlingsplaner" (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 64. Husbankens bostøtte og kommunenes saksbehandling
 65. Husbankens byfornyelsestilskudd : en evaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 66. Husrom uten hjerterom : kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?
 67. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 68. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 69. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid
 70. Integrasjon av kommunale utleieboliger i borettslag og boligbyggelag i Bergen - en undersøkelse av boforhold og bokvalitet og en evaluering salg av boliger til boligbyggelagene
 71. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 72. Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk : beregninger basert på konstruerte klienthistorier
 73. Kommunenes arbeid med startlånet : forslag til forbedringer
 74. Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften
 75. Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån
 76. Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet 2004-2010
 77. Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig
 78. Livsopphold ved startlån : en evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån
 79. Livsopphold ved startlån : en praktisk oppfølging
 80. Løslatt og hjemløs : bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold
 81. Markedsbasert utbyggingspolitikk : møte mellom kommune og utbygger i pressområder
 82. Med virkeligheten som lærebok : fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?
 83. Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Norway and Scotland
 84. Midtveisevaluering av BLEST-programmet (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 85. Midtveisevaluering boligetablering i distriktene
 86. Modulbygg - like godt som plassbygde løsninger?
 87. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked
 88. Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?
 89. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 90. Områdesatsinger : måling av effekter (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 91. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 92. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring
 93. Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene
 94. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 95. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 96. På vei til Brøset - evaluering av det åpne parallelle oppdraget
 97. Rebound-, prebound og lock-in ved energieffektivisering i boliger. Kunnskapsstatus og virkemiddelanalyse
 98. Resultat- og effektmålingsverktøy for Områdeløft.
 99. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 100. Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming
 101. Sammen eller hver for seg? : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere - funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere
 102. Slik vil eldre bo : en undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser
 103. Startlånet : samfinansiering, forvaltning og oppfølging
 104. Statlig dialog med kommunene på det boligsosiale området
 105. Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet : evaluering av omleggingen av modellen
 106. Systematisering av erfaringer med passivhus
 107. Systematisering av erfaringer med passivhus
 108. Systematisering av erfaringer med passivhus - oppfølging : nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader
 109. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 110. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 111. Tre sårbare overganger til bolig : en kunnskapsoppsummering
 112. Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008-2009 : evalueringsrapport
 113. Underveisevaluering : boligsosialt utviklingsprogram
 114. Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?
 115. Universell utforming i nye boligprosjekter : byggebransjens erfaringer
 116. Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk
 117. Utkastelser og tvangssalg
 118. Utredning av tiltak for å bedre boforhold for barnefamilier
 119. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med KMD og KLD)
 120. Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen
 121. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (sammen med KMD)
 122. Velferdsteknologi i boliger : muligheter og utfordringer
 123. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis
 124. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Innovasjon Norge

 1. Arena-programmet – stimulerer klyngebasert næringsutviklilng
 2. Bærekraftige superinnovatører : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2006
 3. Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2003 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 1999
 4. Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2004 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 2000
 5. Elektronisk forretningsdrift (EF): evaluering av BIT-programmet
 6. En nyttig verktøykasse : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006
 7. Etablererstipend 1989-90 : etablering av levedyktige virksomheter?
 8. Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 : sluttevaluering (sammen med KMD)
 9. Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004
 10. Evaluering av designprogrammet
 11. Evaluering av etablerertjenestene i Akershus og Østfold
 12. Evaluering av fondene for Øst-Europa og Nordvest-Russland
 13. Evaluering av FRAM Kultur 2005-2010
 14. Evaluering av FRAM og iVEL 1997-2005
 15. Evaluering av Inn på tunet-Løftet
 16. Evaluering av Innovasjon Norges arbeid med bedriftsnettverkstjenesten
 17. Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring
 18. Evaluering av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt : hovedrapport
 19. Evaluering av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt : hovedrapport
 20. Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge
 21. Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge : sluttrapport
 22. Evaluering av NCE-programmet
 23. Evaluering av nyvekst
 24. Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter : (OFU/IFU)
 25. Evaluering av SND : 1993-1999
 26. Evaluering av SND Nord-Trøndelag
 27. Evaluering av tiltak for næringsrettet design : sluttrapport
 28. Evaluering av trebasert innovasjonsprogram
 29. Evaluering av unge etablereres kompetansebehov : sluttrapport
 30. Flere og bedre bedriftsetableringer? : evaluering av Innovasjon Norges stipendordninger 1999-2005
 31. Fremdeles mer å hente : etterundersøkelse av bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon Norge i 2003
 32. Følgeevaluering av ARENA-programmet : rapport 4 : sammanfattning av två års följeevaluering
 33. Følgeevaluering av biogasspilotordningen
 34. Hurtigvirkende kur : Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 35. Hurtigvirkende kur : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 36. I hvilken grad bidrar Innovasjon Norge til innovasjon? : en analyse av de støttede prosjektenes innovasjonsinnhold
 37. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 38. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 39. Innovasjon Norge som kunnskapsaktør
 40. Innovasjon à la carte : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2005
 41. Innsikt om utsikt : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk støtte i 2008
 42. Jordnært om space : evaluering av Romklyngen SIREN
 43. Kommunene som førstelinje i småskala næringsutvikling : evaluering av pilotprosjekt i 47 kommuner
 44. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2003.
 45. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2004.
 46. Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2005 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2001
 47. Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2006 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2002
 48. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 1999
 49. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2000
 50. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2001
 51. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2002
 52. Langtidseffekter av omstillingsprogram (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug)
 53. Mer for pengene : etterundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon i Norge i 2007
 54. Midtveisevaluering av Arena-programmet
 55. Miljøteknologi : potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter (sammen med NFR og KLIF)
 56. Norske Eksportforetak : en analyse av mikrodata fra 2001 til 2008
 57. Norske næringsklynger under finanskrisen : en studie av klyngeorganiasjonene som arenaer og aktører
 58. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge : resultater fra evaluering av NT-programmet
 59. Plattform for videre vekst : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2010
 60. Slutrapport : utvärdering av programmet svenskt-norskt näringslivssamarbete
 61. Slutrapport : utvärdering av programmet, Svenskt-norskt Näringslivssamarbete
 62. SND : organisation and Structure
 63. SND in an international context
 64. SND og bedriftsutvikling : rolle, virkemidler og effekter
 65. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 66. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 67. Stabilt på høyt nivå : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2005
 68. Stadig viktigere : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2004
 69. Storbyprosjektet : underveisevaluering
 70. Til beste for de beste : en evaluering av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
 71. Tillit og brede prosesser : hovedrapport : evaluering av 3 NCE- prosjekter i 2010
 72. Tilslørt, virksom og treffsikker : evaluering av Bygdeutviklingsordningen = Targeted Policy for Investment in Agricultural Activities : Evaluation of the Norwegian Rural Development Initiative
 73. Veksthus eller såkorn til spille? : evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge
 74. Verdispørsmål om verdiskaping : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn av Innovasjon Norge i 2007
 75. Vitalt om kreft : evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Integrerings- og mangfoldsdirektorat

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 2. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)
 3. Gjennomgang av post 71 : Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. Analyse av bruk av refleksjonslogger og diskusjoner i studiet Veiledning, tverrfaglig samarbeid og lovforståelse (sammen med Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 3. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (sammen med Husbanken)
 4. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 5. Famler seg fram til god etteroppfølging : resultater fra undersøkelsen om oppfølging av deltakere som har kommet i arbeid eller utdanning etter å ha fullført Jobbsjansen
 6. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner (sammen med Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 7. Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
 8. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med Husbanken, IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. Analyse av bruk av refleksjonslogger og diskusjoner i studiet Veiledning, tverrfaglig samarbeid og lovforståelse (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 3. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. Analyse av utviklingen i statens utgifter til fri rettshjelp og særskilte straffesaksutgifter i perioden 2008 til 2014
 2. Anbefaling vedrørende plassering av postmottak
 3. Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen : mellom passsiv tvang og aktiv returassistanse
 4. Barn i asylsaker : evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn
 5. Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 2
 6. Budsjettmodell for kriminalomsorgen
 7. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett
 8. Demokrati i motvind - Lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk
 9. Demokrati i motvind : lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk
 10. Det riktige valget? : motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur
 11. Driftsanalyse av politi og lensmannsetaten perioden 2002-2008
 12. Dømt til samfunnsstraff
 13. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 14. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 15. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring" (sammen med NAV)
 16. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og UDI)
 17. Et ansvarlig politi : åpenhet, kontroll og læring
 18. Et enkelt valg? : en evaluering av prosjektet "Felles ansvar" i Salten
 19. Etterktroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring
 20. Evaluering : konfliktrådenes organisasjon
 21. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS og KRUS)
 22. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester
 23. Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen
 24. Evaluering av Konfliktsrådsprosjektet og MIL
 25. Evaluering av kriminalomsorgens organisering
 26. Evaluering av nærpolitireformen : statusrapport 2016
 27. Evaluering av nærpolitireformen : Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse
 28. Evaluering av ordninger for frivillig retur
 29. Evaluering av pilotprosjekt om førstelinjerettshjelp
 30. Evaluering av Politidirektoratet
 31. Evaluering av politirådene : politiets oppfatning av samarbeidet
 32. Evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser
 33. Evaluering av prøveprosjekte med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 1
 34. Evaluering av prøveprosjektet og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 2
 35. Evaluering av rusprogrammene Rif og Mitt valg
 36. Evaluering av SIF - sikkerhet i fengsel
 37. Evaluering av teamarbeid i Justisdepartementet
 38. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene : analyse av implementeringsprosessen
 39. Evaluering av tilskudd til kommuner med asylmottak.
 40. Evaluering av tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid – tredje tilsynsrunde
 41. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, OED og KLD)
 42. Evalueringsrapport National Substance Abuse Programme NSAP
 43. Evalueringsrapport Nødnett trinn 1
 44. Evalueringsrapport VINN Samtalegrupper for kvinner : basert på datamateriale fra norske og svenske enheter 2006-2007
 45. Evalurering : Kontoret for voldsoffererstatning og Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre
 46. Facing Return : Perceptions of repatriation among Nigerian women in prostitution in Norway
 47. Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler.
 48. Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten
 49. Fyrverkerirapport 2006 : hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri?
 50. Infoflyt : informasjonsutveksling mellom politiet og kriminalomsorgen i saker med alvorlig kriminalitet og høy risiko
 51. Innsyn i forvaltningen - kompetanse, etterspørsel og makt : evaluering av offentleglova
 52. Internasjonalt sekretariat i Justisdepartementet : en erfaringsoppsummering
 53. Justisdepartementet - fremtidens departement?
 54. Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge
 55. Kulldriftens betydning for utviklingen i Longyearbyen
 56. Kvalitetssikring (KS2)av EFFEKT-programmet : rapport til Justisdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN)
 57. Ledelsesutviklingsprogrammet i Kriminalomsorgen 2007-2009 : en sluttevaluering
 58. Lokalt demokrati i Longyearbyen
 59. Lovlig med forbehold. Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet.
 60. Med ! eller ? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ eller supplement ved straff
 61. Mens de venter : hverdagsliv i asylmottak
 62. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) : oppstart av teamene og sentrene 2006
 63. Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen : en gjennomgang av organisering og arbeidsformer
 64. Nødnett : evaluering av prosjektorganiseringen (sammen med DNK)
 65. Oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 66. Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsakbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv
 67. Pappa i fengsel: andre evalueringsrapport
 68. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet (sammen med BLD)
 69. Pusterom eller ny start? Evaluering av refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel.
 70. Rapport : oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 71. Rapport: evaluering av Kontoret for voldsoffererstatning
 72. Regjeringens tilbakeføringsgaranti : en forstudie av iverksetting
 73. Retur som avtalt? : En effektivitetsstudie av Norges returavtaler.
 74. Rocka stabilitet : en evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet : et tilbud for kvinner i Oslo. (sammen med Fylkesmannen i Hordaland)
 75. Samfunnsstraffen 2003 : resultater og utfordringer
 76. Sammenfatning av evalueringsrapporter etter asylkrisen 2015 : viktige læringspunkter
 77. Samtalegrupper etter ATV-modellen : en evaluering av spesialopplæringen og domfeltes erfaringer
 78. SEFOs etterforskning : en undersøkelse av kvaliteten (sammen med Den sivile påtalemyndighet)
 79. Skjult informasjon - åpen kontroll : metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker
 80. Sluttrapport fra pilotprosjektet om utprøving av IKT : Internett i opplæringa innenfor kriminalomsorgen
 81. Små virksomheter, uklar styring : en evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning
 82. Som bestilt : evaluering av spesielle rettshjelptiltak
 83. Straff i institusjon : en evaluering av § 12-ordningen etter innføring av straffegjennomføringsloven og rusreformen
 84. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (sammen med BLD)
 85. Tilbakeføring av straffedømte : en kommentert bibliografi
 86. Tilbakeføringsgarantien i praksis : evaluering av prosjektet TAFU - tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning
 87. Tilbakevending fra Norge : historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013
 88. Tiltak overfor gjengangere : TOG
 89. Vend om i tide : en evaluering av SNU-prosjektene i Trondheim og Bergen. Det er ingen skam å snu : en evaluering av SNU-prosjektene i Oslo

Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)

 1. Alternatives to the use of flame retarded EPS in buildings
 2. Analyser av lettfraksjon fra fragmenteringsverk : prøvetaking høsten 2007
 3. Assessment of the consumption of HBCDD in EPS and XPS in conjunction with national fire requirements
 4. Avfallssug : effekter på materialgjenvinning
 5. Avfallssug – effekter på materialgjenvinning
 6. Avgifter på spillolje
 7. Biologiske prosesser i sedimenter : en litteraturstudie
 8. Bromerte flammehemmere i avfallsstrømmen
 9. Bromerte flammehemmere i blodprøver fra gravide kvinner i Bodø
 10. Bruke av miljøgiftbudsjett ved gjennomføring av tiltak i forurenset sjøbunn : utredning av muligheter
 11. CO2 fangst av utslipp fra industrianlegg
 12. Common implementation strategy - Guidance on setting mixing zones under the EQS-directive (2008/105/EC) : vurdering av retningslinjens betydning for norske forhold
 13. Dieselbiler : partikkelfilter - ettermontering og kostnader
 14. Dispersion and Exposure Calculations of PM10, NO2 and Benzene in Oslo and Trondheim for 2007
 15. Dodecyl- and Tri-tert-butyl-phenol in Products in Norway
 16. Effekter av metaller på metallothionein i ørret fra Mjøsa og Losna
 17. Ekkoloddmålinger som verktøy for beregning av volumendringer i et dypvannsdeponi
 18. Emission factors for CH4, NOx, particulates and black carbon for domestic shipping in Norway : revision 1
 19. Endringer i dagens skatte- og avgiftssystem som kan stimulere til miljøvennlig transport
 20. Energipotensial i nedbrytbart avfall i Norge
 21. EU’s rammedirektiv for vann : utredning om bruk av ålegress til klassifisering av økologisk tilstand
 22. Foreløpig evaluering av utslippsavgiften for forbrenning av avfall
 23. Forsuring av havet : kunnskapsstatus for norske farvann
 24. Forurensning i bunnsedimenter i sjøområder med skipsverft
 25. Health effects of amines and derivatives associated with CO2 capture
 26. Helse- og miljøinformasjon : befolkningens behov for informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer
 27. Helse- og miljøskadelige stoffer i støtdempende fallunderlag på lekearealer for barn
 28. Hvordan møte overgangen til et lavutslippssamfunn?
 29. Initial assessment of eleven pharmaceuticals using the EMEA guideline in Norway
 30. Kartlegging av forurensning i utvalgte småbåthavner i Norge
 31. Kartlegging av mellomkjedete klorerte parafiner (MCCP) i produkter
 32. Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg
 33. Kartlegging av plantevernmiddelbruk i veksthus som kan ha forårsaket grunnforurensning
 34. Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven - 2009
 35. Kartlegging av tetrakloreten ("PER") i avfallsstrømmen fra renseribransjen
 36. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (sammen med Jernbaneverket og SVV)
 37. Kvalitetskontroll av returflis
 38. Lagringskapasitet for CO2 : sammenligning av metoder brukt for estimering av lagringspotensial for CO2 i Utsiraformasjonen
 39. Langtransporterte luftforurensninger og effekter i Norge : status og fremtidsutsikter
 40. Materialstrømanalyse av kvikksølv : vurdering av alternativer
 41. Medium chained chlorinated paraffins (MCCPs) : a survey of products in Norway
 42. Mengde og utslipp fra større deponier og forurenset grunn i Norge : A-listelokaliteter
 43. Miljøprøver lagret på norske forskningsinstitusjoner
 44. Miljøteknologi : potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter (sammen med NFR og Innovasjon Norge)
 45. Miljøteknologi og nasjonale fortrinn : miljøteknologiområder i Norge med potensial for internasjonal vekst
 46. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med Miljødirektoratet)
 47. Mudringsmetoder for forurenset sjøbunn
 48. Muskxylen og muskketon i produkter i 2007
 49. National Inventory Report 2006 Norway : Greenhouse Gas Emissions 1990-2004 Reported According to the UNFCCC Reporting Guidelines (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT))
 50. Nitrogen losses from agricultural areas : a fraction of applied fertilizer and manure (FracLEACH)
 51. Nye miljøgifter i sedimentprøver indre Oslofjord : kjemiske profiler i Bispevika/Bjørvika
 52. Områder i Norge med naturlig høyt bakgrunnsnivå (over normverdi) : betydning for disponering av masser
 53. PFOA in Norway : Survey of Natural Sources, 2007
 54. Prosessevaluering av klimapolitiske mål for transport : Hva - Hvorfor - Hvordan
 55. Refusjonsordningen for spillolje : vurdering av analysemetoder for bestemmelse av kvalitetsegenskaper i spillolje
 56. Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier
 57. Review of Norwegian experiences with the phase-out of dental amalgam use
 58. Revision and assessment of Norwegian RID data 1990-2007
 59. Screening of polyfluorinated organic compounds at four fire training facilities in Norway
 60. Sektorutredning for petroleumsvirksomhet : helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak
 61. Survey of the extent of use and occurrence of PFNA (perfluorononanoic acid) in Norway
 62. Survey, screening and analyses of PFCs in consumer products
 63. Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret
 64. Undersøkelse av miljøgifter ved fire norske renseanlegg : PFOA, Bisfenol A, Triklosan, Siloksan (D5), Dodecylfenol og 2,4,6-Tri-tert.betylfenol
 65. Urban background levels of dioxin and PCB in Oslo
 66. Utlekking av miljøgifter fra større grunnforurensningslokaliteter i Norge
 67. Utrangerte fritidsbåter : kartlegging av miljøproblemer, vudering av tiltak og virkemidler
 68. Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT))
 69. Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS
 70. Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy
 71. Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy
 72. Vurdering av bromerte flammehemmere til Mjøsa fra deponier, kommunale renseanlegg og elver
 73. Vurdering av nye tekniske løsninger for å redusere utslippene fra fiskeoppdrett i sjø

Klima- og miljødepartementet (KLD)

 1. Environmental Impacts of a Free Trade Agreement between China and Norway
 2. Evaluation of Nordic World Heritage Foundation (2008-2013)
 3. Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark : sluttrapport
 4. Evaluering av handlingsprogram for universell utforming
 5. Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland (sammen med UD)
 6. Evaluering av Norsk Kulturminnefond
 7. Evaluering av Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barents-regionen (Polarmiljøsenteret): rapport fra Evalueringskomitéen
 8. Evaluering av skogvernet i Norge (sammen med LMD)
 9. Evaluering av Statens naturoppsyn
 10. Evaluering av tilskuddsordningen "Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle"
 11. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, OED og JD)
 12. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (sammen med Riksantikvaren og Miljødirektoratet)
 13. Forslag til endring i planloven : kan man tallfeste samfunnsøkonomiske virkninger?
 14. Funksjonshemmedes interesser i planleggingen : en evaluering av programmet "planlegging for alle"
 15. Gjennomgang av praktisering av naturmangfoldloven
 16. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk (sammen med KMD)
 17. Itjnå som kjæm tå sæ sjøl?Hvorfor utløses ikke de lønnsomme klimatiltakene i Klimakur? (sammen med FIN)
 18. Kartlegging av status i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier
 19. Kostnader og nytte for miljø og samfunn ved å stille krav om injeksjon/reinjeksjon av produsert vann, nullutslipp av borekaks og borevæske og inkludere radioaktivitet i nullutslippsmålet (sammen med OED)
 20. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KMD)
 21. Medvirkning med suksess? : funksjonshemmedes brukermedvirkning i kommunale planprosesser
 22. Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktenen : sluttrapport fra følgeevalueringen av programmet
 23. Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø
 24. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan : en evaluering
 25. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan- en evaluering
 26. Riksantikvarens evaluering av fartøyvernsentrene
 27. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge : en evaluering
 28. Samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet - Lofoten
 29. Samfunnsøonomiske virkninger av klimaendring i Norge
 30. Skog som biomasseressurs
 31. Styrking av planforskning og planleggerutdanning i Norge
 32. Tilbake til start? : erfaringer med kjøpesenterstoppen i fire fylker og hos fire kjøpesentereiere
 33. Tilgjengelighet for funksjonshemmede i kommunal arealplanlegging
 34. Tilskudd til kulturminnevern : evaluering av tre tilskuddsordninger under kapittel 1429 Riksantikvaren
 35. Universell utforming som strategi : evaluering av regjenringens handlingsplan for økt tilgjengelighet
 36. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med KMD og Husbanken)
 37. Vern eller bruk av skog som klimatiltak (sammen med LMD)
 38. Vulnerability and Adaptation to Climate Change in the Arctic (VACCA): Implementing Recommendations
 39. Ytterligere reduksjon av svart karbon og metan : en kartlegging av mulighetsrommet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. "Gode grep på veien til ny kommune" : erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger
 2. "Næringshagene - omplanting og gjødsling av den eksisterende underskogen" : evaluering av Næringshagesatsingen : sluttrapport
 3. "Sentraliseringens pris" : er sentralisering et problem?
 4. Analyse av arealutvikling og arealkonflikter
 5. Barnehager i inntektssystemet for kommunene
 6. Barnehager i kommunenes inntektssystem
 7. Bolig med kommunens bistand : En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet
 8. Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?
 9. Brukerundersøkelse 2011
 10. Brukerundersøkelse 2012
 11. Brukerundersøkelse 2013
 12. Brukerundersøkelse 2015 : Oslo/Akershus, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag
 13. Brukerundersøkelse 2017 - Husleietvistutvalget
 14. Byggekostnadsprogrammet : sluttevaluering
 15. Byregionprogrammets fase 1 : gjennomgang av 33 samfunnsanalyser (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )
 16. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 17. Compliance with International Standards : Norwegian E-vote Project
 18. Delkostnadsnøkkel videregående skole
 19. Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006
 20. Driftskostnader og skattegrunnlag : virkninger av befolkningsvekst og befolkningsnedgang i kommunene
 21. E-initiativ : en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ i fjorten kommuner
 22. E-valg i et demokratisk perspektiv : sluttrapport
 23. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 24. Effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon : casestudie
 25. Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2015-2016
 26. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2014-2015
 27. En analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder
 28. En godt gjemt skatt : Evaluering av "Faglig analysegruppe for samisk statistikk" og rapportserien "samiske tall forteller"
 29. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (sammen med NHD)
 30. Enhetsfylke – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? : evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
 31. Erfaringer med bruk av lavenergi og passivhus yrkesbygg : innemiljø og energibruk, undersøkelse av noen utvalgte bygg og innspill til metode for å avdekke sammenhenger
 32. Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 : sluttevaluering (sammen med Innovasjon Norge)
 33. Evaluering av bosetting av flyktninger
 34. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 35. Evaluering av finansieringssystemer i kommunene : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 36. Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern
 37. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 38. Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : tilgjengelighet for velgere, tillt, hemmelig valg og valgdeltakelse
 39. Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd
 40. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med BLD og NHD)
 41. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommuale utleieboliger
 42. Evaluering av innbyggerinitiativordningen
 43. Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 – omfang, organisering og virkemåte
 44. Evaluering av Kompetansesenter for Distriktsutvikling
 45. Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap (sammen med NHD)
 46. Evaluering av nyvekst
 47. Evaluering av REGMODELL (sammen med NFR)
 48. Evaluering av Statens innkjøpssenter
 49. Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
 50. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 51. Finansielle ubalanser i kommunene
 52. Fjordfolk på konsesjonsjakt : evaluering av tildelingen av laksekonsesjoner til den lulesamiske bygda Musken i Tysfjord
 53. Forsøksprogram som forvaltningspolitisk virkemiddel - smørekopp for kommunal omstilling?
 54. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner
 55. Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler
 56. Fra innvortes til utvortes bruk : sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram
 57. Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt
 58. Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund
 59. Frå politiske rettar til politisk makt
 60. Fylkeskommunal oppgavedifferensiering : rapport fra innledende undersøkelser
 61. Får vi også vere med? Om kvinner i norsk politikk
 62. Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger" (sammen med NHD)
 63. Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.
 64. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk (sammen med KLD)
 65. Hager i skiftende landskap : evaluering av SIVAs næringshagesatsing
 66. Harmoni innen vide rammer : effektindikatorsystem for og evaluering av kapittel 551, post 60
 67. Husleielovens varslingsregel
 68. Hva forklarer variasjoner i kommunale veiutgifter? : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 69. Hva sier loven - hva tror folk? : En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven
 70. Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler - en empirisk analyse
 71. Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene
 72. Innovasjonshøyde og verdiskaping : en analyse basert på Førundersøkelsen 2009
 73. International Experience with E-Voting : Norwegian E-vote Project
 74. Internkontroll i kommuner
 75. Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid
 76. Kommunal organisering 2008 : redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase
 77. Kommunale kontrollutvalg : uavhengighet eller flertallsdiktatur?
 78. Kommune- og fylkestingsvalget 2011 : evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets informasjonsvirksomhet i forbindelse med valget høsten 2011
 79. Kommunen som boligeier : Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger
 80. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging
 81. Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift : eit regionalpolitisk eksperiment
 82. Kompetansesenter for distriktsutvikling : tilknytningsform og organisatoriske rammer
 83. Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven
 84. Konsekvenser av å endre eller fjerne tilknytningsplikten til fjernvarme
 85. Kultur - Retur : fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling
 86. Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing
 87. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KLD)
 88. Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet - En empirisk analyse basert på Levekårsundersøkelsen 2007
 89. Leieboerorganisering i Norge
 90. Lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommunene
 91. Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling
 92. Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid : en kunnskapsstatus om lokale mediers rolle for lokaldemokratiet i et kjønnsperspektiv
 93. Med utkantbutikken i sentrum : evaluering av merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane
 94. Modeller for utleie med sosiale formål
 95. Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati
 96. Nominering og konstituering i norske kommunar
 97. Noreg i Europa : om norsk deltaking i INTERREG-program : kva nytte har Noreg av å delta i Interreg III-programma A, B og C?
 98. Omlegging av bostøtten i 2009 : evaluering av det kommunale finansieringsbidraget
 99. Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren : Økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre byråkrati (sammen med FIN)
 100. På vei til egen bolig : evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007
 101. Regionale myndigheters bruk av digital plandialog
 102. Regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018
 103. Regionalparker i Norge : kartlegging av samarbeid og resultater i seks regionalparker : hva er oppnådd og hva er merverdien?
 104. Regionforstørring og utslipp av klimagasser
 105. Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprgram
 106. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
 107. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 108. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
 109. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 110. Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland
 111. Sammenliknende analyse av nordisk husleielovgivning
 112. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode
 113. Senterutvikling mot 2020
 114. Sentralisering og bedriftsdynamikk
 115. Sentralisering og regionforstørring : endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi
 116. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 117. Sluttrapport : BP4 for "overgang fra matrikkel- til vegadresser"
 118. Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)
 119. Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
 120. Små samfunn tar sats : sluttrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens småsamfunnssatsing
 121. Speed and Efficiency of the Vote Counting Process : Norwegian E-vote Project
 122. Statlig styring av kommunene : om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer
 123. Strategi for bygningsdelen i matrikkelen
 124. Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid
 125. Test av designløsning i valglokalet : evalueringsrapport fra Stortingsvalget 2009
 126. Tilgjengeliggjøring av planinformasjon : forprosjektrapport
 127. Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer
 128. Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om utbyggingsavtaler.
 129. Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter: Utredning av fylkeskommunale forskjeller
 130. Utkantsatsingen : følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment
 131. Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg
 132. Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring
 133. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med Husbanken og KLD)
 134. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (sammen med Husbanken)
 135. Årsaker til økning i utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2007 til 2008
 136. Økonomisk risiko og boligeie

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 3. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 4. Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 5. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 6. Kommunene sin rolle i reisemålsutvikling : en kunnskapskartlegging gjennom et case-studie (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 7. Kunnskap for stadutvikling : utviklingsrelevante norske bidrag i perioden 1999 - 2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 8. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 9. Tilflytting til småstader og distrikt : kva tiltak verkar? Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Ordkraft : følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009 : sluttrapport (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug

 1. Langtidseffekter av omstillingsprogram (sammen med Innovasjon Norge og Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug)

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS

 1. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS, KRUS og JD)

Kulturdepartementet (KUD)

 1. "Da ars møtte techne" : en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) (sammen med Kulturrådet)
 2. "Kunstnerens beste venn" : en evaluering av Office for Contemporary Art Norway.
 3. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 4. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 5. Bedre kår for lokalidretten? Evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag
 6. Demokratisering av kulturen? : om sosial ulikhet i kulturbruk og -deltakelse
 7. Der ordene slutter : en evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester
 8. Ekstraordinært eller selvfølgelig? : evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen
 9. En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? : et notat om armlengdesprinsippet i norsk og internasjonal kulturpolitikk.
 10. Evaluering av ABM-utvikling
 11. Evaluering av Arts & Business Norway (sammen med NHD)
 12. Evaluering av Bokavtalen
 13. Evaluering av Det Åpne Teater
 14. Evaluering av frifond : rapport
 15. Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag : en forstudie
 16. Evaluering av samelovens språkregler
 17. Evaluering av samelovens språkregler : sámelága giellanjuolggadusaid evalueren
 18. Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO)
 19. Evaluering av støtteordninger for minoritetsspråklige medier
 20. Exhibit / Inhibit : gjennomgang av OCA. Office for Contemporary Art Norway (sammen med UD)
 21. For en neve dollar mer : en evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond
 22. Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner
 23. Frivillig sektors økonomi og merverdiavgift
 24. Gjennomgang av Norsk kulturråd
 25. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge (sammen med BLD)
 26. I takt med tiden : en evaluering av Oslo-Filharmonien, Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør
 27. Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom
 28. Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen : rapport
 29. Kompetanse og aktivitet : en gjennomgang av aktivitetsmidlene til barn og ungdom (post 3) fordelt via særforbundene
 30. Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester
 31. Konsekvenser av markedsfinansiering og privatisering av NRK
 32. Konsolidert tilskuddsordning? Oppfølgende evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag
 33. Kulturkunnskap i en kunnskapskultur. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole.
 34. Kulturutgifter i kommunene
 35. Kvalitet for alle penga? : en evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater
 36. Kvalitetssikring av konseptvalg : utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (sammen med FIN)
 37. Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med FIN)
 38. Kvalitetssikring av Norges Fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med FIN)
 39. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø 2018 (sammen med FIN)
 40. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018 (sammen med FIN)
 41. Mangfoldsåret : muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv
 42. Medieeierskapsutredningen 2012
 43. Mer frivillig innsats? Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag
 44. Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner - kartlegging av inntekter og kostnader
 45. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design : kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet : vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008 (sammen med FIN)
 46. Norsk Designråd og Norsk Form : vurdering av framtidig samarbeid (sammen med NHD)
 47. Ny giv i teatret – hva må til? : en evaluering av Det Norske Teatret, Nordland Teater og Trøndelag Teater
 48. Nye tider - nye takter : en gjennomgang av Rikskonsertene
 49. Nye tider - nye takter? : en gjennomgang av Rikskonsertene
 50. Profesjonalisering av kor : evaluering av en forsøksordning
 51. Rapport fra Nordgård-utvalget
 52. Rapport om eierstyring av Norsk Tipping AS : avgitt til Kulturdepartementet 11. januar 2010
 53. Ressursgjennomgang av Lotteri- og stiftelsestilsynet : rapport til Kulturdepartementet
 54. Riktig eller viktig? : en evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt
 55. Sivile eierformer : med frivillighetssentralene som case
 56. Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet
 57. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 58. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 59. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 60. Tilskuddsforvaltning i Kultur- og kirkedepartementet
 61. Verdier på spill - kunstnerisk handlingsrom i teatret
 62. Vurdering av den årlige rapporteringen fra NRK AS om selskapets effektivitet

Kunnskapsdepartementet (KD)

 1. "Det er fedt" : evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark
 2. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler (sammen med NHD)
 3. Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak : en empirisk analyse av seleksjon og virkninger (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 4. Alle teller mer : en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart
 5. Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000
 6. Borte bra, men hjemme best? : færre norske studenter i utlandet
 7. De særskilte skolene for funksjonshemmede: spørreundersøkelse
 8. Dimensjonering av fagopplæringen
 9. Er det skolens skyld? : en kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner
 10. Evaluation of SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
 11. Evaluation Report - Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR)
 12. Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. Del 1 : hovedrapport
 13. Evaluering av ANSA
 14. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (sammen med ASD)
 15. Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler : utarbeidet for Kunnskapsdepartementet
 16. Evaluering av førskolelærerutdaning i Norge 2010. Del 1 : hovedrapport
 17. Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 : sammendrag av viktige konklusjoner og anbefalinger
 18. Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008. Del 1 : hovedrapport
 19. Evaluering av Kometanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003
 20. Evaluering av kompetansetiltaksprosjekt i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte 2005-2009 i regi av NAFO
 21. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2002
 22. Evaluering av kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2005
 23. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004
 24. Evaluering av Nasjonal digital læringsarena
 25. Evaluering av Norgesuniversitetet
 26. Evaluering av program for basiskompetanse(BKA)
 27. Evaluering av strategi for rekruttering av førskolelærere 2007-2011
 28. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Samisk høgskole - Sámi allaskuvla
 29. Evaluering av tilskudd til Universitetsstudiene på Kjeller (UniK)
 30. Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid
 31. Evalueringsrapport : "tvillingskolemodellen"
 32. Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider (sammen med HOD)
 33. Evalueringsrapport II : fysisk aktivitet og måltider (sammen med HOD)
 34. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med NFR)
 35. Frafall i videregående opplæring : betydningen av grunnskolekarakterer, studieretninger og fylke
 36. Full dekning, også av førskolelærere?
 37. Førskolelærere og barnehageansatte
 38. Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge : kartlegging av aktiviteter, økonomistyring og økonomisk stilling i samskipnadene
 39. Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere
 40. Hve er viktige kvaliteter ved god sensur? : en kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring
 41. Høyere utdanning - tilgjengelig for alle? : studenter med funksjonsnedsettelse og funksjonshemning i høyere utdanning - Kvalitetsreformens betydning og lærestedenes strategier for inkludering
 42. Kartlegging av lærerutdanneres kompetanse
 43. Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene
 44. Kartlegging av norsk utdanningsforskning
 45. Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningene : revidert sluttrapport
 46. Kartlegging av språkstimulering og språkkartlegging i kommuene : sluttrapport
 47. Kartlegging av strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge : innspill til tverrdepartemental arbeidsgruppe
 48. Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv : en kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren
 49. Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 : sluttevaluering
 50. Kompetanseutviklingsprogrammets første år : en foreløpig oversikt og vudering
 51. Kunnskapsgrunnlaget : en sluttrapport fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring
 52. Kvalitet i barnehager : rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012
 53. Kvalitet og innhold i norske barnehager : en kunnskapsoversikt
 54. Kvalitet og kvantitet : kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst
 55. Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning : forslag til organisasjonsmodell, styringsform, mandat og ressursbehov
 56. Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV
 57. Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV : sluttrapport fra en kartleggingsstudie
 58. Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge : en analyse for Tron-utvalget
 59. PhD education in a knowledge society : an evaluation of PhD education in Norway
 60. Program for basiskompetanse i arbeidslivet, evaluering, del 2
 61. Rapport om kommersielt tilgjengelig litteratur for syns- og lesehemmede
 62. Rapportering til besvær? : evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet
 63. Realkompetanse innen høyere utdanning : en studie ved tre institusjoner
 64. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (sammen med ASD)
 65. Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre : en litteraturstudie
 66. Stipendiater og doktorgradsgjennomføring
 67. Studenters inntekt, økonomi og boforhold : studenters levekår 2005
 68. Studenters levekår 2005
 69. Sámi allaskuvla : evaluering av allmennlærerutdanningen : rapport om status for tiltak i henhold til institusjonens oppfølgingsplan
 70. Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
 71. Tilfredshet med barnehagetilbudet : spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage
 72. Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger : rapport utarbeidet av arbeidsgruppen nedsatt av Kunnskapsdepartementet
 73. Tilskudd til paraplyorganisasjoner : en evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner på voksenopplæringsområdet
 74. Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager : idealer og praksis
 75. Å sende en bekymringsmelding - eller la det være? : en kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern

Kystverket

 1. Effects of proposed ship routeing off the Norwegian coast. part 1 Røst - Utsira.
 2. Effects of proposed ship routeing off the Norwegian coast. part 2 Utsira - Oslo fjord. Konsekvenser av forslag til ny farled utenfor norskekysten. Del 2 Utsira - Oslofjorden.
 3. Evaluering av den statlige oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av MV Full City 31. juli 2009 (sammen med Kystverket hovedkontoret)
 4. Evaluering av persontransportmodeller (sammen med SVV og Jernbaneverket)
 5. Heving eller tildekking? : en samfunnsøkonomisk analyse av mulige tiltak for å hindre kvikksølvutslipp fra ubåt U-864
 6. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (sammen med SVV og Jernbaneverket)
 7. Samfunnsøkonomisk vurdering av tilskudd til miljøtiltak i havner

Kystverket hovedkontoret

 1. Evaluering av den statlige oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av MV Full City 31. juli 2009 (sammen med Kystverket og Kystverket hovedkontoret)

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

 1. Anbefalinger til økt bioenergisatsning innenfor veksthusnæringa
 2. Den offentlege forvaltninga av reindrifta : Omdømmeundersøkinga
 3. Det handler om følelser : en utredning om ubebodde landbrukseiendommer
 4. Dyrevelferdstiltak i storfeholdet i en bredere miljøpolitisk sammenheng
 5. E.coli-saken : evaluering av myndighetenes og næringens håndtering vinter/vår 2006 (sammen med HOD)
 6. En robust instituttsektor : Gjennomgang av forskningsinstitusjonene under Landbruks- og matdepartementet, inkludert Bygdeforskning
 7. Etterevaluering av eSporingsprosjektet
 8. Evaluering av Landbrukshelsen
 9. Evaluering av norsk økologisk landbruksforskning (1999-2009)
 10. Evaluering av omsetningsordningen for melkekvoter
 11. Evaluering av skogvernet i Norge (sammen med KLD)
 12. Gjennomgang av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
 13. Gjennomgang av tilskudd til kommunale veterinærtjenester
 14. Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull
 15. Gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser
 16. Samfunnsøkonomisk analyse av alternativ organisasjonsstruktur for LMDs instituttsektor
 17. Tida og tilhøva
 18. Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgødsel : evaluering av pilotordnding
 19. Utredning av forvaltningsregime for pristilskuddene: Vurdering av rollefordeling, kontrollregime og muligheter for ansvarliggjøring av produsent
 20. Vern eller bruk av skog som klimatiltak (sammen med KLD)

Miljødirektoratet

 1. Evaluering av Klimasats : 2016-bevilgninger
 2. Evaluering av satsing på formidling av klimakunnskap til skolen.
 3. Evaluering av tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn
 4. Evaluering av tilskuddsordningen for tiltak mot skadelige fremmede organismer
 5. Evaluering av tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak - generell vannforvaltning
 6. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (sammen med Riksantikvaren og KLD)
 7. Framtidige mengder uorganisk farlig avfall
 8. Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs) : evaluation of results
 9. Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst
 10. Konsekvenser av lave kvotepriser i EU ETS
 11. Kostnadsvurderinger - nedgravde avfallsløsninger : utredning
 12. Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger
 13. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (sammen med DN)
 14. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med KLIF)
 15. Naturarven som verdiskaper:statusrapport 2010-2013
 16. Overvåking av Grenlandsfjordene 2012 : sedimenter og bløtbunnsfauna
 17. Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012
 18. Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2012
 19. Risk of Combination Effects Between Decabromodiphenyl Ether and Other Polybrominated Diphenyl Ethers
 20. Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fra mot 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Sluttrapport
 21. Tiltak i husdyrproduksjonen : potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjonen : sluttrapport
 22. Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs
 23. Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall : vurdering
 24. Vurdering av egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall - lokalitet Brevik
 25. Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet
 26. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 27. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 28. Vurderinger omkring organiske miljøgifter i aske og fiskeslam

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

 1. A comparison of master degrees in Norway and the UK, with focus on recognition
 2. De vitenskapelig ansattes kvalitetsbarometer 2010 : en spørreundersøkelse om utdanningskvalitet
 3. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap : rapport fra sakkyndig komité (sammen med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga)
 4. Joint Masters Programmes - Joint Evaluations : a Nordic Challenge
 5. Kriterier og skjønn i evaluering : en kasusstudie i utøvende musikkutdanning
 6. NOKUTs erfaringer fra ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning
 7. Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger : kvaliteten i praksisstudiene
 8. Å rapportere kvalitet : en studie av rapporter til styret om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for årene 2005, 2006 og 2007 i 18 institusjoner

Norges forskningsråd (NFR)

 1. "På vei mot måloppnåelse" Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR 2012-2016
 2. Administrativ gjennomføring og brukervurdering av SkatteFUNN : delrapport i evalueringen av SkatteFUNN-ordningen
 3. Alle skal med!? : Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)
 4. Analyse av Forskningsløft i nord : lærdommer for nye satsinger
 5. Analyse av hvilken effekt tildeling av FRIPRO-midler har på forskernes vitenskapelige produksjon
 6. Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse : sluttrapport
 7. Arbeidsrapport nr. 2 fra forskerprosjektet VRI-Nordland : tre nivåer for samhandling om innovasjon
 8. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 9. ARKTEK – Strategiutvikling og nettverksbygging i nord : sluttrapport fra følgeforskning av satsingen "ARKTEK- strategisk næringsrettet satsing innenfor arktisk teknologi i Nord-Norge"
 10. Assessing the social benefits from a small-scale biomass stove program : A case study from Guizhou Province
 11. Basic and long-term research within Engineering Science in Norway
 12. Basic Chemistry Research in Norway
 13. Basic Physics Research in Norway : An Evaluation
 14. Bildeling i hovedstadsområdet
 15. Bioteknologisk FoU 2005 : ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
 16. BIP: Brukerstyrte innovasjonsprosjekter og samfunnsøkonomisk avkastning
 17. Bruk av forskning : fasettert begrep - mange forklaringsmodeller
 18. Bruk av kunnskap om veiulykker fra Statens havarikommisjon for transport
 19. Bruk av reisetid ombord på toget
 20. Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid
 21. Brukermedvirkning og psykisk helse
 22. Chemistry Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 23. Chr. Michelsens Institute : Evaluation of its Activities 1997 - 2006
 24. Clinical Research : Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1
 25. Consequenses of critical events for the social construction of corporate social responsibility : The case of oil and gas companies in Norway
 26. Den nye arbeidsplassen : arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet : hovedresultater fra første kartlegging i Klepp kommune
 27. Den nye arbeidsplassen : arbeid, helse og deltakelse i det nye arbeidslivet : hovedresultater fra første kartlegging i Eigersund kommune
 28. Den nye studiehverdagen
 29. Earth Sciences Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 30. Economic Research in Norway : An Evaluation
 31. Economic Research in Norway : An Evaluation
 32. Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning
 33. En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken
 34. En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning
 35. En satsing for fremtiden : evaluering av strategiske høgskoleprosjekter (SHP)
 36. ERMS- and PROOF programmes : Experimental validation of drilling effects in the field
 37. Evaluation of Added Value and Financial Aspects : The Norwegian Centre of Excellence Scheme
 38. Evaluation of Biology, Medicine and Health Research in Norway (2011) : Report of the Principal Evaluation Committee
 39. Evaluation of Norwegian Development Research
 40. Evaluation of Norwegian education research : Report from the international expert committee
 41. Evaluation of Norwegian Technical Industrial Research Institutes : principal report
 42. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Construction Engineering, Production and Operation. Panel 1
 43. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Energy and Process Technology. Panel 3
 44. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Structures, Materials, Product Development and Design. Panel 2
 45. Evaluation of the Centre for Molecular Medicine - NCMM
 46. Evaluation of the CLIMIT Programme
 47. Evaluation of the Humanities in Norway
 48. Evaluation of the national research school scheme
 49. Evaluation of the Norwegian Center for Stem Cell Research
 50. Evaluation of the Norwegian Scheme for Independent Research Projects (FRIPRO)
 51. Evaluation of the Norwegian Social Science Research Institutes : principal report
 52. Evaluation of the RCN´s NANO2021 programme : final report
 53. Evaluation of the RCN’s BIOTEK2021 programme : final report
 54. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Impact Cases  
 55. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 1 – Geography
 56. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 2 – Economics
 57. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 3 – Political Science  
 58. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 4 – Sociology  
 59. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 5 – Social Anthropology  
 60. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 6 – Economic-Administrative Research Area  
 61. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from the Principal Evaluation Committee
 62. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 63. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 64. Evaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolen
 65. Evaluering av BIA : Resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 66. Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet
 67. Evaluering av de tolv regionale forskningsinstituttene
 68. Evaluering av DEMO 2000
 69. Evaluering av FORFI : kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken – FORFI
 70. Evaluering av forskningsprogrammen PRAKSISFOU og UTDANNING2020 med PRAKUT i belysning
 71. Evaluering av FUGE : Forskningsrådets Store program innen funktionel genomik
 72. Evaluering av Høykom III (sammen med Fornyings- og administrasjonsdepartementet)
 73. Evaluering av Kompetanseprosjekt for næringslivet
 74. Evaluering av Kvalitetsreformen : sluttrapport
 75. Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer
 76. Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning
 77. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (sammen med Helsedirektoratet)
 78. Evaluering av REGMODELL (sammen med KMD)
 79. Evaluering av RENERGI og PETROMAKS
 80. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 81. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 82. Evaluering av SkatteFUNN : sluttrapport
 83. Evaluering av SkatteFUNN-ordningen : kommentarer til tre delrapporter om addisjonalitet
 84. Evaluering av SMARTRANS 2007-2014
 85. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 86. Evaluering av Strategiske høgskoleprosjekter
 87. Evaluering av strategiske høgskoleprosjekter
 88. Evaluering av VERDIKT : et forskningsprogram under Norges forskningsråd
 89. Ex post evaluation of the PovPeace programme
 90. Ex Post Evaluation of the PovPeace Programme
 91. Ex-post evaluation of the Research Programme on Latin America
 92. Factors Contributing to Road Fatalities : Analysis of in-depth investigation data from passenger car intersection crashes and from collisions between bicycles and motorized vehicles
 93. Fast i fisken : evaluering av Norges Forskningsråds program Havbruk – en næring i vekst
 94. Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt : evalueringsrapport
 95. FME Samfunn: Midterm Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research
 96. Fornuftige følelser? : en studie av utrygghet og oppfattet risiko blant sjåfører i Norge og Frankrike
 97. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med KD)
 98. FoU-strategi ved statlige høgskoler
 99. Fra dialog til avviksmelding? : Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune
 100. Funker det – fortsatt? : Evaluering av IT Funk 2007-2012
 101. Følgeevaluering av forskningsbasert kompetansemegling : underveisrapport 2005
 102. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord - Sluttrapport
 103. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : delrapport 1
 104. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : sluttrapport
 105. Følgeevaluering av Kompetansemegling : bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007)
 106. Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport
 107. Gender and innovation : Learning from regional VRI-projects
 108. Geography Research in Norway : an Evaluation
 109. Government initiatives to support the commercialization of research : An international benchmarking study
 110. Helping train drivers pass signals safely : Lessons from ten case studies
 111. Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket? : på sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet
 112. Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet (sammen med HOD)
 113. IdéAl-prosjektet : en verdivurdering
 114. Improving Norway's performance in the EU framework programme : Impact evaluation of the Research Council of Norway's main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU
 115. Innvandrerorganisasjoner i Norge : utforming, aktiviteter og politisk ledelse
 116. Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning : vil de bidra til bedre kvalitet?
 117. Integrating Land Use and Transport Planning : Does Regional Governance Matter?
 118. Internasjonalisering
 119. Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
 120. Kommunalt psykisk helsearbeid : organisering, samarbeid og samordning
 121. Kommunalt psykisk helsearbeid : utviklingstrekk 2002-2005
 122. Kompetanse i og om kollektivtransporten : en forstudie
 123. Konklusjoner og erfaringer fra en evalueringsprosess : evalueringene av de teknisk-industrielle institutter 1995-2001
 124. Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker : evaluering av ordningen
 125. Kunstgress i vekst - svømmehall i forfall : planlegging og prioritering av idrettsanlegg
 126. Kvalitet som forhandling : NOKUT i norsk høyere utdanning 2003–2006
 127. Kvaliteten på norske konsekvensutredninger : gjennomgang, kvalitetsvurdering og metodeutvikling
 128. Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning
 129. Kvalitetsreformen møter virkeligheten
 130. Landskap, kulturminner og lokal medvirkning
 131. Lange spor i helseforskningen
 132. Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen
 133. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (sammen med SVV)
 134. Lokalt e-demokrati : om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser
 135. Lønnsomt og nyttig samarbeid. Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning.
 136. Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe : om brukermedvirkning i psykisk helsetjeneste i kommunene
 137. Mat, risiko og kriser : matvaretrygghet i endring i Norge, Tyskland og Storbritannia
 138. Mid term evaluation of the NORSI research school : program : programme for regional R&D and innovation (VRI)
 139. Mid-term Evaluation of Five National Research Schools
 140. Mid-term evaluation of the second Programme for Global Health and Vaccination Research (GLOBVAC2)
 141. Midterm evaluation of centres for environment-friendly energy research
 142. Midterm Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research
 143. Midterm evaluation of research centres for petroleum activities
 144. Midterm evaluation of the NORRUSS programme (sammen med UD)
 145. Midtveisevaluering BALANSE. For perioden 2013-2017 : program kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE
 146. Midway evaluation of seven Centres for Research-based Innovation (SFI-II)
 147. Midway evaluation of the Centres for Research-based Innovation
 148. Miljøinstituttene i Norge : hovedrapport
 149. Miljøteknologi : potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter (sammen med Innovasjon Norge og KLIF)
 150. Nordisk språk og litteratur : en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge
 151. Norsk lingvistikk : en evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter
 152. Norwegian Climate Research : An evaluation
 153. Norwegian Polar Research - An Evaluation
 154. Norwegian Teachers' Conception of and Stances towards Active Learning
 155. Nytt regime i variert landskap : ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen
 156. Næringsvirksomhet og friluftsliv i nordnorske verneområder : konflikt eller samarbeid?
 157. Ongoing evaluation of the Norwegian Programme for Research Cooperation with India : final report
 158. Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer : rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV-reformen i Norge
 159. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 160. Pathways to global impact
 161. Pharmaceutical Research in Norway : An Evaluation
 162. Philosophy and History of Ideas in Norway : Evaluation of Research 2004-2008
 163. Physics Research at Norwegian Universities, Colleges and Research Institutes - A review
 164. Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand
 165. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger
 166. Prosessevaluering av Samhandlingsreformen : forebyggende helsearbeid i kommunene
 167. Psychology and Psychiatry : Cinical Psychology, Basic Psychology, Psychiatry. Panel 3
 168. Psykisk helse og psykisk sykdom : innbyggernes kunnskaper og holdninger
 169. Psykisk sykes levekår
 170. Public Health and Health Services Research : Public Health, Epidemiology, Relevant Psychology, Behavioural Research, Health Services Research, Ethics and Other Health-Related Research. Panel 2
 171. Regionale forskningsfond - ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning : sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 172. Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning: Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 173. Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer : en litteraturstudie
 174. Research in Earth Sciences in Norway : An evaluation
 175. Research in Information and Communication Technology at Norwegian Universities, University Colleges and selected Research Institutes : An evaluation
 176. Research in Information and Communication Technology in Norwegian Universities and Colleges - A Review
 177. Research in Mathematics at Norwegian Universities : An evaluation
 178. Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges : A Review
 179. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 180. Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005
 181. Resultatbasert forskningsfinansiering : vitenskapelig publisering1991/96-2004
 182. Resultater og målopnåelse i PETROSAM
 183. Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015 : kommunal planlegging
 184. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2004
 185. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2005
 186. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006
 187. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007
 188. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008
 189. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009
 190. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2010
 191. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2011
 192. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2012
 193. Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering
 194. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med SD og SVV)
 195. SATS på forandring : midtveisevaluering av Store programmer
 196. Sikkerhetskultur i transport : en sammenligning mellom forskjellige transportgrener
 197. Simula Research Laboratory : An evaluation 2016/2017
 198. SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2005
 199. SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2006
 200. Skjønn versus regler : om skjønnsutøvelsens vilkår og konsekvenser
 201. Social and Cultural Anthropological research in Norway : an Evaluation
 202. Social science research on energy : International and Norwegian studies
 203. Sociological Research in Norway : an Evaluation
 204. Sport Sciences in Nordic Countries : Evaluation Report
 205. Spredt utbygging og jordvern : om omfang og drivkrefter bak bygging på jordbruksarealer
 206. Statsvitenskaplig forskning i Norge : status og utfordringer
 207. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor
 208. Studiefrafall og studiestabilitet
 209. Styrking av norsk biofaglig forskning : en oppfølging av biofagevalueringen
 210. Subjective and Objective Safety : The effect of road safety measures on subjective safety among vulnerable road users
 211. Systematisk HMS-arbeid i fiskeflåten
 212. Systematisk HMS-arbeid i havbruksnæringen
 213. Teknologibyene : omstillinger, innovasjon og utfordringer
 214. Telefoner i trafikken : en litteraturgjennomgang av forskning om mobiltelefonbruk og bilkjøring
 215. Ti norske foretak med mange brukerstyrte innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet
 216. Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester? : opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern
 217. To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen
 218. Undervisnings- og vurderingsformer : pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen
 219. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid
 220. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid : syntese av funn fra evalueringen av Opptrappingsplanen for Psykisk helse per desember 2005 (sammen med Helsedirektoratet)
 221. Utenlandske investeringer i norsk FoU
 222. Utredning av den nærings‐ og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren
 223. Utredning av omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren
 224. Verdiskaping på tvers : dybdestudier blant pilotprosjekter i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner
 225. Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet : sluttrapport frå evalueringa
 226. Veterinærinstituttet : en evaluering
 227. Viktig program - små ressurser : evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Norges vassdrags- og energiverk

 1. Analyse av priser og vilkår fra kraftleverandører i sluttbrukermarkedet
 2. Bunnsamfunn, fisk og sjøpattedyr : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 3. Effects of intraday trade on NorNed
 4. Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - Kraftsystem og nettilknytning
 5. Fiskeriinteresser - fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 6. Fjerning av tidsetterslepet til investeringer i inntektsreguleringen av nettselskaper : økonomiske virkninger og behov for kompensasjon
 7. Kraftetterspørselens kortsiktige prisrespons vinteren 2009/2010
 8. Kraftproduksjon og vindforhold : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 9. Kulturminner og kulturmiljø : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 10. Landskap, friluftsliv og reiseliv : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 11. Miljørisiko og beredskap : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 12. Nye måleteknologier
 13. Petroleumsinteresser : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 14. Regulering av prisen på fjernvarme
 15. Sjøfugl : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 16. Skipstrafikk : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 17. Teknologi og kostnadsutvikling : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 18. Utredningsområder for havvindkraft : effekter på marine organismer og ressurser
 19. Utveksling av informasjon ved innføring av AMS
 20. Verdiskaping og sysselsetting : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 1. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og DN)

Norsk kulturråd (Kulturrådet)

 1. "Da ars møtte techne" : en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) (sammen med KUD)
 2. AdOpera!
 3. Danseprosjektet Isadora : vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt
 4. Digital infrastruktur for museer : en evaluering av Kulturrådets satsing
 5. DUS – Den Unge Scenen : en evaluering
 6. Et forsøk verdt: Evaluering av forprosjekt scenekunst
 7. Evalueringsrapport : innkjøpsordningen for sakprosa
 8. Forskning om museer og arkiv : en evaluering av et forskningsprogram i regi av Kulturrådet
 9. Forstyrrelser i nord : en evaluering av Nordland fylkeskommunes prosjekt Kunstneriske forstyrrelser
 10. Fremtidens scenekunstnere? : en evaluering af Nordic Black Express
 11. Frihet og forutsigbarhet : en evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst
 12. Historien om en budsjettpost : en evaluering av statsbudsjettets kapittel 320, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd
 13. Kommunikasjonen er kunsten : evaluering av prosjektet Klangfugl - kunst for de minste
 14. Koreokrati : en evaluering av pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer
 15. Kunskap och lärande för musikbranschen. En evaluering av Norsk kulturråds stöd till regionala nätverk för kompetensutveckling inom rytmisk musik
 16. Kunstaktiv ungdom på internett : evaluering av nettstedet www.Trafo.no
 17. Kunstkritikk.no : en evaluering
 18. Kunstnardrivne visningsrom : Årestadar for ny kunst
 19. Langsomt ble kunsten vår egen? Evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk form, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg og Norsk kulturråd om utsmykking og utforming av skoleanlegg
 20. Mer enn penger : Evaluering av Arrangørstøtte scenekunst
 21. Norsk form : en evaluering
 22. Norsk på nytt : en evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen?
 23. Organisering av museene : en evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen
 24. Resultater fra NM i kunstløft : evaluering av Kunstløftets andre periode 2012-2015
 25. Rom for en situasjonistisk kunst : evaluering av Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter
 26. Samtid: en lang historie : en evaluering av museenes tusenårsprosjekt Dokument 2000
 27. Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt : en evaluering
 28. Syng ut! : evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor
 29. Teater ut til bygd og by?
 30. Verk på vandring : evaluering av Kulturrådets støtteordning for gjestespill

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

 1. Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem : en utredning for Nærings- og fiskeridepartementet
 2. Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva
 3. Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendefangst
 4. Evaluering av Fiskeridirektoratet
 5. Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen
 6. Evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge AS
 7. Evaluering av mineralloven : innstilling fra et utvalg oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet
 8. Evaluering av Norges sjømatråd
 9. Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen : en vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser : rapport
 10. Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge : konseptvalgutredning
 11. Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge : konseptvalgutredning
 12. Gjennomgang av korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring
 13. Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien
 14. Konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen
 15. Norsk deltakelse i ESAs frivillige programmer og støtteordningen "Nasjonale følgemidler" - en samfunnsøkonomisk analyse
 16. Oppbevaring av norsk radioaktivt avfall : konseptvalgutredning
 17. Oppbevaring av norsk radioaktivt avfall : konseptvalgutredning
 18. TTIP og Norge : virkninger og handlingsvalg
 19. Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge : utvikling og fremtidspotensial
 20. Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten : rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet
 21. Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen

Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

 1. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler (sammen med KD)
 2. Altinn - en plattform å satse på?
 3. Begrenset viktighet - betydelig effekt : evaluering av NCP-funksjonen for eContentplus
 4. Direktoratet for mineralforvaltning : rapport fra PwCs evaluering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
 5. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (sammen med FKD og FIN)
 6. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (sammen med KMD)
 7. Etatsgjennomgang av NGU : geologi for samfunnet
 8. Etatsgjennomgang av Norges geologiske undersøkelse : geologi for samfunnet
 9. Evaluering av Arts & Business Norway (sammen med KUD)
 10. Evaluering av GIEK
 11. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med BLD og KMD)
 12. Evaluering av Innovasjon Norge
 13. Evaluering av Innovasjon Norges uteaktiviteter
 14. Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap (sammen med KMD)
 15. Evaluering av Norges geologiske undersøkelse
 16. Evaluering av Norsk Akkreditering
 17. Evaluering av norsk deltakelse i EUs rammeprogram for konkurranse og innovasjon
 18. Evaluering av ordningen for statsstøttede eksportkreditter (108-ordningen)
 19. Evaluering av Patentstyret
 20. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (sammen med FKD og SD)
 21. Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk
 22. Evaluering av Teknologirådet
 23. EXPO 2010 - Powered by OPS : evaluering av organisering av norsk deltakelse på EXPO 2010
 24. Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger" (sammen med KMD)
 25. Geologi i planprosesser : delprosjekt i utviklingsprogrammet Mer geologi inn i samfunnsplanlegging (sammen med NGU)
 26. Gjennomgang av offentlige virkemidler for næringsklynger og nettverk
 27. Infrastruktur gjør forskjell : evaluering av SIVA 2002-2008
 28. Kartlegging av administrative kostnader ved etterlevelse av regelverk knyttet til direkte og indirekte skatt samt statistikk
 29. Norsk Designråd og Norsk Form : vurdering av framtidig samarbeid (sammen med KUD)
 30. Nukleære virksomheter ved Institutt for energiteknikk IFE : en samfunnsøkonomisk kost/nytte-analyse
 31. Offentlig privat samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk : utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS - et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler?
 32. Optimal kontroll av varer av edle metaller (sammen med BLD)
 33. Prosesskartlegging av bedriftsetablering
 34. Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål : ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel
 35. To mål – to midler : økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene
 36. Vurdering av Altinn II-plattformen
 37. Vurdering av tilskuddet til Standard Norge

Olje- og energidepartementet (OED)

 1. Analyse av sysselsettingseffekten av Tiltakspakken
 2. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (sammen med FIN)
 3. Den økonomiske reguleringen av strømnettet : en gjennomgang
 4. Energiloven og energieffektivisering
 5. European CO2 Test Centre Mongstad : valuation report
 6. Evaluation of the DEMO 2000 program
 7. Evaluering av Enova SF og Energifondet
 8. Evaluering av INTSOK
 9. Evaluering av INTSOK og INTPOW
 10. Evaluering av tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdninger
 11. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, KLD og JD)
 12. Innmatningsordning for fornybar elektrisitet
 13. Investeringer i kraftproduksjon : kapasitetsutvikling 1975-2006
 14. Kostnader og nytte for miljø og samfunn ved å stille krav om injeksjon/reinjeksjon av produsert vann, nullutslipp av borekaks og borevæske og inkludere radioaktivitet i nullutslippsmålet (sammen med KLD)
 15. Magasindisponering før og etter energiloven
 16. One North Sea : a study into North Sea cross-border CO2 transport and storage
 17. PETRAD : utredning av ny organisasjonsmodell (sammen med UD)
 18. Rapport om rammer for magasindisponering
 19. Regulering av fjernvarme : utredning for Olje- og energidepartementet
 20. Sikker levering av elektrisk kraft : grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat
 21. Små vannkraftverk : evaluering av dokumentasjon av biologisk mangfold
 22. Utredning av kostnader for økt krafttilgang i Midt-Norge
 23. Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen
 24. Vilkår for ny kraftproduksjon
 25. Vurdering av Enovas utløsende effekt
 26. Vurdering av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel

Oljedirektoratet (OD)

 1. Brukerundersøkelse 2010
 2. Brukerundersøkelse 2013 : en undersøkelse av synspunkter på ODs virksomhet
 3. Brukerundersøkelse for Oljedirektoratet : våren 2007
 4. Disponering av betonginnretninger
 5. Disponering av betonginnretninger
 6. Elektrifiseringsvurderinger av området midtre Nordsjø
 7. En kartlegging av kundenes erfaringer med omorganiseringen i Ressursdivisjonen 1998-1999
 8. Evaluering av reservetilvekst for olje i perioden 2005-2014
 9. Geofaglig vurdering av petroleumsressursene i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 10. Lagkoordinator rollen i områdelag : en evaluering av koordinatorrollen
 11. Markedsrapport knyttet til avslutning og disponering - Avslutning og disponering av utrangerte innretninger
 12. Medarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjon
 13. Miljøteknologi : kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel
 14. Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen
 15. Om "mose og stein" : refleksjoner fra en organisasjonssafari i ODs ressursdivisjon
 16. Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 17. Selvstyrte team eller team på selvstyr : en evaluering av organisasjonsmodell og omorganiseringsprosessen i ressursdivisjonen i Oljedirektoratet
 18. Unmanned Wellhead Platforms - UWHP : summary report
 19. Utredning om tekniske utfordringer knyttet til transport, mottak og disponering av betonginnretninger ved land : OD prosjektnr. 105801
 20. Årsaksammenhenger av hendelser ved løfteoperasjoner

Petroleumstilsynet (Ptil)

 1. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede hendelser med offshorekraner - Fase 2 - Perioden 2000 - 2004 - Rapport 33.790.007 R1
 2. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede løftehendelser : fase 3 - perioden 2005 - 2010
 3. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser : Kunnskapsstatus 2008 (sammen med Arbeidstilsynet)
 4. Brannbelastning ved boring over innretning i "cantilevermodus"
 5. Brukerundersøkelsen 2004 : regelverksprosjektet for utarbeidelse av et helhetlig, koordinert regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på sokkelen og på enkelte anlegg på land : rapport
 6. CO2 injection Well Integrity
 7. Deepwater Horizon ulykken : årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel : rapport
 8. Forslag til scenarioer relatert til akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 9. Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten
 10. Hendelser med brann i elektriske anlegg : årsaksforhold og tiltak
 11. Hvordan ivaretas storulykkesrisiko på strategisk nivå i petroleumsnæringen? : forprosjekt
 12. Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring ved aldring og levetidsforlengelse
 13. Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene : særlig med tanke på forebygging av storulykker
 14. Kostnader ved arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på sokkelen
 15. Kunnskapsstatus og fremtidsperspektiver 2012 : god reise hjem : sikker dekompresjon av dykkere
 16. Mapping of potential HSE issues related to large-scale capture, transport and storage of CO2
 17. Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt : en intervjustudie
 18. Rammebetingelser som bakenforliggende faktorer for ulykker
 19. Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko : en oppsummeringsrapport
 20. Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid : utfyllende analyser av RNNP-data
 21. Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko : en litteraturstudie
 22. Risiko knyttet til gassutslipp under vann
 23. Risikonivå i petroleumsvirksomheten : prosjektrapport : akutte utslipp norsk sokkel 2001-09
 24. Risikonivå i petroleumsvirksomheten : utvikling i risiko : akutte utslipp norsk sokkel 2001-2012
 25. Sammenstilling av dykk til 300 msv eller dypere, gjennomført i ulike land
 26. Steel pipelines : state of the art for internal condition monitoring and inspection technologies
 27. Teknologi- og kunnskapsstatus av betydning for å redusere risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp til sjø i forbindelse med petroleumsvirksomhet i Nordområdene
 28. Temporary abandoned wells on NSC
 29. Tåleevne til brannvegger
 30. Uavhengighet av sikkerhetssystemer
 31. Un-bonded Flexible Risers : Recent Field Experience and Actions for Increased Robustness
 32. Verdien av samfunnsmessige konsekvenser av akutt forurensning
 33. Vurdering av behov for revisjon av Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere IK-2708 (sammen med Fylkesmannen i Rogaland)
 34. Vurdering av behovet for helseoppfølgning av dykkere i petroleumsvirksomheten
 35. Vurdering av frekvenser relater til akutt uslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 36. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning
 37. Vurdering av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak
 38. Vurderinger av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Politi og lensmannsetaten

 1. 22. juli 2011 : evaluering av politiets innsats
 2. Analyse av ressursbruken i politiet (sammen med Politidirektoratet)
 3. Barnehusevalueringen 2012
 4. Evaluering av behandlingen av klager over kritikkverdige forhold begått i tjenesten i politi- og lensmannsetaten
 5. Evaluering av politidistriktenes håndtering av saker oversendt fra Spesialenheten for administrativ behandling
 6. Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep
 7. Evaluering av Politiets utlendingsenhet
 8. Evaluering av prøveordning i Follo politidistrikt : virkningene av å slå sammen lennsmannskontorer og politistasjoner
 9. Evalueringsrapport : justissektorens innsats øvelse Gemini 2013
 10. Evalueringsrapport : politiets innsats øvelse Gemini 2012
 11. Evalueringsrapport : øvelse Tyr 2012
 12. Gevinstrealiseringsplan for omorganisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, saksbehandlersystemet SIAN, og elektronisk samhandling innen den sivile rettspleie (sammen med Politidirektoratet)
 13. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 14. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 15. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 16. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 : rapport
 17. Publikumsundersøkelse 2006 (sammen med Politidirektoratet)
 18. Publiums vurdering av polititjenesten : nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter (sammen med Politidirektoratet)
 19. Ressursbruk i politiet
 20. Sluttevaluering Politireform 2000 (sammen med Politidirektoratet)

Politidirektoratet

 1. Analyse av ressursbruken i politiet (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 2. Gevinstrealiseringsplan for omorganisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, saksbehandlersystemet SIAN, og elektronisk samhandling innen den sivile rettspleie (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 3. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt
 4. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 5. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 6. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 7. Publikumsundersøkelse 2006 (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 8. Publiums vurdering av polititjenesten : nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 9. Sluttevaluering Politireform 2000 (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)

Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme

 1. Prest i Borg : en rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme (sammen med Borg bispedømme og Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme)

Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme og Stavanger bispedømme)

Registerenheten i Brønnøysund

 1. Brønnøysundregistrene : brukerundersøkelse (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 2. Offentlig skjemavelde : situasjonsbeskrivelse og anbefalinger (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 3. Resultater NNUQ2 2010 (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 4. Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 5. Skjemaveldet fem år etter : undersøkelse av skjemarutiner i statsetater (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)

Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning

 1. Evaluering av kulturmiljøer

Riksarkivet

 1. Organisering av Riksarkivet (sammen med Arkivverket og Riksarkivet)

Sametinget - administrasjonen

 1. Bruk av tospråklighetsmidlene
 2. Dearvvašvuođa- ja sosiálprošeavttaid doarjagiid evalueren
 3. Duoji doaibmadoarjagiid árvvoštallan 2005-2009
 4. Duoji ovdáneami ekonomiijaraporta
 5. Ekonomalaš raporta duoji ovdáneamis
 6. Evaluering av driftstilskuddsordningen for duodji 2005-2009
 7. Evaluering av salgsorganisasjonene i duodji og Duojáriid Dállu
 8. Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene
 9. Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk
 10. Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling
 11. Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling
 12. Evaluering av Sametingets tospråklighetstilskudd til fylkeskommuner og kommuner 2012-2014
 13. Evaluering av samiske språksentre
 14. Evaluering av stipend for høyere utdanning
 15. Evaluering av tilskudd til helse- og sosialprosjekter
 16. Evaluering av tilskudd til utvikling av samiske læremidler
 17. Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond
 18. Guovttegielatvuođa doarjjagiid geavaheami
 19. Hástalusat duoji gelbbolašvuođas, oahpahusas ja ovdánahttimis
 20. Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken : en analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer
 21. Samisk i barnehage? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager
 22. Sámedikki kulturdoarjjaortnega árvvoštallan
 23. Sámi ovddidanfoandda doarjjaortnegiid árvvoštallan
 24. Utfordringer innen kompetanse, opplæring og utvikling i duodji
 25. Vuovdinorganisašuvnnaid duojis ja Duojáriid Dálu árvvoštallan
 26. Vurdering av behovet for et kompetansesenter for utmarksnæringer
 27. Árvvoštallat gealboguovddáža dárbbu meahcástanealáhusaid várás
 28. Økonomisk rapport for utviklingen i duodji
 29. Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. "Anbud på norsk" : konkurranseutsetting og fristilling ved offentlige kjøp av persontransporttjenester : effekter for tilbud, kostnader og arbeidstakere
 2. "Næringslivets avstandskostnader" - et fruktbart begrep?
 3. A comparative study of the Norwegian Civil Aviation Authority
 4. Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport
 5. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med BLD og SVV)
 6. Bedre mobiltjenester på tog
 7. Bedre og mer samordnet kollektivtransport i distriktene? : evaluering av KID-ordningen 2007-2009
 8. Behov for behovsprøving? : vurdering av løyveordningen i drosjenæringen
 9. Behovet for grunnleggende banktjenester i Postens ekspedisjonsnett
 10. Behovsprøving av drosjeløyver : en nødvendighet for distrikts-Norge?
 11. Betalingsvilje for kvalitet i godstransport
 12. Brukereie innen godstransport
 13. Brukerfinansiering i Luftfartstilsynet
 14. Catalytic impact of airports in Norway
 15. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen : Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) (sammen med FIN)
 16. Dobbeltspor Sandnes-Stavanger
 17. Drosjetilbudet i distriktene etter omlegging av pasienttransporten i 2004
 18. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med FIN)
 19. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 20. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 21. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 22. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med FIN)
 23. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med FIN)
 24. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med FIN)
 25. Elbileiernes reisevaner
 26. Eldres transportvirkelighet 2030
 27. Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050
 28. Evaluering av anbudsordningen for regionale flyruter
 29. Evaluering av belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk
 30. Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen
 31. Evaluering av OPS i vegsektoren
 32. Evaluering av prikkbelastning av førerkortet
 33. Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk
 34. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (sammen med FKD og NHD)
 35. Finansiering, effektivitet og styring : alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur
 36. Forvaltningskompetansen i Luftfartstilsynet
 37. Føreropplæring i tilknytning til videregående skole : bedre og billigere i distriktene
 38. Globaliseringens effekt på transportmiddel- og korridorvalg til og fra Norge
 39. Godsknutepunkter : struktur og effektivitet (sammen med FKD)
 40. Godstransport og logistikk i byer
 41. Gratis bruk av ferjer : noen mulige varianter
 42. Has progress in improving road safety come to a stop? : a discussion of some factors influencing long term trends in road safety.
 43. Hovedrapport : konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen
 44. Hva tiltakspakkene for kollektivtransport har lært oss
 45. Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken : sluttrapport fra strategisk instituttprogram (SIP)
 46. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med FIN)
 47. Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner
 48. Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport
 49. Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet
 50. Konsekvenser av større andel statlig finansiering av luftfarten i Norge
 51. Konseptvalgutgreiing for E134 over Haukelifjell : Parsell : Vågsli i Vinje kommune til Grostøl i Odda kommune
 52. Konseptvalgutredning : E18 Langangen - Grimstad
 53. Konseptvalgutredning : E6 Alta - Avlastningsveg
 54. Konseptvalgutredning : Harstad
 55. Konseptvalgutredning : Rv. 80 Løding – Bodø sentrum
 56. Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland
 57. Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen
 58. Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2
 59. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge
 60. Konseptvalgutredning for transportløsning E6 Oppland grense - Jaktøya og rv 3 Hedmark grense - Ulsberg
 61. Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer
 62. Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen
 63. Konseptvalgutredning Grenland : hovedrapport
 64. Konseptvalgutredning Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker : hovedrapport
 65. Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen
 66. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med FIN)
 67. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med FIN)
 68. KS1 Arna - Bergen : dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) : Konseptvalgutredning
 69. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med FIN)
 70. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med FIN)
 71. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med FIN)
 72. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med FIN)
 73. Kvalitetssikring av konseptutredning for fornyelse og utvidelse av Alnabru godsterminal
 74. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med FIN)
 75. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med FIN)
 76. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med FIN)
 77. KVU Rv. 15 Strynefjellet
 78. KVU Voss - Arna : Konseptvalutgreiing for transportløysing veg/bane
 79. Ledsagere for funksjonshemmede i kollektivtrafikken
 80. Likestilling i transport
 81. Luftsportsmiljøet i Norge : Omfang, utfordringer og samfunnsnytte
 82. Making Vision Zero real: Preventing pedestrian accidents and making them less severe
 83. Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen
 84. Nasjonal evaluering av "Trygt hjem for en 50-lapp"
 85. Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden?
 86. Næringslivets persontransporter
 87. Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder
 88. Optimalt tidsforløp ved ferjeanbud
 89. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 90. Prosjekt - Lysaker stasjon : ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse : endelig rapport 15.09.2005
 91. På sporet av konkurranse : foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen
 92. På vei til kvalitet? : evaluering av KS1 i transportsektoren
 93. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med FIN)
 94. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med FIN)
 95. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med FIN)
 96. Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad (sammen med FIN)
 97. Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum (sammen med FIN)
 98. Regionforstørring : lokale virkninger av transportinvesteringer
 99. Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge
 100. Risiko i trafikken 2005-2007
 101. Risiko i veitrafikken 2009-2010
 102. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med NFR og SVV)
 103. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med FIN)
 104. Sikkerhetsstudie innlandshelikopter
 105. Sjøfart, marginale eksterne kostnader og avgifter : en vurdering av mulighetene for et mer effektivt avgiftsregime for sjøfarten
 106. Statens vegvesens deling av informasjon fra ulykkesanalysearbeid (UAG)
 107. Statens vegvesens systemer for rapportering og formidling av styringsinformasjon : perioden med utbygging av E18 i nordre Vestfold og i dag
 108. Statlig kjøp av posttjenester
 109. Statusrapport for ekspressbussnæringen
 110. Støtte til miljøvennlig transportteknologi
 111. Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge
 112. The Norwegian Air Transport Market in the Future : Some possible trends and scenarios
 113. Transportløsninger for eldre i distriktene
 114. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 115. Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet
 116. Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser
 117. Vegvalg Tromsø : konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø
 118. Verdsetting av riksvegfergetilbudet i Norge
 119. Økonomiske og administrative konsekvenser av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport

Senter for statlig økonomistyring

 1. Evaluering av organisering av økonomitjenesteområdet i Senter for statlig økonomistyring (SSØ) (sammen med DFØ og Senter for statlig økonomistyring)

Skattedirektoratet

 1. Befolkningsundersøkelsen : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 2. Kartlegging av næringslivets oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 3. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 4. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritak 2010 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 5. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008 og 2009 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 6. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten 2008 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 7. Notat om ungdommers holdninger til svart økonomi (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 8. Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 9. Næringslivets syn på Skatteetaten 2007 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 10. Næringslivets syn på Skatteetaten 2009 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 11. Næringslivets syn på Skatteetaten : rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 12. Privates kjøp av svart arbeid : en befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 13. Rapport fra brukerundersøkelse : skattebetalernes syn på skattemyndighetene (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 14. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 2 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 15. Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister 2005 : rapport (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)

Skatteetaten

 1. Bedriftsundersøkelse 2018 : bruker- og serviceundersøkelse
 2. Befolkningsundersøkelse 2018 : bruker- og serviceundersøkelse
 3. Befolkningsundersøkelsen : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet)
 4. Brukerundersøkelse 2006 : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten
 5. Kartlegging av næringslivets oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet)
 6. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet (sammen med Skattedirektoratet)
 7. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritak 2010 (sammen med Skattedirektoratet)
 8. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008
 9. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008 og 2009 (sammen med Skattedirektoratet)
 10. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av skatteetaten 2010
 11. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten 2008 (sammen med Skattedirektoratet)
 12. Norms and Tax Evasion
 13. Notat om ungdommers holdninger til svart økonomi (sammen med Skattedirektoratet)
 14. Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 (sammen med Skattedirektoratet)
 15. Næringslivets syn på Skatteetaten 2007 (sammen med Skattedirektoratet)
 16. Næringslivets syn på Skatteetaten 2009 (sammen med Skattedirektoratet)
 17. Næringslivets syn på Skatteetaten : rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet (sammen med Skattedirektoratet)
 18. Næringslivets syn på Skatteetaten : rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet
 19. Privates kjøp av svart arbeid : en befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi (sammen med Skattedirektoratet)
 20. Produktivitet i skatteetaten 2006-2009 med regioner som enhet
 21. Rapport fra brukerundersøkelse : selvangivelsen for 2001
 22. Rapport fra brukerundersøkelse : skattebetalernes syn på skattemyndighetene (sammen med Skattedirektoratet)
 23. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 1
 24. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 2 (sammen med Skattedirektoratet)
 25. Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister 2005 : rapport (sammen med Skattedirektoratet)
 26. Svart økonomi

Statens forurensningstilsyn (SFT)

 1. National Inventory Report 2006 Norway : Greenhouse Gas Emissions 1990-2004 Reported According to the UNFCCC Reporting Guidelines (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)
 2. Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet)

 1. "Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra…" : en deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre
 2. Brukerundersøkelse i helsetjenesten og blant journalister
 3. Brukerundersøkelse Statens helsetilsyn : 4.-10. januar 2006 (uke 1-2) : oppsummeringsrapport
 4. Evaluering av Nasjonalt geriatriprogram : sluttrapport
 5. Evaluering av prosjekt "Støtte til seksuelt misbrukte barn" : sluttrapport
 6. Evaluering av RELIS : sluttrapport
 7. Kjennskap og bruk av klageinstans i helsevesenet : tiltro til fylkeslegene og Helsetilsynet
 8. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (sammen med Sosial- og helsedepartementet)
 9. Myndighetstilsyn eller kyndighetstilsyn? : en studie av endringer i Helsetilsynets rolleutforming og rolleutøvelse i perioden 1994 - 2005 : masteroppgave
 10. Psykososiale team for flyktninger og asylsøkere : brukerundersøkelse og evaluering

Statens landbruksforvaltning (SLF)

 1. Analyse av tilskuddsordningene : produksjonstillegg for husdyrproduksjon, areal- og kulturlandskapstillegg, produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.
 2. Bondens miljøplan : gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker
 3. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket
 4. Evaluering av Kvalitetssystem i landbruket (KSL)
 5. Evaluering av miljøplan
 6. Evaluering av regionale miljøprogram (RMP) : vurdering av ordningene "avrenning til vassdrag og plantevernmidler"
 7. Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket
 8. Evaluering av RMP-2006 : kulturlandskapstiltak.
 9. Evaluering av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : biologisk mangfold i dammer
 10. Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : ivaretakelse av spesielt verdifulle kulturlandskapsområder
 11. Evaluering av støtteordningen for økologisk landbruk
 12. Evalueringen av fangdammer som miljøtiltak i SMIL
 13. Evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
 14. Evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : freda og verneverdige bygninger og andre kulturminner og -miljøer
 15. Evalueringen av verdensarvsatsingen over LUF
 16. Flere dyr på sommerferie? : evaluering av beiteordningene
 17. Frakttilskudd kjøtt : evaluering
 18. Kompetansekrav i norsk landbruk : behov, innhold og organisering
 19. Organisering av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter : evaluering
 20. Prisutjevning melk : kontroll for første halvår 2007
 21. Samfunn i endring : hva betyr det for naturskadeordningen?
 22. Utmåling av arealtilskudd : rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe.

Statens vegvesen (SVV)

 1. 130 dødsulykker med vogntog : gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper
 2. Aldersforskjeller i bilføreres oppfattelse av faresituasjoner : resultater fra to undersøkelser med en videotest
 3. Alkolås i buss
 4. Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler : en sammendragsrapport
 5. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med BLD og SD)
 6. Bedre byluft : evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2004/2005
 7. Bekjempelse av kjempebjørnekjeks langs vei relatert til prosjektet E16 Wøyen-Bjørum
 8. Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet
 9. Blir man bedre billist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset "Bilfører 65+"
 10. Bruker barn beina? : evaluering av prosjektet Aktive skolebarn (2002-2005)
 11. Bystruktur og transport : en studie av personreiser i byer og tettsteder
 12. Den norske verdsettingsstudien : verdsetting av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : støy
 13. Differensiert føreropplæring : effekt på unge føreres ulykkesrisiko
 14. Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak
 15. En flat og fleksibel administrasjon i en hierarkisk vegetat : evaluering av Administrasjonsavdelingens organisasjon i Statens vegvesen, Region vest
 16. En gjennomgang av ulike studier som forsøker å kvantifisere logistikkkostnadene
 17. Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer
 18. Etterkonvertering av personbiler til etanoldrift
 19. Evaluation of the Norwegian Long Distance Transport Model (NTM5) : Main report
 20. Evaluering av aksjonen "Bry dæ i trafikken" i Norland, Tromsø og Finnmark fylke
 21. Evaluering av arbeidet med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen
 22. Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller
 23. Evaluering av friteksttavler i Trondheim
 24. Evaluering av kampanjen "Jeg kjører grønt" i Tromsø
 25. Evaluering av kampanjen "si ifra" i Vestfold og Aust- og Vest Agder
 26. Evaluering av midtmarkering på veg : E39 i Vest-Agder
 27. Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 1 : samlet evaluering av alle vegtiltakene
 28. Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 3 :trafikanttiltak
 29. Evaluering av omstillingen til ny organisering av Statens vegvesen
 30. Evaluering av persontransportmodeller (sammen med Kystverket og Jernbaneverket)
 31. Evaluering av prosjektet "Ungdom påvirker ungdom" og prosessen med etableringen av et trafikksikkerhetssenter ved Høgskolen i Finnmark
 32. Evaluering av sykkelveginspeksjoner
 33. Evaluering av Trafikksikkerhetshallen på Forus
 34. Farlig god sjåfør
 35. Fartsdempende tiltak i gangfelt : eksempler og erfaringer
 36. Fartsvalg i trafikken : holdninger, kunnskap og atferd
 37. Flere i hver bil? : status og potensial for endring av bilbelegget i Norge
 38. Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2011
 39. Funksjonshemmende kollektivtransport? : transportbruk og transportvansker blant personer med nedsatt funksjonsevne
 40. Først ombord og først i land : evaluering av forkjørsrett for pendlere på fergesambandet Eidsdal-Linge
 41. Generelle og prosjektspesifikke trafikkprognoser
 42. Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?
 43. Gjennomgang av mål for Gåstrategien
 44. Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023
 45. Handelslokalisering og transport : kunnskap om handlereiser
 46. Helseverknader av auka sykkeltrafikk i nokre utvalte norske småbyar
 47. Hva betyr organisering for trafikksikkerhetsarbeidet i fylker og kommuner?
 48. Høykvalitets kollektivtransport i landets fire største byområder
 49. Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk
 50. Indikatorer for miljøvennlig logistikk
 51. Innvandrere som risikogruppe i trafikken
 52. Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet
 53. Intelligente transportsystemer (ITS) : en oversikt over effekter på atferd og ulykker
 54. Kjem ein Trygt heim for ein 50-lapp? : evaluering av tiltaket "Trygt heim for en 50-lapp" i Sogn og Fjordane i perioden 2002-2004
 55. Kjøring mot kjøreretningen (KMK)
 56. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (sammen med Jernbaneverket og KLIF)
 57. Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming
 58. Kollektivtrafikk i fylkeskommunal regi
 59. Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : framtidig kompetansebehov innen drift og vedlikehold
 60. Konkurranseflater i godstransport
 61. Konseptvalgsutredninger og samfunnsøkonomiske analyser
 62. Kryssløsninger i by : internasjonale anbefalinger for å sikre miljøvennlig bytransport
 63. Kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008 : status og tendenser
 64. Kvalitetssikring av gangfelt i 50-soner i Oslo
 65. Lofast - virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen
 66. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (sammen med NFR)
 67. Managing Driver Fatigue in Occupational Settings
 68. Metodevalg og databehov for samfunnsøkonomisk analyse i KVU for regionpakke Bergen
 69. Midtfelt Lillehammer : langtidsevaluering
 70. Midtstilt sykkelfelt i Oslo : effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd
 71. Miljøavgifter i lavutslippssone
 72. Miljøkonsekvenser av reguleringsframlegg for Fv 776, Tysværvåg
 73. Miniutredning om arealbruk og transport
 74. Myter og fakta om køprising
 75. Nytt Riksregulativ for ferjetakster : samordning med AutoPASS
 76. Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss : internasjonale erfaringer og effektstudier
 77. Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner
 78. Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak : en studie av streknings-ATK, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR)
 79. Personvern og trafikk : personvernet i intelligente transportsystemer (ITS)
 80. Produksjons- og konsumstruktur : trender og utviklingstrekk
 81. Produktivitetsvirkninger av veiprosjekter : vurdering av metode og eksempel fra E39
 82. Promillekjøring med tunge kjøretøy : omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak
 83. Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører
 84. Rammebetingelser i transport- og logistikkmarkedet : betydning for kostnadsnivå og konkurransekraft
 85. Reisevaner gjennom Rennfast med og uten bompenger
 86. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med NFR og SD)
 87. Salt smart : miljøkonsekvenser ved salting av veger - en litteraturgjennomgang
 88. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (sammen med Kystverket og Jernbaneverket)
 89. Samfunnsøkonomisk analyse av prissatte effekter i KVU for transportsystemet i Bergensområdet
 90. Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum
 91. Sikkerhetseffekter av salting
 92. Sjåfører i langtransport : en intervjuundersøkelse
 93. Skoleelevers holdninger og handlinger i Karmøytrafikken 2003-2005
 94. Sykkelandeler og trafikkmengder med bil
 95. Sykkelbyundersøkelsen i region sør 2010
 96. Sykkelekspressveger i Norge og andre land : status, erfaringer og anbefalinger
 97. Sykkelulykker : ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer
 98. Syklistskader, risiko ved sykling og nyttekostnadsanalyseverktøyet for sykkeltiltak
 99. Tilgjengelighet og deltakelse : barrierer i kollektivtransporten
 100. Trafikksikkerhet blant mc-førere : en studie av risikoutsatte undergrupper og mulige tiltak
 101. Trafikksikkerhetsvirkninger av tiltak
 102. Trafikkstøy i boliger : virkninger av fasadeisoleringstiltak etter grenseverdiforskriften
 103. Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for framtidens byer
 104. Trygt hjem : evaluering av nullvisjonsprosjektet i Karmøy kommune
 105. Ungdom, utvikling og ulykker
 106. Ungtrafikk : resultater fra et ISA-forsøk med unge førere i Karmøy
 107. Universell utforming virker : evaluering av tiltak i kollektivtrafikken
 108. Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet : betydningen av spordybde, ujevnhet og endringer i tverrfall for ulykkesrisikoen
 109. Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk : Tiltak for syklister og gående?
 110. Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter
 111. Verdien av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : luftforurensning
 112. Verdsetting av framføringstid og pålitelighet i godstransport
 113. Virkninger av framføringsusikkerhet i distrikstransporter
 114. Virkninger av kjøpsavgifter og drivstoffavgifter på CO2-utslippet fra nye biler
 115. Woken by rumble strips : reports from drivers who have fallen asleep at the wheel

Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme)

Stortinget

 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard : for budsjetterminen 1997
 2. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 3. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2000 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 4. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 5. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 6. Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2004, 2 resultatet av den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2004
 7. Riksrevisjonen legger fram: 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1998 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 8. Riksrevisjonen legger fram: 1 ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2003, 2. antegnelser til statsregnskapet og saker til orientering
 9. Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999, 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 10. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. saker for desisjon av stortinget og saker til orientering
 11. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonenav Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon Stortinget og saker til orientering
 12. Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004
 13. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1992–1996 desidert "Til observasjon"
 14. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1993–1997 desidert "Til observasjon"
 15. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1995-98 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 16. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1998–1999 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 17. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1999–2000 desidert "til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 18. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 19. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 20. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2002 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 21. Riksrevisjonens kontroll av statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003
 22. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008
 23. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 24. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010
 25. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011
 26. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012
 27. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 28. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 29. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2000
 30. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 31. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 32. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2002
 33. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1997
 34. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1998
 35. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1999
 36. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 37. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 38. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 39. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 40. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 41. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 42. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 43. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 44. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 45. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 46. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet
 47. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 48. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 49. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 50. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005
 51. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006
 52. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007
 53. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008
 54. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009
 55. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011
 56. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012
 57. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013
 58. Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser
 59. Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten
 60. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter
 61. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
 62. Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen
 63. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 64. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 65. Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
 66. Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret
 67. Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
 68. Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge
 69. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer
 70. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer
 71. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 72. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 73. Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk
 74. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge
 75. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark
 76. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser
 77. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark
 78. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 79. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 80. Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs
 81. Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester
 82. Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet
 83. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi
 84. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2
 85. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk : Oslopakke 2
 86. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret
 87. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
 88. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus : en sammenligning av organiseringen av hofteoperasjoner
 89. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet
 90. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet
 91. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten av norsk bistand i Mosambik
 92. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand
 93. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 94. Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene
 95. Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor
 96. Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning
 97. Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS
 98. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 99. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 100. Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten
 101. Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak
 102. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet
 103. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly
 104. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis
 105. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV
 106. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene
 107. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
 108. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97)
 109. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 110. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard
 111. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet : en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon
 112. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren
 113. Riksrevisjonens undersøkelse av generell budsjettstøtte til Mosambik
 114. Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen
 115. Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen
 116. Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester
 117. Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden
 118. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 119. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 120. Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren
 121. Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør
 122. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene
 123. Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda
 124. Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger
 125. Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren
 126. Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen
 127. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 128. Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 129. Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet
 130. Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten
 131. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene
 132. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene
 133. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 134. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 135. Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene
 136. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger
 137. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 138. Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten
 139. Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun
 140. Riksrevisjonens undersøkelse av Kripos
 141. Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken
 142. Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre
 143. Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret
 144. Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet
 145. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 146. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus
 147. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder
 148. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel
 149. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd
 150. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg
 151. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med forurenset grunn og forurenset sjøbunn forårsaket av tidligere tiders virksomhet
 152. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder
 153. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter
 154. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur
 155. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 156. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 157. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet
 158. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler
 159. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
 160. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp
 161. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken
 162. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene
 163. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og prosjektstyring i prosjektet EDB lokal forvaltning i Hæren og Heimevernet
 164. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 165. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen
 166. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne
 167. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet
 168. Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet - en parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon
 169. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 170. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 171. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer
 172. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing
 173. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges oppfølging av OSPAR-konvensjonen innen industri-, avløps- og landbrukssektoren
 174. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi
 175. Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket
 176. Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid
 177. Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte
 178. Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel
 179. Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren
 180. Riksrevisjonens undersøkelse av operasjonskapasiteten i sykehus
 181. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring
 182. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid
 183. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet
 184. Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen
 185. Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg
 186. Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
 187. Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV
 188. Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen
 189. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet
 190. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet
 191. Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse
 192. Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern : opptrappingsplanen 1999–2006
 193. Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet
 194. Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer
 195. Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av handlingsplan for atomsaker
 196. Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten
 197. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen
 198. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 199. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 200. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 201. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift
 202. Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon
 203. Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk
 204. Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift
 205. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 206. Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 207. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)
 208. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll
 209. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 210. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 211. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 212. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 213. Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester
 214. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektronisk innkjøp
 215. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp
 216. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB
 217. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet
 218. Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel
 219. Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning
 220. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene
 221. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene
 222. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av prosjektet Nytt Rikshospital
 223. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere
 224. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatmåloppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper
 225. Riksrevisjonens undersøkelse av systemutviklingsprosjekter i skatteetaten
 226. Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater
 227. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer
 228. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet
 229. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå
 230. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
 231. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv
 232. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddene til skolelokaler og skolefritidsordningen i Reform 97
 233. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd
 234. Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter
 235. Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll
 236. Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll
 237. Riksrevisjonens undersøkelse av vegmyndighetenes styring i fem utvalgte bompengeprosjekter
 238. Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene
 239. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene
 240. Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene
 241. Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester
 242. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler
 243. Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV
 244. Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren
 245. Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall
 246. Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten
 247. Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
 248. Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten
 249. Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten
 250. Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet
 251. Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren
 252. Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distrubusjonsnettet
 253. Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 254. Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år
 255. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 256. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 257. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 258. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 259. Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis
 260. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende husleieordningen for statlige virksomheter
 261. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter
 262. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende lokal lønnspolitikk i departementene og departementenes oppfølging av lokal lønnspolitikk i underliggende virksomheter
 263. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende miljørettet bistand
 264. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken
 265. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten
 266. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende omstillingen i Forsvaret
 267. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende resultatoppnåelse i Arbeidstilsynet
 268. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott, Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim
 269. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren
 270. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer
 271. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk
 272. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare
 273. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 274. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 275. Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom
 276. Riksrevisjonens undersøking av behandling og oppfølging av Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet ("Terra-saka")
 277. Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga
 278. Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven
 279. Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet
 280. Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar
 281. Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål
 282. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 283. Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk
 284. Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien
 285. Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem
 286. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar
 287. Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg
 288. Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar
 289. Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS
 290. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat
 291. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Utlendingsdirektoratet
 292. Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
 293. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs

Universitetet i Agder (UiA)

 1. Evaluering av Kunnskapende nettverk (KUNNETT) : et læringsnettverk i regi av Praxis-Sør og Universitetet i Agder (sammen med UiA og Universitetet i Agder (UiA))

Utdanningsdirektoratet

 1. "Det gjelder å holde ut" : en kvantitativ og kvalitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008-2010 (LPVGS)
 2. "Det tenner en gnist" : evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet
 3. "Kunnskapsløftet - fra ord til handling" : sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling
 4. Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifikasjonsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
 5. Brukertilfredshetsundersøkelsen 2010 : tilfredshet med tjenester fra Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)
 6. Brukerundersøkelse av LEXIN : ordbøker for minoritetsspråklige
 7. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT" (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 8. Delrapport 1 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Litteraturstudie
 9. Delrapport 2 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Erfaringer fra forsøket i videregående skole
 10. Deltakerundersøkelsen 2014 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien "Kompetanse for kvalitet"
 11. Deltakerundersøkelsen 2015 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen "Kompetanse for kvalitet"
 12. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 13. Disse ungdommene hadde nok ikke fullført : evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 2
 14. Elevundersøkelsen 2017 : analyse av Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen
 15. En, to ... tre? Den vanskelige overgangen : evaluering av Kunnskapsløftet : fra andre til tredje år i videregående opplæring
 16. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon : en kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 17. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon. En kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 18. Et ord sier mer enn tusen bilder : evaluering av tiltaksplanen "Gi rom for lesing!" : delrapport 1
 19. Ett år med arbeidslivsfaget : læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn
 20. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 1
 21. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 2
 22. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 3
 23. Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 1
 24. Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 2
 25. Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen : evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv
 26. Evaluering av den nasjonale rektorutdannningen 2015-2019. Delrapport 2
 27. Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Delrapport
 28. Evaluering av eksamen med tilgang til Internett : sluttrapport
 29. Evaluering av forsøk med 2. fremmedspråk på 6.-7. trinn : delrapport 2
 30. Evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 1
 31. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015
 32. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015 : delrapport
 33. Evaluering av implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter
 34. Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage : Delrapport 2
 35. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 36. Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn : sluttrapport
 37. Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 38. Evaluering av nasjonal strategi for videreutdanning av lærere : sluttrapport
 39. Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter
 40. Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering
 41. Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013
 42. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk" : sluttrapport
 43. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk"
 44. Evaluering av prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre - en ressurs for elevenes opplæring i skolen"
 45. Evaluering av regjeringens strategiplan for entreprenørskap i utdanningen 2004-2008 : se mulighetene og gjør noe med dem!
 46. Evaluering av sommerskole og sentralt gitt eksamen i matematikk 2P og 2P-Y : sluttrapport
 47. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen
 48. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen : delrapport 1
 49. Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen : Sluttrapport
 50. Fleksibilitet eller faglighet? : en studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet
 51. For store forventninger? : kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer
 52. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
 53. Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps : sluttrapport
 54. Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering
 55. Forventninger innfris – på ulike vis : evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager : delrapport 1, programkvalitet og gjennomføringskvalitet
 56. Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet : evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling : delrapport 2
 57. Fraværet er redusert, men... Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
 58. Får elevene den opplæringen de har krav på? : Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring
 59. Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage : Delrapport 3
 60. Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage : Delrapport 1: Implementering av strategien
 61. Gode resultater er blitt bedre? : Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager. Sluttrapport
 62. Gode skoler – gode for alle? : en casestudie av prestasjonsforskjeller på seks ungdomsskoler
 63. Godt nok eller best mulig? Hovedrapport fra kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole
 64. Godt, men ikke for godt : evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass
 65. Hjelp til praksisspranget : evaluering av veiledning av nyutdannede lærere
 66. Hospitering i fagopplæringen : evaluering av forsøksordninger i seks fylker
 67. Hvem skal trøste Knøttet : hvem kan endre mønsteret?
 68. Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet : delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring : evaluering av Kunnskapsløftet
 69. Implementering av LP-modellen : evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP-2)
 70. Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling
 71. Intet menneske er en øy : rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall
 72. Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? : en studie av lærlingformidling i 3 fylker
 73. Karakterer i offentlige og private videregående skoler : en analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler
 74. Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage
 75. Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner
 76. Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere
 77. Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager
 78. Kompetanse - for hvem? : sluttrapport fra evalueringen av "Kompetanse for utvikling : strategi for kompetnaseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008"
 79. Kunnskapsløftet 2006 Samisk : mot en likeverdig skole? : sluttrapport fra evalueringsarbeidet av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S)
 80. Kunnskapsløftet på reise II : andre delrapport fra evalueringsprosjektet Kunnskapsløftet – et løft også for fag- og yrkesopplæringen?
 81. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 82. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : sluttrapport
 83. Kvalitet i familiebarnehager
 84. Ledet til ledelse : Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole i et internasjonalt perspektiv : delrapport 1 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 85. Ledet til lederutvikling: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene : Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 86. Leksehjelp - ingen tryllestav? : sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp
 87. Litt vanskelig at alle skal med! : rapport 1 : evaluering av leksehjelpstilbudet 1.–4. trinn
 88. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 89. Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 90. Læringsmiljø og pedagogisk analyse : en beskrivelse og evaluering av LP-modellen
 91. Mer tid - bedre skole? : sluttrapport fra evalueringen av forsøkene med utvidet skoledag
 92. Mobbing og arbeidsro i skolen : analyse av elevundersøkelsen skoleåret 2016/17
 93. Mot en ny infrastruktur for læring og kontroll : kvalitetsvurdering i fag- og yrkesopplæringen : rapport fra evaluering av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i grunnopplæringen
 94. Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene : utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk
 95. Omdømmeundersøkelse 2017
 96. Prosjekt til fordypning - mellom skole og arbeidsliv : delrapport 2
 97. Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv : delrapport 1, evalueringen av Kunnskapsløftet
 98. Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver : en undersøkelse av fem fag
 99. På vei mot framtida – men i ulik fart?
 100. På vei til fagbrev : analyser av lærlingundersøkelsen
 101. Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid : evaluering av et forsøk i seks barnehager
 102. Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag
 103. Skolens rådgivning -på vei mot framtida? : delrapport 1 fra evalueringen av rådgivningen i skolen i Norge
 104. Spørsmål til Barnehage-Norge 2014
 105. Spørsmål til Barnehage-Norge 2015
 106. Spørsmål til Barnehage-Norge 2016
 107. Spørsmål til Barnehage-Norge 2017
 108. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2015 : Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 109. Spørsmål til Skole-Norge våren 2014 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 110. Spørsmål til Skole-Norge våren 2015 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 111. Spørsmål til Skole-Norge våren 2016
 112. Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere
 113. Tidsbruk i barnehager : rapportering, organisering og ledelse
 114. Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 115. Ulikhet på tvers : har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler?
 116. Undersøkelse av nynorsk som hovedmål
 117. Utbytte av videreutdanning : deltakerundersøkelsen 2011 : utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet
 118. Åpne barnehager i Norge : organsering, bruk og betydning

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT" (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 2. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 3. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 4. Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 5. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
 6. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 7. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport
 8. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 9. Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 10. Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)

Utenriksdepartementet (UD)

 1. End Review of the Contract Between the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Kirkelig kulturverksted (2012-2015)
 2. Evaluation of CESAR’s Activities in the Middle East Funded by Norway
 3. Evaluation of Norway's Plan of Action to Support EU Accession Countries
 4. Evaluation of the Talent project at Førde Traditional and World music festival
 5. Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland (sammen med KLD)
 6. Evaluering av ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet : sluttrapport
 7. Exhibit / Inhibit : gjennomgang av OCA. Office for Contemporary Art Norway (sammen med KUD)
 8. Katedral, paviljong og børs : en evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway
 9. Mid-term Evaluation of the EEA Grants
 10. Mid-term Review of the Contract between the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Mimeta 2014-2016
 11. Midterm evaluation of the NORRUSS programme (sammen med NFR)
 12. Norwegian Peacebuilding Policies: Lessons Learnt and Challenges Ahead
 13. Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet : utredning fra utvalg oppnevnt av Utenriksdepartementet, overlevert 15. juni 2006
 14. Organizing the Financial Mechanism Office : A review of options
 15. PETRAD : utredning av ny organisasjonsmodell (sammen med OED)
 16. Review of Norwegian Support to Agriculture and Agri-Business in Bosnia-Herzegovina and Kosovo
 17. Review of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs´ (NMFA) support to ACTED in Faryab Province, 2013-2015
 18. Vurdering av bruk av styre i Det norske fredskorpset

Utlendingsdirektoratet

 1. Between two societies : Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI)Programme (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 2. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 3. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 4. Evaluation : the Norwegian Programme for the Resettlement of UN Refugees (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 5. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 6. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 7. Marriage of convenience : A Comparative Sudy : Rules and Pactices in Norway, Sweden, Germany, Denmark and the Netherlands (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 8. Return in Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. A Sense of Control : Why rejected asylum seekers move out of reception centres
 2. Assistert retur til Nigeria
 3. Assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo: Korleis gjekk det? Ei samanliknande evaluering av verknad og resultat
 4. Bedre kommunikasjon med UDIs brukere : innsikt og muligheter
 5. Between two societies : Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI)Programme (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 6. Comparative study of ID management in immigration regulation : Norway, Sweden, the Netherlands and United Kingdom
 7. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat og Utlendingsdirektoratet)
 8. Dobbelt sårbar : funksjonshemmete barn i asylmottak
 9. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 10. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening
 11. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 12. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 13. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og JD)
 14. Evaluation : the Norwegian Programme for the Resettlement of UN Refugees (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 15. Evaluering av forsterket avdeling
 16. Evaluering av forsterket avdeling
 17. Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere
 18. Evaluering av pilotprosjekt om saksflyt og retur. ROP og orienteringssamtaler
 19. Evaluering av returtiltak i ordinære mottak
 20. Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer.
 21. Evaluering av tiltaket "Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall"
 22. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
 23. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 24. Forfølgelse basert på religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) - praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012
 25. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av flyktningehjelpens informasjonsprosjekt INCOR
 26. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av Flyktningehjelpens informasjonstjeneste, INCOR
 27. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 28. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten?
 29. Information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention
 30. Juridisk utredning til UDI : samtykke som rettslig grunnlag for utlendingsforvaltningens adgang til å registrere og behandle personopplysninger
 31. Livsmestring hos enslige mindreårige asylsøkere : utprøving av HIPP-metoden i returmotiverende arbeid i mottak
 32. Marriage of convenience : A Comparative Sudy : Rules and Pactices in Norway, Sweden, Germany, Denmark and the Netherlands (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 33. Missing : Asylum seekers who leave reception centres in Norway
 34. No way in, no way out? : A study of living conditions of irregular migrants in Norway
 35. Opphold i asylmottak: Konsekvenser for levekår og integrering.
 36. OUT-Reach : informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak
 37. Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år : kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning
 38. Return in Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 39. Return with Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan.
 40. Retursentre for utreisepliktige : evaluering av konseptutvikling og etableringsarbeid i Utlendingsdirektoratet
 41. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser til skoler og skoleeiere
 42. The making of UNHCR's guidance and its implementation in the national jurisdiction of the United Kingdom, Norway and Sweden
 43. The Making of UNHCR´s Guidance and it's Implementation in the National Jurisdiction of The United Kingdom, Norway and Sweden
 44. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 45. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 46. Tracing UMAs’ families : A comparative study of some European countries’ practices an experiences in tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers
 47. Troverdighetsvurderingen i asylsaker : juss og tverrfaglighet i opplæringen i fire direktorater - Belgia, Storbritannia, Sverige og Norge
 48. Troverdighetsvurderinger : søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)
 49. Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak
 50. Valgmuligheter i ungdomsskolen : erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag
 51. Visitor’s visas in connection with family visits : Norwegian visa practice compared to a selection of Schengen countries
 52. Vold, trusler og ustabil atferd i norske asylmottak
 53. Why go back? Assisted return from Norway
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)