Gå til hovedtekst

Hendelse

Bruk av evaluering i statlig styring

Velkommen til gå-hjem-møtet: Bruk av evaluering i statlig styring. Møtet arrangeres i samarbeid mellom Evalueringsforeningen og Evalueringsnettverket i staten (EVA-forum).

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) bestilte i 2016 en rapport som kartlegger bruk av evaluering i statlig styring (PDF)

Studien finner at evaluering ses på som et nyttig verktøy som grunnlag for styring, politikkutvikling og fagutvikling, men at det kan være en utfordring at planlegging og prioritering av evaluering og kunnskapsutvikling generelt er lite strategisk. Rapporten viser tegn til økende profesjonalisering i virksomhetene, men at det er stor variasjon mellom de ulike departementene og virksomhetene. Læringsaspektet framheves av brukerne som det viktigste ved evaluering, men at kunnskapen i liten grad omsettes i praksis.

I møte vil det være en presentasjon av rapporten og påfølgende debatt. Blant spørsmålene som stilles er:

  • Hvilket potensial er det for å bruke evalueringer mer strategisk i styring og utviklingsarbeid og i politikkutformingen?
  • Hvorfor utnyttes ikke potensialet godt nok i dag?

Program:

Velkommen ved Liv Moberg, seniorrådgiver Direktoratet for Økonomistyring. Kort om føringene for evaluering i staten.

Gitte Haugnæss fra Agenda Kaupang og Ida Gram fra Rambøll presenterer hovedfunnene i studien.

Paneldiskusjon og innspill fra salen.
Korte innledninger ved:

  • Vivi Lassen, Spesialrådgiver Direktoratet for IKT i forvaltningen (Difi)
  • Per Øyvind Bastøe, Evalueringsdirektør Norad 
  • Harald Baldersheim, Professor emeritus ved Inst for statsvitenskap, UiO

Møteleder: Lars-Erik Becken, seniorrådgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet og styremedlem Norsk Evalueringsforening.

Velkommen!

torsdag 1. mars kl. 13:00-15:00

i DFØs lokaler (Paleet, Karl Johans gate 37 B, 0162 Oslo  - her finner du inngangen )

Her kan du melde deg på møtet:

https://adaptit.enovate.no/adapt-it/eventlist#/signup/KURSPORTEN/be98a10461920bf8016193de4e6f0896

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)