Gå til hovedtekst

Hendelse

Medlemsmøtet i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse

Frokost og registrering fra klokken 07.45.

På møtet vil vi få høre mer om følgende:

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder – veileder i samfunnsøkonomisk analyse.
Ved Åse Nossum

På oppdrag fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet ble det høsten 2011 utarbeidet en rapport som beskriver et opplegg for samfunnsøkonomiske analyser av tiltak for universell utforming i eksisterende bygg og uteområder rettet mot allmennheten (publikums- og arbeidsbygninger). Samfunnsøkonomiske analyser av tiltak for universell utforming kan synliggjøre og sammenlikne virkninger av slike tiltak. På kostnadssiden brukes erfaringsdata for investeringer og drift, mens på nyttesiden er det gjennomført en egen verdsettingsstudie. Verdsettingsstudien ble gjennomført blant et representativt utvalg av den norske befolkningen høsten 2011 og resulterte i verdsettinger for 18 ulike tiltak for universell utforming i bygg og uteområder.

Åse Nossum var prosjektleder for prosjektet i Analyse & Strategi. Hun jobber nå i Samferdselsdepartementet.

Rapporten finnes her:http://www.regjeringen.no/upload/BLD/UURapportVeileder.pdf

Vakker visjon eller viktig verktøy? Om bruk av helseøkonomiske analyser ved opptak på blå resept.
Ved Audun Hågå

Legemiddeløkonomiske analyser har i mer enn 10 år inngått i beslutningsgrunnlaget ved opptak av nye legemidler på blå resept. Innlegget vil beskrive bakgrunnen og oppbygging av systemet for disse prioriteringsbeslutningene og forsøke å vurdere resultatene.

Audun Hågå er avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet.

Møtet avsluttes med en orientering fra DFØ.

Påmelding:

Send e-post til nettverkanalyse@dfo.no der du skriver at du melder deg på nettverksmøtet. 

Påmelding forutsetter medlemskap i nettverket

Påmeldingsfrist: 30. mai.

Sted: DFØs lokaler i Karl Johans gate 37 B

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)