Gå til hovedtekst

Om Evalueringsportalen

Evalueringsportalen er en portal som samler evalueringer utført på oppdrag fra departement og andre statlige virksomheter.

Innholdsfortegnelse

Bakgrunn, formål og målgrupper

Formålet med portalen er å samle og tilgjengliggjøre statens evalueringer på ett og samme sted. Økt tilgjenglighet skal bidra til å øke bruk og gjenbruk av kunnskap og resultater fra evalueringer i alle statens politikkområder, i fremtidige evalueringer og i samfunnet for øvrig. Økt tilgjengelighet til evalueringer er også viktig for legitimitet og transparens i forhold til statens virksomhet.

Målgruppene for Evalueringsportalen er:

 • Statsforvaltningen og offentlig sektor generelt
 • Politiske miljøer
 • Allmennheten og profesjonelle informasjonssøkere

Evalueringsportalen forvaltes av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), og vi jobber kontinuerlig med utvikling av portalen med hjelp av innspill i fra brukerne. Både Nasjonalbiblioteket og Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste (NSD) er viktige samarbeidspartnere for DFØ.

Innhold i Evalueringsportalen

Evalueringsportalens innhold er i hovedsak offentlige evalueringer utført på oppdrag fra statlige virksomheter fra 2005 og frem til i dag. I tillegg vil et utvalg av sentrale evalueringer fra tidsperioden 1994 til 2004 finnes i databasen. Rapportene kan lastes ned i sin helhet.

Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner er også en del av innholdet. Noen virksomheter har i tillegg til evalueringsrapporten også registrert tilleggsdokumenter i form av spørreskjemaer, konkurransegrunnlag eller interne oppfølgingsnotater.

I portalen finner du også en statistikkfunksjon for de registrerte evalueringene, veiledningsmateriell for evalueringer, relevante lenker, kalenderoversikt over viktigste aktiviteter på evalueringsområdet, nyhetssaker og fagartikler.

Rene interne notater, evalueringer som ble gjennomført av interne ressurser eller er unntatt offentligheten, er ikke registrert i portalen.

I Evalueringsportalen er evalueringsrapportene systematisert etter faste kategorier for å gi en bearbeidet oversikt over evalueringsaktiviteten i statlig sektor. Portalen har ikke full dekning av rapporter per i dag. Det er departementene og virksomhetene selv som registrerer sine evalueringer. Registrering av evalueringsrapporter skal skje fortløpende. (se mer på pliktavlevering og registrering av evalueringer)

Hva kan man gjøre i portalen?

Søke etter rapporter

I portalen kan du gjøre både fritekstsøk og spesifikke søk med de faste kategoriene som rapportene er systematisert etter. De faste kategoriene er:

 • sektor
  • Betegnelsene for sektorinndeling tilsvarer overordnet tema i oppbyggingen av regjeringen.no med én tilleggskategori; konstitusjonelle organer hvor Stortinget og Riksrevisjonen registrerer sine rapporter.
 • type evaluering
  • Portalen opererer med fem typer: Forhåndsevalueringer, Samfunnsøkonomiske analyser, underveisevalueringer, etterevalueringer og tidsuavhengige evalueringer. (for å se utfyllende beskrivelse av typene se relevante begreper)
 • oppdragsgivere
 • utfører/evaluator
 • år
 • datagrunnlag.

Fritekstsøket søker treff i både de faste kategoriene og i selve evalueringsrapporter. Er du for eksempel interessert i en spesifikk metode eller virkemiddel er det lurest å søke med det ordet i fritekstsøk.

Lage statistikk

Du kan lage statistikk over treff i de faste kategoriene: sektor, type, oppdragsgiver, utfører/evaluator, år og datagrunnlag. Alle kategoriene har sin egen side med en egen statistikk fane. Statistikken for ditt søk kan du både få oversikt over i portalen under fanen statistikk og du kan også dra ut dataene til excel for å formatere egne grafer. Det siste anbefales særskilt ved bruk av mange kategorier. Visningen i portalen begrenses av den maksimale bredden for nettsiden. (se mer på statistikk)

Abonnere på nye evalueringer gjennom webstrømmer

I portalen kan man også abonnere og bli varslet om de sist registrerte evalueringsrapportene. For å se mer om denne tjenesten gå til abonner på evalueringer

Få oversikt over aktuelle aktiviteter på evalueringsområdet

I kalenderen kan du få en oversikt over viktige og relevante aktiviteter innenfor evalueringsområdet i Norge.

Få oversikt over veiledningsmateriell og andre relevante lenker

Under fanen Veiledere finnes generelle veiledere om planlegging og gjennomføring av evalueringer og veiledere i noen utvalgte evalueringsmetoder. På forsiden tilbys det eksempel på nyttige lenker til andre relevante kilder.

Registrere evalueringer

Alle statlige virksomheter registrerer sine rapporter gjennom registreringsskjemaet. Registreringsskjemaet finner du i toppmenyen under ”Registrer evaluering”.

Pliktavleveringsloven og registrering av evalueringer

I følge pliktavleveringsloven skal alle virksomheter, både offentlige og private, sende inn allment tilgjengelige dokumenter til Nasjonalbiblioteket. Når virksomhetene registrerer i Evalueringsportalen avleverer virksomheten også i henhold til pliktavleveringsloven. Mer informasjon om pliktavleveringsloven.

Etter forskriftene til pliktavleveringsloven, paragraf 4 skal utgiveren, dvs. virksomheten, melde inn evalueringsrapportene når de blir gjort tilgjengelig for allmennheten. Dette innebærer at evalueringsrapporter skal registreres i portalen ved publisering. Dermed vil de seneste eksternt gjennomførte evalueringene til en hver tid finnes i Evalueringsportalen.

Alle felt, unntatt ”Datagrunnlag” og ”Metode” kvalitetssikres før evalueringen publiseres i portalen. Statistikken over kategoriene metode og datagrunnlag viser derfor bare et anslag på bruk av datagrunnlag og metoder. På grunn av dette kan man ikke bruke eller henvise til de sifrene som en statistisk sikker kilde.

Opphavsrett til evalueringene

Det er ingen automatikk i at en statlig etat som har fått laget en evalueringsrapport har opphavsrett til denne rapporten, med mindre dette er spesifisert i avtalen som inngås mellom etaten som oppdragsgiver og den som utfører oppdraget. Generelt er det slik at offentlige publikasjoner fra departement og direktorat er uten vern etter åndsverkloven, jfr § 9 første ledd. Problemstillingene er vurdert i Ot.prp. nr. 15 (1994-1995).

I de fleste tilfeller klargjør kontrakten mellom oppdragstaker og oppdragsgiver spørsmål om opphavsrett. I statens standardavtale inngår: ”Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til Oppdragets resultater tilfaller Kunden når betaling er skjedd, med mindre annet er avtalt i bilag 6, og med de begrensninger som følger av annen avtale eller ufravikelig lov”.

Det er departementene og virksomhetene som er ansvarlige for å vurdere spørsmål om opphavsrett og sørge for at det ikke skjer brudd på åndsverklovens bestemmelser.

Relevante begrep

Evaluering

En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes (ex ante), underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avslutt (ex post). Evalueringer kan utføres av interne eller eksterne fagmiljøer. (Finansdepartementet veileder til gjennomføring av evalueringer 2006)

Videre står det i veilederen til Finansdepartementet at evalueringer:

 • Vurderer verdien av noe, i tillegg til å beskrive.
 • Stiller krav om systematikk og metode som det må kunne redegjøres for.
 • Forutsetter at det finnes et faktagrunnlag evt. annen tilstrekelig konkret informasjon, som definerer hva som skal måles og hva som er godt eller dårlig.
 • Bør gi informasjon som er pålitelig og nyttig og som gjør det mulig å inkorporere det man har lært inn i beslutningsprosessen (Finansdepartementet veileder til gjennomføring av evalueringer 2006)

I mange tilfeller brukes det andre begrep i staten enn evalueringer. Man bruker begreper som utredning, gjennomgang, analyse, kartlegging eller undersøkelse. Disse rapporter kan også oppfylle kriterier i definisjonen av evaluering.

Kravet til gjennomføring av evalueringer er fastsatt i reglement for økonomistyring i staten (økonomiregelverket) kapittel V om kontroll. I økonomiregelverket §16 står det alle virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av virksomhetens ansvarsområde og aktiviteter. Evalueringene skal belyse hensiktsmessighet av eksempelvis eierskap, organisering og virkemidler, herunder tilskuddsordninger.

Videre står det i §16 i økonomiregelverket at frekvens og omfang av evalueringene skal bestemmes ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet.

Type evaluering

Evalueringsrapportene i Evalueringsportalen er delt inn i fem hovedtyper:

 1. Samfunnsøkonomisk analyse
 2. Forhåndsevaluering
 3. Underveisevaluering
 4. Etterevaluering
 5. Tidsuavhengige evaluering

Typeinndelingene er gjort ut fra tidsdimensjonen, det vil si når i prosjektets, tiltakets, programmets eller virksomhetens livssyklus resultater, måloppnåelse eller effekter/virkninger vurderes. En og samme evaluering kan inneholde flere typer. For eksempel kan en evaluering bestå av både typene underveisevaluering og etterevaluering.

1. Samfunnsøkonomisk analyse

Samfunnsøkonomiske analyser brukes som oftest som en type forhåndsevaluering. Samfunnsøkonomiske analyser kan enten være utført i forbindelse med kvalitetssikringsordningen for de store statlige investeringene med over 750 mill. kroner i samlet kostnadsoverslag (KS-ordningen) eller i forbindelse med andre typer tiltak eller regelverksendringer.

2. Forhåndsevaluering

Andre typer forhåndsevalueringer kan handle om en vurdering av om tiltaket, prosjektet eller virksomheten er klart for å evalueres, om hvordan tiltaket skal designes/organiseres, og/eller at behov og status på et område skal kartlegges.

3. Underveisevaluering

Underveisevalueringer vurderer ofte organisering, systemer og prosesser på et virksomhetsområde underveis i gjennomføringen av for eksempel et omorganiseringstiltak. Noen ganger kalles denne typen for prosessevaluering eller midtveisevaluering. Her er formålet å vurdere om forutsetningene er på plass i gjennomføringen slik at ønskede resultater og effekter kan oppnås.

4. Etterevaluering

Ofte kalles denne typen effektevaluering eller sluttrapport. Etterevalueringer kan også innholde andre typer vurderinger, som av prosesser (underveis) og/eller av forutsetningene på forhånd. Dette betyr at ved registreringen av en etterevaluering kan man krysse for flere typer i registreringsskjemaet.

5. Tidsuavhengige evaluering

Tidsuavhengige evalueringer handler ofte om vurderinger som ikke er knyttet til en tidsdimensjon eller syklus av prosjektet, tiltaket eller virksomheten. Det kan dreie seg om kartlegging av kunnskap på et område, vurdering av en policy eller evalueringer som tester teorier.

Oppdragsgiver

Departement eller underliggende statlig virksomhet som har bestilt evalueringen av et eksternt konsulentfirma eller annet eksternt evalueringsmiljø.

Utfører/evaluator

Med utfører/evaluator menes den eller de virksomhetene som har fått i oppdrag til å gjennomføre evalueringen.

Datagrunnlag

Datagrunnlag beskriver måten data som ligger til grunn for evalueringen har samlets inn. Det kan for eksempel være via intervjuer, spørreskjema, dokumentstudier, statistikk, observasjon. Det kan også være en kombinasjon av disse.

Metode

Metoden kan beskrive hvordan man velger enheter, samler inn og analyser data. Man kan dele inn metodene i disse kategorier:

 • Utvalgsmetode f. eks: Strategisk, tilfeldig, hele populasjonen
 • Datainnsamlingsmetode f. eks: Eksperiment eller kvasieksperiment,
 • Analysemetoder f. eks: Regresjon, DEA-analyse, teorianalyser.
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)