Gå til hovedtekst

Sektor

Arbeid og velferd

Grupper på

472 unike evalueringer fordelt på 37 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Aktivitetsplikt mot diskriminering
 2. Allmenngjøring av tariffavtaler : sluttrapport
 3. Alternative finansieringsformer for arbeid med bistand
 4. Analyse av en dagpengereform : virkninger av forkortet dagpengeperiode
 5. Anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester
 6. Arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede : erfaringer etter 10 år
 7. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring : en kartlegging av status og utfordringer
 8. Arbeidsmarkedstiltak i motbakke : en kvalitativ undersøkelse av arbeid med bistand
 9. Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet
 10. Bruk av opplæringstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne
 11. Differensierte satser for varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 12. Do Labour Market Programmes Speed up the Return to Work?
 13. Effekten av lederlønnsreguleringer i Norge
 14. Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen : en delphi-studie i to runder
 15. Endringer i regelverket for rehabiliteringspenger fra 1. januar 2004 : innstramming i muligheten for å motta rehabiliteringspenger etter unntaksbestemmelser
 16. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud
 17. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 18. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 19. Ett forskningspolitisk experiment : en utvärdering av Arbeids- og sosialdepartementets stöd till trygdeforskartjänster vid tre forskningsenheter
 20. Evaluering av Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
 21. Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter
 22. Evaluering av Arbeidsmiljømyndighetenes organisering og virksomhet
 23. Evaluering av Arbeidstilsynet
 24. Evaluering av Arbeidstilsynet
 25. Evaluering av bilstønadsordningen : rapport
 26. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (sammen med KD)
 27. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (sammen med KMD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 28. Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering
 29. Evaluering av forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av sosiale tjenester
 30. Evaluering av grunnstønadsordningen
 31. Evaluering av IA-avtalen (2001-2009)
 32. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og FIN)
 33. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og FIN)
 34. Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd
 35. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne
 36. Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet : sluttrapport
 37. Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet
 38. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2007
 39. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2008
 40. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2009
 41. Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal: dokumentasjon og analyse av effekter november 2005
 42. Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4.kvartal 2003 : dokumentaasjon og analyse av effekter november 2004
 43. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1
 44. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 45. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3
 46. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med OED, KLD og JD)
 47. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 48. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 49. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 50. Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven : første funksjonsperiode 2006-2008
 51. Forblir i jobb : evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)
 52. Forsøk med AAP som lønnstilskudd : en effektevaluering
 53. Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand : kartlegging av oppstartfasen
 54. Gjennomgang av grunnstønadsordningen
 55. Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav
 56. Innvandrere og attføring
 57. Karriereveiledning i Nordland : evaluering av et forsøk
 58. Kartlegging av ekstrautgifter : utgifter til mat for personer med cøliaki og andre diagnosegrupper og til klær og sko for personer med sykdommer eller lidelser som fører til ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy
 59. Klage- og påvirkningsmuligheter for søkere og mottakere av AAP
 60. Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp
 61. Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen : evaluering av kvalitet i skjermede arbeidsmarkedstiltak og kvalitetssikringssystemet EQUASS
 62. Lederlønnsutviklingen i Norge 1996-2005
 63. Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet
 64. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 65. Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?
 66. NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester
 67. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 68. Norwegian Vocational Rehabilitation Programs:Improving Employability and Preventing Disability?
 69. Ny evaluering av tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 70. Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede?
 71. Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? : evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltak i regi av NAV
 72. Omfang av arbeidsmarkedstiltak: betyr det noe?
 73. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem
 74. Permitteringer og avgang fra arbeidslivet
 75. Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet?
 76. Rapport etter ekspertmøtet om årsaker til kjønnsforskjeller i sykefravær
 77. Raskere tilbake : organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte
 78. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (sammen med KD)
 79. Skift/Turnusprosjektet: oppdrag for utvalg som utreder spørsmålet om likestilling av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider skift og turnus
 80. Skjerming av uføres alderspensjon mot levealdersjustering
 81. Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom
 82. Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon : hvordan fungerer de lokalt?
 83. Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon : hvordan fungerer de lokalt?
 84. Stønad til skolegang som attføringstiltak : virkninger av regelendringer
 85. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 86. The Impacts of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality
 87. The Long-term Impacts of Vocational Rehabilitation
 88. Tid er ikke alt : evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen
 89. Til renholdets pris
 90. Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land
 91. Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte
 92. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 93. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 94. Undersysselsetting og ufrivillig deltid : varighet og veien videre
 95. Unemployment Insurance in Welfare States: Soft Constraints and Mild Sanctions
 96. Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?
 97. Unge mottakere av tiltakspenger : om betydningen av tiltakspenger for gjennomføring av utdanning og overgang til arbeid
 98. Utleie av arbeidskraft 2011
 99. Utredning av finansiering og formidling av hørerapparater og ortopediske hjelpemidler
 100. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : underveisevaluering av utviklingsarbeidet
 101. Velferdsturisme fra EØS-landene
 102. Virker arbeidspraksis i ordinær virksomhet etter sitt formål?
 103. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler
 104. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler
 105. Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge : Delrapport : Psykiske heleproblemer blant unge - En litteraturgjennomgang
 106. Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge : Delrapport : Psykiske heleproblemer blant unge - En litteraturgjennomgang
 107. Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser : en kunnskapsoversikt
 4. Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær : en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 5. Effekter av tiltak på sykefravær (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 6. En jobb å eldes med? : kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 7. Et brutalt arbeidsmiljø?: en undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 8. Et liv jeg ikke valgte : om unge uføre i fire fylker (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 9. Evaluering av "Gult kort" (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 10. Evaluering av arbeidsgivers rolle i sykefraværsoppfølgingen : sluttrapport (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 11. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 12. Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 13. Hvis bare helsa holder- : en kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering
 14. Impression of Supported Employment : A Study of Some European Supported Employment Services and Their Activities (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 15. Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer : en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009 (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 16. Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 17. Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid : erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 18. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 19. Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2 : rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 20. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 21. Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 22. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 23. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 24. Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 25. Mobbing og utstøting i arbeidslivet : Resultater fra en landsrepresentativ og longitudinell undersøkelse (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 26. Ny karriere eller ny barriere? : arbeidsdimensjonen ved soning (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 27. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 28. På godfot med sjefen : har norske lærere gode relasjoner til sin leder? : en validering av måleinstrumentet LMX-7 (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 29. På seniorvis : seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen
 30. Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 31. Rekruttering i flerkulturelle samfunn : innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 32. Russ-prosjektet : verktøykasse (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 33. Sykmelding, gradert sykmelding og forløpet tilbake til jobb : gjentatte overganger mellom full sykmelding, gradert sykmelding og jobb for 283 296 personer fra 2002 til 2010
 34. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 35. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. "Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet" : en studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
 3. "Mangfoldsledelse" og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen
 4. "Velkommen inn" : sluttrapportering fra følgeevalueringen av Likestillingssenterets mentornettverk for innvandrerkvinner
 5. 800Gjeld
 6. Arbeid først - ambisjon eller illusjon? : NAVs samhandling og kompetanse i møte med det nye arbeidslivet
 7. Arbeid og psykisk helse : underveisevaluering av Vilje Viser Vei, storbysatsingen
 8. Arbeidsevnevurdering i Aetat
 9. Arbeidsevnevurdering i NAV : evalueringsrapport
 10. Arbeidsfokus på DPS - Samarbeid med NAV
 11. Arbeidsgiveres inkluderingsevne
 12. Arbeidsgiverperspektiver på inkludering: Hva er god inkluderingskompetanse?
 13. Arbeidsinkludering og arbeidsmotivasjon i et komparativt perspektiv
 14. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 15. Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær : en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 16. Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place then train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?
 17. Arbeidsrettet rehabilitering : innhold og resultater
 18. Balansekunst : en oppfølgingsstudie av personer med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer med arbeidslivsetablering
 19. Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel :Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen
 20. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport
 21. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport.
 22. Broer inn i arbeidslivet : elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring : kartleggingsstudie av opplæringstilbud, organisering og tilpasninger
 23. Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere : hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?
 24. Brukerpass i hjelpemiddelformidlingen : en evaluering
 25. Bøy av - Fra kaos til fagbrev : sluttrapport
 26. De små skritts vei mot mestring : rehabilitering tar tid : etterevaluering av Heart prosjektet ved Avigo Lillesand
 27. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse
 28. Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse. Hvilke faktorer forklarer yrkesavgang blant ansatte i helsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenestene
 29. Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal på sykefravær og avgangsalder
 30. Effekter av tiltak på sykefravær (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 31. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 32. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport
 33. En helt vanlig jobb? : en studie av utviklingshemmede i arbeidslivet
 34. En jobb å eldes med? : kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 35. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring" (sammen med JD)
 36. En ny rolle for NAV i fengsel : tilleggsrapport
 37. En vanskelig start : om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet
 38. Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen
 39. Et arbeidsliv for alle : arbeidsdeltakelse og funksjonshemmede : hva er problemene i praksis?
 40. Et bedre NAV for brukerne. Modell for brukermedvirkning i NAV
 41. Et brutalt arbeidsmiljø?: en undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 42. Et liv jeg ikke valgte : om unge uføre i fire fylker (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 43. Evaluering : ordning med jobbskapingsprosjekter
 44. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 45. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 46. Evaluering av "Gult kort" (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 47. Evaluering av "jobbmestrende oppfølging" i Østfold og Oslo : sluttrapport
 48. Evaluering av "Mestringsveier til arbeid - psykisk helse og rus"
 49. Evaluering av arbeidsgivers rolle i sykefraværsoppfølgingen : sluttrapport (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 50. Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere : delrapport 2
 51. Evaluering av BIO og AMO i bedrift
 52. Evaluering av egenmeldingsforsøket i Kristiansand : ansattes erfaringer og vurderinger
 53. Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor
 54. Evaluering av forsøket "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor" : Delrapport 1 - en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.
 55. Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere - Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 56. Evaluering av HUSK - høgskole- og universitetssosialkontor : et forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere : delrapport 2.
 57. Evaluering av iBedrift Nordland
 58. Evaluering av individuell serviceerklæring i Aetat
 59. Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging.
 60. Evaluering av mangfoldsløftet
 61. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med Helsedirektoratet)
 62. Evaluering av NHO Buskerud sitt prosjekt "Arbeidskraft uten merkelapp" : bedre bruk av arbeidskraftressursene hos ungdom som ikke har fullført videregående opplæring
 63. Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport
 64. Evaluering av opplæring i arbeidsmarkedskompetanse i NAV-kontorene
 65. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov – pilot i Sør‐ Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 66. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov -pilot i Sør-Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 67. Evaluering av ordningen "Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"
 68. Evaluering av P1824 : sluttrapport
 69. Evaluering av P1824 : sluttrapport
 70. Evaluering av programmet tettere individuell oppfølging : sluttrapport
 71. Evaluering av prosessveilederopplæringen i NAV : opplæring gitt i forbindelse med implementeringen av kvalifiseringsprogrammet ved NAV-kontorene.
 72. Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark"
 73. Evaluering av prosjektet 1-2-3-4 i Vestfold
 74. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 75. Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA
 76. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 77. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 78. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 79. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 80. Evaluering av samordningsforsøket : effekt- og strømningsanalyse
 81. Evaluering av Telenor Open Mind Integration
 82. Evaluering av tilretteleggingstilskudd
 83. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (sammen med Helsedirektoratet)
 84. Evaluering av TOPP : fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren
 85. Forløp av sykefravær og retur til jobb
 86. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole : En underveisevaluering.
 87. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering.
 88. Forsøksvirksomhet som utviklingsarbeid
 89. Fortellinger om HMS : bruk av "Strategisk historiefortelling" som et verktøy i organisatorisk endring
 90. Fortellinger om motivasjon : hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?
 91. Fra fravær til nærvær : Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem
 92. Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar.
 93. Fra outsider til A4. En forskningsbasert evaluering av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammens aktiviteter relatert til prosjekt Ut i jobb
 94. Fra utstøting til inkludering? : en kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere
 95. Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet
 96. Færre på vei ut : en analyse av de som er usikre på sin tilknytning til arbeidslivet
 97. Gode intensjoner - holder det? : en undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse
 98. Gravide i handelsnæringen : et sykefraværsprosjekt
 99. Helhetlige tiltak mot barnefattigdom : En kunnskapsoppsummering
 100. Hva er god Arbeid med bistand? : forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid
 101. Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 102. Hvem skal ut? : kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning
 103. Hvor mange av deltakerne i arbeidsmarkedstiltak har svake basisferdigheter? : hvem av dem får jobb?
 104. Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? : tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland
 105. IA-avtalen i praksis : små og mellomstore virksomheter
 106. Ikke av vond vilje : en evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad
 107. Ikke i form på jobben : løsningsbasert verktøy for registrering av inneklimaproblemer
 108. IKT på veien videre : utvikling av "verktøy" for økte arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning
 109. Impression of Supported Employment : A Study of Some European Supported Employment Services and Their Activities (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 110. Individuell mestring : fra kollektive til individuelle tiltak for å redusere sykefravær : evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
 111. Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid
 112. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 113. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 114. Inkluderingskompetanse i NAV : evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV
 115. Inkluderingskompetanse i NAV. Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV.
 116. Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? : sluttrapport fra evalueringen av "Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser"
 117. Innvandrere i arbeid : hjelper arbeidsmarkedstiltak? : rapportering fra prosjektet
 118. Innvandrere i praksis : om likeverdig tjenestetilbud i NAV
 119. Innvandrerkvinner - em viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Følgeforskning av Levanger Arena Arbeid
 120. Innvandrerne som skulle klare seg selv : når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
 121. Integrering i praksis : Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere
 122. Interkommunalt samarbeid om økonomisk rådgivning - eller Roan for vi toan?
 123. Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner. Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning?
 124. Jeg Kan : teater som metode
 125. Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer : en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009 (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 126. Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A : rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning
 127. Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 128. Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid : erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 129. Klok av skade : evaluering av tiltaket "medarbeider med brukererfaring" i Bergen
 130. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 131. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (sammen med Helsedirektoratet)
 132. Konkurranseutsatt kompetanse : om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige
 133. Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær : muligheter og begrensninger
 134. Kunnskap om fattigdom i Norge : En oppsummering.
 135. Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2 : rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 136. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 137. Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 138. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 139. Liten effekt av graderte sykmelding for raskere retur til arbeid : en kausal analyse av registerdata for varighet av sykefravær, ulike trygdeytelser og retur til jobb
 140. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 141. Med døren på gløtt : jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn
 142. Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 143. Med litt bistand kan flere jobbe. Evaluering av ordningen med funksjonsassistanse i arbeid
 144. Med rett til å varsle : men hjelper det, og er det lurt?
 145. Mellom drøm og virklighet? : unge funksjonshemmede i overganger mellom utdanning og arbeidsliv
 146. Mellom penger og pedagogikk : om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen
 147. Mobbing og utstøting i arbeidslivet : Resultater fra en landsrepresentativ og longitudinell undersøkelse (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 148. Modell for læring til arbeidslivet for personer med Asperger syndrom : sluttrapport
 149. Mødre som mestrer : et prosjekt i regi av NAV Intro Oslo 2009-2012
 150. Ny karriere eller ny barriere? : arbeidsdimensjonen ved soning (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 151. Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? : evaluering av forsøk i fem fylker.
 152. Nye samarbeidsformer - nye læringsformer? : sluttrapport fra evalueringen av forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 153. Nye veier til arbeid? : en studie av arbeidsrettede tilbud til personer med sammensatte bistandsbehov
 154. Når aktivering blir ydmykelse : en studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV
 155. Når arbeidstakere ytrer seg kritisk : en pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren
 156. Når unntaket blir en del av regelen: En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidige ansettelser
 157. Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten - Omfang og årsaker
 158. Omstilling av opptreningsinstitusjonene : evaluering av tilskudds-/prøveprosjekt for utvikling av tilbud/tjenester innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering.
 159. Oppfølging av sykmeldte - fungerer dagens regime? : oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner
 160. Opplæringsprogram for brukerrepresentanter i NAV : en evaluering på oppdrag fra funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 161. Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne : hovedfunn fra en spørreundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet
 162. Overganger studier - arbeidsliv : et samarbeidsprosjekt rettet mot studenter med tilretteleggingsbehov ved NTNU og HiST : sluttrapport
 163. Passe inn og passe til. Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
 164. Pilotstudie: Veien mot uførepensjon : Kartlegging av gjennomførbarhet til planlagt kvalitativ intervjustudie. Målgruppe: nylig uføretrygdede under 40 år.
 165. Prosjekt "Livsgnist: Evaluering av en livstil- og helseintervensjon i Avinor"
 166. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 167. Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune : evaluering av kontrollert intervensjonsforsøk i stor skala, med utvidet rett til egenmelding i kombinasjon med økt og formalisert samhandling mellom arbeidstaker og arbeidsplassen ved sykefravær
 168. Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune : prosjektleders evalueringsrapport
 169. På godfot med sjefen : har norske lærere gode relasjoner til sin leder? : en validering av måleinstrumentet LMX-7 (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 170. På vei til jobb? : evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 171. På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?
 172. På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?
 173. Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 174. Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne - på ordinær måte : sammen om delmål 2
 175. Rekruttering i flerkulturelle samfunn : innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 176. Rekruttering til ledelse : en studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS
 177. Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser.
 178. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering
 179. Risiko og inkludering : betingelser for funksjonshemmedes og eldres deltakelse i arbeidslivet
 180. Russ-prosjektet : verktøykasse (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 181. Samarbeid NAV-kommune om introduksjonsprogram - En kartlegging
 182. Samarbeid og kommunikasjon rundt IA-avtalen og Jobbstrategien
 183. Sammen bedre på IA : hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen?
 184. Seniorpolitikk under skiftende forhold : gjenbesøk i seks kommuner
 185. Skole-til-jobb-overganger for ungdom uten fullført videregående skole. Langsiktige konsekvenser og heterogene effekter
 186. Skole-til-jobb-overganger for ungdom uten fullført videregående skole. Langsiktige konsekvenser og heterogene effekter
 187. Sluttevaluering av Hedmarksmodellen : NAVs håndtering av aktivitetskravet ved uke 8 i en sykemelding
 188. Sluttrapport : JobbResept - virker det?
 189. Sluttrapport : pilotprosjekt mellom NAV Oppland og Oppland Røde Kors : kvalifiseringsprogrammet- grunnlag for et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor?
 190. Sluttrapport : sysselsettingsprosjektet for langtkomne rusmiddelavhengige i Asker 2008-2010
 191. Sluttrapport for FNS-prosjekt
 192. Sluttrapport for prosjekt legers sykmeldingspraksis i Hedmark
 193. Sluttrapport fra ASVO Nøtterøy i prosjekt "Team Wooltech; på lag med naturen!"
 194. Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV : Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder.
 195. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 196. Supported Employment i Norden
 197. Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen
 198. Sykmelding, gradert sykmelding og forløpet tilbake til jobb : gjentatte overganger mellom full sykmelding, gradert sykmelding og jobb for 283 296 personer fra 2002 til 2010.
 199. Systematikk og innleving : evaluering av forsøket med differensierte støttesatsar for VTA-bedrifter
 200. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 201. Tilrettelegging i arbeidslivet
 202. Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold : hvorfor så vanskelig?
 203. Tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere : samarbeid og samordning
 204. Transport til arbeid og livet : transport og arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne
 205. Transportordninger og arbeidsdeltakelse. Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne
 206. Trenger du hjelp? : oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser : delrapport 1
 207. Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi
 208. Uførereformen. Konsekvenser for yrkesaktiviteten
 209. Ulikt arbeid - ulike behov : seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv
 210. Ung med mentor : evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane
 211. Ung Nett : et FARVE-finansiert prosjekt ved Durapart AS : erfaringer og synspunkter hos involverte ved Durapart AS og eksterne samarbeidsparter
 212. Ungdom og arbeidsmarkedstiltak II : et kvalitativt studium på hvordan langtidsledig ungdom opplever situasjonen som deltaker på arbeidsmarkedstiltak
 213. Unge funksjonshemmede i møte med NAV : ett år med arbeidsavklaring
 214. Unge funksjonshemmede på praksisplass og i jobb : evaluering av "Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid - hvordan hindre barrierer skole - arbeidsliv?"
 215. Ut i arbeidslivet på egne premisser : erfaringsbasert kunnskap om arbeid og psykisk helse
 216. Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag : et system- og aktørperspektiv
 217. Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett
 218. Veien inn i arbeidslivet : lederes erfaring med inkludering av unge voksne med psykiske helseplager
 219. Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger. Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?
 220. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 221. Virker tiltakene? Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
 222. Virksomhetenes seniortiltak : har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?
 223. Virksomme faktorer ved integrering av arbeidsrettet rehabilitering i psykisk helsevern : en undersøkelse av deltakernes egne erfaringer og refleksjoner.
 224. Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås til arbeid - en kunnskapsoversikt
 225. Å ta kontroll over dagliglivets aktiviteter : en veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret)

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 3. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 4. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))

Helsedirektoratet

 1. Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser : sluttevaluering
 2. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (sammen med NAV)
 3. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med NAV)
 4. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 5. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 6. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 7. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med NAV)
 8. Evaluering av selvhjelp
 9. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (sammen med NAV)
 10. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (sammen med NAV)

Husbanken

 1. "Man må ha en plass å bo" : en sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland
 2. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 3. Bolig og levekår i Norge 2012
 4. Byen – ikke for alle? : fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?
 5. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 6. Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune
 7. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked
 8. Fremtidige boligbehov
 9. Housing first i Norge : en kartlegging
 10. Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet 2004-2010
 11. Løslatt og hjemløs : bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold
 12. Midtveisevaluering boligetablering i distriktene
 13. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked
 14. Statlig dialog med kommunene på det boligsosiale området
 15. Tre sårbare overganger til bolig : en kunnskapsoppsummering
 16. Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?
 17. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (sammen med KMD)

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)

 1. Analyse av bruk av refleksjonslogger og diskusjoner i studiet Veiledning, tverrfaglig samarbeid og lovforståelse (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 3. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 4. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 2. Den nye arbeidsplassen : arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet : hovedresultater fra første kartlegging i Klepp kommune
 3. Den nye arbeidsplassen : arbeid, helse og deltakelse i det nye arbeidslivet : hovedresultater fra første kartlegging i Eigersund kommune
 4. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 5. Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer
 6. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 7. Ex Post Evaluation of the PovPeace Programme
 8. Fornuftige følelser? : en studie av utrygghet og oppfattet risiko blant sjåfører i Norge og Frankrike
 9. Midtveisevaluering BALANSE. For perioden 2013-2017 : program kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE
 10. Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer : rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV-reformen i Norge
 11. Sikkerhetskultur i transport : en sammenligning mellom forskjellige transportgrener
 12. Systematisk HMS-arbeid i fiskeflåten
 13. Systematisk HMS-arbeid i havbruksnæringen

Petroleumstilsynet (Ptil)

 1. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede hendelser med offshorekraner - Fase 2 - Perioden 2000 - 2004 - Rapport 33.790.007 R1
 2. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede løftehendelser : fase 3 - perioden 2005 - 2010
 3. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser : Kunnskapsstatus 2008 (sammen med Arbeidstilsynet)
 4. Brukerundersøkelsen 2004 : regelverksprosjektet for utarbeidelse av et helhetlig, koordinert regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på sokkelen og på enkelte anlegg på land : rapport
 5. Deepwater Horizon ulykken : årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel : rapport
 6. Hendelser med brann i elektriske anlegg : årsaksforhold og tiltak
 7. Hvordan ivaretas storulykkesrisiko på strategisk nivå i petroleumsnæringen? : forprosjekt
 8. Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring ved aldring og levetidsforlengelse
 9. Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene : særlig med tanke på forebygging av storulykker
 10. Kostnader ved arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på sokkelen
 11. Kunnskapsstatus og fremtidsperspektiver 2012 : god reise hjem : sikker dekompresjon av dykkere
 12. Mapping of potential HSE issues related to large-scale capture, transport and storage of CO2
 13. Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt : en intervjustudie
 14. Rammebetingelser som bakenforliggende faktorer for ulykker
 15. Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko : en oppsummeringsrapport
 16. Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid : utfyllende analyser av RNNP-data
 17. Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko : en litteraturstudie
 18. Sammenstilling av dykk til 300 msv eller dypere, gjennomført i ulike land
 19. Steel pipelines : state of the art for internal condition monitoring and inspection technologies
 20. Uavhengighet av sikkerhetssystemer
 21. Vurdering av behov for revisjon av Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere IK-2708 (sammen med Fylkesmannen i Rogaland)
 22. Vurdering av behovet for helseoppfølgning av dykkere i petroleumsvirksomheten
 23. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning

Stortinget

 1. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatmåloppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper
 21. Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten
 22. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 23. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 24. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende lokal lønnspolitikk i departementene og departementenes oppfølging av lokal lønnspolitikk i underliggende virksomheter
 25. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende resultatoppnåelse i Arbeidstilsynet
 26. Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien
 27. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar

Utlendingsdirektoratet

 1. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)