Gå til hovedtekst

Sektor

Bolig og eiendom

Grupper på

197 unike evalueringer fordelt på 29 oppdragsgivere (med forløpere).

Den Norske Stats Husbank

 1. Begjæringer og gjennomførte utkastelser : en komparativ studie av Norge og Sverige (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 3. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 4. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 5. Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 6. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 7. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 8. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 9. Husbanken: Slik gjør vi det! : en underveisevaluering av Husbankens prosjekt "Lokale boligsosiale handlingsplaner" (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 10. Husbankens byfornyelsestilskudd : en evaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 11. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 12. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 13. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 14. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 15. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 16. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Derfor blir vi her : innvandrere i Distrikts-Norge

Husbanken

 1. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Husbanken

 1. "Man må ha en plass å bo" : en sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland
 2. "Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter" : en studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming
 3. "Ryktet forteller hvor du bor" : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere
 4. Beboernes tilfredshet med nybygde boliger
 5. Begjæringer og gjennomførte utkastelser : en komparativ studie av Norge og Sverige (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 6. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger
 7. BOLIG + : nye boligløsninger for eldre og folk flest
 8. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 9. Bolig og helse
 10. Bolig og levekår i Norge 2012
 11. Bolig og oppvekst : konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold
 12. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 13. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken
 14. Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon
 15. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 16. Boligkarriere for startlånesøkere
 17. Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon
 18. Boligsosialt utviklingsprogram : delrapport 2010
 19. Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder : evaluering av stedsutviklingsprogrammet BLEST
 20. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (sammen med IMDI)
 21. Bostøtte : samspill, fordeling og incitamenter
 22. Bostøtte og økonomisk sosialhjelp
 23. Bostøtte, marginaleffekter og bostøttekarrierer
 24. Bostøtte, marginalpriser og flytting
 25. Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring
 26. Byen – ikke for alle? : fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?
 27. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 28. Case studie: Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring : praksis og måloppnåelse
 29. Den norske bostøtten : effekter av en reform
 30. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 31. Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå : fokus på eieretablering
 32. Egen bolig - også når helsa svikter? : evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre
 33. Eieretablering blant hushold med lave inntekter: Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering
 34. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 35. Et velfungerende leiemarked? : profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid
 36. Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet
 37. Etterkommere av innvandrere : bolig og bostedsmønstre
 38. Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 39. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 40. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 41. Evaluering av prosjekt Boligtilpasning
 42. Evaluering av tilskudd til tilpasning
 43. Fordelingsvirkninger av bostøtte til alderspensjonister
 44. Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser
 45. Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser
 46. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram - systematisering av kunnskap og læring : sluttrapport
 47. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked
 48. Fremtidige boligbehov
 49. Følgeevaluering-sluttrapport : boligetablering i distriktene
 50. Heis og levekår
 51. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 52. Helt Bakerst i Køen : barnefamilier med ustabile boforhold
 53. Housing first i Norge - sluttrapport : Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
 54. Housing first i Norge : en kartlegging
 55. Housing first – muligheter og hindringer for implementering i Norge
 56. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 57. Husbanken: Slik gjør vi det! : en underveisevaluering av Husbankens prosjekt "Lokale boligsosiale handlingsplaner" (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 58. Husbankens bostøtte og kommunenes saksbehandling
 59. Husbankens byfornyelsestilskudd : en evaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 60. Husrom uten hjerterom : kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?
 61. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 62. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 63. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid
 64. Integrasjon av kommunale utleieboliger i borettslag og boligbyggelag i Bergen - en undersøkelse av boforhold og bokvalitet og en evaluering salg av boliger til boligbyggelagene
 65. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 66. Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk : beregninger basert på konstruerte klienthistorier
 67. Kommunenes arbeid med startlånet : forslag til forbedringer
 68. Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften
 69. Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån
 70. Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet 2004-2010
 71. Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig
 72. Livsopphold ved startlån : en evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån
 73. Livsopphold ved startlån : en praktisk oppfølging
 74. Løslatt og hjemløs : bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold
 75. Markedsbasert utbyggingspolitikk : møte mellom kommune og utbygger i pressområder
 76. Med virkeligheten som lærebok : fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?
 77. Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Norway and Scotland
 78. Midtveisevaluering boligetablering i distriktene
 79. Modulbygg - like godt som plassbygde løsninger?
 80. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked
 81. Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?
 82. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 83. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 84. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring
 85. Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene
 86. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 87. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 88. På vei til Brøset - evaluering av det åpne parallelle oppdraget
 89. Rebound-, prebound og lock-in ved energieffektivisering i boliger. Kunnskapsstatus og virkemiddelanalyse
 90. Resultat- og effektmålingsverktøy for Områdeløft.
 91. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 92. Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming
 93. Sammen eller hver for seg? : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere - funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere
 94. Slik vil eldre bo : en undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser
 95. Startlånet : samfinansiering, forvaltning og oppfølging
 96. Statlig dialog med kommunene på det boligsosiale området
 97. Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet : evaluering av omleggingen av modellen
 98. Systematisering av erfaringer med passivhus
 99. Systematisering av erfaringer med passivhus
 100. Systematisering av erfaringer med passivhus - oppfølging : nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader
 101. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 102. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 103. Tre sårbare overganger til bolig : en kunnskapsoppsummering
 104. Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008-2009 : evalueringsrapport
 105. Underveisevaluering : boligsosialt utviklingsprogram
 106. Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?
 107. Universell utforming i nye boligprosjekter : byggebransjens erfaringer
 108. Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk
 109. Utkastelser og tvangssalg
 110. Utredning av tiltak for å bedre boforhold for barnefamilier
 111. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med KMD og KLD)
 112. Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen
 113. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (sammen med KMD)
 114. Velferdsteknologi i boliger : muligheter og utfordringer
 115. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis
 116. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Integrerings- og mangfoldsdirektorat

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 2. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. Barnehager i inntektssystemet for kommunene
 2. Bolig med kommunens bistand : En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet
 3. Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?
 4. Brukerundersøkelse 2011
 5. Brukerundersøkelse 2012
 6. Brukerundersøkelse 2013
 7. Brukerundersøkelse 2015 : Oslo/Akershus, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag
 8. Brukerundersøkelse 2017 - Husleietvistutvalget
 9. Byggekostnadsprogrammet : sluttevaluering
 10. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 11. En analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder
 12. Erfaringer med bruk av lavenergi og passivhus yrkesbygg : innemiljø og energibruk, undersøkelse av noen utvalgte bygg og innspill til metode for å avdekke sammenhenger
 13. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 14. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommuale utleieboliger
 15. Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
 16. Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder
 17. Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler
 18. Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt
 19. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk (sammen med KLD)
 20. Husleielovens varslingsregel
 21. Hva sier loven - hva tror folk? : En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven
 22. Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler - en empirisk analyse
 23. Kommunen som boligeier : Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger
 24. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging
 25. Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven
 26. Konsekvenser av å endre eller fjerne tilknytningsplikten til fjernvarme
 27. Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem : Eksempelberegninger i rammeverket av metoden for samfunnsøkonomiske analyser
 28. Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet - En empirisk analyse basert på Levekårsundersøkelsen 2007
 29. Leieboerorganisering i Norge
 30. Mer boligvelferd for pengene : Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene
 31. Modeller for utleie med sosiale formål
 32. Noreg i Europa : om norsk deltaking i INTERREG-program : kva nytte har Noreg av å delta i Interreg III-programma A, B og C?
 33. Omlegging av bostøtten i 2009 : evaluering av det kommunale finansieringsbidraget
 34. På vei til egen bolig : evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007
 35. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
 36. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 37. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 38. Sammenliknende analyse av nordisk husleielovgivning
 39. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 40. Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
 41. Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid
 42. Test av designløsning i valglokalet : evalueringsrapport fra Stortingsvalget 2009
 43. Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer
 44. Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om utbyggingsavtaler.
 45. Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg
 46. Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring
 47. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med Husbanken og KLD)
 48. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (sammen med Husbanken)
 49. Årsaker til økning i utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2007 til 2008
 50. Økonomisk risiko og boligeie

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Norges vassdrags- og energiverk

 1. KILE for husholdninger

Utlendingsdirektoratet

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat og Utlendingsdirektoratet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)