Gå til hovedtekst

Sektor

Energi

Grupper på

151 unike evalueringer fordelt på 21 oppdragsgivere (med forløpere).

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. A Forward Looking Review of Nefco’s Energy Efficiency Programme in the Ukraine
 2. End-review Cabo Delgado Rural Electrification Project
 3. End-review of Norwegian support to rural electrification projects in Uganda
 4. Impact assessment of Norwegian support to the energy and road sectors in Pemba (Zanzibar)
 5. Institutional cooperation between MIREME and NVE in Mozambique : mid-term review
 6. Joint Review of Swedish/Norwegian Support to the Southern African Power Pool and the Eastern African Power Pool
 7. Mid-term review of Capacity Building on Maintenance in Zanzibar Electricity Cooperation
 8. Review of Norwegian support to the Global Alliance for Clean Cookstoves 2010-2017
 9. Review of Technical Assistance Program, Phase I, 2014-2018, Between Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and Ministry of Electricity And Energy (MOEE), of The Republic of the Union of Myanmar

Norges vassdrags- og energiverk

 1. Analyse av priser og vilkår fra kraftleverandører i sluttbrukermarkedet
 2. Bunnsamfunn, fisk og sjøpattedyr : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 3. Effects of intraday trade on NorNed
 4. Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - Kraftsystem og nettilknytning
 5. Fiskeriinteresser - fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 6. Fjerning av tidsetterslepet til investeringer i inntektsreguleringen av nettselskaper : økonomiske virkninger og behov for kompensasjon
 7. KILE for husholdninger
 8. Kraftetterspørselens kortsiktige prisrespons vinteren 2009/2010
 9. Kraftproduksjon og vindforhold : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 10. Kulturminner og kulturmiljø : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 11. Landskap, friluftsliv og reiseliv : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 12. Miljørisiko og beredskap : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 13. Nye KILE-funksjoner for husholdninger
 14. Nye måleteknologier
 15. Petroleumsinteresser : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 16. Regulering av prisen på fjernvarme
 17. Sjøfugl : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 18. Skipstrafikk : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 19. Teknologi og kostnadsutvikling : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 20. Utveksling av informasjon ved innføring av AMS
 21. Verdiskaping og sysselsetting : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Olje- og energidepartementet (OED)

 1. Analyse av sysselsettingseffekten av Tiltakspakken
 2. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (sammen med FIN)
 3. Den økonomiske reguleringen av strømnettet : en gjennomgang
 4. Energiloven og energieffektivisering
 5. European CO2 Test Centre Mongstad : valuation report
 6. Evaluation of the DEMO 2000 program
 7. Evaluering av Enova SF og Energifondet
 8. Evaluering av INTSOK
 9. Evaluering av INTSOK og INTPOW
 10. Evaluering av tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdninger
 11. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, KLD og JD)
 12. Innmatningsordning for fornybar elektrisitet
 13. Investeringer i kraftproduksjon : kapasitetsutvikling 1975-2006
 14. Magasindisponering før og etter energiloven
 15. One North Sea : a study into North Sea cross-border CO2 transport and storage
 16. PETRAD : utredning av ny organisasjonsmodell (sammen med UD)
 17. Rapport om rammer for magasindisponering
 18. Regulering av fjernvarme : utredning for Olje- og energidepartementet
 19. Sikker levering av elektrisk kraft : grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat
 20. Små vannkraftverk : evaluering av dokumentasjon av biologisk mangfold
 21. Utredning av kostnader for økt krafttilgang i Midt-Norge
 22. Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen
 23. Vilkår for ny kraftproduksjon
 24. Vurdering av Enovas utløsende effekt
 25. Vurdering av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel

Oljedirektoratet (OD)

 1. Avslutning av oljefelt
 2. Disponering av betonginnretninger
 3. Disponering av betonginnretninger
 4. Elektrifiseringsvurderinger av området midtre Nordsjø
 5. Evaluering av reservetilvekst for olje i perioden 2005-2014
 6. Geofaglig vurdering av petroleumsressursene i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 7. Markedsrapport knyttet til avslutning og disponering - Avslutning og disponering av utrangerte innretninger
 8. Miljøteknologi : kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel
 9. Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen
 10. Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 11. Unmanned Wellhead Platforms - UWHP : summary report
 12. Utredning om tekniske utfordringer knyttet til transport, mottak og disponering av betonginnretninger ved land : OD prosjektnr. 105801

Petroleumstilsynet (Ptil)

 1. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede hendelser med offshorekraner - Fase 2 - Perioden 2000 - 2004 - Rapport 33.790.007 R1
 2. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede løftehendelser : fase 3 - perioden 2005 - 2010
 3. Brannbelastning ved boring over innretning i "cantilevermodus"
 4. Brukerundersøkelsen 2004 : regelverksprosjektet for utarbeidelse av et helhetlig, koordinert regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på sokkelen og på enkelte anlegg på land : rapport
 5. CO2 injection Well Integrity
 6. Deepwater Horizon ulykken : årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel : rapport
 7. Forslag til scenarioer relatert til akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 8. Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten
 9. Hendelser med brann i elektriske anlegg : årsaksforhold og tiltak
 10. Hvordan ivaretas storulykkesrisiko på strategisk nivå i petroleumsnæringen? : forprosjekt
 11. Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring ved aldring og levetidsforlengelse
 12. Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene : særlig med tanke på forebygging av storulykker
 13. Kostnader ved arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på sokkelen
 14. Kunnskapsstatus og fremtidsperspektiver 2012 : god reise hjem : sikker dekompresjon av dykkere
 15. Mapping of potential HSE issues related to large-scale capture, transport and storage of CO2
 16. Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt : en intervjustudie
 17. Rammebetingelser som bakenforliggende faktorer for ulykker
 18. Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko : en oppsummeringsrapport
 19. Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid : utfyllende analyser av RNNP-data
 20. Risiko knyttet til gassutslipp under vann
 21. Risikonivå i petroleumsvirksomheten : prosjektrapport : akutte utslipp norsk sokkel 2001-09
 22. Risikonivå i petroleumsvirksomheten : utvikling i risiko : akutte utslipp norsk sokkel 2001-2012
 23. Sammenstilling av dykk til 300 msv eller dypere, gjennomført i ulike land
 24. Steel pipelines : state of the art for internal condition monitoring and inspection technologies
 25. Teknologi- og kunnskapsstatus av betydning for å redusere risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp til sjø i forbindelse med petroleumsvirksomhet i Nordområdene
 26. Temporary abandoned wells on NSC
 27. Uavhengighet av sikkerhetssystemer
 28. Un-bonded Flexible Risers : Recent Field Experience and Actions for Increased Robustness
 29. Verdien av samfunnsmessige konsekvenser av akutt forurensning
 30. Vurdering av behovet for helseoppfølgning av dykkere i petroleumsvirksomheten
 31. Vurdering av frekvenser relater til akutt uslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 32. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning
 33. Vurdering av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak
 34. Vurderinger av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Stortinget

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet - en parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 10. Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distrubusjonsnettet
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)