Gå til hovedtekst

Sektor

Familie og oppvekst

Grupper på

158 unike evalueringer fordelt på 32 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Et liv jeg ikke valgte : om unge uføre i fire fylker (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. "Helgerud er en oase!" : en evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus/Helgerud ressurssenter for fosterhjem
 2. Adferdssenteret - norsk senter for studier av atferdsproblemer og innovativ praksis AS : hovedrapport fra evalueringen
 3. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST
 5. Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS
 6. Barnevern i et minoritetsperspektiv : evaluering av videreutdanningstilbud tilknyttet flerkulturelt barnevern
 7. Barnevernbarnas helse : uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002
 8. Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 9. Barnevernet i Oslo og Bergen : en sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004
 10. Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 11. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med SD og SVV)
 12. Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?
 13. Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene
 14. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 15. Den vanskelige samhandlingen : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 16. Domstolsbehandlingen av foreldretvister - Kartlegging av foreldretvister etter barneloven
 17. En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste
 18. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med UDI og JD)
 19. Et trygt sted å bo. Og noe mer : evaluering av botilbud til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap
 20. Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde
 21. Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet
 22. Evaluering av kontantstøtteordningen
 23. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre : en effektstudie (sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bufetat)
 24. Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge
 25. Evaluering av utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige
 26. Evaluering av utviklingssentrene i barnevernet
 27. For og med barn og unge? evaluering av statlige tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
 28. Forebygging av bruk av fysisk straff i oppdragelsen : nett- og telefontjenester : en kartlegging utført på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet
 29. Foreldremekling : brukarperspektivet
 30. Foreldrepermisjon og likestilling : Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme
 31. Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet : følgeevaluering : delrapport 4
 32. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet - tredje delrapport
 33. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet : andre delrapport
 34. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet: Første delrapport.
 35. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet : Andre delrapport.
 36. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 37. Hallooo, er det noen der ute? : evaluering av Barn og Unges kontakttelefon Røde Kors/Redd Barna 1993-1994
 38. Hjelp når livet rakner : evaluering av incestsentrene og incesttelefonen
 39. Hva er det med familieråd? : samlerapport fra prosjektet: "Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge"
 40. Hverdagsliv og drømmer : for unge som står utenfor arbeid og skole
 41. Hørt om Frifond!? evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge
 42. Idébank for integrasjon : evaluering av en støtteordning for reduserte skiller mellom norsk ungdom og minoritetsungdom
 43. Institusjonsplassering – siste utvei? : betydningen av barnevernreformen fra 2004 for institusjonstilbudet
 44. Klokere vern av de aller minste
 45. Kompetanse og dialog : evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 46. Mangfold og engasjement i motvind : en studie av åpne fritidstiltak for ungdom
 47. Medievold avler vold : reell frykt eller moralsk panikk?
 48. Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper
 49. Nytter det? : evaluering av Home-Start familiekontakten
 50. Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 51. Organisering, effektivitet og rettssikkerhet – Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 52. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet (sammen med JD)
 53. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blandt ungdom
 54. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom
 55. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av omsorgssvikt og vold mot barn
 56. Styring og ressursbruk i statlig regionalt barnevern : vurdering av utvalgte problemstillinger
 57. Stønadsordningen for enslige forsørgere : hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
 58. Tango for to : evaluering av Tilskottsordninga til samlivstiltak
 59. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (sammen med JD)
 60. Til god hjelp for mange – Evaluering av Losprosjektet
 61. Tiltak for barn og unge i større bysamfunn : en kartlegging av tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn
 62. Tiltak for fattige barn og unge : evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
 63. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
 64. Tvangsekteskap : en evaluering av mottiltakene
 65. Ungdomstiltak i større bysamfunn : en evaluering
 66. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : sluttevaluering av utviklingsarbeidet
 67. Verdighetsforvaltning i liv på grensen : en kvalitativ studie av barn og foreldre i familier med vedvarende lavinntekt
 68. Vold og overgrep mot barn og unge : en selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 1. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre : en effektstudie (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bufetat)

Den Norske Stats Husbank

 1. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Derfor blir vi her : innvandrere i Distrikts-Norge

Helsedirektoratet

 1. Hva kan forbedres i VÆR røykFri-programmet? : intervjuer med elever, lærere og rektorer
 2. Barnevern og sosialhjelp
 3. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) : følgeevaluering
 4. Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår
 5. Evaluering av STØFRI : større aktivitet på fritiden for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser
 6. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 7. Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom
 8. Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus
 9. STEP - ungdom møter ungdom : en evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse
 10. Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge : opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene : delrapport 2 i evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse

Husbanken

 1. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 2. Bolig og levekår i Norge 2012
 3. Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon
 4. Byen – ikke for alle? : fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?
 5. Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger.
 6. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 7. Helt Bakerst i Køen : barnefamilier med ustabile boforhold
 8. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 9. Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften
 10. Livsopphold ved startlån : en evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån
 11. Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?
 12. Utredning av tiltak for å bedre boforhold for barnefamilier
 13. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (sammen med KMD)

Kunnskapsdepartementet (KD)

 1. Alle teller mer : en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart
 2. Full dekning, også av førskolelærere?
 3. Førskolelærere og barnehageansatte
 4. Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere
 5. Kartlegging av språkstimulering og språkkartlegging i kommuene : sluttrapport
 6. Kartlegging av strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge : innspill til tverrdepartemental arbeidsgruppe
 7. Kvalitet i barnehager : rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012
 8. Kvalitet og innhold i norske barnehager : en kunnskapsoversikt
 9. Kvalitet og kvantitet : kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst
 10. Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre : en litteraturstudie
 11. Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
 12. Tilfredshet med barnehagetilbudet : spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage
 13. Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager : idealer og praksis
 14. Å sende en bekymringsmelding - eller la det være? : en kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern

Stortinget

 1. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97)
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene
 12. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler
 13. Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år
 14. Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom
 15. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat

Utdanningsdirektoratet

 1. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 2. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon : en kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 3. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon. En kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 4. Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn : sluttrapport
 5. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
 6. Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager
 7. Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid : evaluering av et forsøk i seks barnehager
 8. Spørsmål til Barnehage-Norge 2015

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 2. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)