Gå til hovedtekst

Sektor

Helse og omsorg

Grupper på

329 unike evalueringer fordelt på 33 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering
 2. Evaluering av grunnstønadsordningen
 3. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1
 4. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 5. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3
 6. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med OED, KLD og JD)
 7. Gjennomgang av grunnstønadsordningen
 8. Kartlegging av ekstrautgifter : utgifter til mat for personer med cøliaki og andre diagnosegrupper og til klær og sko for personer med sykdommer eller lidelser som fører til ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy
 9. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (sammen med Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
 10. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 11. Rapport etter ekspertmøtet om årsaker til kjønnsforskjeller i sykefravær
 12. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 13. Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge : Delrapport : Psykiske heleproblemer blant unge - En litteraturgjennomgang

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. Arbeid og psykisk helse : underveisevaluering av Vilje Viser Vei, storbysatsingen
 2. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 3. En vanskelig start : om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet
 4. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med Helsedirektoratet)
 5. Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark"
 6. Evaluering av prosjektet 1-2-3-4 i Vestfold
 7. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 8. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 9. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 10. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 11. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (sammen med Helsedirektoratet)
 12. Evaluering av TOPP : fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren
 13. Gode intensjoner - holder det? : en undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse
 14. Gravide i handelsnæringen : et sykefraværsprosjekt
 15. Ikke i form på jobben : løsningsbasert verktøy for registrering av inneklimaproblemer
 16. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 17. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (sammen med Helsedirektoratet)
 18. Mellom penger og pedagogikk : om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen
 19. Sluttrapport : JobbResept - virker det?
 20. Ut i arbeidslivet på egne premisser : erfaringsbasert kunnskap om arbeid og psykisk helse
 21. Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett
 22. Virksomme faktorer ved integrering av arbeidsrettet rehabilitering i psykisk helsevern : en undersøkelse av deltakernes egne erfaringer og refleksjoner.
 23. Å ta kontroll over dagliglivets aktiviteter : en veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet

Den Norske Stats Husbank

 1. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 3. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

 1. Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet : en evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer.
 2. Botilbud til mennesker med demens
 3. De nye hjemmetjenestene : langt mer enn eldreomsorg : utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007
 4. Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens
 5. Evaluering : Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2007-2010
 6. Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 : sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter.
 7. Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene
 8. Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering : evalueringsrapport
 9. Evaluering av nytt refusjonsvilkår for blodtrykksbehandling (tiazidregelen)
 10. Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001-2009) : sluttrapport : syntese og analyse av evalueringens delprosjekter
 11. Evaluering av stiftelsen Amathea - en rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide
 12. Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider (sammen med KD)
 13. Evalueringsrapport II : fysisk aktivitet og måltider (sammen med KD)
 14. Health and Social Affairs in Norway and Russia : the cooperation evaluated
 15. Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet (sammen med NFR)
 16. Kjønnslemlestelse i Norge (sammen med BLD)
 17. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (sammen med Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
 18. Praksisrettet FOU? : en undersøkelse av høgskolesektorens forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfag
 19. RELIS : vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell
 20. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006 : dokumentasjon av undersøkelsen og hovedresultater
 21. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2012 : hovedresultater og dokumentasjon
 22. Resultatevaluering av sykehusreformen : tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
 23. Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005 : en prosessevaluering : sluttrapport.
 24. Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens

Helsedirektoratet

 1. Hva kan forbedres i VÆR røykFri-programmet? : intervjuer med elever, lærere og rektorer
 2. Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og pasienter med kronisk sykdom : del 3. Erfaringer og evalueringer fra prosjekter i norske kommuner med tiltak som kan redusere liggedøgn i sykehus
 3. Arbeidsliv og psykisk helse : evaluering av den fireårige informasjonssatsingen til Rådet for psykisk helse
 4. Barnevern og sosialhjelp
 5. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) : følgeevaluering
 6. Bemanning av pleie- og omsorgsektoren : handlingsplan og iverksetting
 7. Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester
 8. Betydningen av ulike psykososiale tiltak i rehabiliteringen av opioidavhengige i substitusjonsbehandling : en kunnskapsoppsummering
 9. Bruk av khat i Norge : nytelse og lidelse
 10. Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker
 11. Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern : nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004
 12. Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaet
 13. Cost-effectiveness of varenicline, bupropion and nicotine replacement therapy for smoking cessation
 14. Effects of vitamins, fatty acids, minerals, and other dietary supplements on schizophrenic symptoms in people with schizophrenia
 15. Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet
 16. Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus
 17. Effekten av aktivitetstilbud på eldresenter
 18. Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon
 19. Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer
 20. Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår
 21. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (sammen med NAV)
 22. Ein resept å gå for? : evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald
 23. En evaluering av tobakkskampanjen "Hver eneste sigarett skader deg"
 24. En vanskelig pasient? : sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander
 25. Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom : status etter Opptrappingsplanen
 26. Evaluering av alkoholkampanjen "Alvorlig talt"
 27. Evaluering av arbeid med implementering av et nasjonalt kartleggingsverktøy KIS : sluttrapport
 28. Evaluering av den nasjonale pollenvarslingstjenesten
 29. Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer
 30. Evaluering av helseadvarslene på tobakkspakkene : evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007 : rapport 6 fra HEMIL/SIRUS
 31. Evaluering av Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker : sluttrapport
 32. Evaluering av kompetanseløftet 2015 : underveisrapport 1: mars 2009
 33. Evaluering av Mental helse kompetanse : nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for bruker- og pårørendekompetanse innen psykisk helse
 34. Evaluering av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten : sluttrapport
 35. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med NAV)
 36. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (sammen med NFR)
 37. Evaluering av opptrappingsplanen for psykisk helse : supplerende analyser innen spesialisthelsetjensten : delrapport 1
 38. Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet
 39. Evaluering av rusreformen
 40. Evaluering av RUStelefonen 08588
 41. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 42. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 43. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 44. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med NAV)
 45. Evaluering av selvhjelp
 46. Evaluering av stiftelsen SEPREP og Tverrfaglig utdanningsprogram
 47. Evaluering av STØFRI : større aktivitet på fritiden for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser
 48. Evaluering av tillitspersonforsøket : sluttrapport
 49. Evaluering av tilskudd til arbeid innen feltet HIV og seksuelt overførbare infeksjoner
 50. Evaluering av tilskudd til kommunalt rusarbeid
 51. Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren
 52. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (sammen med NAV)
 53. Evaluering av tilskuddsordningen Bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet
 54. Evaluering av to nasjonale planer for seksuell helse
 55. Evaluering av tobakkskampanjen "Røyken tar pusten fra deg"
 56. Evaluering av tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser (TEDD) : resultater fra første fase i en følgeforskning
 57. Evaluering av veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD og regelverk for legers rett til å rekvirere sentralstimulerende legemidler : delrapport I : fylkesmannens erfaringer med regelverket og søknadsprosedyrene
 58. Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid
 59. Evalueringen av Storbysatsingen i psykisk helse
 60. Examining the Global Health Arena : Strengths and Weaknesses of a Convention Approach to Global Health Challenges
 61. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 : institusjonsresultater
 62. Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006 : hovedresultater fra nasjonal undersøkelse
 63. Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre : nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006
 64. Flink med folk i første rekke : sluttrapport fra evalueringsprosjektet
 65. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 66. Forsøksordning med utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelsetjenester 2001-2003 : Futt-prosjektet samlerapport
 67. Fra bostedsløs til egen bolig : delevaluering av tilskudd til oppfølgingstjenester
 68. Fra sofaen til sykkelsetet : evaluering av Tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet
 69. Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering
 70. Får vi nok personell til omsorgstjenestene? : sammendrag av evalueringen av Kompetanseløftet 2015
 71. Global helseforskning i Norge : oversikt og vurdering
 72. Habilitering som koordinerende tiltak : erfaringer fra tre brukergrupper
 73. Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus
 74. Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer
 75. Ikke bare bare å bo : sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere
 76. Informasjon, likemannsarbeid og interessepolitisk arbeid : en vurdering av modeller for organisering av små/sjeldne brukergrupper for å oppnå statstøtte til organisasjonsarbeid
 77. Intermediære enheter og "hjemmesykehus" ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring
 78. Kartlegging av mottakerne av den statlige tilskuddsordningen til frivillige rustiltak : delrapport
 79. Kartlegging av situasjonen til barn og unge med sansetap
 80. Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom
 81. Kommunehelseprofiler : kommunenes bruk av Helsedirektoratets nettsted
 82. Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid : Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid
 83. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (sammen med NAV)
 84. Kompetanseløft på arbeidsplassen : kommunenes erfaring med ABC modellen : rapport fra prosjektet Evaluering av bruk av opplæringsprogram om demens
 85. Kostnader og leveårsgevinster ved medikamentell primærforebygging av hjertekarsykdom
 86. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 : institusjonsvise resultater
 87. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 : nasjonale resultater
 88. Kriterium for evaluering av partnerskap og planlegging i kommunalt folkehelsearbeid
 89. Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell
 90. Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere : delrapport 1 i evaluering av statlig tilskudd i 32 kommuner
 91. Legemidler til røykeslutt
 92. Listelengde og kvalitet i fastlegeordningen
 93. Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007-2010 : oversyn over resultat frå evalueringane av tiltaka Partnarskap for folkehelse, Helse i plan og Kommunehelseprofilar
 94. Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubber : rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rusforebygging
 95. Mer må til : om hivrettet arbeid overfor innvandrere
 96. Methodological development and evaluation of 30-day mortality as quality indicator for Norwegian hospitals
 97. Natalizumab ved multippel sklerose : vurdering av eksisterende helseøkonomiske evalueringer
 98. Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten
 99. Ny medikamentell behandling av brystkreft : adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft : en helseøkonomisk analyse
 100. Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancer
 101. Pasienterfaringer med norske sykehus : resultater for region og foretak
 102. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2011: institusjonsvise erfaringer
 103. Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus : resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006
 104. Perspektiver på god praksis : en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner
 105. Plan med plan? : om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid
 106. Privat i offentlig sektor : de private rehabiliteringsinstitusjonenes rolle og rammebetingelser
 107. Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 : hovedresultater fra nasjonal undersøkelse
 108. Regionalt og lokalt folkehelsearbeid : ressurser, organisering og koordinering : en baselineundersøkelse
 109. Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet
 110. Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? : evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009
 111. Sivilt rusarbeid : mellom statlig styring og økende mangfold
 112. Skal det være noe mer før vi stenger? : evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim
 113. Snus- og røykeslutt på stand – virker det? : evaluering av en intervensjon rettet mot røyking og snusbruk i videregående skole
 114. Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus
 115. STEP - ungdom møter ungdom : en evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse
 116. TaKT opplæring : evaluering og ideer til videreføring
 117. Tidlig intervensjon på rusfeltet : en kunnskapsoppsummering
 118. Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge : opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene : delrapport 2 i evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse
 119. Tjenester til bostedsløse i ti kommuner : delevaluering 2
 120. Undersøkelse om rehabilitering i kommunene : erfaringer med tilbud gitt i pasientens hjem/vante miljø
 121. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid : syntese av funn fra evalueringen av Opptrappingsplanen for Psykisk helse per desember 2005 (sammen med NFR)
 122. Utvalgsundersøkelse om personer med rusmiddelproblemer
 123. Å leve med epilepsi

Husbanken

 1. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger
 2. BOLIG + : nye boligløsninger for eldre og folk flest
 3. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 4. Bolig og helse
 5. Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon
 6. Egen bolig - også når helsa svikter? : evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre
 7. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 8. Heis og levekår
 9. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 10. Housing first i Norge - sluttrapport : Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
 11. Housing first i Norge : en kartlegging
 12. Med virkeligheten som lærebok : fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?
 13. Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Norway and Scotland
 14. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 15. Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene
 16. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 17. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 18. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 19. Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming
 20. Sammen eller hver for seg? : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere - funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere
 21. Slik vil eldre bo : en undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser
 22. Velferdsteknologi i boliger : muligheter og utfordringer
 23. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis
 24. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. Etterktroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring
 2. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester
 3. Evaluering av prøveprosjekte med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 1
 4. Evaluering av prøveprosjektet og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 2
 5. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene : analyse av implementeringsprosessen
 6. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, OED og KLD)
 7. Evalueringsrapport Nødnett trinn 1
 8. Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten
 9. Fyrverkerirapport 2006 : hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri?

Kunnskapsdepartementet (KD)

 1. Alle teller mer : en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart
 2. De særskilte skolene for funksjonshemmede: spørreundersøkelse
 3. Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider (sammen med HOD)
 4. Evalueringsrapport II : fysisk aktivitet og måltider (sammen med HOD)
 5. Full dekning, også av førskolelærere?
 6. Førskolelærere og barnehageansatte
 7. Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere
 8. Kartlegging av språkstimulering og språkkartlegging i kommuene : sluttrapport
 9. Kvalitet og kvantitet : kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst
 10. Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
 11. Tilfredshet med barnehagetilbudet : spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage
 12. Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger : rapport utarbeidet av arbeidsgruppen nedsatt av Kunnskapsdepartementet
 13. Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager : idealer og praksis

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse : sluttrapport
 2. Assessing the social benefits from a small-scale biomass stove program : A case study from Guizhou Province
 3. Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid
 4. Brukermedvirkning og psykisk helse
 5. Clinical Research : Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1
 6. Evaluation of the Centre for Molecular Medicine - NCMM
 7. Evaluation of the Norwegian Center for Stem Cell Research
 8. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 9. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 10. Evaluering av FUGE : Forskningsrådets Store program innen funktionel genomik
 11. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (sammen med Helsedirektoratet)
 12. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 13. Fra dialog til avviksmelding? : Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune
 14. Funker det – fortsatt? : Evaluering av IT Funk 2007-2012
 15. Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet (sammen med HOD)
 16. Kommunalt psykisk helsearbeid : organisering, samarbeid og samordning
 17. Kommunalt psykisk helsearbeid : utviklingstrekk 2002-2005
 18. Lange spor i helseforskningen
 19. Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe : om brukermedvirkning i psykisk helsetjeneste i kommunene
 20. Mid-term evaluation of the second Programme for Global Health and Vaccination Research (GLOBVAC2)
 21. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 22. Prosessevaluering av Samhandlingsreformen : forebyggende helsearbeid i kommunene
 23. Psychology and Psychiatry : Cinical Psychology, Basic Psychology, Psychiatry. Panel 3
 24. Psykisk helse og psykisk sykdom : innbyggernes kunnskaper og holdninger
 25. Psykisk sykes levekår
 26. Public Health and Health Services Research : Public Health, Epidemiology, Relevant Psychology, Behavioural Research, Health Services Research, Ethics and Other Health-Related Research. Panel 2
 27. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 28. Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015 : kommunal planlegging
 29. Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester? : opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern
 30. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid : syntese av funn fra evalueringen av Opptrappingsplanen for Psykisk helse per desember 2005 (sammen med Helsedirektoratet)

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet)

 1. "Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra…" : en deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre
 2. Brukerundersøkelse i helsetjenesten og blant journalister
 3. Brukerundersøkelse Statens helsetilsyn : 4.-10. januar 2006 (uke 1-2) : oppsummeringsrapport
 4. Evaluering av Nasjonalt geriatriprogram : sluttrapport
 5. Evaluering av prosjekt "Støtte til seksuelt misbrukte barn" : sluttrapport
 6. Evaluering av RELIS : sluttrapport
 7. Kjennskap og bruk av klageinstans i helsevesenet : tiltro til fylkeslegene og Helsetilsynet
 8. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (sammen med Sosial- og helsedepartementet)
 9. Myndighetstilsyn eller kyndighetstilsyn? : en studie av endringer i Helsetilsynets rolleutforming og rolleutøvelse i perioden 1994 - 2005 : masteroppgave
 10. Psykososiale team for flyktninger og asylsøkere : brukerundersøkelse og evaluering

Stortinget

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus : en sammenligning av organiseringen av hofteoperasjoner
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av operasjonskapasiteten i sykehus
 21. Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg
 22. Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern : opptrappingsplanen 1999–2006
 23. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen
 24. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene
 25. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere
 26. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer
 27. Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter
 28. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene
 29. Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV
 30. Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren
 31. Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten
 32. Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
 33. Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten
 34. Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 2. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)