Gå til hovedtekst

Sektor

Innvandring og inkludering

Grupper på

187 unike evalueringer fordelt på 27 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Aktivitetsplikt mot diskriminering
 2. Bosetting av flyktninger : forslag til endringer i økonomiske virkemidler
 3. Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd
 4. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 5. Evaluering av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og implementeringen av rett og/eller plikt til slik opplæring : sluttrapport
 6. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 7. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 8. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 9. Flyktningekonvensjonen artikkel 1 C-F : folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunene
 10. Innvandrere og attføring
 11. Kartlegging : godkjenningsordninger for lovregulerte yrker
 12. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 13. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 14. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 15. Organisasjoner for identitet og integrering : evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke
 16. Velferdsturisme fra EØS-landene

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. "Velkommen inn" : sluttrapportering fra følgeevalueringen av Likestillingssenterets mentornettverk for innvandrerkvinner
 2. Balansekunst : en oppfølgingsstudie av personer med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer med arbeidslivsetablering
 3. Et arbeidsliv for alle : arbeidsdeltakelse og funksjonshemmede : hva er problemene i praksis?
 4. Evaluering av Telenor Open Mind Integration
 5. Fortellinger om motivasjon : hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?
 6. Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar.
 7. Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? : sluttrapport fra evalueringen av "Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser"
 8. Innvandrere i arbeid : hjelper arbeidsmarkedstiltak? : rapportering fra prosjektet
 9. Innvandrerkvinner - em viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Følgeforskning av Levanger Arena Arbeid
 10. Innvandrerne som skulle klare seg selv : når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
 11. Integrering i praksis : Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere
 12. Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner. Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning?
 13. Konkurranseutsatt kompetanse : om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige
 14. Mødre som mestrer : et prosjekt i regi av NAV Intro Oslo 2009-2012
 15. Når aktivering blir ydmykelse : en studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV
 16. Rekruttering til ledelse : en studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS
 17. Samarbeid NAV-kommune om introduksjonsprogram - En kartlegging

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. Bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige i kommunene : utgiftskartlegging og vurdering av kvalitet
 2. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 3. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med UDI og JD)
 4. Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet : en kunnskapsstatus
 5. Evaluering : regjeringens handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 (2013)
 6. Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : første delrapport
 7. Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap : første delrapport, juni 2009
 8. Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering
 9. Evaluering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) : rapport
 10. Evaluering av Prisme : et nettstudium i norsk som andrespråk
 11. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 12. Godt fundament : evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 : sluttrapport
 13. Inntekter og utgifter for kommuner som bosetter flyktninger
 14. Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag 2011 : sluttrapport fra Beregningsutvalget september 2012
 15. Kunnskapsstatus (1990–2010) : forskning om etnisk diskriminering av barn og unge
 16. Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen : en gjennomgang av ordningen
 17. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 18. Refleksjon og strategi : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : tredje delrapport
 19. Rettigheter og tilhørighet : evaluering av statsborgerregelverket
 20. Stønadsordningen for enslige forsørgere : hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
 21. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
 22. Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge

Husbanken

 1. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Husbanken

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger
 3. Bolig og levekår i Norge 2012
 4. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (sammen med IMDI)
 5. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 6. Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune
 7. Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet
 8. Etterkommere av innvandrere : bolig og bostedsmønstre
 9. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked
 10. Fremtidige boligbehov
 11. Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger.
 12. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 13. Helt Bakerst i Køen : barnefamilier med ustabile boforhold
 14. Housing first i Norge : en kartlegging
 15. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 16. Tre sårbare overganger til bolig : en kunnskapsoppsummering
 17. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (sammen med KMD)

Integrerings- og mangfoldsdirektorat

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 2. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)
 3. Gjennomgang av post 71 : Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (sammen med Husbanken)
 3. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 4. Famler seg fram til god etteroppfølging : resultater fra undersøkelsen om oppfølging av deltakere som har kommet i arbeid eller utdanning etter å ha fullført Jobbsjansen
 5. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner (sammen med Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 6. Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
 7. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med Husbanken, IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen : mellom passsiv tvang og aktiv returassistanse
 2. Barn i asylsaker : evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn
 3. Demokrati i motvind : lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk
 4. Det riktige valget? : motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur
 5. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 6. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 7. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og UDI)
 8. Evaluering av ordninger for frivillig retur
 9. Evaluering av tilskudd til kommuner med asylmottak.
 10. Facing Return : Perceptions of repatriation among Nigerian women in prostitution in Norway
 11. Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler.
 12. Kvalitetssikring (KS2)av EFFEKT-programmet : rapport til Justisdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN)
 13. Lovlig med forbehold. Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet.
 14. Mens de venter : hverdagsliv i asylmottak
 15. Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen : en gjennomgang av organisering og arbeidsformer
 16. Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsakbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv
 17. Pusterom eller ny start? Evaluering av refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel.
 18. Sammenfatning av evalueringsrapporter etter asylkrisen 2015 : viktige læringspunkter
 19. Tilbakevending fra Norge : historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013

Utlendingsdirektoratet

 1. Between two societies : Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI)Programme (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 2. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 3. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 4. Evaluation : the Norwegian Programme for the Resettlement of UN Refugees (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 5. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 6. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 7. Marriage of convenience : A Comparative Sudy : Rules and Pactices in Norway, Sweden, Germany, Denmark and the Netherlands (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 8. Return in Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. A Sense of Control : Why rejected asylum seekers move out of reception centres
 2. Assistert retur til Nigeria
 3. Assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo: Korleis gjekk det? Ei samanliknande evaluering av verknad og resultat
 4. Bedre kommunikasjon med UDIs brukere : innsikt og muligheter
 5. Between two societies : Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI)Programme (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 6. Comparative study of ID management in immigration regulation : Norway, Sweden, the Netherlands and United Kingdom
 7. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat og Utlendingsdirektoratet)
 8. Dobbelt sårbar : funksjonshemmete barn i asylmottak
 9. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 10. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening
 11. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 12. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 13. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og JD)
 14. Evaluation : the Norwegian Programme for the Resettlement of UN Refugees (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 15. Evaluering av forsterket avdeling
 16. Evaluering av forsterket avdeling
 17. Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere
 18. Evaluering av pilotprosjekt om saksflyt og retur. ROP og orienteringssamtaler
 19. Evaluering av returtiltak i ordinære mottak
 20. Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer.
 21. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
 22. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 23. Forfølgelse basert på religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) - praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012
 24. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av flyktningehjelpens informasjonsprosjekt INCOR
 25. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av Flyktningehjelpens informasjonstjeneste, INCOR
 26. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 27. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten?
 28. Information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention
 29. Juridisk utredning til UDI : samtykke som rettslig grunnlag for utlendingsforvaltningens adgang til å registrere og behandle personopplysninger
 30. Livsmestring hos enslige mindreårige asylsøkere : utprøving av HIPP-metoden i returmotiverende arbeid i mottak
 31. Marriage of convenience : A Comparative Sudy : Rules and Pactices in Norway, Sweden, Germany, Denmark and the Netherlands (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 32. Missing : Asylum seekers who leave reception centres in Norway
 33. No way in, no way out? : A study of living conditions of irregular migrants in Norway
 34. Opphold i asylmottak: Konsekvenser for levekår og integrering.
 35. OUT-Reach : informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak
 36. Return in Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 37. Return with Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan.
 38. Retursentre for utreisepliktige : evaluering av konseptutvikling og etableringsarbeid i Utlendingsdirektoratet
 39. The making of UNHCR's guidance and its implementation in the national jurisdiction of the United Kingdom, Norway and Sweden
 40. The Making of UNHCR´s Guidance and it's Implementation in the National Jurisdiction of The United Kingdom, Norway and Sweden
 41. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 42. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 43. Tracing UMAs’ families : A comparative study of some European countries’ practices an experiences in tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers
 44. Troverdighetsvurderingen i asylsaker : juss og tverrfaglighet i opplæringen i fire direktorater - Belgia, Storbritannia, Sverige og Norge
 45. Troverdighetsvurderinger : søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)
 46. Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak
 47. Visitor’s visas in connection with family visits : Norwegian visa practice compared to a selection of Schengen countries
 48. Vold, trusler og ustabil atferd i norske asylmottak
 49. Why go back? Assisted return from Norway
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)