Gå til hovedtekst

Sektor

Kommuner og distrikter

Grupper på

268 unike evalueringer fordelt på 41 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Den Norske Stats Husbank

 1. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen : underveisrapport (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 3. Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 4. Midtveisevaluering av BLEST-programmet (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 5. Områdesatsinger : måling av effekter (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Bolyst : innsats for økt stedstilhørighet gjennom prosjektbasert lokal samfunnsutvikling
 2. Bolyst og stedsattraktivitet : motiver for å flytte og bo i distriktene
 3. Byregionprogrammets fase 1 : gjennomgang av 33 samfunnsanalyser (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KMD)
 4. Derfor blir vi her : innvandrere i Distrikts-Norge
 5. Festivalkommuner : samhandling mellom kommuner og festivaler
 6. Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i distrikts-Norge
 7. Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv : en kunnskapsoppsummering
 8. Integrering i distriktskommuner : ein kunnskapsstatus om integreringsprosessar og inkluderingstiltak i distriktskommunar
 9. Interkommunalt plansamarbeid
 10. Kommunalt samarbeid på næringsfeltet : en litteraturstudie med praktiske råd
 11. Kommunikasjon uavhengig av stad
 12. Kunnskap for lokal medverknad og mobilisering : utviklingsrelevante bidrag i perioden 1999-2009
 13. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) , KMD og KLD)
 14. Lokalt utviklingsarbeid : en vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune
 15. Omdømmebygging : ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante bidrag i perioden 1999-2009
 16. Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet
 17. Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner : en studie av 41 småkommuner
 18. Samfunnsvirkninger av boligpolitikk : boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner
 19. Second Homes i Norge : bidrag til en nordisk utredning
 20. Suksessrike distriktskommuner : en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner
 21. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og IMDI)
 22. Tilflytting for enhver pris? : en studie av tilflyttingsarbeid i norske distrikskommuner
 23. Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret)

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 3. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 4. Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 5. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 6. Kommunene sin rolle i reisemålsutvikling : en kunnskapskartlegging gjennom et case-studie (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 7. Kunnskap for stadutvikling : utviklingsrelevante norske bidrag i perioden 1999 - 2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 8. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 9. Ordkraft : følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009 : sluttrapport (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 10. Tilflytting til småstader og distrikt : kva tiltak verkar? Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))

Husbanken

 1. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Husbanken

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. "Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter" : en studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming
 3. "Ryktet forteller hvor du bor" : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere
 4. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger
 5. BOLIG + : nye boligløsninger for eldre og folk flest
 6. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 7. Bolig og helse
 8. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 9. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken
 10. Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon
 11. Boligsosialt utviklingsprogram : delrapport 2010
 12. Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder : evaluering av stedsutviklingsprogrammet BLEST
 13. Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring
 14. Byen – ikke for alle? : fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?
 15. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 16. Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå : fokus på eieretablering
 17. Eieretablering blant hushold med lave inntekter: Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering
 18. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 19. Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune
 20. Et velfungerende leiemarked? : profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid
 21. Evaluering av tilskudd til tilpasning
 22. Fargerikt samfunn i arktisk klima : en studie av steds- og næringsutvikling i Vardø
 23. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram - systematisering av kunnskap og læring : sluttrapport
 24. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked
 25. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen : underveisrapport (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 26. Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 27. Følgeevaluering-sluttrapport : boligetablering i distriktene
 28. Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger.
 29. Housing first – muligheter og hindringer for implementering i Norge
 30. Husrom uten hjerterom : kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?
 31. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid
 32. Markedsbasert utbyggingspolitikk : møte mellom kommune og utbygger i pressområder
 33. Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Norway and Scotland
 34. Midtveisevaluering av BLEST-programmet (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 35. Midtveisevaluering boligetablering i distriktene
 36. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked
 37. Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?
 38. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 39. Områdesatsinger : måling av effekter (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 40. Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene
 41. På vei til Brøset - evaluering av det åpne parallelle oppdraget
 42. Sammen eller hver for seg? : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere - funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere
 43. Statlig dialog med kommunene på det boligsosiale området
 44. Underveisevaluering : boligsosialt utviklingsprogram
 45. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med KMD og KLD)
 46. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (sammen med KMD)

Integrerings- og mangfoldsdirektorat

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 2. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 3. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med Husbanken, IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. "Gode grep på veien til ny kommune" : erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger
 2. "Næringshagene - omplanting og gjødsling av den eksisterende underskogen" : evaluering av Næringshagesatsingen : sluttrapport
 3. "Sentraliseringens pris" : er sentralisering et problem?
 4. Barnehager i inntektssystemet for kommunene
 5. Barnehager i kommunenes inntektssystem
 6. Bolig med kommunens bistand : En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet
 7. Byggekostnadsprogrammet : sluttevaluering
 8. Byregionprogrammets fase 1 : gjennomgang av 33 samfunnsanalyser (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )
 9. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 10. Delkostnadsnøkkel videregående skole
 11. Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006
 12. Driftskostnader og skattegrunnlag : virkninger av befolkningsvekst og befolkningsnedgang i kommunene
 13. E-initiativ : en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ i fjorten kommuner
 14. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 15. Effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon : casestudie
 16. Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2015-2016
 17. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2014-2015
 18. En analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder
 19. En godt gjemt skatt : Evaluering av "Faglig analysegruppe for samisk statistikk" og rapportserien "samiske tall forteller"
 20. En komparativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger
 21. Enhetsfylke – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? : evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
 22. Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 : sluttevaluering (sammen med Innovasjon Norge)
 23. Evaluering av bosetting av flyktninger
 24. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 25. Evaluering av finansieringssystemer i kommunene : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 26. Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern
 27. Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd
 28. Evaluering av innbyggerinitiativordningen
 29. Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 – omfang, organisering og virkemåte
 30. Evaluering av Kompetansesenter for Distriktsutvikling
 31. Evaluering av nyvekst
 32. Evaluering av REGMODELL (sammen med NFR)
 33. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 34. Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner
 35. Finansielle ubalanser i kommunene
 36. Fjordfolk på konsesjonsjakt : evaluering av tildelingen av laksekonsesjoner til den lulesamiske bygda Musken i Tysfjord
 37. Forsøksprogram som forvaltningspolitisk virkemiddel - smørekopp for kommunal omstilling?
 38. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner
 39. Fra innvortes til utvortes bruk : sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram
 40. Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt
 41. Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund
 42. Frå politiske rettar til politisk makt
 43. Fylkeskommunal oppgavedifferensiering : rapport fra innledende undersøkelser
 44. Får vi også vere med? Om kvinner i norsk politikk
 45. Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger" (sammen med NHD)
 46. Hager i skiftende landskap : evaluering av SIVAs næringshagesatsing
 47. Harmoni innen vide rammer : effektindikatorsystem for og evaluering av kapittel 551, post 60
 48. Hva forklarer variasjoner i kommunale veiutgifter? : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 49. Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene
 50. Innovasjonshøyde og verdiskaping : en analyse basert på Førundersøkelsen 2009
 51. Internkontroll i kommuner
 52. Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid
 53. Kommunal organisering 2008 : redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase
 54. Kommunale kontrollutvalg : uavhengighet eller flertallsdiktatur?
 55. Kommunen som boligeier : Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger
 56. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging
 57. Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift : eit regionalpolitisk eksperiment
 58. Kompetansesenter for distriktsutvikling : tilknytningsform og organisatoriske rammer
 59. Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing
 60. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KLD)
 61. Lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommunene
 62. Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling
 63. Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid : en kunnskapsstatus om lokale mediers rolle for lokaldemokratiet i et kjønnsperspektiv
 64. Med utkantbutikken i sentrum : evaluering av merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane
 65. Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati
 66. Nominering og konstituering i norske kommunar
 67. Noreg i Europa : om norsk deltaking i INTERREG-program : kva nytte har Noreg av å delta i Interreg III-programma A, B og C?
 68. Omlegging av bostøtten i 2009 : evaluering av det kommunale finansieringsbidraget
 69. Regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018
 70. Regionalparker i Norge : kartlegging av samarbeid og resultater i seks regionalparker : hva er oppnådd og hva er merverdien?
 71. Regionforstørring og utslipp av klimagasser
 72. Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprgram
 73. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 74. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
 75. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 76. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode
 77. Senterutvikling mot 2020
 78. Sentralisering og bedriftsdynamikk
 79. Sentralisering og regionforstørring : endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi
 80. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 81. Sluttrapport : BP4 for "overgang fra matrikkel- til vegadresser"
 82. Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)
 83. Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
 84. Små samfunn tar sats : sluttrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens småsamfunnssatsing
 85. Statlig styring av kommunene : om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer
 86. Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid
 87. Test av designløsning i valglokalet : evalueringsrapport fra Stortingsvalget 2009
 88. Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer
 89. Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om utbyggingsavtaler.
 90. Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter: Utredning av fylkeskommunale forskjeller
 91. Utkantsatsingen : følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment
 92. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med Husbanken og KLD)
 93. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (sammen med Husbanken)
 94. Årsaker til økning i utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2007 til 2008

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 3. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 4. Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 5. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 6. Kommunene sin rolle i reisemålsutvikling : en kunnskapskartlegging gjennom et case-studie (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 7. Kunnskap for stadutvikling : utviklingsrelevante norske bidrag i perioden 1999 - 2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 8. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 9. Tilflytting til småstader og distrikt : kva tiltak verkar? Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Ordkraft : følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009 : sluttrapport (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug

 1. Langtidseffekter av omstillingsprogram (sammen med Innovasjon Norge og Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug)

Kystverket

 1. Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt (sammen med SVV og Jernbaneverket)
 2. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (sammen med SVV og Jernbaneverket)
 3. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av innseiling til Ålesund havn
 4. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av Kalvøysundet, nordre innseiling Ålesund
 5. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Ranfjorden innseiling
 6. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund
 7. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund – med oppdaterte forutsetninger
 8. Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune
 9. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Brensholmen fiskerihavn
 10. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Gamvik fiskerihavn
 11. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Grøtøyleia
 12. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kiberg fiskerihavn
 13. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kjøllefjord fiskerihavn
 14. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak ved innseilingen til Sandnessjøen fiskerihavn
 15. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn
 16. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Sørvær fiskerihavn

Stortinget

 1. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene
 11. Riksrevisjonens undersøking av behandling og oppfølging av Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet ("Terra-saka")
 12. Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål
 13. Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Utlendingsdirektoratet

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat og Utlendingsdirektoratet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)