Gå til hovedtekst

Sektor

Konstitusjonelle organer

Grupper på

287 unike evalueringer fordelt på 3 oppdragsgivere (med forløpere).

Stortinget

 1. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 2. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2000 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 3. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 4. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 5. Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2004, 2 resultatet av den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2004
 6. Riksrevisjonen legger fram: 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1998 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 7. Riksrevisjonen legger fram: 1 ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2003, 2. antegnelser til statsregnskapet og saker til orientering
 8. Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999, 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 9. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. saker for desisjon av stortinget og saker til orientering
 10. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonenav Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon Stortinget og saker til orientering
 11. Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004
 12. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1992–1996 desidert "Til observasjon"
 13. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1993–1997 desidert "Til observasjon"
 14. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1995-98 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 15. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1998–1999 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 16. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1999–2000 desidert "til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 17. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 18. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 19. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2002 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 20. Riksrevisjonens kontroll av statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003
 21. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008
 22. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 23. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010
 24. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011
 25. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012
 26. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 27. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 28. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2000
 29. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 30. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 31. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2002
 32. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1998
 33. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1999
 34. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 35. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 36. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 37. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 38. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 39. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 40. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 41. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 42. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 43. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 44. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet
 45. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 46. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 47. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 48. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005
 49. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006
 50. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007
 51. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008
 52. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009
 53. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011
 54. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012
 55. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013
 56. Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser
 57. Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten
 58. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter
 59. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
 60. Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen
 61. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 62. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 63. Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
 64. Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret
 65. Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
 66. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer
 67. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer
 68. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 69. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 70. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge
 71. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark
 72. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser
 73. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark
 74. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 75. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 76. Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs
 77. Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester
 78. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi
 79. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2
 80. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk : Oslopakke 2
 81. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret
 82. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
 83. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus : en sammenligning av organiseringen av hofteoperasjoner
 84. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet
 85. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet
 86. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten av norsk bistand i Mosambik
 87. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand
 88. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 89. Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene
 90. Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor
 91. Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning
 92. Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS
 93. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 94. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 95. Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten
 96. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet
 97. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis
 98. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV
 99. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene
 100. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
 101. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97)
 102. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 103. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard
 104. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet : en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon
 105. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren
 106. Riksrevisjonens undersøkelse av generell budsjettstøtte til Mosambik
 107. Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen
 108. Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen
 109. Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester
 110. Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden
 111. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 112. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 113. Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren
 114. Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør
 115. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene
 116. Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda
 117. Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger
 118. Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren
 119. Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen
 120. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 121. Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 122. Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet
 123. Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten
 124. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene
 125. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene
 126. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 127. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 128. Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene
 129. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger
 130. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 131. Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten
 132. Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun
 133. Riksrevisjonens undersøkelse av Kripos
 134. Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken
 135. Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre
 136. Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret
 137. Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet
 138. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 139. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus
 140. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder
 141. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel
 142. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd
 143. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg
 144. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med forurenset grunn og forurenset sjøbunn forårsaket av tidligere tiders virksomhet
 145. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder
 146. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter
 147. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur
 148. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 149. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 150. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet
 151. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler
 152. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
 153. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp
 154. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken
 155. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene
 156. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og prosjektstyring i prosjektet EDB lokal forvaltning i Hæren og Heimevernet
 157. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 158. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen
 159. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne
 160. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet
 161. Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet - en parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon
 162. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 163. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 164. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer
 165. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing
 166. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges oppfølging av OSPAR-konvensjonen innen industri-, avløps- og landbrukssektoren
 167. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi
 168. Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket
 169. Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte
 170. Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel
 171. Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren
 172. Riksrevisjonens undersøkelse av operasjonskapasiteten i sykehus
 173. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring
 174. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid
 175. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet
 176. Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen
 177. Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg
 178. Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
 179. Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV
 180. Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen
 181. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet
 182. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet
 183. Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse
 184. Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern : opptrappingsplanen 1999–2006
 185. Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet
 186. Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer
 187. Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av handlingsplan for atomsaker
 188. Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten
 189. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen
 190. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 191. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 192. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 193. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift
 194. Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon
 195. Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk
 196. Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift
 197. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 198. Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 199. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)
 200. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll
 201. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 202. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 203. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 204. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 205. Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester
 206. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektronisk innkjøp
 207. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp
 208. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB
 209. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet
 210. Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel
 211. Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning
 212. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene
 213. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene
 214. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av prosjektet Nytt Rikshospital
 215. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere
 216. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatmåloppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper
 217. Riksrevisjonens undersøkelse av systemutviklingsprosjekter i skatteetaten
 218. Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater
 219. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer
 220. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet
 221. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå
 222. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
 223. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv
 224. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddene til skolelokaler og skolefritidsordningen i Reform 97
 225. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd
 226. Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter
 227. Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll
 228. Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll
 229. Riksrevisjonens undersøkelse av vegmyndighetenes styring i fem utvalgte bompengeprosjekter
 230. Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene
 231. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene
 232. Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene
 233. Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester
 234. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler
 235. Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV
 236. Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren
 237. Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall
 238. Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten
 239. Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
 240. Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten
 241. Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten
 242. Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet
 243. Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren
 244. Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distrubusjonsnettet
 245. Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 246. Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år
 247. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 248. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 249. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 250. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 251. Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis
 252. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende husleieordningen for statlige virksomheter
 253. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter
 254. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende lokal lønnspolitikk i departementene og departementenes oppfølging av lokal lønnspolitikk i underliggende virksomheter
 255. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende miljørettet bistand
 256. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken
 257. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten
 258. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende omstillingen i Forsvaret
 259. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende resultatoppnåelse i Arbeidstilsynet
 260. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott, Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim
 261. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren
 262. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer
 263. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk
 264. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare
 265. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 266. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 267. Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom
 268. Riksrevisjonens undersøking av behandling og oppfølging av Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet ("Terra-saka")
 269. Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga
 270. Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet
 271. Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar
 272. Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål
 273. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 274. Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk
 275. Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien
 276. Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem
 277. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar
 278. Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg
 279. Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar
 280. Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS
 281. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat
 282. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Utlendingsdirektoratet
 283. Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
 284. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)