Gå til hovedtekst

Sektor

Kultur, fritid og livssyn

Grupper på

163 unike evalueringer fordelt på 37 oppdragsgivere (med forløpere).

Borg bispedømme

 1. Prest i Borg : en rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme)

Finansdepartementet (FIN)

 1. Fjorden, byen og operaen : en evaluering av Bjørvikautbyggingen i et beslutningsteoretisk perspektiv
 2. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift
 3. Kvalitetssikring av fasiliteter for Tromsø Museum - Universitetsmuseet (sammen med KD)
 4. Kvalitetssikring av konseptvalg : utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (sammen med KUD)
 5. Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med KUD)
 6. Kvalitetssikring av Norges Fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med KUD)
 7. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø 2018 (sammen med KUD)
 8. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design : kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet : vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008 (sammen med KUD)

Kulturdepartementet (KUD)

 1. "Da ars møtte techne" : en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) (sammen med Kulturrådet)
 2. "Kunstnerens beste venn" : en evaluering av Office for Contemporary Art Norway.
 3. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 4. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 5. Bedre kår for lokalidretten? Evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag
 6. Demokratisering av kulturen? : om sosial ulikhet i kulturbruk og -deltakelse
 7. Der ordene slutter : en evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester
 8. Ekstraordinært eller selvfølgelig? : evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen
 9. En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? : et notat om armlengdesprinsippet i norsk og internasjonal kulturpolitikk.
 10. Evaluering av ABM-utvikling
 11. Evaluering av Arts & Business Norway (sammen med NHD)
 12. Evaluering av Bokavtalen
 13. Evaluering av Det Åpne Teater
 14. Evaluering av frifond : rapport
 15. Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag : en forstudie
 16. Evaluering av samelovens språkregler : sámelága giellanjuolggadusaid evalueren
 17. Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO)
 18. Evaluering av støtteordninger for minoritetsspråklige medier
 19. Exhibit / Inhibit : gjennomgang av OCA. Office for Contemporary Art Norway (sammen med UD)
 20. For en neve dollar mer : en evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond
 21. Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner
 22. Frivillig sektors økonomi og merverdiavgift
 23. Gjennomgang av Norsk kulturråd
 24. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge (sammen med BLD)
 25. I takt med tiden : en evaluering av Oslo-Filharmonien, Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør
 26. Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom
 27. Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen : rapport
 28. Kompetanse og aktivitet : en gjennomgang av aktivitetsmidlene til barn og ungdom (post 3) fordelt via særforbundene
 29. Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester
 30. Konsekvenser av markedsfinansiering og privatisering av NRK
 31. Konsolidert tilskuddsordning? Oppfølgende evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag
 32. Kulturkunnskap i en kunnskapskultur. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole.
 33. Kulturutgifter i kommunene
 34. Kvalitet for alle penga? : en evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater
 35. Kvalitetssikring av konseptvalg : utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (sammen med FIN)
 36. Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med FIN)
 37. Kvalitetssikring av Norges Fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med FIN)
 38. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø 2018 (sammen med FIN)
 39. Mangfoldsåret : muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv
 40. Medieeierskapsutredningen 2012
 41. Mer frivillig innsats? Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag
 42. Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner - kartlegging av inntekter og kostnader
 43. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design : kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet : vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008 (sammen med FIN)
 44. Ny giv i teatret – hva må til? : en evaluering av Det Norske Teatret, Nordland Teater og Trøndelag Teater
 45. Nye tider - nye takter : en gjennomgang av Rikskonsertene
 46. Nye tider - nye takter? : en gjennomgang av Rikskonsertene
 47. Profesjonalisering av kor : evaluering av en forsøksordning
 48. Rapport fra Nordgård-utvalget
 49. Rapport om eierstyring av Norsk Tipping AS : avgitt til Kulturdepartementet 11. januar 2010
 50. Ressursgjennomgang av Lotteri- og stiftelsestilsynet : rapport til Kulturdepartementet
 51. Riktig eller viktig? : en evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt
 52. Sivile eierformer : med frivillighetssentralene som case
 53. Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet
 54. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 55. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 56. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 57. Verdier på spill - kunstnerisk handlingsrom i teatret
 58. Vurdering av den årlige rapporteringen fra NRK AS om selskapets effektivitet

Norsk kulturråd (Kulturrådet)

 1. "Da ars møtte techne" : en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) (sammen med KUD)
 2. AdOpera!
 3. Danseprosjektet Isadora : vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt
 4. Digital infrastruktur for museer : en evaluering av Kulturrådets satsing
 5. DUS – Den Unge Scenen : en evaluering
 6. Et forsøk verdt: Evaluering av forprosjekt scenekunst
 7. Evalueringsrapport : innkjøpsordningen for sakprosa
 8. Forskning om museer og arkiv : en evaluering av et forskningsprogram i regi av Kulturrådet
 9. Forstyrrelser i nord : en evaluering av Nordland fylkeskommunes prosjekt Kunstneriske forstyrrelser
 10. Fremtidens scenekunstnere? : en evaluering af Nordic Black Express
 11. Frihet og forutsigbarhet : en evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst
 12. Historien om en budsjettpost : en evaluering av statsbudsjettets kapittel 320, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd
 13. Kommunikasjonen er kunsten : evaluering av prosjektet Klangfugl - kunst for de minste
 14. Koreokrati : en evaluering av pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer
 15. Kunskap och lärande för musikbranschen. En evaluering av Norsk kulturråds stöd till regionala nätverk för kompetensutveckling inom rytmisk musik
 16. Kunstaktiv ungdom på internett : evaluering av nettstedet www.Trafo.no
 17. Kunstkritikk.no : en evaluering
 18. Kunstnardrivne visningsrom : Årestadar for ny kunst
 19. Langsomt ble kunsten vår egen? Evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk form, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg og Norsk kulturråd om utsmykking og utforming av skoleanlegg
 20. Mer enn penger : Evaluering av Arrangørstøtte scenekunst
 21. Norsk form : en evaluering
 22. Norsk på nytt : en evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen?
 23. Organisering av museene : en evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen
 24. Resultater fra NM i kunstløft : evaluering av Kunstløftets andre periode 2012-2015
 25. Rom for en situasjonistisk kunst : evaluering av Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter
 26. Samtid: en lang historie : en evaluering av museenes tusenårsprosjekt Dokument 2000
 27. Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt : en evaluering
 28. Syng ut! : evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor
 29. Teater ut til bygd og by?
 30. Verk på vandring : evaluering av Kulturrådets støtteordning for gjestespill

Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme

 1. Prest i Borg : en rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme (sammen med Borg bispedømme og Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme)

Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme og Stavanger bispedømme)

Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning

 1. Evaluering av kulturmiljøer

Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme)

Stortinget

 1. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd
 9. Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven
 10. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 11. Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg
 12. Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)