Gå til hovedtekst

Sektor

Lov og rett

Grupper på

88 unike evalueringer fordelt på 17 oppdragsgivere (med forløpere).

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. Analyse av utviklingen i statens utgifter til fri rettshjelp og særskilte straffesaksutgifter i perioden 2008 til 2014
 2. Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 2
 3. Budsjettmodell for kriminalomsorgen
 4. Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap : økonomiske og administrative konsekvenser av å flytte myndigheten til å tilbakekalle statsborgerskap fra forvaltningen over til domstolene
 5. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 6. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 7. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring" (sammen med NAV)
 8. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og UDI)
 9. Et ansvarlig politi : åpenhet, kontroll og læring
 10. Etterktroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring
 11. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester
 12. Evaluering av Konfliktsrådsprosjektet og MIL
 13. Evaluering av nærpolitireformen : statusrapport 2016
 14. Evaluering av nærpolitireformen : Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse
 15. Evaluering av pilotprosjekt om førstelinjerettshjelp
 16. Evaluering av politirådene : politiets oppfatning av samarbeidet
 17. Evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser
 18. Evaluering av soning med fotlenke
 19. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene : analyse av implementeringsprosessen
 20. Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler.
 21. Infoflyt : informasjonsutveksling mellom politiet og kriminalomsorgen i saker med alvorlig kriminalitet og høy risiko
 22. Innsyn i forvaltningen - kompetanse, etterspørsel og makt : evaluering av offentleglova
 23. Lovlig med forbehold. Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet.
 24. Med ! eller ? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ eller supplement ved straff
 25. Oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 26. Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsakbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv
 27. Pappa i fengsel: andre evalueringsrapport
 28. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet (sammen med BLD)
 29. Pusterom eller ny start? Evaluering av refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel.
 30. Rapport: evaluering av Kontoret for voldsoffererstatning
 31. SEFOs etterforskning : en undersøkelse av kvaliteten (sammen med Den sivile påtalemyndighet)
 32. Skjult informasjon - åpen kontroll : metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker
 33. Tilbakeføring av straffedømte : en kommentert bibliografi
 34. Tilbakeføringsgarantien i praksis : evaluering av prosjektet TAFU - tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning

Politi og lensmannsetaten

 1. 22. juli 2011 : evaluering av politiets innsats
 2. Analyse av ressursbruken i politiet (sammen med Politidirektoratet)
 3. Barnehusevalueringen 2012
 4. Evaluering av behandlingen av klager over kritikkverdige forhold begått i tjenesten i politi- og lensmannsetaten
 5. Evaluering av politidistriktenes håndtering av saker oversendt fra Spesialenheten for administrativ behandling
 6. Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep
 7. Evaluering av prøveordning i Follo politidistrikt : virkningene av å slå sammen lennsmannskontorer og politistasjoner
 8. Gevinstrealiseringsplan for omorganisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, saksbehandlersystemet SIAN, og elektronisk samhandling innen den sivile rettspleie (sammen med Politidirektoratet)
 9. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 10. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 11. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 12. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 : rapport
 13. Publikumsundersøkelse 2006 (sammen med Politidirektoratet)
 14. Publiums vurdering av polititjenesten : nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter (sammen med Politidirektoratet)
 15. Ressursbruk i politiet

Politidirektoratet

 1. Analyse av ressursbruken i politiet (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 2. Gevinstrealiseringsplan for omorganisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, saksbehandlersystemet SIAN, og elektronisk samhandling innen den sivile rettspleie (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 3. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 4. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 5. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 6. Publikumsundersøkelse 2006 (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 7. Publiums vurdering av polititjenesten : nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)

Stortinget

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 6. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97)
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av Kripos
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen
 13. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten
 14. Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. Assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo: Korleis gjekk det? Ei samanliknande evaluering av verknad og resultat
 2. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og JD)
 3. Forfølgelse basert på religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) - praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012
 4. Information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention
 5. Juridisk utredning til UDI : samtykke som rettslig grunnlag for utlendingsforvaltningens adgang til å registrere og behandle personopplysninger
 6. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 7. Why go back? Assisted return from Norway
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)