Gå til hovedtekst

Sektor

Mat, fiskeri og landbruk

Grupper på

169 unike evalueringer fordelt på 43 oppdragsgivere (med forløpere).

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)

 1. Administrative sanksjoner, reaksjoner og straff i akvakulturloven : rapport
 2. Blåskjelloffensiven 2008 : sluttrapport
 3. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (sammen med NHD og FIN)
 4. Evaluering av datagrunnlaget 2006-2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 5. Evaluering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 6. Evaluering av forvaltning av kongekrabbe
 7. Evaluering av leveringsplikten
 8. Evaluering av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning (NIFES)
 9. Fiske i sør : en situasjonsbeskrivelse og forslag til tiltak
 10. Fiskeridirektoratets anbefalinger vedrørende områder som vurderes som mindre aktuelle for økning av oppdrettsvirksomhet : tildelingsrunde 2009
 11. Føringstilskudd i fiskerinæringen : kartlegging og evaluering
 12. MAREANO-programmet
 13. Med torsk skal kysten trygges : evaluering av distriktskvoteordningen i 2006
 14. Produksjonsreguleringer i havbruk : tilleggsutredning : rullerende gjennomsnittlig MTB
 15. Prøveordning med meklingsinstans ved uenighet om prisfastsettelsen på fisk i første hand – gjennomgang og vurdering
 16. Refusjon av CO2- og grunnavgift i fiskeflåten : hvor stor betydning har ordningen – og for hvem?
 17. Stø på havet : Evaluering av Havforskningsinstituttet

Fiskeriadministrasjonen

 1. Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 2. Evaluering av datagrunnlaget 2006-2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver (sammen med FKD, Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 3. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander : utforming av indikatorer (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 4. Rømt oppdrettslaks i sjø og elv : mengd og opphav (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 5. Teoretisk gjennomgang av budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 6. Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007 (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)

Fiskeridirektoratet

 1. Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge (sammen med Fiskeriadministrasjonen)
 2. En sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandling av akvakultursøknader
 3. Enklere saksbehandling? Evaluering av brukernes oppfatning av prosjektet
 4. Evaluering av datagrunnlaget 2006-2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver (sammen med FKD og Fiskeriadministrasjonen)
 5. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander : utforming av indikatorer (sammen med Fiskeriadministrasjonen)
 6. Organisering av ytre fiskerietat - med forslag til omorganisering av regionene Møre og Romsdal og Nordland
 7. Rømt oppdrettslaks i sjø og elv : mengd og opphav (sammen med Fiskeriadministrasjonen)
 8. Teoretisk gjennomgang av budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser (sammen med Fiskeriadministrasjonen)
 9. Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007 (sammen med Fiskeriadministrasjonen)

Fylkesmannen i Finnmark

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag)
 2. Trainee i landbruket. En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)

Fylkesmannen i Nordland

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Finnmark)

Fylkesmannen i Troms

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kystverket

 1. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av innseiling til Ålesund havn
 2. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av Kalvøysundet, nordre innseiling Ålesund
 3. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Ranfjorden innseiling
 4. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen fiskerihavn
 5. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i Stabbsundet
 6. Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av molo og utdyping i Engenes fiskerihavn
 7. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund
 8. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund – med oppdaterte forutsetninger
 9. Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune
 10. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Brensholmen fiskerihavn
 11. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes havn
 12. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Gamvik fiskerihavn
 13. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Grøtøyleia
 14. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Havøysund fiskerihavn
 15. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kiberg fiskerihavn
 16. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kjøllefjord fiskerihavn
 17. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Tromvik fiskerihavn
 18. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak ved innseilingen til Sandnessjøen fiskerihavn
 19. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn
 20. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Sørvær fiskerihavn
 21. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn – med oppdaterte forutsetninger
 22. Verdsetting av miljørelatert velferdstap ved oljeutslipp fra skip : kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser
 23. Økosystemtjenester i Kystverkets samfunnsøkonomiske analyser

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

 1. Anbefalinger til økt bioenergisatsning innenfor veksthusnæringa
 2. Det handler om følelser : en utredning om ubebodde landbrukseiendommer
 3. Dyrevelferdstiltak i storfeholdet i en bredere miljøpolitisk sammenheng
 4. Etterevaluering av eSporingsprosjektet
 5. Evaluering av Landbrukshelsen
 6. Evaluering av norsk økologisk landbruksforskning (1999-2009)
 7. Evaluering av omsetningsordningen for melkekvoter
 8. Evaluering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag
 9. Gjennomgang av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
 10. Gjennomgang av tilskudd til kommunale veterinærtjenester
 11. Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull
 12. Gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser
 13. Samfunnsøkonomisk analyse av alternativ organisasjonsstruktur for LMDs instituttsektor
 14. Tida og tilhøva
 15. Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgødsel : evaluering av pilotordnding
 16. Utredning av forvaltningsregime for pristilskuddene: Vurdering av rollefordeling, kontrollregime og muligheter for ansvarliggjøring av produsent
 17. Vern eller bruk av skog som klimatiltak (sammen med KLD)

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

 1. Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem : en utredning for Nærings- og fiskeridepartementet
 2. Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendefangst
 3. Evaluering av Fiskeridirektoratet
 4. Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen
 5. Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen
 6. Evaluering av mineralloven : innstilling fra et utvalg oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet
 7. Evaluering av Norges sjømatråd
 8. Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen : en vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser : rapport
 9. Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien
 10. Konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen
 11. Rammebetingelser for bioøkonomi i Norge
 12. Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten : rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Statens landbruksforvaltning (SLF)

 1. Analyse av tilskuddsordningene : produksjonstillegg for husdyrproduksjon, areal- og kulturlandskapstillegg, produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.
 2. Bondens miljøplan : gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker
 3. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket
 4. Evaluering av Kvalitetssystem i landbruket (KSL)
 5. Evaluering av miljøplan
 6. Evaluering av regionale miljøprogram (RMP) : vurdering av ordningene "avrenning til vassdrag og plantevernmidler"
 7. Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket
 8. Evaluering av RMP-2006 : kulturlandskapstiltak.
 9. Evaluering av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : biologisk mangfold i dammer
 10. Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : ivaretakelse av spesielt verdifulle kulturlandskapsområder
 11. Evaluering av støtteordningen for økologisk landbruk
 12. Evalueringen av fangdammer som miljøtiltak i SMIL
 13. Evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
 14. Evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : freda og verneverdige bygninger og andre kulturminner og -miljøer
 15. Evalueringen av verdensarvsatsingen over LUF
 16. Flere dyr på sommerferie? : evaluering av beiteordningene
 17. Frakttilskudd kjøtt : evaluering
 18. Kompetansekrav i norsk landbruk : behov, innhold og organisering
 19. Organisering av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter : evaluering
 20. Prisutjevning melk : kontroll for første halvår 2007
 21. Utmåling av arealtilskudd : rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe.

Stortinget

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet : en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket
 17. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk
 18. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)