Gå til hovedtekst

Sektor

Miljø

Grupper på

336 unike evalueringer fordelt på 41 oppdragsgivere (med forløpere).

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

 1. Biologisk evaluering av tilskuddsordningen for forvaltning av kortnebbgjess i Nord-Trøndelag, våren 2009
 2. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 3. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 4. Boreale lauvskoger i Norge : naturverdier og udekket vernebehov
 5. Bruk av bioindikatorer til overvåking av effekter av atmosfærisk nitrogen i naturtyper med lav nitrogentålegrense : pilotprosjekt for Naturindeks for Norge
 6. Den verdiskapende naturarven : midtveisanalyse av verdiskapingsprogrammet
 7. Det ble så stille : evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk
 8. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjølfugl : resultater til og med hekkesesongen 2006
 9. Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser
 10. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein
 11. Elg- og hjortejakt : evaluering av prøveordningen med utvidet elg- og hjortejakt i perioden 2003 - 2005
 12. Elgen i Norge sett med jegerøyne : en analyse av jaktmaterialet fra overvåkingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1966-2004
 13. Etablering av et villreinsenter på Hjerkinn : en forstudie
 14. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA))
 15. Evaluering av fylkesmennenes overvåking i verneområder
 16. Evaluering av iNasjonalparker
 17. Evaluering av landsdekkende satellittbasert vegetasjonskart
 18. Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden
 19. Evaluering av prøveprosjekt med lokal forvaltning av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilliggende verneområder
 20. Evaluering av sjøfuglovervåking utført i regi av fylkesmannsetaten, samt forslag til overvåking i verneområdene for sjøfugl
 21. Evaluering av Skjærgårdstjenesten
 22. Evaluering av verneplanen for barskog
 23. Eventuell fredning av Vikanbukta våtmarksområde i Stjørdal kommune og effekter på antall birdstrikes ved Trondheim lufthavn, Værnes
 24. Fallvilt og avlivede dyr av oter : årsrapport for 2006 (sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)
 25. Foreløpige analyser av feilvandring hos laks på basis av grunnstoffer i otolitter
 26. Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann : fase 3, elver og innsjøer
 27. Frivillig vern av skog : evaluering av arbeidsform
 28. Gytebestandsmål for laksebestander i Norge
 29. iNasjonalparker : er autorisasjonsvilkårene oppfylt?
 30. Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008
 31. Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink og vannspissmus : sluttrapport
 32. Kalking i laksevassdrag : effektkontroll 2008: overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland
 33. Kan havørn begrense konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking?
 34. Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan : sluttrapport
 35. Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking
 36. Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger : en analyse av mottakelsen av Naturindeks for Norge 2010
 37. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007
 38. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008
 39. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (sammen med Miljødirektoratet)
 40. Landskapsmodeller for TOV-områdene
 41. Lokal forvaltning av store verneområder : erfaringer fra fire forsøk
 42. Lokal forvaltning av store verneområder : evaluering av kommunal forvaltning i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane
 43. Lokal forvaltning av verneområdene i Forollhogna : sluttrapport fra evaluering av forvaltningsforsøket
 44. Lokal forvaltning av villaksressursene
 45. Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster : Auravassdraget som eksempel
 46. Miljøgifter i rovfuglegg i Norge : utvikling over tid og nye giftstoffer
 47. Miljømessige effekter av ulike behandlingsmetoder for hogstavfall ved hogst av sitkagran
 48. Miljøtilskudd til tiltak for tilretteleggelse av beitearealer for trekkende gjess : en evaluering for Vesterålen, 2006–2007
 49. Motorferdsel i utmark : omfang, erfaringer og effekter
 50. Naturarven som verdiskaper : statusrapport 2011
 51. Naturarven som verdiskaper : statusrapport 2012
 52. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 53. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 54. Naturfaglig evaluering av norske verneområder
 55. Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Møre og Romsdal 2008
 56. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 1 (2004) : årsrapport for registreringer utført i 2004
 57. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005
 58. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 4 årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006
 59. Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften
 60. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann - samlerapport 2010 : Atna- og Vikedalsvassdragene
 61. Overvåking av elvemusling i Norge - årsrapport for 2006 og 2007
 62. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag
 63. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008 : Enningsdalselva, Østfold
 64. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud
 65. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland (sammen med Fylkesmannen i Oppland)
 66. Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007.
 67. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2004
 68. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2005
 69. Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Dovre 2005 Haukskardmyrin og Haugtjørnin
 70. Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark 2006
 71. Overvåkingsdesign og budsjett for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i overflatevann, fase 2
 72. Produksjon av lakserogn av Bjerkreimsstamme på NINA Forskningsstasjon Ims
 73. Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene : årsrapport for aktiviteten i 2012
 74. Revisjon av motorferdselsloven : verdier, interesser og veivalg : rapport II fra "Motorferdsel og samfunn" (MoSa
 75. Stowaways in Imported Horticultural Plants : Alien and Invasive Species, Assessing their Bioclimatic Potential in Norway
 76. Terrestrisk naturovervåking : smågnagere og fugl i TOV-områdene 2004
 77. Utvikling av verktøy for beslutningstøtte i strandsona
 78. Villreinnemndene : en evaluering av deres struktur og funksjon
 79. Vurdering av Naturindekser i Norge med fokus på de marine indikatorene

Direktoratet for utviklingssamarbeid

 1. Guyana MRV Support : Mid Term Evaluation : final report

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Innsikt fra Ungdommenes distriktspanel

Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)

 1. Alternatives to the use of flame retarded EPS in buildings
 2. Analyser av lettfraksjon fra fragmenteringsverk : prøvetaking høsten 2007
 3. Assessment of the consumption of HBCDD in EPS and XPS in conjunction with national fire requirements
 4. Avfallssug : effekter på materialgjenvinning
 5. Avfallssug – effekter på materialgjenvinning
 6. Avgifter på spillolje
 7. Biologiske prosesser i sedimenter : en litteraturstudie
 8. Bromerte flammehemmere i avfallsstrømmen
 9. Bromerte flammehemmere i blodprøver fra gravide kvinner i Bodø
 10. Bruke av miljøgiftbudsjett ved gjennomføring av tiltak i forurenset sjøbunn : utredning av muligheter
 11. CO2 fangst av utslipp fra industrianlegg
 12. Common implementation strategy - Guidance on setting mixing zones under the EQS-directive (2008/105/EC) : vurdering av retningslinjens betydning for norske forhold
 13. Dispersion and Exposure Calculations of PM10, NO2 and Benzene in Oslo and Trondheim for 2007
 14. Dodecyl- and Tri-tert-butyl-phenol in Products in Norway
 15. Effekter av metaller på metallothionein i ørret fra Mjøsa og Losna
 16. Ekkoloddmålinger som verktøy for beregning av volumendringer i et dypvannsdeponi
 17. Emission factors for CH4, NOx, particulates and black carbon for domestic shipping in Norway : revision 1
 18. Energipotensial i nedbrytbart avfall i Norge
 19. EU’s rammedirektiv for vann : utredning om bruk av ålegress til klassifisering av økologisk tilstand
 20. Foreløpig evaluering av utslippsavgiften for forbrenning av avfall
 21. Forsuring av havet : kunnskapsstatus for norske farvann
 22. Forurensning i bunnsedimenter i sjøområder med skipsverft
 23. Health effects of amines and derivatives associated with CO2 capture
 24. Helse- og miljøinformasjon : befolkningens behov for informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer
 25. Helse- og miljøskadelige stoffer i støtdempende fallunderlag på lekearealer for barn
 26. Hvordan møte overgangen til et lavutslippssamfunn?
 27. Initial assessment of eleven pharmaceuticals using the EMEA guideline in Norway
 28. Kartlegging av forurensning i utvalgte småbåthavner i Norge
 29. Kartlegging av mellomkjedete klorerte parafiner (MCCP) i produkter
 30. Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg
 31. Kartlegging av plantevernmiddelbruk i veksthus som kan ha forårsaket grunnforurensning
 32. Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven - 2009
 33. Kartlegging av tetrakloreten ("PER") i avfallsstrømmen fra renseribransjen
 34. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (sammen med Jernbaneverket og SVV)
 35. Kvalitetskontroll av returflis
 36. Lagringskapasitet for CO2 : sammenligning av metoder brukt for estimering av lagringspotensial for CO2 i Utsiraformasjonen
 37. Langtransporterte luftforurensninger og effekter i Norge : status og fremtidsutsikter
 38. Materialstrømanalyse av kvikksølv : vurdering av alternativer
 39. Medium chained chlorinated paraffins (MCCPs) : a survey of products in Norway
 40. Mengde og utslipp fra større deponier og forurenset grunn i Norge : A-listelokaliteter
 41. Miljøprøver lagret på norske forskningsinstitusjoner
 42. Miljøteknologi : potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter (sammen med NFR og Innovasjon Norge)
 43. Miljøteknologi og nasjonale fortrinn : miljøteknologiområder i Norge med potensial for internasjonal vekst
 44. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med Miljødirektoratet)
 45. Mudringsmetoder for forurenset sjøbunn
 46. Muskxylen og muskketon i produkter i 2007
 47. National Inventory Report 2006 Norway : Greenhouse Gas Emissions 1990-2004 Reported According to the UNFCCC Reporting Guidelines (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT))
 48. Nitrogen losses from agricultural areas : a fraction of applied fertilizer and manure (FracLEACH)
 49. Nye miljøgifter i sedimentprøver indre Oslofjord : kjemiske profiler i Bispevika/Bjørvika
 50. Områder i Norge med naturlig høyt bakgrunnsnivå (over normverdi) : betydning for disponering av masser
 51. PFOA in Norway : Survey of Natural Sources, 2007
 52. Prosessevaluering av klimapolitiske mål for transport : Hva - Hvorfor - Hvordan
 53. Refusjonsordningen for spillolje : vurdering av analysemetoder for bestemmelse av kvalitetsegenskaper i spillolje
 54. Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier
 55. Review of Norwegian experiences with the phase-out of dental amalgam use
 56. Revision and assessment of Norwegian RID data 1990-2007
 57. Screening of polyfluorinated organic compounds at four fire training facilities in Norway
 58. Sektorutredning for petroleumsvirksomhet : helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak
 59. Survey of the extent of use and occurrence of PFNA (perfluorononanoic acid) in Norway
 60. Survey, screening and analyses of PFCs in consumer products
 61. Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret
 62. Undersøkelse av miljøgifter ved fire norske renseanlegg : PFOA, Bisfenol A, Triklosan, Siloksan (D5), Dodecylfenol og 2,4,6-Tri-tert.betylfenol
 63. Urban background levels of dioxin and PCB in Oslo
 64. Utlekking av miljøgifter fra større grunnforurensningslokaliteter i Norge
 65. Utrangerte fritidsbåter : kartlegging av miljøproblemer, vudering av tiltak og virkemidler
 66. Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT))
 67. Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy
 68. Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy
 69. Vurdering av bromerte flammehemmere til Mjøsa fra deponier, kommunale renseanlegg og elver
 70. Vurdering av nye tekniske løsninger for å redusere utslippene fra fiskeoppdrett i sjø

Klima- og miljødepartementet (KLD)

 1. Environmental Impacts of a Free Trade Agreement between China and Norway
 2. Evaluation of Nordic World Heritage Foundation (2008-2013)
 3. Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark : sluttrapport
 4. Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland (sammen med UD)
 5. Evaluering av Norsk Kulturminnefond
 6. Evaluering av Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barents-regionen (Polarmiljøsenteret): rapport fra Evalueringskomitéen
 7. Evaluering av skogvernet i Norge (sammen med LMD)
 8. Evaluering av Statens naturoppsyn
 9. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, OED og JD)
 10. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (sammen med Riksantikvaren og Miljødirektoratet)
 11. Gjennomgang av praktisering av naturmangfoldloven
 12. Grønnere arbeidsplasser: Barnehagene i Leksvik : kartlegging og kursopplegg
 13. Investeringer i klimasmart infrastruktur i Norge : insentiver og barrierer
 14. Itjnå som kjæm tå sæ sjøl?Hvorfor utløses ikke de lønnsomme klimatiltakene i Klimakur? (sammen med FIN)
 15. Kartlegging av status i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier
 16. Klimatiltak: Metoder for å beregne kostnader og virkemidler (sammen med FIN)
 17. Kostnader og nytte for miljø og samfunn ved å stille krav om injeksjon/reinjeksjon av produsert vann, nullutslipp av borekaks og borevæske og inkludere radioaktivitet i nullutslippsmålet (sammen med OED)
 18. Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktenen : sluttrapport fra følgeevalueringen av programmet
 19. Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø
 20. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan : en evaluering
 21. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan- en evaluering
 22. Report of the Research Evaluation Panel : GenØk – Centre for Biosafety
 23. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge : en evaluering
 24. Samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet - Lofoten
 25. Samfunnsøonomiske virkninger av klimaendring i Norge
 26. Skog som biomasseressurs
 27. Styrking av planforskning og planleggerutdanning i Norge
 28. Tilbake til start? : erfaringer med kjøpesenterstoppen i fire fylker og hos fire kjøpesentereiere
 29. Tilskudd til kulturminnevern : evaluering av tre tilskuddsordninger under kapittel 1429 Riksantikvaren
 30. Vern eller bruk av skog som klimatiltak (sammen med LMD)
 31. Vulnerability and Adaptation to Climate Change in the Arctic (VACCA): Implementing Recommendations
 32. Ytterligere reduksjon av svart karbon og metan : en kartlegging av mulighetsrommet

Miljødirektoratet

 1. Evaluering av bruken av midler til opprydding i forurenset grunn og forurenset sjøbunn
 2. Evaluering av Klimasats : 2016-bevilgninger
 3. Evaluering av regelverket for bruk av vannscooter
 4. Evaluering av regelverket for bruk av vannscooter
 5. Evaluering av satsing på formidling av klimakunnskap til skolen.
 6. Evaluering av tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn
 7. Evaluering av tilskudd til truede arter og truede naturtyper
 8. Evaluering av tilskuddsordningen for tiltak mot skadelige fremmede organismer
 9. Evaluering av tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak - generell vannforvaltning
 10. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (sammen med Riksantikvaren og KLD)
 11. Evaluering av vrakpant og tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter
 12. Framtidige mengder uorganisk farlig avfall
 13. Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs) : evaluation of results
 14. Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst
 15. Konsekvenser av lave kvotepriser i EU ETS
 16. Kostnadsvurderinger - nedgravde avfallsløsninger : utredning
 17. Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger
 18. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (sammen med DN)
 19. Mainstreaming biodiversity and ecosystem services – Norwegian and European experiences
 20. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med KLIF)
 21. Naturarven som verdiskaper:statusrapport 2010-2013
 22. Overvåking av Grenlandsfjordene 2012 : sedimenter og bløtbunnsfauna
 23. Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012
 24. Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2012
 25. Risk of Combination Effects Between Decabromodiphenyl Ether and Other Polybrominated Diphenyl Ethers
 26. Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fra mot 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Sluttrapport
 27. Tiltak i husdyrproduksjonen : potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjonen : sluttrapport
 28. Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs
 29. Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall : vurdering
 30. Virkemidler for å redusere utslipp fra vedfyring : oppskrift til renere luft i din kommune
 31. Vurdering av egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall - lokalitet Brevik
 32. Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet
 33. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 34. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 35. Vurderinger omkring organiske miljøgifter i aske og fiskeslam

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 1. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og DN)

Petroleumstilsynet (Ptil)

 1. CO2 injection Well Integrity
 2. Forslag til scenarioer relatert til akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 3. Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten
 4. Mapping of potential HSE issues related to large-scale capture, transport and storage of CO2
 5. Teknologi- og kunnskapsstatus av betydning for å redusere risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp til sjø i forbindelse med petroleumsvirksomhet i Nordområdene
 6. Vurdering av frekvenser relater til akutt uslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 7. Vurdering av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak
 8. Vurderinger av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Statens forurensningstilsyn (SFT)

 1. National Inventory Report 2006 Norway : Greenhouse Gas Emissions 1990-2004 Reported According to the UNFCCC Reporting Guidelines (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)
 2. Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)

Statens landbruksforvaltning (SLF)

 1. Bondens miljøplan : gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker
 2. Evaluering av miljøplan
 3. Evaluering av regionale miljøprogram (RMP) : vurdering av ordningene "avrenning til vassdrag og plantevernmidler"
 4. Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket
 5. Evaluering av RMP-2006 : kulturlandskapstiltak.
 6. Evaluering av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : biologisk mangfold i dammer
 7. Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : ivaretakelse av spesielt verdifulle kulturlandskapsområder
 8. Evalueringen av fangdammer som miljøtiltak i SMIL
 9. Evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
 10. Evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : freda og verneverdige bygninger og andre kulturminner og -miljøer
 11. Evalueringen av verdensarvsatsingen over LUF

Stortinget

 1. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 6. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 7. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 8. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med forurenset grunn og forurenset sjøbunn forårsaket av tidligere tiders virksomhet
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp
 21. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken
 22. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 23. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing
 24. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges oppfølging av OSPAR-konvensjonen innen industri-, avløps- og landbrukssektoren
 25. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv
 26. Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall
 27. Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar
 28. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 29. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)