Gå til hovedtekst

Sektor

Næringsliv

Grupper på

220 unike evalueringer fordelt på 35 oppdragsgivere (med forløpere).

Brønnøysundregistrene

 1. Offentlig skjemavelde : situasjonsbeskrivelse og anbefalinger (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 2. Resultater NNUQ2 2010 (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 3. Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 4. Skjemaveldet fem år etter : undersøkelse av skjemarutiner i statsetater (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret)

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 3. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))

Innovasjon Norge

 1. Arena-programmet – stimulerer klyngebasert næringsutviklilng
 2. Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2003 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 1999
 3. Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2004 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 2000
 4. Elektronisk forretningsdrift (EF): evaluering av BIT-programmet
 5. En nyttig verktøykasse : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006
 6. Etablererstipend 1989-90 : etablering av levedyktige virksomheter?
 7. Evaluering av bærekraftig reisemål
 8. Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004
 9. Evaluering av designprogrammet
 10. Evaluering av etablerertjenestene i Akershus og Østfold
 11. Evaluering av fondene for Øst-Europa og Nordvest-Russland
 12. Evaluering av FRAM Kultur 2005-2010
 13. Evaluering av FRAM og iVEL 1997-2005
 14. Evaluering av Inn på tunet-Løftet
 15. Evaluering av Innovasjon Norges arbeid med bedriftsnettverkstjenesten
 16. Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring
 17. Evaluering av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt : hovedrapport
 18. Evaluering av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt : hovedrapport
 19. Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge
 20. Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge : sluttrapport
 21. Evaluering av NCE-programmet
 22. Evaluering av nyvekst
 23. Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter : (OFU/IFU)
 24. Evaluering av tiltak for næringsrettet design : sluttrapport
 25. Evaluering av unge etablereres kompetansebehov : sluttrapport
 26. Flere og bedre bedriftsetableringer? : evaluering av Innovasjon Norges stipendordninger 1999-2005
 27. Fremdeles mer å hente : etterundersøkelse av bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon Norge i 2003
 28. Følgeevaluering av ARENA-programmet : rapport 4 : sammanfattning av två års följeevaluering
 29. Hurtigvirkende kur : Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 30. I hvilken grad bidrar Innovasjon Norge til innovasjon? : en analyse av de støttede prosjektenes innovasjonsinnhold
 31. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 32. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 33. Innovasjon à la carte : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2005
 34. Innsikt om utsikt : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk støtte i 2008
 35. Jordnært om space : evaluering av Romklyngen SIREN
 36. Kommunene som førstelinje i småskala næringsutvikling : evaluering av pilotprosjekt i 47 kommuner
 37. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2003.
 38. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2004.
 39. Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2005 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2001
 40. Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2006 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2002
 41. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2000
 42. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2001
 43. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2002
 44. Mer for pengene : etterundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon i Norge i 2007
 45. Midtveisevaluering av Arena-programmet
 46. Miljøteknologi : potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter (sammen med NFR og KLIF)
 47. Norske Eksportforetak : en analyse av mikrodata fra 2001 til 2008
 48. Norske næringsklynger under finanskrisen : en studie av klyngeorganiasjonene som arenaer og aktører
 49. Plattform for videre vekst : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2010
 50. Slutrapport : utvärdering av programmet svenskt-norskt näringslivssamarbete
 51. Slutrapport : utvärdering av programmet, Svenskt-norskt Näringslivssamarbete
 52. SND og bedriftsutvikling : rolle, virkemidler og effekter
 53. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 54. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 55. Stabilt på høyt nivå : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2005
 56. Stadig viktigere : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2004
 57. Storbyprosjektet : underveisevaluering
 58. Til beste for de beste : en evaluering av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
 59. Tillit og brede prosesser : hovedrapport : evaluering av 3 NCE- prosjekter i 2010
 60. Veksthus eller såkorn til spille? : evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge
 61. Verdispørsmål om verdiskaping : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn av Innovasjon Norge i 2007
 62. Vitalt om kreft : evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 3. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Administrativ gjennomføring og brukervurdering av SkatteFUNN : delrapport i evalueringen av SkatteFUNN-ordningen
 2. Arbeidsrapport nr. 2 fra forskerprosjektet VRI-Nordland : tre nivåer for samhandling om innovasjon
 3. ARKTEK – Strategiutvikling og nettverksbygging i nord : sluttrapport fra følgeforskning av satsingen "ARKTEK- strategisk næringsrettet satsing innenfor arktisk teknologi i Nord-Norge"
 4. Evaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolen
 5. Evaluering av BIA : Resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 6. Evaluering av FORFI : kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken – FORFI
 7. Evaluering av Kompetanseprosjekt for næringslivet
 8. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 9. Følgeevaluering av forskningsbasert kompetansemegling : underveisrapport 2005
 10. Følgeevaluering av Kompetansemegling : bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007)
 11. Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket? : på sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet
 12. IdéAl-prosjektet : en verdivurdering
 13. Improving Norway's performance in the EU framework programme : Impact evaluation of the Research Council of Norway's main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU
 14. Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen
 15. Miljøteknologi : potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter (sammen med Innovasjon Norge og KLIF)
 16. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger
 17. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2004
 18. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006
 19. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007
 20. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008
 21. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009
 22. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2010
 23. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2011
 24. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2012
 25. SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2005
 26. SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2006
 27. Teknologibyene : omstillinger, innovasjon og utfordringer
 28. Utredning av den nærings‐ og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren

Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

 1. Begrenset viktighet - betydelig effekt : evaluering av NCP-funksjonen for eContentplus
 2. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (sammen med FKD og FIN)
 3. Evaluering av GIEK
 4. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med BLD og KMD)
 5. Evaluering av Innovasjon Norge
 6. Evaluering av Innovasjon Norges uteaktiviteter
 7. Evaluering av Norges geologiske undersøkelse
 8. Evaluering av ordningen for statsstøttede eksportkreditter (108-ordningen)
 9. Evaluering av Patentstyret
 10. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (sammen med FKD og SD)
 11. Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk
 12. Evaluering av Teknologirådet
 13. EXPO 2010 - Powered by OPS : evaluering av organisering av norsk deltakelse på EXPO 2010
 14. Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger" (sammen med KMD)
 15. Gjennomgang av offentlige virkemidler for næringsklynger og nettverk
 16. Infrastruktur gjør forskjell : evaluering av SIVA 2002-2008
 17. Kartlegging av administrative kostnader ved etterlevelse av regelverk knyttet til direkte og indirekte skatt samt statistikk
 18. Norsk Designråd og Norsk Form : vurdering av framtidig samarbeid (sammen med KUD)
 19. Offentlig privat samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk : utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS - et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler?
 20. Prosesskartlegging av bedriftsetablering
 21. Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål : ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel
 22. To mål – to midler : økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene

Petroleumstilsynet (Ptil)

 1. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede hendelser med offshorekraner - Fase 2 - Perioden 2000 - 2004 - Rapport 33.790.007 R1
 2. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede løftehendelser : fase 3 - perioden 2005 - 2010
 3. Brukerundersøkelsen 2004 : regelverksprosjektet for utarbeidelse av et helhetlig, koordinert regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på sokkelen og på enkelte anlegg på land : rapport
 4. Hendelser med brann i elektriske anlegg : årsaksforhold og tiltak
 5. Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring ved aldring og levetidsforlengelse
 6. Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene : særlig med tanke på forebygging av storulykker
 7. Kostnader ved arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på sokkelen
 8. Kunnskapsstatus og fremtidsperspektiver 2012 : god reise hjem : sikker dekompresjon av dykkere
 9. Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt : en intervjustudie
 10. Rammebetingelser som bakenforliggende faktorer for ulykker
 11. Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko : en oppsummeringsrapport
 12. Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid : utfyllende analyser av RNNP-data
 13. Temporary abandoned wells on NSC
 14. Uavhengighet av sikkerhetssystemer

Registerenheten i Brønnøysund

 1. Offentlig skjemavelde : situasjonsbeskrivelse og anbefalinger (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 2. Resultater NNUQ2 2010 (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 3. Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 4. Skjemaveldet fem år etter : undersøkelse av skjemarutiner i statsetater (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)

Stortinget

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 2. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012
 3. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll
 13. Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar
 14. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)