Gå til hovedtekst

Sektor

Offentlig forvaltning

Grupper på

656 unike evalueringer fordelt på 84 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Evaluering av Arbeidstilsynet
 2. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (sammen med KD)
 3. Evaluering av Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift
 4. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 5. Evaluering av Statens pensjonskasse : har tilknytningsformen som forvaltningsbedrift fungert etter hensikten?
 6. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1
 7. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 8. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3
 9. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 10. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 11. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 12. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 13. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 14. Organisasjoner for identitet og integrering : evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke
 15. Utredning av finansiering og formidling av hørerapparater og ortopediske hjelpemidler

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 2. Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet : en kunnskapsstatus
 3. Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde
 4. Evaluering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) : rapport
 5. Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013
 6. Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet
 7. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge (sammen med KUD)
 8. Kompetanse og dialog : evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 9. Organisering av internasjonalt arbeid : en gjennomgang av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Brønnøysundregistrene

 1. Brønnøysundregistrene : brukerundersøkelse (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 2. Offentlig skjemavelde : situasjonsbeskrivelse og anbefalinger (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 3. Resultater NNUQ2 2010 (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 4. Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 5. Skjemaveldet fem år etter : undersøkelse av skjemarutiner i statsetater (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Bolyst : innsats for økt stedstilhørighet gjennom prosjektbasert lokal samfunnsutvikling
 2. Derfor blir vi her : innvandrere i Distrikts-Norge
 3. Duett eller duell? : reiseliv og lokalsamfunnsutvikling
 4. Føleevaluering av Omdømmeskolen 2008 og 2010
 5. Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid : gløden, rollen og rammevilkårene
 6. Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv : en kunnskapsoppsummering
 7. Interkommunalt plansamarbeid
 8. Kommunalt samarbeid på næringsfeltet : en litteraturstudie med praktiske råd
 9. Kommunikasjon uavhengig av stad
 10. Lokalt utviklingsarbeid : en vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune
 11. Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet
 12. Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner : en studie av 41 småkommuner
 13. Suksessrike distriktskommuner : en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner
 14. Sårbar eller robust? : sårbarhetsindeksen 2012, en analyse av kommuners næringsmessige sårbarhet
 15. Sårbare og robuste regioner : en analyse av norske regioners næringsmessige sårbarhet
 16. Ungdom og lokal samfunnsutvikling : hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå?
 17. Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid

Finansdepartementet (FIN)

 1. Det norske sparemarkedet: Konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter : en utredning gjort av kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet
 2. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (sammen med FKD og NHD)
 3. Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring
 4. Evaluering av skattereformen 2006
 5. Evaluering av skattereformen 2006 : administrative kostnader
 6. Evaluering av skattereformen 2006 : aksjonærmodellen
 7. Evaluering av økonomistyring og administering av Skattefunn : rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring
 8. Gjennomgang av Toll- og avgiftsetatens IKT-område : sluttrapport : versjon 1.0
 9. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift
 10. Konkurransen i bankmarkedet
 11. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 12. Kvalitetssikring (KS2)av EFFEKT-programmet : rapport til Justisdepartementet og Finansdepartementet (sammen med JD)
 13. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 14. Kvalitetssikring fase 1 (KS1 - konseptvalg) av Fornyelse av TVIST-systemene
 15. Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge
 16. Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren : Økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre byråkrati (sammen med KMD)
 17. Rapport om samarbeidet mellom Økokrim, Oslo Børs og Kredittilsynet
 18. Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge : en vurdering av muligheter for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig
 19. Skattereformen 2006 : har skattesystemet blitt mer omfordelende?

Husbanken

 1. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger
 2. Bolig og helse
 3. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 4. Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon
 5. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (sammen med IMDI)
 6. Bostøtte : samspill, fordeling og incitamenter
 7. Bostøtte og økonomisk sosialhjelp
 8. Bostøtte, marginaleffekter og bostøttekarrierer
 9. Bostøtte, marginalpriser og flytting
 10. Dokumentasjon av omstillingene i Husbanken i perioden 1997-2006
 11. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 12. Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune
 13. Evaluering av tilskudd til tilpasning
 14. Fordelingsvirkninger av bostøtte til alderspensjonister
 15. Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser
 16. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram - systematisering av kunnskap og læring : sluttrapport
 17. Følgeevaluering-sluttrapport : boligetablering i distriktene
 18. Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger.
 19. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 20. Housing first i Norge - sluttrapport : Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
 21. Housing first – muligheter og hindringer for implementering i Norge
 22. Husbankens bostøtte og kommunenes saksbehandling
 23. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid
 24. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 25. Kommunenes arbeid med startlånet : forslag til forbedringer
 26. Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften
 27. Livsopphold ved startlån : en evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån
 28. Livsopphold ved startlån : en praktisk oppfølging
 29. Modulbygg - like godt som plassbygde løsninger?
 30. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 31. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring
 32. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 33. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 34. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 35. Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk
 36. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis
 37. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Innovasjon Norge

 1. Bærekraftige superinnovatører : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2006
 2. Evaluering av FRAM Kultur 2005-2010
 3. Evaluering av Inn på tunet-Løftet
 4. Evaluering av SND : 1993-1999
 5. Evaluering av SND Nord-Trøndelag
 6. Hurtigvirkende kur : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 7. Innovasjon Norge som kunnskapsaktør
 8. Kommunene som førstelinje i småskala næringsutvikling : evaluering av pilotprosjekt i 47 kommuner
 9. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 1999
 10. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge : resultater fra evaluering av NT-programmet
 11. Slutrapport : utvärdering av programmet svenskt-norskt näringslivssamarbete
 12. SND : organisation and Structure
 13. SND in an international context
 14. SND og bedriftsutvikling : rolle, virkemidler og effekter
 15. Til beste for de beste : en evaluering av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. Anbefaling vedrørende plassering av postmottak
 2. Demokrati i motvind - Lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk
 3. Demokrati i motvind : lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk
 4. Driftsanalyse av politi og lensmannsetaten perioden 2002-2008
 5. Dømt til samfunnsstraff
 6. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 7. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 8. Et enkelt valg? : en evaluering av prosjektet "Felles ansvar" i Salten
 9. Evaluering : konfliktrådenes organisasjon
 10. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS og KRUS)
 11. Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen
 12. Evaluering av kriminalomsorgens organisering
 13. Evaluering av nærpolitireformen : statusrapport 2016
 14. Evaluering av nærpolitireformen : Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse
 15. Evaluering av Politidirektoratet
 16. Evaluering av rusprogrammene Rif og Mitt valg
 17. Evaluering av SIF - sikkerhet i fengsel
 18. Evaluering av teamarbeid i Justisdepartementet
 19. Evaluering av tilskudd til kommuner med asylmottak.
 20. Evaluering av tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid – tredje tilsynsrunde
 21. Evalueringsrapport National Substance Abuse Programme NSAP
 22. Evalueringsrapport Nødnett trinn 1
 23. Evalueringsrapport VINN Samtalegrupper for kvinner : basert på datamateriale fra norske og svenske enheter 2006-2007
 24. Evalurering : Kontoret for voldsoffererstatning og Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre
 25. Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler.
 26. Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten
 27. Internasjonalt sekretariat i Justisdepartementet : en erfaringsoppsummering
 28. Justisdepartementet - fremtidens departement?
 29. Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge
 30. Kulldriftens betydning for utviklingen i Longyearbyen
 31. Kvalitetssikring (KS2)av EFFEKT-programmet : rapport til Justisdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN)
 32. Ledelsesutviklingsprogrammet i Kriminalomsorgen 2007-2009 : en sluttevaluering
 33. Lokalt demokrati i Longyearbyen
 34. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) : oppstart av teamene og sentrene 2006
 35. Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen : en gjennomgang av organisering og arbeidsformer
 36. Nødnett : evaluering av prosjektorganiseringen (sammen med DNK)
 37. Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsakbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv
 38. Pusterom eller ny start? Evaluering av refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel.
 39. Rapport : oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 40. Regjeringens tilbakeføringsgaranti : en forstudie av iverksetting
 41. Retur som avtalt? : En effektivitetsstudie av Norges returavtaler.
 42. Rocka stabilitet : en evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet : et tilbud for kvinner i Oslo. (sammen med Fylkesmannen i Hordaland)
 43. Samfunnsstraffen 2003 : resultater og utfordringer
 44. Samtalegrupper etter ATV-modellen : en evaluering av spesialopplæringen og domfeltes erfaringer
 45. Sluttrapport fra pilotprosjektet om utprøving av IKT : Internett i opplæringa innenfor kriminalomsorgen
 46. Små virksomheter, uklar styring : en evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning
 47. Som bestilt : evaluering av spesielle rettshjelptiltak
 48. Straff i institusjon : en evaluering av § 12-ordningen etter innføring av straffegjennomføringsloven og rusreformen
 49. Tiltak overfor gjengangere : TOG
 50. Vend om i tide : en evaluering av SNU-prosjektene i Trondheim og Bergen. Det er ingen skam å snu : en evaluering av SNU-prosjektene i Oslo

Klima- og miljødepartementet (KLD)

 1. Evaluering av handlingsprogram for universell utforming
 2. Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland (sammen med UD)
 3. Evaluering av Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barents-regionen (Polarmiljøsenteret): rapport fra Evalueringskomitéen
 4. Forslag til endring i planloven : kan man tallfeste samfunnsøkonomiske virkninger?
 5. Funksjonshemmedes interesser i planleggingen : en evaluering av programmet "planlegging for alle"
 6. Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktenen : sluttrapport fra følgeevalueringen av programmet
 7. Riksantikvarens evaluering av fartøyvernsentrene
 8. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge : en evaluering
 9. Tilbake til start? : erfaringer med kjøpesenterstoppen i fire fylker og hos fire kjøpesentereiere
 10. Tilgjengelighet for funksjonshemmede i kommunal arealplanlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. "Gode grep på veien til ny kommune" : erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger
 2. Analyse av arealutvikling og arealkonflikter
 3. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 4. Compliance with International Standards : Norwegian E-vote Project
 5. E-valg i et demokratisk perspektiv : sluttrapport
 6. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 7. En godt gjemt skatt : Evaluering av "Faglig analysegruppe for samisk statistikk" og rapportserien "samiske tall forteller"
 8. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (sammen med NHD)
 9. Enhetsfylke – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? : evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
 10. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 11. Evaluering av Digitaliseringsrådet
 12. Evaluering av finansieringssystemer i kommunene : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 13. Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern
 14. Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : tilgjengelighet for velgere, tillt, hemmelig valg og valgdeltakelse
 15. Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd
 16. Evaluering av interreg i Norge
 17. Evaluering av REGMODELL (sammen med NFR)
 18. Evaluering av Statens innkjøpssenter
 19. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 20. Forsøksprogram som forvaltningspolitisk virkemiddel - smørekopp for kommunal omstilling?
 21. Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt
 22. Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund
 23. Frå politiske rettar til politisk makt
 24. Får vi også vere med? Om kvinner i norsk politikk
 25. Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.
 26. International Experience with E-Voting : Norwegian E-vote Project
 27. Kommunal organisering 2008 : redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase
 28. Kommune- og fylkestingsvalget 2011 : evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets informasjonsvirksomhet i forbindelse med valget høsten 2011
 29. Kompetansesenter for distriktsutvikling : tilknytningsform og organisatoriske rammer
 30. Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling
 31. Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid : en kunnskapsstatus om lokale mediers rolle for lokaldemokratiet i et kjønnsperspektiv
 32. Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren : Økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre byråkrati (sammen med FIN)
 33. Oppsummering og analyse av KOSTRA-tall 2018 : utvikling i kommunal byggesaksbehandling og tilsyn 2012-2018
 34. Regionale myndigheters bruk av digital plandialog
 35. Regionalparker i Norge : kartlegging av samarbeid og resultater i seks regionalparker : hva er oppnådd og hva er merverdien?
 36. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 37. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 38. Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland
 39. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode
 40. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 41. Sluttrapport : BP4 for "overgang fra matrikkel- til vegadresser"
 42. Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
 43. Speed and Efficiency of the Vote Counting Process : Norwegian E-vote Project
 44. Statlig styring av kommunene : om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer
 45. Strategi for bygningsdelen i matrikkelen
 46. Tilgjengeliggjøring av planinformasjon : forprosjektrapport
 47. Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer
 48. Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS

 1. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS, KRUS og JD)

Kystverket hovedkontoret

 1. Evaluering av den statlige oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av MV Full City 31. juli 2009 (sammen med Kystverket og Kystverket hovedkontoret)

Norges forskningsråd (NFR)

 1. "På vei mot måloppnåelse" Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR 2012-2016
 2. Evaluation of the Norwegian Social Science Research Institutes : principal report
 3. Evaluation of the RCN’s BIOTEK2021 programme : final report
 4. Evaluering av DEMO 2000
 5. Evaluering av Høykom III (sammen med Fornyings- og administrasjonsdepartementet)
 6. Evaluering av REGMODELL (sammen med KMD)
 7. Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt : evalueringsrapport
 8. Improving Norway's performance in the EU framework programme : Impact evaluation of the Research Council of Norway's main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU
 9. Integrating Land Use and Transport Planning : Does Regional Governance Matter?
 10. Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker : evaluering av ordningen
 11. Lønnsomt og nyttig samarbeid. Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning.
 12. Miljøinstituttene i Norge : hovedrapport
 13. Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer : rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV-reformen i Norge
 14. SATS på forandring : midtveisevaluering av Store programmer
 15. Skjønn versus regler : om skjønnsutøvelsens vilkår og konsekvenser
 16. Veterinærinstituttet : en evaluering

Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

 1. Altinn - en plattform å satse på?
 2. Begrenset viktighet - betydelig effekt : evaluering av NCP-funksjonen for eContentplus
 3. Direktoratet for mineralforvaltning : rapport fra PwCs evaluering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
 4. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (sammen med FKD og FIN)
 5. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (sammen med KMD)
 6. Etatsgjennomgang av NGU : geologi for samfunnet
 7. Etatsgjennomgang av Norges geologiske undersøkelse : geologi for samfunnet
 8. Evaluering av GIEK
 9. Evaluering av Innovasjon Norge
 10. Evaluering av Norges geologiske undersøkelse
 11. Evaluering av Norsk Akkreditering
 12. Evaluering av Patentstyret
 13. Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk
 14. Evaluering av Teknologirådet
 15. Geologi i planprosesser : delprosjekt i utviklingsprogrammet Mer geologi inn i samfunnsplanlegging (sammen med NGU)
 16. Gjennomgang av offentlige virkemidler for næringsklynger og nettverk
 17. Kartlegging av administrative kostnader ved etterlevelse av regelverk knyttet til direkte og indirekte skatt samt statistikk
 18. Offentlig privat samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk : utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS - et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler?
 19. Prosesskartlegging av bedriftsetablering
 20. Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål : ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel
 21. To mål – to midler : økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene
 22. Vurdering av Altinn II-plattformen
 23. Vurdering av tilskuddet til Standard Norge

Petroleumstilsynet (Ptil)

 1. Forslag til scenarioer relatert til akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 2. Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten
 3. Risikonivå i petroleumsvirksomheten : prosjektrapport : akutte utslipp norsk sokkel 2001-09
 4. Risikonivå i petroleumsvirksomheten : utvikling i risiko : akutte utslipp norsk sokkel 2001-2012
 5. Teknologi- og kunnskapsstatus av betydning for å redusere risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp til sjø i forbindelse med petroleumsvirksomhet i Nordområdene
 6. Tåleevne til brannvegger
 7. Verdien av samfunnsmessige konsekvenser av akutt forurensning
 8. Vurdering av behov for revisjon av Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere IK-2708 (sammen med Fylkesmannen i Rogaland)
 9. Vurdering av frekvenser relater til akutt uslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 10. Vurdering av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak
 11. Vurderinger av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Registerenheten i Brønnøysund

 1. Brønnøysundregistrene : brukerundersøkelse (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 2. Offentlig skjemavelde : situasjonsbeskrivelse og anbefalinger (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 3. Resultater NNUQ2 2010 (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 4. Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 5. Skjemaveldet fem år etter : undersøkelse av skjemarutiner i statsetater (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)

Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning

 1. Evaluering av kulturmiljøer

Riksarkivet

 1. Organisering av Riksarkivet (sammen med Arkivverket og Riksarkivet)

Senter for statlig økonomistyring

 1. Evaluering av organisering av økonomitjenesteområdet i Senter for statlig økonomistyring (SSØ) (sammen med DFØ og Senter for statlig økonomistyring)

Stortinget

 1. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 2. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2000 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 3. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 4. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 5. Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2004, 2 resultatet av den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2004
 6. Riksrevisjonen legger fram: 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1998 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 7. Riksrevisjonen legger fram: 1 ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2003, 2. antegnelser til statsregnskapet og saker til orientering
 8. Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999, 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 9. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. saker for desisjon av stortinget og saker til orientering
 10. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonenav Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon Stortinget og saker til orientering
 11. Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004
 12. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1992–1996 desidert "Til observasjon"
 13. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1993–1997 desidert "Til observasjon"
 14. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1995-98 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 15. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1998–1999 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 16. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1999–2000 desidert "til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 17. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 18. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 19. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2002 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 20. Riksrevisjonens kontroll av statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003
 21. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008
 22. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010
 23. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011
 24. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012
 25. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 26. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 27. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2000
 28. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 29. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 30. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2002
 31. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1998
 32. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1999
 33. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 34. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 35. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 36. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 37. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 38. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 39. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 40. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 41. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 42. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 43. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 44. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 45. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 46. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005
 47. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006
 48. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007
 49. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008
 50. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009
 51. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011
 52. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012
 53. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013
 54. Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser
 55. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter
 56. Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen
 57. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 58. Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
 59. Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret
 60. Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge
 61. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer
 62. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer
 63. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 64. Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk
 65. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge
 66. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark
 67. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser
 68. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark
 69. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 70. Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs
 71. Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester
 72. Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet
 73. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi
 74. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2
 75. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret
 76. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
 77. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet
 78. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand
 79. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 80. Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene
 81. Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor
 82. Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning
 83. Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS
 84. Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten
 85. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet
 86. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly
 87. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis
 88. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene
 89. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
 90. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 91. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard
 92. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet : en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon
 93. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren
 94. Riksrevisjonens undersøkelse av generell budsjettstøtte til Mosambik
 95. Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen
 96. Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester
 97. Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden
 98. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 99. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 100. Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren
 101. Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør
 102. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene
 103. Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda
 104. Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren
 105. Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen
 106. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 107. Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten
 108. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene
 109. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger
 110. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 111. Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten
 112. Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun
 113. Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken
 114. Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre
 115. Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret
 116. Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet
 117. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 118. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus
 119. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel
 120. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd
 121. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med forurenset grunn og forurenset sjøbunn forårsaket av tidligere tiders virksomhet
 122. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder
 123. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur
 124. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 125. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 126. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet
 127. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler
 128. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp
 129. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene
 130. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og prosjektstyring i prosjektet EDB lokal forvaltning i Hæren og Heimevernet
 131. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 132. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen
 133. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne
 134. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet
 135. Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet - en parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon
 136. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 137. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer
 138. Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte
 139. Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel
 140. Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren
 141. Riksrevisjonens undersøkelse av operasjonskapasiteten i sykehus
 142. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet
 143. Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen
 144. Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg
 145. Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV
 146. Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen
 147. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet
 148. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet
 149. Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse
 150. Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern : opptrappingsplanen 1999–2006
 151. Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet
 152. Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten
 153. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen
 154. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 155. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift
 156. Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon
 157. Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk
 158. Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift
 159. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 160. Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 161. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)
 162. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll
 163. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektronisk innkjøp
 164. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp
 165. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet
 166. Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel
 167. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene
 168. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av prosjektet Nytt Rikshospital
 169. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatmåloppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper
 170. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer
 171. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet
 172. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
 173. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddene til skolelokaler og skolefritidsordningen i Reform 97
 174. Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter
 175. Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll
 176. Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll
 177. Riksrevisjonens undersøkelse av vegmyndighetenes styring i fem utvalgte bompengeprosjekter
 178. Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene
 179. Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester
 180. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler
 181. Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren
 182. Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten
 183. Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
 184. Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten
 185. Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet
 186. Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren
 187. Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distrubusjonsnettet
 188. Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 189. Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år
 190. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 191. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 192. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 193. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende husleieordningen for statlige virksomheter
 194. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter
 195. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende lokal lønnspolitikk i departementene og departementenes oppfølging av lokal lønnspolitikk i underliggende virksomheter
 196. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken
 197. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten
 198. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende omstillingen i Forsvaret
 199. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott, Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim
 200. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren
 201. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer
 202. Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom
 203. Riksrevisjonens undersøking av behandling og oppfølging av Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet ("Terra-saka")
 204. Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga
 205. Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven
 206. Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet
 207. Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar
 208. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 209. Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem
 210. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar
 211. Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg
 212. Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar
 213. Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS
 214. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Utlendingsdirektoratet
 215. Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
 216. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs

Universitetet i Agder (UiA)

 1. Evaluering av Kunnskapende nettverk (KUNNETT) : et læringsnettverk i regi av Praxis-Sør og Universitetet i Agder (sammen med UiA og Universitetet i Agder (UiA))

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. Bedre kommunikasjon med UDIs brukere : innsikt og muligheter
 2. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 3. Evaluering av pilotprosjekt om saksflyt og retur. ROP og orienteringssamtaler
 4. Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer.
 5. Forfølgelse basert på religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) - praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012
 6. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten?
 7. Information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention
 8. Juridisk utredning til UDI : samtykke som rettslig grunnlag for utlendingsforvaltningens adgang til å registrere og behandle personopplysninger
 9. Return with Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan.
 10. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 11. Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)