Gå til hovedtekst

Sektor

Økonomi

Grupper på

191 unike evalueringer fordelt på 32 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. Benchmark av lønn- og regnskapsfunksjonen : en studie av dagens situasjon og synliggjøring av potensielle forbedringer (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Finansdepartementet (FIN)

 1. An evaluation of the potential for GPFG to achieve above average returns from investments in private equity and recommendations regarding benchmarking
 2. Annual Performance Evaluation Report - 2010 : Norwegian Government Pension Fund - Global
 3. Annual Performance Evaluation Report - 2011 : Norwegian government pension fund global
 4. Bilavgifter : hvordan kan en på best mulig måte prise de samfunnsøkonomiske kostnadene som veitrafikken forårsaker? : avgitt til Finansdepartementet 20. september 2007
 5. Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler
 6. Calculating the real return of the Norwegian Government Pension Fund Global by alternative measures of the deflator
 7. Climate Change Scenarios : Implications for strategic asset allocation : public report
 8. Climate Change Scenarios : Tailored report Norwegian government pension fund (Global)
 9. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (sammen med OED)
 10. Det norske sparemarkedet: Konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter : en utredning gjort av kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet
 11. Evaluering av aktiv forvaltning for Statens pensjonsfond Norge
 12. Evaluering av endringer i kjøpsavgiften for nye biler fra 2006-2011
 13. Evaluering av Senter for statlig økonomistyring
 14. Evaluering av økonomistyring og administering av Skattefunn : rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring
 15. Gjennomgang av Norges banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland
 16. Gjennomgang av Norges banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland
 17. Global Equity Allocation : Analysis of issues related to geographic allocation of equities
 18. Governement Pension Fund Norway : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2012
 19. Government Pension Fund - Norway : Investment benchmarking results for the 4 year period ending December 2009
 20. Government Pension Fund Norway : Investment Bechmarking Results 2010 for the 5 year period ending December 2010
 21. Harvesting Risk Premia for Large Scale Portfolios : Analysis of risk premia indices for the Ministry of Finance, Norway
 22. Investment Cost Effectiveness Analysis (for the 5 years ending December 31. 2013)
 23. Kartlegging av statlige tilskuddsordninger (postene 70-89) med miljøskadelige konsekvenser
 24. Konkurransen i bankmarkedet
 25. Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med KUD)
 26. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø 2018 (sammen med KUD)
 27. NMoF Fixed Income Review : Final report
 28. Norwegian Government Pension Fund - Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2008
 29. Norwegian Government Pension Fund : Real estate portfolio report 2013
 30. Norwegian Government Pension Fund : Real estate portfolio report, 2012
 31. Norwegian Government Pension Fund Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2010
 32. Norwegian Government Pension Fund Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2012
 33. Norwegian Ministry of Finance IPD Fund Level Analysis : December 2011
 34. Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge
 35. Optimale strategier i et tokvotesystem
 36. Pliktige elsertifikater
 37. Purchasing Power Parity in Tradable Goods
 38. Rapport om samarbeidet mellom Økokrim, Oslo Børs og Kredittilsynet
 39. Refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbil : mulig innretning og konsekvenser
 40. Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge : en vurdering av muligheter for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig
 41. Report on Active Management of the Norwegian Government Pension Fund - Norway
 42. Review of the Active Management of the Norwegian Governement Pension Fund Global
 43. The Norwegian Government Pension Fund's potential for capturing illiquidity premiums
 44. Uavhengig attestasjonsuttalelse 2012
 45. Uavhengig attestasjonsuttalelse 2013
 46. Uavhengig attestasjonsuttalelse om overholdelse av retningslinjer i Folketrygdfondet
 47. Uavhengig attestasjonsuttalelse om overholdelse av retningslinjer i Folketrygdfondet
 48. Unoterte infrastrukturinvesteringer : ekstern vurdering av politisk, regulatorisk og omdømmemessig risiko
 49. Vurdering av konkurransesituasjonen i skadeforsikringsmarkedet

Husbanken

 1. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken
 2. Boligkarriere for startlånesøkere
 3. Bostøtte : samspill, fordeling og incitamenter
 4. Bostøtte og økonomisk sosialhjelp
 5. Bostøtte, marginaleffekter og bostøttekarrierer
 6. Bostøtte, marginalpriser og flytting
 7. Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring
 8. Case studie: Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring : praksis og måloppnåelse
 9. Den norske bostøtten : effekter av en reform
 10. Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå : fokus på eieretablering
 11. Eieretablering blant hushold med lave inntekter: Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering
 12. Fordelingsvirkninger av bostøtte til alderspensjonister
 13. Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser
 14. Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk : beregninger basert på konstruerte klienthistorier
 15. Kommunenes arbeid med startlånet : forslag til forbedringer
 16. Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån
 17. Livsopphold ved startlån : en evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån
 18. Livsopphold ved startlån : en praktisk oppfølging
 19. Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?
 20. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 21. Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming
 22. Startlånet : samfinansiering, forvaltning og oppfølging
 23. Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet : evaluering av omleggingen av modellen
 24. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis
 25. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Skattedirektoratet

 1. Befolkningsundersøkelsen : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 2. Kartlegging av næringslivets oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 3. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 4. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritak 2010 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 5. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008 og 2009 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 6. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten 2008 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 7. Notat om ungdommers holdninger til svart økonomi (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 8. Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 9. Næringslivets syn på Skatteetaten 2007 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 10. Næringslivets syn på Skatteetaten 2009 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 11. Næringslivets syn på Skatteetaten : rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 12. Privates kjøp av svart arbeid : en befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 13. Rapport fra brukerundersøkelse : skattebetalernes syn på skattemyndighetene (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 14. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 2 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 15. Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister 2005 : rapport (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)

Skatteetaten

 1. Befolkningsundersøkelsen : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet)
 2. Brukerundersøkelse 2006 : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten
 3. Kartlegging av næringslivets oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet)
 4. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet (sammen med Skattedirektoratet)
 5. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritak 2010 (sammen med Skattedirektoratet)
 6. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008
 7. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008 og 2009 (sammen med Skattedirektoratet)
 8. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av skatteetaten 2010
 9. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten 2008 (sammen med Skattedirektoratet)
 10. Norms and Tax Evasion
 11. Notat om ungdommers holdninger til svart økonomi (sammen med Skattedirektoratet)
 12. Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 (sammen med Skattedirektoratet)
 13. Næringslivets syn på Skatteetaten 2007 (sammen med Skattedirektoratet)
 14. Næringslivets syn på Skatteetaten 2009 (sammen med Skattedirektoratet)
 15. Næringslivets syn på Skatteetaten : rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet (sammen med Skattedirektoratet)
 16. Næringslivets syn på Skatteetaten : rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet
 17. Privates kjøp av svart arbeid : en befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi (sammen med Skattedirektoratet)
 18. Rapport fra brukerundersøkelse : selvangivelsen for 2001
 19. Rapport fra brukerundersøkelse : skattebetalernes syn på skattemyndighetene (sammen med Skattedirektoratet)
 20. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 1
 21. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 2 (sammen med Skattedirektoratet)
 22. Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister 2005 : rapport (sammen med Skattedirektoratet)
 23. Svart økonomi

Stortinget

 1. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 2. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2000 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 3. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 4. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 5. Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2004, 2 resultatet av den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2004
 6. Riksrevisjonen legger fram: 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1998 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 7. Riksrevisjonen legger fram: 1 ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2003, 2. antegnelser til statsregnskapet og saker til orientering
 8. Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999, 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 9. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. saker for desisjon av stortinget og saker til orientering
 10. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonenav Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon Stortinget og saker til orientering
 11. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 12. Riksrevisjonens kontroll av statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003
 13. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 14. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 15. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 16. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 17. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 18. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 19. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005
 20. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006
 21. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007
 22. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008
 23. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009
 24. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011
 25. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012
 26. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013
 27. Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge
 28. Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten
 29. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97)
 30. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 31. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 32. Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør
 33. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 34. Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid
 35. Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift
 36. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 37. Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 38. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)
 39. Riksrevisjonens undersøkelse av systemutviklingsprosjekter i skatteetaten
 40. Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll
 41. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene
 42. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter
 43. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende miljørettet bistand
 44. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer
 45. Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar
 46. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)