Gå til hovedtekst

Sektor

Samfunnssikkerhet

Grupper på

44 unike evalueringer fordelt på 16 oppdragsgivere (med forløpere).

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett
 2. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 3. Evaluering av nærpolitireformen : statusrapport 2016
 4. Evaluering av nærpolitireformen : Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse
 5. Evaluering av prøveprosjekte med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 1
 6. Evaluering av prøveprosjektet og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 2
 7. Evaluering av tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid – tredje tilsynsrunde
 8. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, OED og KLD)
 9. Evalueringsrapport Nødnett trinn 1
 10. Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten
 11. Fyrverkerirapport 2006 : hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri?

Stortinget

 1. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 2. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
 3. Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet
 10. Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 11. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren
 12. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare
 13. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 14. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)