Gå til hovedtekst

Sektor

Transport og kommunikasjon

Grupper på

353 unike evalueringer fordelt på 28 oppdragsgivere (med forløpere).

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Innsikt fra Ungdommenes distriktspanel
 2. Kommunikasjon uavhengig av stad

Finansdepartementet (FIN)

 1. Bilavgifter : hvordan kan en på best mulig måte prise de samfunnsøkonomiske kostnadene som veitrafikken forårsaker? : avgitt til Finansdepartementet 20. september 2007
 2. Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler
 3. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen : Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) (sammen med SD)
 4. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med SD)
 5. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 6. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med SD)
 7. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med SD)
 8. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med SD)
 9. Fjorden, byen og operaen : en evaluering av Bjørvikautbyggingen i et beslutningsteoretisk perspektiv
 10. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med SD)
 11. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med SD)
 12. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med SD)
 13. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med SD)
 14. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med SD)
 15. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med SD)
 16. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med SD)
 17. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med SD)
 18. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med SD)
 19. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med SD)
 20. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 21. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med SD)
 22. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med SD)
 23. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med SD)
 24. Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad (sammen med SD)
 25. Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum (sammen med SD)
 26. Refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbil : mulig innretning og konsekvenser
 27. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med SD)
 28. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 29. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 2. Evaluering av interreg i Norge
 3. Hva forklarer variasjoner i kommunale veiutgifter? : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 4. Oppdatert standard for nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner : tillegg til VA-rapport 2018/01 Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner
 5. Regionforstørring og utslipp av klimagasser
 6. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 7. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
 8. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner
 9. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 10. Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter: Utredning av fylkeskommunale forskjeller

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kystverket

 1. Evaluering av persontransportmodeller (sammen med SVV og Jernbaneverket)
 2. Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt (sammen med SVV og Jernbaneverket)
 3. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (sammen med SVV og Jernbaneverket)
 4. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av innseiling til Ålesund havn
 5. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av Kalvøysundet, nordre innseiling Ålesund
 6. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Ranfjorden innseiling
 7. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen fiskerihavn
 8. Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av molo og utdyping i Engenes fiskerihavn
 9. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund
 10. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund – med oppdaterte forutsetninger
 11. Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune
 12. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Brensholmen fiskerihavn
 13. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes havn
 14. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Gamvik fiskerihavn
 15. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Grøtøyleia
 16. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Havøysund fiskerihavn
 17. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kiberg fiskerihavn
 18. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kjøllefjord fiskerihavn
 19. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Tromvik fiskerihavn
 20. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak ved innseilingen til Sandnessjøen fiskerihavn
 21. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn
 22. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Sørvær fiskerihavn
 23. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn – med oppdaterte forutsetninger
 24. Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedstudie

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Bildeling i hovedstadsområdet
 2. Bruk av kunnskap om veiulykker fra Statens havarikommisjon for transport
 3. Bruk av reisetid ombord på toget
 4. En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken
 5. Evaluering av SMARTRANS 2007-2014
 6. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 7. Factors Contributing to Road Fatalities : Analysis of in-depth investigation data from passenger car intersection crashes and from collisions between bicycles and motorized vehicles
 8. Fornuftige følelser? : en studie av utrygghet og oppfattet risiko blant sjåfører i Norge og Frankrike
 9. Helping train drivers pass signals safely : Lessons from ten case studies
 10. Integrating Land Use and Transport Planning : Does Regional Governance Matter?
 11. Kompetanse i og om kollektivtransporten : en forstudie
 12. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (sammen med SVV)
 13. Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer : en litteraturstudie
 14. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med SD og SVV)
 15. Sikkerhetskultur i transport : en sammenligning mellom forskjellige transportgrener
 16. Subjective and Objective Safety : The effect of road safety measures on subjective safety among vulnerable road users
 17. Telefoner i trafikken : en litteraturgjennomgang av forskning om mobiltelefonbruk og bilkjøring

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. "Anbud på norsk" : konkurranseutsetting og fristilling ved offentlige kjøp av persontransporttjenester : effekter for tilbud, kostnader og arbeidstakere
 2. "Næringslivets avstandskostnader" - et fruktbart begrep?
 3. A comparative study of the Norwegian Civil Aviation Authority
 4. Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport
 5. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med BLD og SVV)
 6. Bedre mobiltjenester på tog
 7. Bedre og mer samordnet kollektivtransport i distriktene? : evaluering av KID-ordningen 2007-2009
 8. Behov for behovsprøving? : vurdering av løyveordningen i drosjenæringen
 9. Behovet for grunnleggende banktjenester i Postens ekspedisjonsnett
 10. Behovsprøving av drosjeløyver : en nødvendighet for distrikts-Norge?
 11. Betalingsvilje for kvalitet i godstransport
 12. Brukereie innen godstransport
 13. Brukerfinansiering i Luftfartstilsynet
 14. Catalytic impact of airports in Norway
 15. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen : Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) (sammen med FIN)
 16. Dobbeltspor Sandnes-Stavanger
 17. Drosjetilbudet i distriktene etter omlegging av pasienttransporten i 2004
 18. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med FIN)
 19. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 20. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 21. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 22. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med FIN)
 23. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med FIN)
 24. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med FIN)
 25. Elbileiernes reisevaner
 26. Eldres transportvirkelighet 2030
 27. Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050
 28. Evaluering av anbudsordningen for regionale flyruter
 29. Evaluering av belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk
 30. Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen
 31. Evaluering av OPS i vegsektoren
 32. Evaluering av prikkbelastning av førerkortet
 33. Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk
 34. Finansiering, effektivitet og styring : alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur
 35. Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige : en vurdering av Nasjonal godsmodell
 36. Forvaltningskompetansen i Luftfartstilsynet
 37. Føreropplæring i tilknytning til videregående skole : bedre og billigere i distriktene
 38. Globaliseringens effekt på transportmiddel- og korridorvalg til og fra Norge
 39. Godsknutepunkter : struktur og effektivitet (sammen med FKD)
 40. Godstransport og logistikk i byer
 41. Gratis bruk av ferjer : noen mulige varianter
 42. Has progress in improving road safety come to a stop? : a discussion of some factors influencing long term trends in road safety.
 43. Hovedrapport : konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen
 44. Hva tiltakspakkene for kollektivtransport har lært oss
 45. Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken : sluttrapport fra strategisk instituttprogram (SIP)
 46. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med FIN)
 47. Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner
 48. Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport
 49. Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet
 50. Konsekvenser av større andel statlig finansiering av luftfarten i Norge
 51. Konseptvalgutgreiing for E134 over Haukelifjell : Parsell : Vågsli i Vinje kommune til Grostøl i Odda kommune
 52. Konseptvalgutredning : E18 Langangen - Grimstad
 53. Konseptvalgutredning : E6 Alta - Avlastningsveg
 54. Konseptvalgutredning : Harstad
 55. Konseptvalgutredning : Rv. 80 Løding – Bodø sentrum
 56. Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland
 57. Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen
 58. Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2
 59. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge
 60. Konseptvalgutredning for transportløsning E6 Oppland grense - Jaktøya og rv 3 Hedmark grense - Ulsberg
 61. Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer
 62. Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen
 63. Konseptvalgutredning Grenland : hovedrapport
 64. Konseptvalgutredning Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker : hovedrapport
 65. Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen
 66. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med FIN)
 67. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med FIN)
 68. KS1 Arna - Bergen : dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) : Konseptvalgutredning
 69. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med FIN)
 70. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med FIN)
 71. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med FIN)
 72. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med FIN)
 73. Kvalitetssikring av konseptutredning for fornyelse og utvidelse av Alnabru godsterminal
 74. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med FIN)
 75. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med FIN)
 76. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med FIN)
 77. KVU Rv. 15 Strynefjellet
 78. KVU Voss - Arna : Konseptvalutgreiing for transportløysing veg/bane
 79. Ledsagere for funksjonshemmede i kollektivtrafikken
 80. Likestilling i transport
 81. Luftsportsmiljøet i Norge : Omfang, utfordringer og samfunnsnytte
 82. Making Vision Zero real: Preventing pedestrian accidents and making them less severe
 83. Marginale eksterne kostnader ved transport av gods på sjø og bane
 84. Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen
 85. Nasjonal evaluering av "Trygt hjem for en 50-lapp"
 86. Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden?
 87. Næringslivets persontransporter
 88. Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder
 89. Optimalt tidsforløp ved ferjeanbud
 90. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 91. Prosjekt - Lysaker stasjon : ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse : endelig rapport 15.09.2005
 92. På sporet av konkurranse : foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen
 93. På vei til kvalitet? : evaluering av KS1 i transportsektoren
 94. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med FIN)
 95. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med FIN)
 96. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med FIN)
 97. Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad (sammen med FIN)
 98. Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum (sammen med FIN)
 99. Regionforstørring : lokale virkninger av transportinvesteringer
 100. Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge
 101. Risiko i trafikken 2005-2007
 102. Risiko i veitrafikken 2009-2010
 103. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med NFR og SVV)
 104. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med FIN)
 105. Sikkerhetsstudie innlandshelikopter
 106. Sjøfart, marginale eksterne kostnader og avgifter : en vurdering av mulighetene for et mer effektivt avgiftsregime for sjøfarten
 107. Statens vegvesens deling av informasjon fra ulykkesanalysearbeid (UAG)
 108. Statens vegvesens systemer for rapportering og formidling av styringsinformasjon : perioden med utbygging av E18 i nordre Vestfold og i dag
 109. Statlig kjøp av posttjenester
 110. Statusrapport for ekspressbussnæringen
 111. Støtte til miljøvennlig transportteknologi
 112. Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge
 113. The Norwegian Air Transport Market in the Future : Some possible trends and scenarios
 114. Transportløsninger for eldre i distriktene
 115. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 116. Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet
 117. Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser
 118. Vegvalg Tromsø : konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø
 119. Verdsetting av riksvegfergetilbudet i Norge
 120. Økonomiske og administrative konsekvenser av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport

Statens forurensningstilsyn (SFT)

 1. Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)

Statens vegvesen (SVV)

 1. 130 dødsulykker med vogntog : gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper
 2. Aldersforskjeller i bilføreres oppfattelse av faresituasjoner : resultater fra to undersøkelser med en videotest
 3. Alkolås i buss
 4. Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler : en sammendragsrapport
 5. Andre samfunnsmessige virkninger E39 Lyngdal-Sandnes
 6. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med BLD og SD)
 7. Bedre byluft : evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2004/2005
 8. Bekjempelse av kjempebjørnekjeks langs vei relatert til prosjektet E16 Wøyen-Bjørum
 9. Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet
 10. Blir man bedre billist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset "Bilfører 65+"
 11. Bruker barn beina? : evaluering av prosjektet Aktive skolebarn (2002-2005)
 12. Bystruktur og transport : en studie av personreiser i byer og tettsteder
 13. Den norske verdsettingsstudien : verdsetting av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : støy
 14. Differensiert føreropplæring : effekt på unge føreres ulykkesrisiko
 15. Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak
 16. En gjennomgang av ulike studier som forsøker å kvantifisere logistikkkostnadene
 17. Etterkonvertering av personbiler til etanoldrift
 18. Evaluation of the Norwegian Long Distance Transport Model (NTM5) : Main report
 19. Evaluering av aksjonen "Bry dæ i trafikken" i Norland, Tromsø og Finnmark fylke
 20. Evaluering av arbeidet med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen
 21. Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller
 22. Evaluering av friteksttavler i Trondheim
 23. Evaluering av kampanjen "Jeg kjører grønt" i Tromsø
 24. Evaluering av kampanjen "si ifra" i Vestfold og Aust- og Vest Agder
 25. Evaluering av midtmarkering på veg : E39 i Vest-Agder
 26. Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 1 : samlet evaluering av alle vegtiltakene (sammen med Vegvesenet)
 27. Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 3 :trafikanttiltak
 28. Evaluering av omstillingen til ny organisering av Statens vegvesen (sammen med Vegvesenet)
 29. Evaluering av persontransportmodeller (sammen med Kystverket og Jernbaneverket)
 30. Evaluering av prosjektet "Ungdom påvirker ungdom" og prosessen med etableringen av et trafikksikkerhetssenter ved Høgskolen i Finnmark
 31. Evaluering av sykkelveginspeksjoner
 32. Evaluering av Trafikksikkerhetshallen på Forus
 33. Farlig god sjåfør
 34. Fartsdempende tiltak i gangfelt : eksempler og erfaringer
 35. Fartsvalg i trafikken : holdninger, kunnskap og atferd
 36. Flere i hver bil? : status og potensial for endring av bilbelegget i Norge
 37. Forprosjekt: Metodeutvikling for utredning og prissetting av støy i veileder V712
 38. Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2011
 39. Funksjonshemmende kollektivtransport? : transportbruk og transportvansker blant personer med nedsatt funksjonsevne
 40. Først ombord og først i land : evaluering av forkjørsrett for pendlere på fergesambandet Eidsdal-Linge
 41. Generelle og prosjektspesifikke trafikkprognoser
 42. Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?
 43. Gjennomgang av mål for Gåstrategien
 44. Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023
 45. Handelslokalisering og transport : kunnskap om handlereiser
 46. Helseverknader av auka sykkeltrafikk i nokre utvalte norske småbyar
 47. Hva betyr organisering for trafikksikkerhetsarbeidet i fylker og kommuner?
 48. Høykvalitets kollektivtransport i landets fire største byområder
 49. Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk
 50. Indikatorer for miljøvennlig logistikk
 51. Innvandrere som risikogruppe i trafikken
 52. Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet
 53. Intelligente transportsystemer (ITS) : en oversikt over effekter på atferd og ulykker
 54. Kjem ein Trygt heim for ein 50-lapp? : evaluering av tiltaket "Trygt heim for en 50-lapp" i Sogn og Fjordane i perioden 2002-2004
 55. Kjøring mot kjøreretningen (KMK)
 56. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (sammen med Jernbaneverket og KLIF)
 57. Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming
 58. Kollektivtrafikk i fylkeskommunal regi
 59. Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : framtidig kompetansebehov innen drift og vedlikehold
 60. Konkurranseflater i godstransport
 61. Konseptvalgsutredninger og samfunnsøkonomiske analyser
 62. Kryssløsninger i by : internasjonale anbefalinger for å sikre miljøvennlig bytransport
 63. Kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008 : status og tendenser
 64. Kvalitetssikring av gangfelt i 50-soner i Oslo
 65. Lofast - virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen
 66. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (sammen med NFR)
 67. Managing Driver Fatigue in Occupational Settings
 68. Metodevalg og databehov for samfunnsøkonomisk analyse i KVU for regionpakke Bergen
 69. Midtfelt Lillehammer : langtidsevaluering
 70. Midtstilt sykkelfelt i Oslo : effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd
 71. Miljøavgifter i lavutslippssone
 72. Miljøkonsekvenser av reguleringsframlegg for Fv 776, Tysværvåg
 73. Miniutredning om arealbruk og transport
 74. Myter og fakta om køprising (sammen med Vegvesenet)
 75. Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt (sammen med Kystverket og Jernbaneverket)
 76. Nytt Riksregulativ for ferjetakster : samordning med AutoPASS
 77. Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss : internasjonale erfaringer og effektstudier (sammen med Vegvesenet)
 78. Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner
 79. Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak : en studie av streknings-ATK, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR)
 80. Personvern og trafikk : personvernet i intelligente transportsystemer (ITS)
 81. Produksjons- og konsumstruktur : trender og utviklingstrekk
 82. Produktivitetsvirkninger av veiprosjekter : vurdering av metode og eksempel fra E39
 83. Promillekjøring med tunge kjøretøy : omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak
 84. Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører
 85. Rammebetingelser i transport- og logistikkmarkedet : betydning for kostnadsnivå og konkurransekraft
 86. Reisevaner gjennom Rennfast med og uten bompenger
 87. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med NFR og SD)
 88. Salt smart : miljøkonsekvenser ved salting av veger - en litteraturgjennomgang
 89. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (sammen med Kystverket og Jernbaneverket)
 90. Samfunnsøkonomisk analyse av prissatte effekter i KVU for transportsystemet i Bergensområdet
 91. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak innenfor godstransport
 92. Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum
 93. Sikkerhetseffekter av salting
 94. Sjåfører i langtransport : en intervjuundersøkelse
 95. Skoleelevers holdninger og handlinger i Karmøytrafikken 2003-2005
 96. Sykkelandeler og trafikkmengder med bil
 97. Sykkelbyundersøkelsen i region sør 2010
 98. Sykkelulykker : ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer
 99. Syklistskader, risiko ved sykling og nyttekostnadsanalyseverktøyet for sykkeltiltak
 100. Tilgjengelighet og deltakelse : barrierer i kollektivtransporten (sammen med Vegvesenet)
 101. Trafikksikkerhet blant mc-førere : en studie av risikoutsatte undergrupper og mulige tiltak
 102. Trafikksikkerhetsvirkninger av tiltak
 103. Trafikkstøy i boliger : virkninger av fasadeisoleringstiltak etter grenseverdiforskriften (sammen med Vegvesenet)
 104. Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for framtidens byer
 105. Trygt hjem : evaluering av nullvisjonsprosjektet i Karmøy kommune
 106. Ungdom, utvikling og ulykker
 107. Ungtrafikk : resultater fra et ISA-forsøk med unge førere i Karmøy
 108. Universell utforming virker : evaluering av tiltak i kollektivtrafikken
 109. Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet : betydningen av spordybde, ujevnhet og endringer i tverrfall for ulykkesrisikoen
 110. Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk : Tiltak for syklister og gående?
 111. Veiledning om netto ringvirkninger i Håndbok V712
 112. Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter
 113. Verdien av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : luftforurensning
 114. Verdsetting av framføringstid og pålitelighet i godstransport
 115. Virkninger av framføringsusikkerhet i distrikstransporter
 116. Virkninger av kjøpsavgifter og drivstoffavgifter på CO2-utslippet fra nye biler
 117. Woken by rumble strips : reports from drivers who have fallen asleep at the wheel

Stortinget

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk : Oslopakke 2
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av systemutviklingsprosjekter i skatteetaten
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll
 21. Riksrevisjonens undersøkelse av vegmyndighetenes styring i fem utvalgte bompengeprosjekter
 22. Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet
 23. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 24. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 25. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren
 26. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 27. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 28. Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga
 29. Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)