Gå til hovedtekst

Sektor

Utdanning og forskning

Grupper på

474 unike evalueringer fordelt på 55 oppdragsgivere (med forløpere).

Den Norske Stats Husbank

 1. Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)

 1. Analyse av bruk av refleksjonslogger og diskusjoner i studiet Veiledning, tverrfaglig samarbeid og lovforståelse (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))

Kunnskapsdepartementet (KD)

 1. "Det er fedt" : evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark
 2. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler (sammen med NHD)
 3. Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak : en empirisk analyse av seleksjon og virkninger (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 4. Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000
 5. Borte bra, men hjemme best? : færre norske studenter i utlandet
 6. De særskilte skolene for funksjonshemmede: spørreundersøkelse
 7. Dimensjonering av fagopplæringen
 8. Er det skolens skyld? : en kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner
 9. Evaluation of SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
 10. Evaluation Report - Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR)
 11. Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. Del 1 : hovedrapport
 12. Evaluering av ANSA
 13. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (sammen med ASD)
 14. Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler : utarbeidet for Kunnskapsdepartementet
 15. Evaluering av førskolelærerutdaning i Norge 2010. Del 1 : hovedrapport
 16. Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 : sammendrag av viktige konklusjoner og anbefalinger
 17. Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008. Del 1 : hovedrapport
 18. Evaluering av Kometanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003
 19. Evaluering av kompetansetiltaksprosjekt i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte 2005-2009 i regi av NAFO
 20. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2002
 21. Evaluering av kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2005
 22. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004
 23. Evaluering av Nasjonal digital læringsarena
 24. Evaluering av Norgesuniversitetet
 25. Evaluering av program for basiskompetanse(BKA)
 26. Evaluering av strategi for rekruttering av førskolelærere 2007-2011
 27. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Samisk høgskole - Sámi allaskuvla
 28. Evaluering av tilskudd til Universitetsstudiene på Kjeller (UniK)
 29. Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid
 30. Evalueringsrapport : "tvillingskolemodellen"
 31. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med NFR)
 32. Frafall i videregående opplæring : betydningen av grunnskolekarakterer, studieretninger og fylke
 33. Full dekning, også av førskolelærere?
 34. Førskolelærere og barnehageansatte
 35. Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge : kartlegging av aktiviteter, økonomistyring og økonomisk stilling i samskipnadene
 36. Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere
 37. Hve er viktige kvaliteter ved god sensur? : en kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring
 38. Høyere utdanning - tilgjengelig for alle? : studenter med funksjonsnedsettelse og funksjonshemning i høyere utdanning - Kvalitetsreformens betydning og lærestedenes strategier for inkludering
 39. Kartlegging av lærerutdanneres kompetanse
 40. Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene
 41. Kartlegging av norsk utdanningsforskning
 42. Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningene : revidert sluttrapport
 43. Kartlegging av strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge : innspill til tverrdepartemental arbeidsgruppe
 44. Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv : en kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren
 45. Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 : sluttevaluering
 46. Kompetanseutviklingsprogrammets første år : en foreløpig oversikt og vudering
 47. Kunnskapsgrunnlaget : en sluttrapport fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring
 48. Kvalitet i barnehager : rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012
 49. Kvalitet og innhold i norske barnehager : en kunnskapsoversikt
 50. Kvalitetssikring av fasiliteter for Tromsø Museum - Universitetsmuseet (sammen med FIN)
 51. Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning : forslag til organisasjonsmodell, styringsform, mandat og ressursbehov
 52. Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV
 53. Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV : sluttrapport fra en kartleggingsstudie
 54. Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge : en analyse for Tron-utvalget
 55. PhD education in a knowledge society : an evaluation of PhD education in Norway
 56. Program for basiskompetanse i arbeidslivet, evaluering, del 2
 57. Rapport om kommersielt tilgjengelig litteratur for syns- og lesehemmede
 58. Rapportering til besvær? : evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet
 59. Realkompetanse innen høyere utdanning : en studie ved tre institusjoner
 60. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (sammen med ASD)
 61. Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre : en litteraturstudie
 62. Stipendiater og doktorgradsgjennomføring
 63. Studenters inntekt, økonomi og boforhold : studenters levekår 2005
 64. Studenters levekår 2005
 65. Sámi allaskuvla : evaluering av allmennlærerutdanningen : rapport om status for tiltak i henhold til institusjonens oppfølgingsplan
 66. Tilfredshet med barnehagetilbudet : spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage
 67. Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger : rapport utarbeidet av arbeidsgruppen nedsatt av Kunnskapsdepartementet
 68. Tilskudd til paraplyorganisasjoner : en evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner på voksenopplæringsområdet
 69. Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager : idealer og praksis

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

 1. A comparison of master degrees in Norway and the UK, with focus on recognition
 2. De vitenskapelig ansattes kvalitetsbarometer 2010 : en spørreundersøkelse om utdanningskvalitet
 3. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap : rapport fra sakkyndig komité (sammen med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga)
 4. Joint Masters Programmes - Joint Evaluations : a Nordic Challenge
 5. Kriterier og skjønn i evaluering : en kasusstudie i utøvende musikkutdanning
 6. NOKUTs erfaringer fra ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning
 7. Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger : kvaliteten i praksisstudiene
 8. Å rapportere kvalitet : en studie av rapporter til styret om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for årene 2005, 2006 og 2007 i 18 institusjoner

Norges forskningsråd (NFR)

 1. "På vei mot måloppnåelse" Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR 2012-2016
 2. Alle skal med!? : Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)
 3. Analyse av Forskningsløft i nord : lærdommer for nye satsinger
 4. Analyse av hvilken effekt tildeling av FRIPRO-midler har på forskernes vitenskapelige produksjon
 5. Arbeidsrapport nr. 2 fra forskerprosjektet VRI-Nordland : tre nivåer for samhandling om innovasjon
 6. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 7. Basic and long-term research within Engineering Science in Norway
 8. Basic Chemistry Research in Norway
 9. Basic Physics Research in Norway : An Evaluation
 10. Bioteknologisk FoU 2005 : ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
 11. BIP: Brukerstyrte innovasjonsprosjekter og samfunnsøkonomisk avkastning
 12. Bruk av forskning : fasettert begrep - mange forklaringsmodeller
 13. Chemistry Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 14. Chr. Michelsens Institute : Evaluation of its Activities 1997 - 2006
 15. Clinical Research : Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1
 16. Consequenses of critical events for the social construction of corporate social responsibility : The case of oil and gas companies in Norway
 17. Den nye studiehverdagen
 18. Earth Sciences Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 19. Economic Research in Norway : An Evaluation
 20. Economic Research in Norway : An Evaluation
 21. Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning
 22. En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning
 23. En satsing for fremtiden : evaluering av strategiske høgskoleprosjekter (SHP)
 24. Evaluation of Added Value and Financial Aspects : The Norwegian Centre of Excellence Scheme
 25. Evaluation of Biology, Medicine and Health Research in Norway (2011) : Report of the Principal Evaluation Committee
 26. Evaluation of Norwegian Development Research
 27. Evaluation of Norwegian education research : Report from the international expert committee
 28. Evaluation of Norwegian Technical Industrial Research Institutes : principal report
 29. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Construction Engineering, Production and Operation. Panel 1
 30. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Energy and Process Technology. Panel 3
 31. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Structures, Materials, Product Development and Design. Panel 2
 32. Evaluation of the Humanities in Norway
 33. Evaluation of the national research school scheme
 34. Evaluation of the national research school scheme
 35. Evaluation of the Norwegian Scheme for Independent Research Projects (FRIPRO)
 36. Evaluation of the Norwegian Social Science Research Institutes : principal report
 37. Evaluation of the RCN´s NANO2021 programme : final report
 38. Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)
 39. Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)
 40. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Impact Cases  
 41. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 1 – Geography
 42. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 2 – Economics
 43. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 3 – Political Science  
 44. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 4 – Sociology  
 45. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 5 – Social Anthropology  
 46. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 6 – Economic-Administrative Research Area  
 47. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from the Principal Evaluation Committee
 48. Evaluering av BIA : resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 49. Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet
 50. Evaluering av de tolv regionale forskningsinstituttene
 51. Evaluering av FORFI : kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken – FORFI
 52. Evaluering av forskningsprogrammen PRAKSISFOU og UTDANNING2020 med PRAKUT i belysning
 53. Evaluering av FUGE : Forskningsrådets Store program innen funktionel genomik
 54. Evaluering av Kvalitetsreformen : sluttrapport
 55. Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer
 56. Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning
 57. Evaluering av primærnæringsinstituttene : hovedrapport
 58. Evaluering av primærnærinsinstituttene
 59. Evaluering av programmet Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS)
 60. Evaluering av SkatteFUNN : sluttrapport
 61. Evaluering av SkatteFUNN-ordningen : kommentarer til tre delrapporter om addisjonalitet
 62. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 63. Evaluering av Strategiske høgskoleprosjekter
 64. Evaluering av strategiske høgskoleprosjekter
 65. Evaluering av VAM-programmet : rapport fra evalueringskomite 2017
 66. Evaluering av VERDIKT : et forskningsprogram under Norges forskningsråd
 67. Ex-post evaluation of the Research Programme on Latin America
 68. External review report of the NORGLOBAL/humanitarian policy research activity (HUMPOL) of the Research council of Norway
 69. Fast i fisken : evaluering av Norges Forskningsråds program Havbruk – en næring i vekst
 70. Follow-up plan for the evaluation of basic and long-term research within engineering science in Norway
 71. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med KD)
 72. FoU-strategi ved statlige høgskoler
 73. Følgeevaluering av forskningsbasert kompetansemegling : underveisrapport 2005
 74. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord - Sluttrapport
 75. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : delrapport 1
 76. Følgeevaluering av Kompetansemegling : bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007)
 77. Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport
 78. Gender and innovation : Learning from regional VRI-projects
 79. Geography Research in Norway : an Evaluation
 80. Government initiatives to support the commercialization of research : An international benchmarking study
 81. Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket? : på sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet
 82. IdéAl-prosjektet : en verdivurdering
 83. Impact evaluation of the Research Council of Norway’s main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU : improving Norway's performance in the EU Framework Programme
 84. Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning : vil de bidra til bedre kvalitet?
 85. Internasjonalisering
 86. Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
 87. Konklusjoner og erfaringer fra en evalueringsprosess : evalueringene av de teknisk-industrielle institutter 1995-2001
 88. Kvalitet som forhandling : NOKUT i norsk høyere utdanning 2003–2006
 89. Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning
 90. Kvalitetsreformen møter virkeligheten
 91. Lange spor i helseforskningen
 92. Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen
 93. Lønnsomt og nyttig samarbeid. Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning.
 94. Mid term evaluation of the NORSI research school : program : programme for regional R&D and innovation (VRI)
 95. Mid-term Evaluation of Five National Research Schools
 96. Midtveisevaluering BALANSE : For perioden 2013-2017
 97. Midtveisevaluering BALANSE. For perioden 2013-2017 : program kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE
 98. Midway evaluation of seven Centres for Research-based Innovation (SFI-II)
 99. Midway evaluation of the Centres for Research-based Innovation
 100. Miljøinstituttene i Norge : hovedrapport
 101. Nordisk språk og litteratur : en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge
 102. Norsk lingvistikk : en evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter
 103. Norwegian Climate Research : An evaluation
 104. Norwegian Polar Research - An Evaluation
 105. Norwegian Teachers' Conception of and Stances towards Active Learning
 106. Nytt regime i variert landskap : ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen
 107. Ongoing evaluation of the Norwegian Programme for Research Cooperation with India : final report
 108. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 109. Pathways to global impact
 110. Pharmaceutical Research in Norway : An Evaluation
 111. Philosophy and History of Ideas in Norway : Evaluation of Research 2004-2008
 112. Physics Research at Norwegian Universities, Colleges and Research Institutes - A review
 113. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger
 114. Psychology and Psychiatry : Cinical Psychology, Basic Psychology, Psychiatry. Panel 3
 115. Public Health and Health Services Research : Public Health, Epidemiology, Relevant Psychology, Behavioural Research, Health Services Research, Ethics and Other Health-Related Research. Panel 2
 116. Regionale forskningsfond - ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning : sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 117. Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning: Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 118. Research in Earth Sciences in Norway : An evaluation
 119. Research in Information and Communication Technology at Norwegian Universities, University Colleges and selected Research Institutes : An evaluation
 120. Research in Information and Communication Technology in Norwegian Universities and Colleges - A Review
 121. Research in Mathematics at Norwegian Universities : An evaluation
 122. Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges : A Review
 123. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 124. Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005
 125. Resultatbasert forskningsfinansiering : vitenskapelig publisering1991/96-2004
 126. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2004
 127. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2005
 128. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006
 129. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007
 130. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008
 131. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009
 132. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2010
 133. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2011
 134. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2012
 135. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2013
 136. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2014
 137. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2015
 138. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2016
 139. Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering
 140. Simula Research Laboratory : An evaluation 2016/2017
 141. Social and Cultural Anthropological research in Norway : an Evaluation
 142. Social science research on energy : International and Norwegian studies
 143. Sociological Research in Norway : an Evaluation
 144. Sport Sciences in Nordic Countries : Evaluation Report
 145. Statsvitenskaplig forskning i Norge : status og utfordringer
 146. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor
 147. Studiefrafall og studiestabilitet
 148. Styrking av norsk biofaglig forskning : en oppfølging av biofagevalueringen
 149. Ti norske foretak med mange brukerstyrte innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet
 150. To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen
 151. Undervisnings- og vurderingsformer : pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen
 152. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid
 153. Utenlandske investeringer i norsk FoU
 154. Utredning av den nærings‐ og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren
 155. Viktig program - små ressurser : evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Stortinget

 1. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddene til skolelokaler og skolefritidsordningen i Reform 97
 21. Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene
 22. Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis
 23. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar

Utdanningsdirektoratet

 1. "Det gjelder å holde ut" : en kvantitativ og kvalitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008-2010 (LPVGS)
 2. "Det tenner en gnist" : evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet
 3. "Kunnskapsløftet - fra ord til handling" : sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling
 4. Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifikasjonsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
 5. Brukertilfredshetsundersøkelsen 2010 : tilfredshet med tjenester fra Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)
 6. Brukerundersøkelse av LEXIN : ordbøker for minoritetsspråklige
 7. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT" (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 8. Delrapport 1 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Litteraturstudie
 9. Delrapport 2 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Erfaringer fra forsøket i videregående skole
 10. Deltakerundersøkelsen 2014 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien "Kompetanse for kvalitet"
 11. Deltakerundersøkelsen 2015 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen "Kompetanse for kvalitet"
 12. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 13. Disse ungdommene hadde nok ikke fullført : evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 2
 14. Elevundersøkelsen 2017 : analyse av Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen
 15. En, to ... tre? Den vanskelige overgangen : evaluering av Kunnskapsløftet : fra andre til tredje år i videregående opplæring
 16. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon : en kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 17. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon. En kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 18. Et ord sier mer enn tusen bilder : evaluering av tiltaksplanen "Gi rom for lesing!" : delrapport 1
 19. Ett år med arbeidslivsfaget : læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn
 20. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 1
 21. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 2
 22. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 3
 23. Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 1
 24. Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 2
 25. Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen : evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv
 26. Evaluering av den nasjonale rektorutdannningen 2015-2019. Delrapport 2
 27. Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Delrapport
 28. Evaluering av eksamen med tilgang til Internett : sluttrapport
 29. Evaluering av forsøk med 2. fremmedspråk på 6.-7. trinn : delrapport 2
 30. Evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 1
 31. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015
 32. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015 : delrapport
 33. Evaluering av implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter
 34. Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage : Delrapport 2
 35. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 36. Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn : sluttrapport
 37. Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 38. Evaluering av nasjonal strategi for videreutdanning av lærere : sluttrapport
 39. Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter
 40. Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering
 41. Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013
 42. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk" : sluttrapport
 43. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk"
 44. Evaluering av prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre - en ressurs for elevenes opplæring i skolen"
 45. Evaluering av regjeringens strategiplan for entreprenørskap i utdanningen 2004-2008 : se mulighetene og gjør noe med dem!
 46. Evaluering av sommerskole og sentralt gitt eksamen i matematikk 2P og 2P-Y : sluttrapport
 47. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen
 48. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen : delrapport 1
 49. Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen : Sluttrapport
 50. Fleksibilitet eller faglighet? : en studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet
 51. For store forventninger? : kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer
 52. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
 53. Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps : sluttrapport
 54. Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering
 55. Forventninger innfris – på ulike vis : evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager : delrapport 1, programkvalitet og gjennomføringskvalitet
 56. Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet : evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling : delrapport 2
 57. Fraværet er redusert, men... Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
 58. Får elevene den opplæringen de har krav på? : Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring
 59. Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage : Delrapport 3
 60. Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage : Delrapport 1: Implementering av strategien
 61. Gode resultater er blitt bedre? : Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager. Sluttrapport
 62. Gode skoler – gode for alle? : en casestudie av prestasjonsforskjeller på seks ungdomsskoler
 63. Godt nok eller best mulig? Hovedrapport fra kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole
 64. Godt, men ikke for godt : evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass
 65. Hjelp til praksisspranget : evaluering av veiledning av nyutdannede lærere
 66. Hospitering i fagopplæringen : evaluering av forsøksordninger i seks fylker
 67. Hvem skal trøste Knøttet : hvem kan endre mønsteret?
 68. Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet : delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring : evaluering av Kunnskapsløftet
 69. Implementering av LP-modellen : evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP-2)
 70. Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling
 71. Intet menneske er en øy : rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall
 72. Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? : en studie av lærlingformidling i 3 fylker
 73. Karakterer i offentlige og private videregående skoler : en analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler
 74. Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage
 75. Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner
 76. Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere
 77. Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager
 78. Kompetanse - for hvem? : sluttrapport fra evalueringen av "Kompetanse for utvikling : strategi for kompetnaseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008"
 79. Kunnskapsløftet 2006 Samisk : mot en likeverdig skole? : sluttrapport fra evalueringsarbeidet av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S)
 80. Kunnskapsløftet på reise II : andre delrapport fra evalueringsprosjektet Kunnskapsløftet – et løft også for fag- og yrkesopplæringen?
 81. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 82. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : sluttrapport
 83. Kvalitet i familiebarnehager
 84. Ledet til ledelse : Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole i et internasjonalt perspektiv : delrapport 1 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 85. Ledet til lederutvikling: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene : Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 86. Leksehjelp - ingen tryllestav? : sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp
 87. Litt vanskelig at alle skal med! : rapport 1 : evaluering av leksehjelpstilbudet 1.–4. trinn
 88. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 89. Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 90. Læringsmiljø og pedagogisk analyse : en beskrivelse og evaluering av LP-modellen
 91. Mer tid - bedre skole? : sluttrapport fra evalueringen av forsøkene med utvidet skoledag
 92. Mobbing og arbeidsro i skolen : analyse av elevundersøkelsen skoleåret 2016/17
 93. Mot en ny infrastruktur for læring og kontroll : kvalitetsvurdering i fag- og yrkesopplæringen : rapport fra evaluering av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i grunnopplæringen
 94. Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene : utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk
 95. Omdømmeundersøkelse 2017
 96. Prosjekt til fordypning - mellom skole og arbeidsliv : delrapport 2
 97. Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv : delrapport 1, evalueringen av Kunnskapsløftet
 98. Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver : en undersøkelse av fem fag
 99. På vei mot framtida – men i ulik fart?
 100. På vei til fagbrev : analyser av lærlingundersøkelsen
 101. Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid : evaluering av et forsøk i seks barnehager
 102. Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag
 103. Skolens rådgivning -på vei mot framtida? : delrapport 1 fra evalueringen av rådgivningen i skolen i Norge
 104. Spørsmål til Barnehage-Norge 2014
 105. Spørsmål til Barnehage-Norge 2015
 106. Spørsmål til Barnehage-Norge 2016
 107. Spørsmål til Barnehage-Norge 2017
 108. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2015 : Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 109. Spørsmål til Skole-Norge våren 2014 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 110. Spørsmål til Skole-Norge våren 2015 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 111. Spørsmål til Skole-Norge våren 2016
 112. Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere
 113. Tidsbruk i barnehager : rapportering, organisering og ledelse
 114. Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 115. Ulikhet på tvers : har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler?
 116. Undersøkelse av nynorsk som hovedmål
 117. Utbytte av videreutdanning : deltakerundersøkelsen 2011 : utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet
 118. Åpne barnehager i Norge : organsering, bruk og betydning

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT" (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 2. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 3. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 4. Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 5. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
 6. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 7. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport
 8. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 9. Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 10. Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)