Gå til hovedtekst

rapportserie

Fafo-rapport

Evalueringer:

 1. Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar.
 2. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 3. Troverdighetsvurderinger : søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)
 4. Fra fravær til nærvær : Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem
 5. Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber
 6. Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet : en kunnskapsstatus
 7. Fra deltakelse til mestring : Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
 8. Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte
 9. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner
 10. Uførereformen. Konsekvenser for yrkesaktiviteten
 11. Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser.
 12. Passe inn og passe til. Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
 13. Lovlig med forbehold. Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet.
 14. Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver : en undersøkelse av fem fag
 15. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 16. Når aktivering blir ydmykelse : en studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV
 17. Innvandrere i praksis : om likeverdig tjenestetilbud i NAV
 18. Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel :Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen
 19. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport.
 20. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport
 21. Helhetlige tiltak mot barnefattigdom : En kunnskapsoppsummering
 22. Et bedre NAV for brukerne. Modell for brukermedvirkning i NAV
 23. Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
 24. Retur som avtalt? : En effektivitetsstudie av Norges returavtaler.
 25. Opphold i asylmottak: Konsekvenser for levekår og integrering.
 26. Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer.
 27. Trenger du hjelp? : oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser : delrapport 1
 28. Seniorpolitikk under skiftende forhold : gjenbesøk i seks kommuner
 29. Det riktige valget? : motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur
 30. Pusterom eller ny start? Evaluering av refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel.
 31. Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifikasjonsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
 32. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering
 33. "Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet" : en studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
 34. Konkurranseutsatt kompetanse : om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige
 35. Utleie av arbeidskraft 2011
 36. Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger. Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?
 37. Housing first i Norge - sluttrapport : Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
 38. Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen
 39. Kunnskap om fattigdom i Norge : En oppsummering.
 40. Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold : hvorfor så vanskelig?
 41. Innvandrerne som skulle klare seg selv : når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
 42. Hospitering i fagopplæringen : evaluering av forsøksordninger i seks fylker
 43. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 44. Facing Return : Perceptions of repatriation among Nigerian women in prostitution in Norway
 45. No way in, no way out? : A study of living conditions of irregular migrants in Norway
 46. Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen : Sluttrapport
 47. Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid : evaluering av et forsøk i seks barnehager
 48. Tilrettelegging i arbeidslivet
 49. Bolig og oppvekst : konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold
 50. Fraværet er redusert, men... Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
 51. Vil tiltakene virke? : status i renholdsbransjen 2012
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)