Gå til hovedtekst

rapportserie

Dokument

Evalueringer:

 1. Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
 2. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren
 3. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddene til skolelokaler og skolefritidsordningen i Reform 97
 5. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 6. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 7. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 8. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 15. Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge
 17. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly
 21. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 22. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet
 23. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder
 24. Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga
 25. Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren
 26. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter
 27. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 28. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 29. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet : en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon
 30. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet
 31. Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet
 32. Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket
 33. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat
 34. Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten
 35. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet
 36. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp
 37. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer
 38. Riksrevisjonens undersøking av behandling og oppfølging av Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet ("Terra-saka")
 39. Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor
 40. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå
 41. Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distrubusjonsnettet
 42. Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet - en parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon
 43. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005
 44. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 45. Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS
 46. Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester
 47. Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten
 48. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatmåloppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper
 49. Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen
 50. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer
 51. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard
 52. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis
 53. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)
 54. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge
 55. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 56. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 57. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene
 58. Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2004, 2 resultatet av den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2004
 59. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 60. Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten
 61. Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter
 62. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur
 63. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97)
 64. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus
 65. Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene
 66. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2
 67. Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten
 68. Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen
 69. Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda
 70. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder
 71. Riksrevisjonen legger fram: 1 ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2003, 2. antegnelser til statsregnskapet og saker til orientering
 72. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2002 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 73. Riksrevisjonens kontroll av statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003
 74. Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene
 75. Riksrevisjonens undersøkelse av operasjonskapasiteten i sykehus
 76. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer
 77. Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon
 78. Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004
 79. Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret
 80. Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet
 81. Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel
 82. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger
 83. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen
 84. Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret
 85. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2002
 86. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg
 87. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 88. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 89. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009
 90. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 91. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 92. Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger
 93. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark
 94. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 95. Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid
 96. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd
 97. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012
 98. Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 99. Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
 100. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
 101. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser
 102. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 103. Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken
 104. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011
 105. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland
 106. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel
 107. Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning
 108. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard : for budsjetterminen 1997
 109. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1997
 110. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring
 111. Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 112. Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål
 113. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus : en sammenligning av organiseringen av hofteoperasjoner
 114. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB
 115. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten av norsk bistand i Mosambik
 116. Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll
 117. Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten
 118. Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen
 119. Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet
 120. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark
 121. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 122. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 123. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 124. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 125. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 126. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 127. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 128. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 129. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid
 130. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen
 131. Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester
 132. Riksrevisjonens undersøkelse av systemutviklingsprosjekter i skatteetaten
 133. Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk
 134. Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning
 135. Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
 136. Riksrevisjonens undersøkelse av Kripos
 137. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
 138. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 139. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 140. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012
 141. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
 142. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi
 143. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og prosjektstyring i prosjektet EDB lokal forvaltning i Hæren og Heimevernet
 144. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet
 145. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av prosjektet Nytt Rikshospital
 146. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten
 147. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011
 148. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 149. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 150. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten
 151. Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren
 152. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 153. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 154. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 155. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing
 156. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende husleieordningen for statlige virksomheter
 157. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende resultatoppnåelse i Arbeidstilsynet
 158. Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse
 159. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV
 160. Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk
 161. Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
 162. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene
 163. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 164. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet
 165. Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester
 166. Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål
 167. Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999, 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 168. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 169. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektronisk innkjøp
 170. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk : Oslopakke 2
 171. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 172. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006
 173. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp
 174. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere
 175. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 176. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. saker for desisjon av stortinget og saker til orientering
 177. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende miljørettet bistand
 178. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2000 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 179. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 180. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende lokal lønnspolitikk i departementene og departementenes oppfølging av lokal lønnspolitikk i underliggende virksomheter
 181. Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg
 182. Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven
 183. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 184. Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak
 185. Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
 186. Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel
 187. Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet
 188. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1999–2000 desidert "til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 189. Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen
 190. Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern : opptrappingsplanen 1999–2006
 191. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med forurenset grunn og forurenset sjøbunn forårsaket av tidligere tiders virksomhet
 192. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret
 193. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene
 194. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer
 195. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet
 196. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1998–1999 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 197. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2000
 198. Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer
 199. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll
 200. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1995-98 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 201. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1999
 202. Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren
 203. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges oppfølging av OSPAR-konvensjonen innen industri-, avløps- og landbrukssektoren
 204. Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år
 205. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende omstillingen i Forsvaret
 206. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott, Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim
 207. Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun
 208. Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av handlingsplan for atomsaker
 209. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken
 210. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift
 211. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene
 212. Riksrevisjonen legger fram: 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1998 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 213. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1993–1997 desidert "Til observasjon"
 214. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1998
 215. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene
 216. Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene
 217. Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs
 218. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne
 219. Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom
 220. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv
 221. Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift
 222. Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte
 223. Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien
 224. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 225. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand
 226. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet
 227. Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør
 228. Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem
 229. Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren
 230. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler
 231. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
 232. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 233. Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser
 234. Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester
 235. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene
 236. Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS
 237. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet
 238. Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet
 239. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 240. Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten
 241. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet
 242. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010
 243. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 244. Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden
 245. Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen
 246. Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten
 247. Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV
 248. Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall
 249. Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet
 250. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler
 251. Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV
 252. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 253. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 254. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi
 255. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken
 256. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare
 257. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 258. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 259. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene
 260. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008
 261. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 262. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008
 263. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007
 264. Riksrevisjonens undersøkelse av vegmyndighetenes styring i fem utvalgte bompengeprosjekter
 265. Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater
 266. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 267. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet
 268. Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren
 269. Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg
 270. Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene
 271. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 272. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1992–1996 desidert "Til observasjon"
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)