Gå til hovedtekst

rapportserie

NOVA rapport

Evalueringer:

 1. For store forventninger? : kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer
 2. "Det tenner en gnist" : evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet
 3. Habilitering som koordinerende tiltak : erfaringer fra tre brukergrupper
 4. Litt vanskelig at alle skal med! : rapport 1 : evaluering av leksehjelpstilbudet 1.–4. trinn
 5. Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge
 6. Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubber : rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rusforebygging
 7. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 8. Gode skoler – gode for alle? : en casestudie av prestasjonsforskjeller på seks ungdomsskoler
 9. Evaluering av prøveprosjektet og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 2
 10. Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV : sluttrapport fra en kartleggingsstudie
 11. Evaluering av den nasjonale pollenvarslingstjenesten
 12. Ulikhet på tvers : har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler?
 13. Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering
 14. Institusjonsplassering – siste utvei? : betydningen av barnevernreformen fra 2004 for institusjonstilbudet
 15. Valgmuligheter i ungdomsskolen : erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag
 16. Den norske bostøtten : effekter av en reform
 17. Tracing UMAs’ families : A comparative study of some European countries’ practices an experiences in tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers
 18. Kvalitet i barnehager : rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012
 19. Kvalitet og innhold i norske barnehager : en kunnskapsoversikt
 20. Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år : kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning
 21. Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn : sluttrapport
 22. Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre : en litteraturstudie
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)